XXII. évf. | 2012. február 7. | 3. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új tag
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható esemény
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség január 25-én elnökségi ülést tartott budapesti székhelyén.

Az elnökség tudomásul vette és egyhangúlag elfogadta a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról, ill. jelentősebb eseményekről szóló írásos beszámolót. Szabó Gábor tájékoztatta az elnökséget a jan. 24-i NKITT-ülésre beterjesztett "Javaslat a 2012. évi vállalati K+F pályázati programportfólióra" c. NGM-anyagról. Pakucs János hozzászólásában kiemelte, hogy az előterjesztést át kell dolgozni, mert az anyagból többek között hiányzik a célrendszer. Szabó Gábor a legfontosabbnak azt ítélte, hogy a pályázati kiírások - nyilvánvaló hibái ellenére is - sürgősen megjelenjenek.

2011. évi tevékenységről szóló beszámolóval kapcsolatban Antos László felhívta a figyelmet a tagdíjfizetési fegyelem romlására. Az elnökség a 2011. évi tevékenységről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Szabó Gábor javasolta négy MISZ-tag kizárását, tagdíj-hátralékukra tekintettel. Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Szépvölgyi Ákos vitára bocsátotta "A Magyar Innovációs Szövetség elnökségének állásfoglalása a regionális innovációs rendszerről" c. előterjesztést, amely a regionális igazgatókkal, ill. a RIÜ-igazgatókkal történt konzultáció eredménye. A vitában részt vettek: Harangozó István, Szabó Gábor, Greiner István, Ürge László, Siposs István, Mogyorósi Péter, Ábrahám László, Pakucs János, Bolyky János Antal, Pörzse Gábor. A vita során egyrészt elhangzottak a RIÜ-k eddigi hiányosságai, másrészt a RIÜ-k létjogosultsága melletti érvek.
Az elnökség az előterjesztést változtatás nélkül elfogadta, és felhatalmazta az elnököt, hogy a megfelelő illetékeseknek juttassa el, ill. kezdeményezzen tárgyalásokat.

A 2012. évi közgyűlés programjával kapcsolatban Pakucs János Navracsics Tibor, miniszterelnök-helyettes, az NKITT elnökének meghívására tett javaslatot. Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy Navracsics Tibort kéri fel, hogy a Szövetség február végi közgyűlésén tartson előadást.

A Magyar Innovációs Szövetség elnökségének állásfoglalása a regionális innovációs rendszerről

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2011. novemberi elnökségi, valamint decemberi összevont elnökségi és választmányi ülése tárgyalta a regionális innováció szervezeti helyzetét. Az elhangzott vélemények és javaslatok, valamint az ezt követő szakmai egyeztetések eredményei alapján a MISZ elnöksége a következő állásfoglalást teszi.

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége támogatja, hogy a kidolgozandó Nemzeti Innovációs Stratégia (NIS) részét képező regionális innovációs rendszer feladatait a jelenleg is működő Regionális Innovációs Ügynökségek hálózata lássa el. A Regionális Innovációs Ügynökségek (RIÜ) ilyen irányú tevékenységének támogatását a következők indokolják:
- A RIÜ-k eddigi hat éves működésük során a regionális innovációs rendszer meghatározó intézményeivé váltak (az elmúlt három évben közvetett módon 350 új munkahely létrehozásával, 70 új termék és szolgáltatás piacra jutásának támogatásával, több mint 400 kezdeményezett, mentorált és menedzselt innovációs projekttel 12,7 Mrd forint értékben, a helyi KKV-k 21 nemzetközi szervezetben való képviseletével). Ebben az időszakban a RIÜ-kben sikerült kialakítani egy jól felkészült szakember-hátteret, illetve szolgáltatásaikon keresztül egy regionális szinten meghatározó vállalkozói és nemzetközi szinten jól működő kapcsolatrendszert.
- A RIÜ-k küldetése és tevékenysége - összhangban a MISZ tevékenységével - számos olyan területet ölel fel, amelyeket más regionális intézmények összehangoltan nem végeznek. Ilyenek a nemzetgazdaság regionális innovációs lehetőségeinek és igényeinek feltárása, az innováció társadalmasítása, az innovatív vállalkozások összefogása és támogatása, az innovációs eredmények értékelése és díjazása, valamint a folyamatos tájékoztató rendszer működtetése.
- A RIÜ-k a nemzeti és EU-s innovációs pályázati igények és források fontos közvetítőjévé váltak, meglévő regionális kapcsolatrendszerükön keresztül a kis- és középvállalkozások (illetve a regionális innováció egyéb szereplői) innovációhoz kapcsolódó forrás abszorpciójában meghatározó szerepük van.
- A RIÜ-k tevékenysége kialakításukat és működésüket támogató hat éves pályázati finanszírozás lezárulta után jelentős mértékben piaci irányba tolódott, amely nem teszi lehetővé az eddig ellátott és a regionális innovációs rendszer számára nélkülözhetetlen közfeladataik ellátását.
- A RIÜ-k legfontosabb feladataikat az alapító regionális innovációs szervezetek hathatós támogatásával végezték el. Tevékenységük tehát a regionális innovációs rendszer szempontjából meghatározó intézményeket integrálja.

A MISZ elnöksége hangsúlyozza, hogy az innovációs folyamatok társadalmi haszna lényegesen nagyobb, mint az innovációs vállalkozások által elért saját haszon. Ez indokolja, hogy az innovatív tevékenységeket, az innovációs kultúra terjesztését, az innovatív vállalkozásokat működésük első szakaszában támogatni és segíteni kell. Ezt a tevékenységet az elmúlt hat évben a RIÜ-hálózat közfeladatként magas színvonalon végezte. Szükséges, hogy az ennek során megszerzett tapasztalatok és a hitelesség ne vesszenek kárba. A fenti eredmények mellett ez indokolja, hogy a Regionális Innovációs Ügynökségek hálózata folytassa tovább tevékenységét a régió és az ország innovációs teljesítményének növelése érdekében.

Amennyiben a RIÜ-hálózat közfeladatait központi támogatás híján a továbbiakban nem tudja ellátni, a MISZ jelentős partnert, az ország pedig egy jól felépített és hatékonyan működő hálózatot veszít az innováció területén. Emellett veszélybe kerül a következő (2014-2020) tervezési időszak innovációs célú pályázati forrásainak hatékony felhasználása is.

Budapest, 2012. január 25.

Javaslat a 2012. évi vállalati K+F pályázati programportfólióra

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felkérésére, a január 24-i NKITT-ülés határozatának megfelelően, a Magyar Innovációs Szövetség 2012. január 27-én kialakította véleményét a "Javaslat a 2012. évi vállalati K+F pályázati programportfólióra" című pályázati felhívással kapcsolatosan, amelyet a tárca illetékeseinek megküldött.

Részletek a véleményből:

"...Bár teljes mértékben támogatjuk, hogy a pályázati rendszer mielőbbi elindítása legyen az egyik kiemelt cél - ezért most nem szabad megvárni egy átfogó stratégia elkészültét -, közel két év eltelte után aggályosnak tartjuk, hogy a 2012. évi pályázati rendszer nem alapul elfogadott K+F+I szakpolitikai koncepción. 2010 és 2011 után újra "átmeneti évünk" van..."

"...ismételten hangsúlyozzuk, hogy a hazai KFI rendszer eróziója megindult, ismerünk olyan terveket, amelyek az egyes vállalatoknál a K+F tevékenység és létszám csökkentésével számolnak...Ezen döntéseket kedvezően befolyásolhatná, ha a managementben tudnák, hogy rövid határidőn belül K+F források válnak elérhetővé. Ezért létfontosságú, hogy a pályázati kiírások legkésőbb márciusig elkészüljenek, és a pályáztatás is meginduljon. Ugyanezen okból nem tartjuk elképzelhetőnek, hogy a pályázatok kezelését ne a meglévő, e célra kialakított szervezet végezze..."

"...A források várható hasznosulásának áttekintésére fontosnak tartanánk egy olyan előzetes becslést, amely bemutatja, hogy ebből a KTIA, illetve GOP-os forrásokból várhatóan hogyan részesülnek (vagy részesülhetnek)
- a gazdasági társaságok:
- nagyvállalat
- középvállalat
- kis és mikro vállalat
- innovációs szolgáltatók
- K+F intézmények (egyetemek, kutatóhelyek)..."

"...kiemelt fontosságú, hogy kevés számú, nagy keretösszegű pályázati koncepció kerüljön következetesen kialakításra..."

"...Az. 1.4, az 1.6, az 1.7, az 1.8 és az 1.9 pályázati programokat javasoljuk, a pályázati kiírásban a "Hazai vállalkozások és kutatóhelyek felkészülése a H 2020-ban való aktív és sikeres részvételre" címmel összevonni...Az 1.5, az 1.10 és az 1.11 pályázatokat is javasoljuk összevonni "Innovatív ötletből gazellák" címmel..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon jelszóval védett területén olvasható.

Beszállítói programok

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség 2012. január 25-én kialakította véleményét az NFÜ GOP "Beszállítói programok (GOP-2012-1.3.1/E)" című pályázati felhívással kapcsolatosan.

Részletek a véleményből:

"...A pályázat célkitűzése helyes és támogatandó, de csak jelenleg is beszállítói tevékenységre specializálódott cégek fejlődését szolgálja..."

"...Nagy szükség volna ugyanakkor az új beszállítók első lépéseinek a támogatására, ezért javasoljuk a pontozási szempontok átgondolását, tekintettel arra, hogy minimum 70 pontot el kell érni..."

"...a kockázati tőkét bevállaló és biztosítani tudó vállalkozások, a potenciális pályázókkal szemben támasztott kötelező vállalások nélkül is, pályázhassanak. Olyan vállalkozás, amelybe megéri tőkét belefektetni egy-egy fejlesztés kapcsán, válhasson jogosulttá a pályázásra anélkül, hogy a kötelező vállalásokat teljesítenie kellene..."

"...Az "Elismert Magyar Beszállító" tanúsítvány megszerzéséről és a Prémium támogatás odaítéléséről meglehetősen szubjektív megfogalmazás készült, ezért nem egyértelmű, hogy ezeket mely vállalatok tudják megkapni, és ehhez mit jelent a "kiemelkedően jól teljesít" megfogalmazás..."

"...Javasoljuk a kötelező vállalások enyhítését:
- jelen gazdasági helyzetben igen nehéznek mondható egy bázislétszám következő 2 üzleti évben való tartása, hiszen egy beszállító létszáma leginkább a vevőkör növekedéséhez és csökkenéséhez igazodik, ezért javasoljuk, hogy egy maximum 15%-os csökkenés legyen megengedett;
- amennyiben a beszállító az évek során leszállítja ugyanazon naturáliát, de ezzel nem növekszik az árbevétele, ne kérjék rajta számon a következő 2 üzleti évben az árbevételének növekedését..."

Véleményünk - melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékeseinek is elküldtünk - teljes szövege portálunkon ide kattintva olvasható.

Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok - Magvető és Növekedési Alap

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség 2012. január 25-én kialakította véleményét az NFÜ GOP "Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok - Magvető és Növekedési Alap (GOP-2012-4.3/A és GOP-2012-4.3/B)" című pályázati anyaggal kapcsolatosan.

Részletek a véleményből:

"...Érzékelhető az a törekvés, hogy a kiíró szakmailag megalapozott és objektív feltételrendszert akart kialakítani és bírálati szempontokat megfogalmazni. Ennek ellenére sok esetben a kiírásokban és a "scoring" táblák megfogalmazásaiban érdemes egyértelműsíteni, pontosítani a feltételeket..."

"...Az anyagokban a "támogatás" és "tőkebefektetés" fogalmakat több helyen szinonimaként használja a szerző, ami egyes esetekben komoly félreértésre adhat okot. Érdemes lenne ezeket a fogalmakat is egyértelműen definiálni..."

"...Talán a legjelentősebb gond a programokkal a piac mérete és az elvárások összehangolása. Mindkét program esetében az alapok méretéből és a maximalizált befektetési nagyságból adódóan jelentős teljesítési kockázat is keletkezik..."

"...A javasolt alapkezelési díj- és javadalmazási-rendszer struktúrája bonyolult és több szempontból szokatlan a magán piacon évek óta működő és ott jól bevált megoldásokkal szemben. Nem is tűnik egyértelműen motiválónak a magánbefektetők részére..."

"...Miért fontos bemutatni milyen munkaszerződése van a "kulcsembereknek"? A nem "pályakezdő" vagy nemzetközi alapkezelők esetében a fenti adatok jelentős üzleti titkot képviselnek, ezért ilyen információk bekérése nem üzletszerű és összességében a nem piaci szereplők preferálásának a gyanúját veti fel..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon ide kattintva olvasható.

A 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első fordulója

A Magyar Innovációs Szövetség, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Duna TV Zrt. által, a 2011/2012-es tanévre, a 14 és 20 év közötti korosztály számára - az Európai Unió országaiban minden évben megrendezett Ifjú Tudósok Versenye részeként - meghirdetett 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza lezárult.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással megvalósuló projektre összesen 86 pályázat érkezett 113 fiataltól. A bírálóbizottság Prof. Ormos Pál, az MTA SZBK főigazgatója vezetésével az alábbi szempontok szerint értékelte a beadott témajavaslatokat:
- eredeti, újszerű-e,
- tudományos szempontból megalapozott-e,
- megvalósítható-e 2012. május 4-ig,
- a pályázó alkalmas-e a kidolgozásra,
- a várható eredmény hasznosítható-e.

A zsűri a végleges döntést, részletes értékelést követően 2012. január 27-én, testületileg hozta meg. A zsűri - többségi szavazással - 59 pályázatot (összesen 75 pályázó) fogadott el, illetve javasolta a részletes kidolgozását. Az eredmény innovációs portálunkon (www.innovacio.hu) is megtekinthető.

Néhány érdekes adat a továbbjutottakról:

A pályázatok célkitűzés szerinti megoszlása
A pályázók megoszlása iskola szerint
A pályázók megoszlása lakhelyük szerint

Az elfogadott pályázatokat 2011. május 4-ig kell részletesen kidolgozniuk a fiataloknak. A végső döntésre a zsűri május végi ülésén kerül sor, amelyen nemcsak a közel hárommillió forint összegű ösztöndíj szétosztásáról döntenek, hanem kiválasztják azt a három pályázatot is, amelyek képviselhetik Magyarországot 2012. szeptember 21-26. között az európai döntőn, Pozsonyban.

A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok ezen kívül számos nemzetközi rendezvényen vehetnek részt, többek között a tudományos versenyek olimpiáján az USA-ban (INTEL ISEF), a Stockholm International Youth Science Seminaron, illetve a Nobel-díj átadási ünnepségen, az International Sustainable World Project Olympiadon Houstonban. A nagy teljesítményű és felhasználóbarát számítástechnikai projektet kidolgozó pályázók közül 2 fő a Google zürichi központjába látogathat.

Magyar Innovációs Alapítvány (adószám: 18047929-1-41)

A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány már több mint tizenhét éve foglalkozik fiatal tehetségek felkutatásával, kreatív, innovatív tevékenységük támogatásával. Ösztöndíjakkal folyamatosan segíti fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját Innovációs Nagydíjban részesíti.

A Magyar Innovációs Alapítvány várja és előre is köszöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik elkötelezettséget éreznek a kreatív fiatalok felkarolására, az innováció népszerűsítésére. (2011-ben 40 238 Ft felajánlás érkezett, melyet kizárólag 20 év alatti tehetséges fiatalok ösztöndíjjal történő támogatására fordítottunk.)

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák erre a célra, és az adóbevalláskor az APEH részére kedvezményezettnek a következőket tüntessék fel:
Magyar Innovációs Alapítvány
adószám: 18047929-1-41.

Mini légdeszka és rakétakilövés a THE roadshown

A MISZ tudományos rendezvénysorozatának aktuális eseménye ezúttal Székesfehérváron került megrendezésre január 30-án, a Teleki Blanka Gimnáziumban.

Bartók Marcell projektvezető a program bemutatása után átadta a szót Horváth Gyulának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatójának, aki érdekes előadást tartott a február végén Indiában fellövésre kerülő Masat-1 nevű (első) magyar műholdról. A diákok érdeklődését felkeltette a téma, számos kérdést tettek fel a bemutató végén. A rendezvényt Fazekas Bence fizikus-showman közel egyórás, látványos kísérletei zárták. A diákok közreműködésével, egyebek mellett, saját készítésű rakétákat lőttek ki, szupravezető lebegő korongot hoztak létre és óriásbuborékot készítettek száraz jég segítségével.
A rendezvényen készült fényképek megtekinthetők a www.facebook.com/gondolkodom internetes oldalon. A roadshow következő állomása 2012. február 13-án lesz a budapesti Óbudai Gimnáziumban.

Az Ipari Park Tanács alakuló ülése

A Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvtárában, 2012. január 27-én tartotta az Ipari Park Tanács alakuló ülését, melyen a Magyar Innovációs Szövetséget Bolyky János Antal alelnök képviselte.

Az ülés, dr. Szöllősi László helyettes államtitkár, az Ipari Park Tanács elnöke köszöntője után elfogadta a napirendet, majd ennek keretében megtárgyalta és elfogadta az Ipari Park Tanács ügyrendjét. Ezt követően a folyamatban lévő "Ipari Park" cím pályázatok megtárgyalására és az ezzel kapcsolatos döntésre került sor (DEPÓ Raktárváros Ipari Park <Törökbálint>, M8 Ipari Park <Szabadszállás>, Mátrai Erőmű Bükkábrányi Ipari Park, Tiszalöki Ipari Park, Keszthelyi Ipari Park, HAJDÚ Ipari Park <Téglás>).

A következő napirendi pont keretében megtárgyalták és döntöttek az"Ipari Park" cím használat jogosultságának feltételiről szóló megállapodás-módosításokról (Vác Toperini Ipari Logisztikai Üzleti Park, Debreceni Regionális Innovációs és Ipari Park, Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park <Mórahalom>, Komárom Ipari Park, Bólyi Ipari Park, Balkányi Ipari Park, Balassagyarmati Ipari Park, iPark Pécs-Dél Ipari Park, Komlói Ipari Park).

Az ülésen az adatgyűjtéssel, az ügykezeléssel, a döntés-előkészítés metodikai elemeivel és az ügyrend egyes kitételeivel kapcsolatban is számos érdemi észrevétel hangzott el, amelyek a továbbiakban hatékonyabbá teheti a Tanács munkáját.

Regionális Innovációs Stratégia Pécsett

Új Regionális Innovációs Stratégia elkészítésébe kezdett a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség. A 2013 és 2020-as tervezési időszakot átölelő stratégiát és a hozzátartozó 2013-tól 2015-ig szóló akciótervet a South East Europe Program keretében megvalósuló AsviLoc Plus projektben, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával fogják megvalósítani.

Az Ügynökség a tervezés során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a lehető legtöbb regionális innovációban érintett szereplőt vonjon be a munkába. Cél, hogy olyan stratégia születhessen meg, amely figyelembe veszi mind a szabályozó környezetet, mind a regionális adottságokat, mind pedig az egyes innovációban közvetlenül vagy közvetve érintett szereplők véleményét, javaslatait, stratégiáit.

Ezért február 1-én és 2-án négy témakörben (innovációs vezető egyeztető testület, húzóágazatok, tudásrégió, kampány az innovációért) tartottak nyílt konzultációt Pécsen, melyen végül közel 100 különböző szektorokból érkező vállalkozás és intézmény képviseltette magát. A rendezvényen elhangzott hozzászólások alapján kerül elkészítésre az a javaslati anyag, melyet kormányzati döntéshozói szintre kívánnak felterjeszteni, és amely alapját fogja képezni a következő regionális innovációs stratégiának.

A konzultációkhoz készült előzetes szakértői anyagok és a két nap során elhangzott javaslatok összefoglaló anyagai hamarosan elérhetőek lesznek a www.ddriu.hu honlapon is.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Kibővült feladatkör az SzTNH-ban

2012. január 1-től kibővült a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH) feladatköre a vállalatok K+F tevékenységének saját, illetve a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérésére történő minősítésével.

Ennek keretében az SzTNH arról nyilatkozik, hogy az ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján a - kérelem benyújtását követően megvalósítandó - projekt vagy projektrész kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül-e. Az SzTNH által jogerős határozatban kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektet más hatóságnak is ilyennek kell tekintenie.
- A törvényi szintű rendelkezések végrehajtását, továbbá az ehhez szükséges részletszabályokat az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 9/2012. (II.1.) Korm. rendelet,
- Az előzetes minősítési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek mértékét a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 3/2012. (II.1.) KIM rendelet határozza meg.

A fenti tevékenységet egy, az eddigi Információs és Oktatási Központ keretén belül hamarosan felálló új osztály fogja végezni. A hatékony és szervezett munkavégzés érdekében szükségessé vált a Központ szervezetének mélyreható átalakítása, a szervezeti egység új neve: Innovációs és Tájékoztatási Központ (ITK). Az eddigi Oktatási-, Promóciós- és Szerkesztőségi osztályok egyetlen osztályban egyesültek, Varju Zsuzsa osztályvezető, főtanácsadó asszony irányítása alatt. Az osztály új neve: Képzési és Koordinációs Osztály (KKO).

Az egyesített Ügyfélszolgálatot, Szabadalmi Tárat és a Frecskay János Szakkönyvtárat (korábban: Iparjogvédelmi Szakkönyvtár) Ügyfélszolgálat és Szakkönyvtár (ÜSzK) néven Huszár Enikő asszony vezeti, aki egyben az ITK igazgatóhelyettesi feladatait is ellátja. Az osztály munkatársai természetesen továbbra is ellátják eddigi feladataikat, és működtetik az információs és tájékoztató szolgáltatásokat.

Háromoldalú tárgyalások a Közép-Európai Szabadalmi Intézet létrehozásról

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában (SzTNH), január 23-án az Osztrák Szabadalmi Hivatal (OSzH) elnöke, Dr. Friedrich Rödler és a Román Találmányi és Védjegy Hivatal főigazgatója, Varga Gábor tárgyalást folytattak Dr. Bendzsel Miklóssal, az SZTNH elnökével a Közép-Európai Szabadalmi Intézet felállításáról.

A közös kezdeményezés célja egy közép-európai regionális nemzetközi kutatási és elővizsgálati szerv (ún. PCT-hatóság) létrehozása a Szabadalmi Együttműködési Szerződés ("Patent Cooperation Treaty", PCT) értelmében. E nemzetközi szervezet a tervek szerint a Dunai Szabadalmi Intézet ("Danube/Danubian Patent Institute", DPI) nevet viselné, és budapesti székhellyel működne a hálózatosság elve alapján, vagyis a központi adminisztrációs feladatokon túl az érdemi kutatási és vizsgálati feladatokat a részt vevő nemzeti hivatalok elbírálói fogják elvégezni.

A kezdeményezés nemcsak adminisztratív és anyagi szempontból könnyítené meg a szabadalmi oltalom nemzetközi megszerzését, hanem lehetőséget biztosítana a térségi bejelentők számára, hogy bejelentésük nemzetközi kutatásának, illetve elővizsgálatának magyar vagy angol nyelven történő lefolytatását kérjék, hatékonyan építve az osztrák, a román és a magyar hivatalok közötti hagyományosan jó szakmai kapcsolatra.

A tárgyalások eredményeképpen a három hivatal vezetői olyan közös előkészítési menetrendben állapodtak meg, amelynek értelmében - a szükséges nemzetközi és európai elismertetést követően - a DPI 2013-ban már meg is kezdheti a működését.

Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodás

Január 26-án Magyarország - az Európai Unióval és 21 európai uniós tagállammal együtt - aláírta a Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodást.

A Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodás (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) célja a világviszonylatban egyre nagyobb méreteket öltő hamisítás és kalózkodás elleni fellépés területén a nemzetközi együttműködés megerősítése, a szellemitulajdon-jogokat érintő jogérvényesítés hatékonyságának növelése.

A megállapodás rendelkezései az alapvető jogok, mint a szólásszabadság, adatvédelem tiszteletben tartása mellett kívánják a szellemi tulajdonjogok érvényesítését hatékonyabbá tenni. A megállapodás kedvező hatása elsősorban nem közvetlenül az Európai Unióban, hanem a magyar jogosultak külföldi jogvédelme terén, harmadik országokban, továbbá a fogyasztók védelmének erősödésében jelentkezhet.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | INNOREG KM-RIÜ Khe.
Tagsorszám:
| 645.
Cím: | 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 24.
Honlap: | www.innoreg.hu
Vezető: | Révai András elnök, Márta Attila alelnök
E-mail: | innoreg@innoreg.hu

A Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség küldetése, hogy a fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett tevékenységével hozzájáruljon a Közép-magyarországi régió versenyképességének növekedéséhez. Az Egyesület arra törekszik, hogy tevékenységével:
- elősegítse a régió nemzetközi versenyképességének fejlődését, a tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztését;
- feltérképezze az innovációs folyamatban résztvevő szervezetek működését, összefogja és együttműködésre késztesse az innováció hatékonyabb megvalósítására;
- fokozza a vidéki területek versenyképességét és vonzerejét mind a vidéken élők, mind az ott vállalkozási tevékenységet folytatók érdekében.

Szakirodalom-figyelő

Guy Kawasaki Elbűvölés - Az érzések, a gondolkodásmód és a tettek befolyásolásának művészete - HVG Könyvek, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

"Olvassa el ezt a könyvet, hogy olyan elbűvölő céget csináljon, mint az Apple" - Steve Wozniak, az Apple társalapítója • Guy könyve megragadja annak jelentőségét - és művészetét -, hogy higgyünk egy eszmében, amely valami teljesen egyedit ad a fogyasztónak. Az igazán jó eszme hatalmas erővel képes átalakítani a piacot és a fogyasztó tapasztalatait, és ez a könyv rengeteg bepillantást kínál, hogy segítse a cégeket és a vállalkozókat ennek a lehetőségnek a kiaknázásában." - Sir Richard Branson, a Virgin Group alapítója. (http://www.guykawasaki.com/enchantment/)

Nekik pedig igazán hihetünk, ha a nevüket adják Kawasaki művének ilyen hangsúlyos dicséretéhez, amely már a tizedik könyve. A címeikből: A kezdés művészete • Realitás kontroll • Szabályok forradalmároknak • Az álom eladása • A Macintosh út • Hogyan kergesd őrületbe a versenytársaidat. A szerző nagyon nem mellesleg Szilikon-völgyi kockázati tőkés, még kevésbé mellesleg a cég két korszakában is az Apple egyik vezető marketingese. Ő így beszél erről: "Amikor láttam, mire képes a Macintosh, a felhők meghasadtak, s angyalok karát hallottam. Négy évig hirdettem a Macintosh igéjét a szoftver és hardver fejlesztőknek, és vezettem a támadást az IBM világuralma ellen. 1995-ben visszatértem a céghez Apple-fellow-ként. (Ez az Apple különleges stratégiai eszköze a fejlesztéshez: különleges státus, amelyet azon kevesek kapnak, akik rendkívüli technikai vagy vezetői teljesítményt nyújtottak a személyi számítógépek terén. Mindegyikük vezetőként és látnokként irányítja a céget a maga sajátos szakterületén. - OP) Akkoriban a bölcsek az Apple halálát jósolták. E bevetésem során az volt a feladatom, hogy fenntartsam és megújítsam a Macintosh kultuszt."

Kawasaki tehát e könyvében annak műhelytitkait osztja meg itt velünk, amihez igazán ért, és nagyon sikeresen gyakorolt is, méghozzá már ebben a korunkra jellemző, fullasztó információs zajban, és gátlástalanul gyilkos versenykörnyezetben. Kétségkívül nagyon hatékony eszközrendszernek ígérkezik, amit javasol. Némi kétely inkább ahhoz férhet, vajon mennyire őszinte az, amit a mögöttes szándékokról mond, pontosabban milyen mélyre enged betekintenünk a mindig is többrétegű motivációkba. Például: "Az elbűvöléssel nem az a célunk, hogy pénzt szedjünk ki az emberekből..." - de hiszen nyereségérdekelt cég e nélkül egyszerűen nem képes fennmaradni, s a kérdés sokkal inkább az, hogy milyen korrekten teszi ezt. Ugyanakkor már indításul valóban alapvető igazságokat mond ki: az elbűvölés alapja az empátia, vagyis hogy képzeljük magunkat a másik fél helyébe; hogy tartós eredményt csak úgy érhetünk el, ha a másikat is elégedetté tesszük; hogy az egónk legyőzése árán is el kell fogadnunk az embereket, ha el akarjuk bűvölni őket; hogy ne akarjuk másokat rávenni olyasmire, amit magunk sem tennénk meg; tartsuk szem előtt az éles határvonalat az etikus és az etikátlan magatartás között, és mindig maradjunk az előbbinél.

Meghatározása szerint az elbűvölés azt jelenti, hogy örömet szerzünk másoknak valamilyen termékkel, szolgáltatással, szervezettel vagy ötlettel, amelynek eredménye olyan önkéntes, hosszú távú együttműködés, amely mindannyiunk számára kölcsönösen előnyös. Könyve 11 fejezetében olyan utazásra visz, amelynek során megtanuljuk, hogyan hassunk az emberek érzéseire, gondolkodásmódjára és tetteire. S igazi profiként, a 12 fejezetben pedig arra tanít, hogyan álljunk ellen az elbűvölésnek - hiszen, amint mondja, nem biztos, hogy a javunkat akarja, aki el akar minket bűvölni.

Encyclopaedia Britannica 2012 Ultimate Edition - DVD-ROM
Dr. Osman Péter ismertetése


Ceterum censeo: évről-évre, mindegyik újabb, frissített kiadása alkalmával elmondjuk, hogy az Encyclopaedia Britannica DVD a tudásbázisok koronagyémántjainak egyike, és ebben az a figyelemre méltó, hogy ez a jelenlegi, az informatika révén határtalan hozzáférési lehetőségeket kínáló korban is maradéktalanul igaz. A rajta található információk mennyisége tekintetében természetesen csak szegényes kis könyvtárka az internethez képest, ám a kettő valójában össze sem hasonlítható, annyira más minőséget képvisel. Az internetes keresésnél a találatok száma nemegyszer hozza ki az emberből a "segíts, Uramisten, de ne ilyen nagyon!" felkiáltást, jól tudván azt is, hogy így az információk rendkívül vegyes minőségű halmaza zúdul ránk. Ezzel szemben az immár 244 éves fejlődésre visszatekintő Encyclopaedia Britannica - első kiadásának megjelentetését 1768-ban kezdték meg Edinburghben a tudományok és művészetek átfogó ismerettáraként, az három év alatt készült el, és három kötetet tett ki összesen 2391 oldallal - kétségkívül kiemelkedik a kitűnő szervezettségével és megbízhatóságával. A minőségbiztosításnak is remeke: amint kiadója írja az ajánlójában, a több mint 4300 szakértő közreműködésével készült 2012-es DVD kiadása felbecsülhetetlen értékű forrás (nagyon is elérhető áron! OP) az egész család számára, a Britannica márka pedig garancia a megbízhatóságára. Kiadója teljes joggal hirdeti büszkén, hogy a szócikkeit a legjobbakból válogatott szakértők készítik, s köztük számos Nobel-díjas is.

Ha ma a reklám azzal kínálja árucikkét, hogy "új" vagy "megújult", tudható, hogy semmi előnyét nem tudja felmutatni a korábbiakhoz képest. Ezzel szemben a "Britannica" évente megjelenő új kiadását valóban naprakészre frissítik (már amennyire ez lehetséges), s így az tényleg a mindenkori végső változat. Jó okkal és joggal mondja e kiadásról is az ajánló, hogy az "minden korábbinál többet ad, beleértve az új vagy frissített szócikkek és ismertetők széleskörű választékát, amelyek a haladás mai élvonaláról tájékoztatnak, hogy kevesebb időt kelljen a kutatásra fordítania, és ezzel több jusson a tanulásra".

Aki szeret kincstárban bóklászni, örömmel fedezni fel az elé táruló gazdagságot, itt igazán megteheti. Íme, tartalmának főbb jellemzőiből és mutatóiból:
- Új vagy frissített szócikkek és ismertetők ezrei e legújabb kiadásban, naprakész információkkal
- A már jól ismert hármas tagolás: három könyvtár három korcsoportnak: • Encyclopadia Britannica középiskolásoknak, egyetemistáknak és felnőtteknek, 82 ezernél több szócikkel • Britannica Diák Könyvtár a 10-14 év közötti korcsoportnak, 16.500+ szócikkel • Britannica Gyermek Könyvtár a 6-10 éveseknek, 3.000+ szócikkel
- 12.000+ kutatható esemény az Évkönyvekben
- Összesen 405 ezer értelmező definíció, szinonima és antonima a Merriam-Webster Főiskolai és Diák szótár-rendszerben
- Spanyol-angol szótár
- Tematikus időrendi táblák sokrétű rendszere
- Válogatás nagy klasszikusoknak a Britannica a korábbi kiadásaiban található írásaiból
- "Világ adatprofilok" - átfogó statisztikák a világ minden nemzetéről, amelyek lehetővé teszik az összehasonlításokat és az időbeli változások követését.
- Intelligens Világatlasz-rendszer 2.900+ térképpel, összekapcsolva szakcikkekkel országokról, gazdaságokról, kultúrákról, nemzeti statisztikákról.
- 166.000+ folyóiratcikk és internet link
- 35.000+ kép, videó, hang és animáció a multimédiás prezentációkban
- A tájékozódást és tanulást segítő számítógépes eszköztár virtuális jegyzetek készítésével, online játékokkal, otthoni munka helpdeskkel.

Széchenyi emlékezete - Serlegbeszédek a Nemzeti Kaszinóban 1864-1944 - Akadémiai Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Sajátos dolog a megemlékezés. Sokszorosan beigazolódott tény, hogy aki nem ismeri a múltat, az arra kárhoztatott, hogy ismét elkövesse az előtte jártak hibáit, tévedéseit (és azok jelentőségét illetően nagyon is mértékadó a Talleyrandnak tulajdonított mondás: "ez több mint bűn, ez hiba!"), másrészt viszont múlt és jelen tanúsítja, hogy a megemlékezők milyen gyakran és mily merészen állítják szavaikat aktuálpolitikai szolgálatba. Ugyanakkor egy emlékbeszédtől többnyire elvárják, különösen, ha az egy válogatott társaság előtt hangzik el, hogy méltóan emelkedett legyen, ne érződjék a napi politika túl nyers illata, és mívesen csempéssze a mondandóját a hallgatóság tudatába. Ez teszi izgalmassá és tanulságossá ezt az összeállítást mindenki számára, akit érdekel a magyar történelemnek az a nyolcvan éve, az országnak az a lendületesen felívelő, majd nagyon is hányatott, végül mélységes tragédiába zuhanó korszaka, amelyben ezek a beszédek megszülettek.

Régi dicsőségünk... gróf Széchenyi István valódi országépítő volt abban a korban, midőn meg kellett teremteni a modern magyar társadalom intézményeit (és nemzeti színházat is azért kellett létrehozni, hogy legyen saját otthona a magyarnyelvű színjátszásnak). Történelmünk azon nem igazán sok, és ezért annál becsülendőbb nagyjainak egyike volt, aki soha nem azt kereste, mit tehet érte a haza, hanem hogy mit tehet ő a hazáért. Ezt ugyan mutatós követendő normaként hangsúlyozni, ám nagyon is igaz rá, hogy a szótól a tettig hosszú az út, és a legtöbbek el is téve/lye/dnek rajta.

A válogatás kereteként az országépítő Széchenyi egy példamutató cselekedetét látjuk. Az igen jó előszó elmondja: 1833-ban végrendeletet készített, ebben alapítványt tett Nemzeti Színház számára is, a legnagyobb összeget pedig a Nemzeti Kaszinó épületének megteremtésére rendelte. Magát a kaszinót 1827-ben hozta létre a pozsonyi országgyűlés alkalmával, s arra törekedett, hogy mind az alsótábla követei, mind a felsőtábla mágnásai köréből legyenek tagjai. Célja a társasélet, az"eszmesúrlódás", az eszmecserék fellendítése volt, s az arisztokrácia és a köznemesi elit társadalmi közelítése. Az országgyűlés után a kaszinót áthelyezte Pestre, ahol 1830-tól Nemzeti Kaszinó néven működött, s tagjainak száma gyorsan nőtt. Végrendeletében jelentős összeget rendelt egy színarany kupa elkészítésére azzal, hogy legyen a kaszinóé, és ürítsék azt minden évben a"részvényesi ebéden" az ő emlékére. Innen a serlegbeszédek.

A kaszinó vezetése az alkalomhoz évenkénti díszvacsorát rendelt, ami a beszéd rangját is megemelte. Ezek olvashatók itt, a szónokok bemutatásával és sokuk fényképével. Előízben 1864-ben került rá sor, s bár maga a rendezvény az ország legelőkelőbb társaskörének zártkörű összejövetele volt, arról riportokat közölt a sajtó. A kaszinó ezzel a Széchenyi-kultusz egyik megalapozója lett (azt pedig mi tesszük hozzá, hogy nincs az a sajtónyilvánosság előtt zajló esemény, amelyen a felszólalók - vagy legalább azok zöme - ne ehhez szabnák a mondandójukat, ami kordokumentummá teszi azt).

A kötet tartalmas bevezető tanulmánya elmondja: utalásokból feltételezhető, hogy a kaszinó mindenkori háromfős igazgatósága kérte fel a szónokokat. Kevés szóval is sokatmondó elemzést nyújt arról, hogyan változott az évtizedek során a Nemzeti Kaszinó tagsága és azok közéleti szerepe, hogyan kezelte a mindenkori sajtó az emlékbeszédeket, és hogyan alakult maguknak e beszédeknek a közéleti tartalma az idők folyamán. Olvasgassuk azokat - érdemes!

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


A Magyar Villamos Művek Közleményei, 2011. 3-4. szám, 28. oldal
A teljesítménynövelés gazdasági és társadalmi hatása
"...a PA Zrt. benyújtotta a "Teljesítménynövelés a Paksi Atomerőmű blokkjaiban" című innovációs pályázatot a Magyar Innovációs Alapítványhoz. A bíráló bizottság a felsorolt értékelési szempontok szerint a beérkezett 35 pályázat közül a 2009. évi Magyar Innovációs nagydíjat a Paksi Atomerőmű Zrt.-nek ítélte oda..."

Heves Megyei Hírlap, 2012. január 21., szombat, 16. oldal
Piacképes tudás nélkül nincs élhető vidék

Békés Megyei Hírlap, 2012. január 22., vasárnap, 2. oldal
Mégsem lép fel az USA az internetkalózok ellen

Krónika, 2012. január 23., hétfő, 12. oldal
Mégsem lesz netcenzúra

MTV1, 2012. január 23., hétfő
Hétfő Este
"...Szabó Gábor: ... Egyetértek államtitkár úrral számos dologban, magunk is mondtuk régebben, most a magunk alatt értem pl. az Innovációs Szövetséget, ahonnan többször próbáltuk megfogalmazni a korábbi években azt, hogy forduljanak a képzések a munkaerőpiac igényei irányába, és én sem értek egyet azzal, hogy azt a piac magától megoldotta. Nem egészen oldotta meg..."

HVG Online, 2012. január 23., hétfő
A tavalyi évre még levonhatják a cégek a k+f költségeket

HVG Online, 2012. január 23., hétfő
Közép-európai szabadalmi intézet jöhet létre Budapesten

Magyar Hírlap, 2012. január 24., kedd, 10. oldal
Még levonható

"...A 2011-es járulékfizetési kötelezettségük bevallásakor még levonhatják a társaságok a saját tevékenységük körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségeit - hívta fel tegnap a figyelmet az adóhatóság..."

Elektrotechnika, 2012. január 24., kedd, 39+40. oldal
Gábor Dénes - díj 2011 átadása a Parlamentben

Elektrotechnika, 2012. január 24., kedd, 40. oldal
A jubileumi, XX. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat meghirdetése
"...Az elmúlt 19 évben innovációs díjat nyert társaságok által létrehozott Magyar Innovációs Klub találkozójára december 12-én került sor Budapesten. A találkozót dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök nyitotta meg és vezette le..."

Informatika&Tudomány Online, 2012. január 24., kedd
Közép-európai szabadalmi intézet jöhet létre Budapesten

OrientPress, 2012. január 24., kedd
Innovációs járulék-kötelezettség

Origo.hu, 2012. január 24., kedd
Már a jövőkutatóknak sem jut eszükbe semmi
"...Neal Stephenson sci-fi író szerint az innovációt az utóbbi évtizedek legzseniálisabbnak tartott találmánya, az internet fogja vissza, az emberiség pedig teljesen elfelejtette, hogyan lehet nagy dolgokat alkotni..."

Computerworld Számítástechnika, 2012. január 25., szerda, 22+23. oldal
EMBERKÖZPONTÚ TECHNOLÓGIA
"...A kiállítást szervező CEA elnöke szerint az adóemelés és a megszorító intézkedések helyett az innováció jelentheti a kiutat a mostani gazdasági válságból..."

Észak-Magyarország, 2012. január 25., szerda, 19. oldal
Pályázati lehetőségek az év első hónapjaiban a régióban

Új Dunántúli Napló, 2012. január 25., szerda, 4. oldal
Az uniós jövő innovációs szemmel - 2014-2020
"...A jelenleg működő három kutatási és innovációs program (FP7, CIP, EIT) közös stratégiai keretet kap, és "Horizon 2020" programként működik tovább..."

Vas Népe, 2012.január 25., szerda, 6. oldal
Újdonságok bemutatója
"...A szervezők a Vas megyei innovátorok jelentkezését is várják a Széchenyi István Egyetemen április 13-án megrendezésre kerülő III. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásárra..."

IT-Business, 2012. január 24., kedd, 12. oldal
Felszabadítani a tehetséget
"...Hisz a magyarok tehetségében a CEU Business School amerikai dékánja, de hiányolja honfitársainkból a vállalkozó szellemet..."

IT-Business, 2012. január 24., kedd, 28. oldal
MUZIKÁLIS INNOVÁTOR
"...Kovács Benedek az Ericsson Magyarország innovációs menedzsere, 1200 mérnök és kutató ötleteit és kezdeményezéseit ösztönzi és pártfogolja..."

ATV, 2012. január 25., szerda
Híradó
"...Obama ország-értékelő beszédében kiemelt helyen foglalkozott az amerikai termelőkapacitások hazatérésének ösztönzésével, az amerikai szellemi termékek védelmével, az oktatás-képzés, az innováció és a tiszta energiaforrások fejlesztésével, mint az Egyesült Államok vezető szerepét biztosító tényezőkkel..."

Inforadio.hu, 2012. január 25., szerda
Obama: Amerika erősíti vezető szerepét

Külföld.ma.hu, 2012. január 25., szerda
Obama utolsó országértékelője: "Az uniónk helyzete erősödik"

Kisalföld.hu, 2012. január 25., szerda
Obama: Amerika erősíti vezető szerepét a világban

OrientPress, 2012. január 25., szerda
Előkészítés alatt a Közép-Európai Szabadalmi Intézet létrehozása

MNO.hu, 2012. január 25., szerda
Obama: Amerika erősíti vezető szerepét a világban

Info Rádió, 2012. január 25., szerda
Obama: Amerika erősíti vezető szerepét

ATV, 2012. január 25., szerda
Híradó
Obama: Amerika erősíti vezető szerepét

Kossuth Rádió, 2012. január 25., szerda
180 perc
Obama: Amerika erősíti vezető szerepét

Kossuth Rádió, 2012. január 25., szerda
Krónika
Obama: Amerika erősíti vezető szerepét

MTV1, 2012. január 25., szerda
Reggeli híradó
Obama: Amerika erősíti vezető szerepét

Echo Tv, 2012. január 25., szerda
"...Nemzeti Innováció Nagydíjas vállalatokat tüntetett ki Fazekas Sándor miniszter..."

HírTV, 2012. január 25., szerda
Riport
"...Kurucz Éva.: - Január 25-28. között Agromash Expo lesz a Hungexpón..."

Piac&Profit Online, 2012. január 25., szerda
Van jó ötlete, csak nincs pénze hozzá?
"...A másfél éve működő első hazai nyílt közösségi innovációs műhely, a www.creativeselector.hu az amerikai www.indiegogo.com és www.kickstarter.com mintájára mától új szolgáltatást kínál..."

SZTNH e-Hírek, 2012. január 25., szerda
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Hirado.hu, 2012. január 25., szerda
Kína az egyeduralomra tör a csúcstechnológiákban (is)

Magyar Mezőgazdaság, 2012. január 25., szerda, 27. oldal
Díjazott termékek - elismert újdonságok
"...szakemberekből és újságírókból álló zsűri a 30. AGROmashEXPO termékversenyére beérkezett pályázatokat elbírálta és meghozta döntését..."

Klub Rádió, 2012. január 26., csütörtök
"...A magyar innovációs nagydíj pályázat idei témái. Antos László a Magyar Innovációs Szövetség igazgatója kommentál..."

Magyar Nemzet, 2012. január 26., csütörtök, 14. oldal
Keleti gyökerekkel nyugaton
"...Mendelényi Dániel: Nyitott szemmel járó külgazdasági apparátusra volna szükség
A huszonnegyedik óra utolsó perceiben járunk. Rövid időn belül meg kell teremtenie a kormányzatnak azt az intézményrendszert, amelyik hatékonyan képes érvényesíteni a magyar külgazdasági stratégiát. Magyarországnak a kelet és a nyugat közötti kapocs szerepe jelenti a legnagyobb lehetőséget - állítja Mendelényi Dániel gazdasági szakértő, aki a legutóbbi időkig a magyar-kínai kormánybiztosi irodát vezette..."

Népszabadság, 2012. január 26., csütörtök, 16. oldal
650 ezer dolláros díj egy magyar tudósnak

Világgazdaság, 2012. január 26., csütörtök, 1+3. oldal
Zöldexportőrök klaszterben
"...Kétéves projektet indít a magyar környezetvédelmi export növelése érdekben a 18, zöldágazatban tevékenykedő vállalatot tömörítő Kexport Klaszter. A cél, hogy a klasztertagok öt éven belül megduplázzák külpiaci árbevételüket, s az érje el az évi 8-9 milliárd forintot..."

Figyelő, 2012. január 26., csütörtök, 42+43. oldal
Nem reális az érdemi bővülés
"...Papp István, a Microsoft Magyarország új vezére
A válság közepette is optimista, és a piac általános stagnálása mellett is vár némi növekedést a Microsofttól a társaság új vezetője..."

Heti Válasz, 2012. január 26., csütörtök, 63. oldal
Tehetség és növekedés
"...A tehetségek mellé álló állam most indul útjára: az oktatás és szakképzés átszervezése, az innováció és K+F rendszerének megújítása, a bürokrácia leépítése, a középosztály gyarapodására építő politika vagy a készülődő népesedési fordulat segíthetnek ebben, de ez nem lesz elég..."

Figyelő, 2012. január 26., csütörtök, 54+55+56. oldal
Magyarként Bécsben
"...az innováció segítése, a kis- és középvállalkozások forráshoz jutásának támogatása azért kissé általánosan csengett..."

Észak-Magyarország, 2012. január 26., csütörtök, 2. oldal
Az amerikai elnök értékelt

Észak-Magyarország, 2012. január 26., csütörtök, 7. oldal
Európai Üzleti Díjra pályázók
"...Az EU szabályzata szerint valamely, a kategóriák egyikében országosan meghirdetett pályázat során már díjat elnyert cég vehet részt a versengésben, amelyet a díjazó szervezetekből alakult Országzsűri jelöl. Az Országzsűri tagjai: ... Magyar Innovációs Szövetség..."

Napló, 2012. január 26., csütörtök, 13. oldal
Rektori köszöntő
"...Rangos innovációhoz nemzetközi szinten elismert kutatásokra van szükség, mert így tudunk együttműködő partnereinknek versenyképes tudományos eredményeket biztosítani..."

Krónika.ro, 2012. január 26., csütörtök
Méltányosabb támogatásosztást!
"...Tánczos Barna mezőgazdasági államtitkár... javasolja, hogy a korlátozás során megmaradt összegeket ne csak innovációs programokra, hanem a fiatal gazdák támogatására is fordítsák..."

Portfolio.hu, 2012. január 26., csütörtök
Kiosztották a 2011. év befektetője elismeréseket
"...Magyarország versenyképességi politikájáról szólva az államtitkár rámutatott: ez három pillérre épül, az üzleti környezet javítására, a foglalkoztatásra, az egyszerűbb államra. Szerinte a versenyképesség erősítésében tovább kell lépni, és ebben a kutatás-fejlesztés-innováció jelentős szerepet játszik..."

Napi gazdaság Online, 2012. január 26., csütörtök
Díjazták az Év magyarországi befektetőit
"...A K+F együttműködésért díjat idén a Robert Bosch Kereskedelmi Kft. vehette át, kutatás és fejlesztés területén betöltött szerepe, valamint az egyetemekkel és kutatóintézetekkel megvalósított kiemelkedő kapcsolata miatt..."

HírTV, 2012. január 26., csütörtök
Riport
"...Január 25-28. között Agromash Expo lesz a Hungexpón..."

Krónika, 2012. január 26., csütörtök, 5. oldal
Obama: Amerika erősíti vezető szerepét a világban

Infó Rádió, 2012. január 26., csütörtök
Huszadik alkalommal hirdették meg a Magyar Innovációs Nagydíjat (Antos László, igazgató, Magyar Innovációs Szövetség)

Észak-Magyarország, 2012. január 27., péntek, 19. oldal
Kitartás és megalapozottság
"...Elengedhetetlen az innováció, mely a centrumban megvalósul..."

Kelet-Magyarország, 2012. január 27., péntek, 23. oldal
Kitartás és megalapozottság

Észak-Magyarország, 2012. január 27., péntek, 19. oldal
Évértékeléssel nyitottak az agrárcentrumban

Kelet-Magyarország, 2012. január 27., péntek, 23. oldal
Évértékeléssel nyitottak az agrárcentrumban

OrientPress, 2012. január 27., péntek
Felfüggesztik a KMOP-2011-1.1.4/B kódszámú pályázatot
"...A rendelkezésre álló források kimerülésére való tekintettel 2012. január 28-i hatállyal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felfüggeszti az Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére című (KMOP-2011-1.1.4/B kódszámú) pályázati kiírást..."

Gazdasag.ma.hu, 2012. január 27., péntek
Versenyképesség és innováció
HITA - SZTNH együttműködés a hazai vállalkozásokért

Kitekintő.hu, 2012. január 27., péntek
Kezdődik a nagy pénzügyi alkudozás
"...a Bizottság pénzügyi javaslata az uniós kiadások 70 százalékánál a 2013-as szinten fagyasztja be a kiadásokat, így teremtve nagyobb mozgásteret a jövőbe mutató, növekedésorientált politikáknak, mint amilyen az innováció, a kutatás, vagy az energia- és közlekedési infrastruktúra-fejlesztések..."

Borsod Online, 2012. január 27., péntek
Miskolci cégek Európai Üzleti Díjra pályáznak

Origo.hu, 2012. január 27., péntek
Ipari kémek ellen védené az állam a vállalkozásokat

Origo.hu, 2012. január 27., péntek
Hoz-e magyar netcenzúrát az ACTA-egyezmény?
"...A szerzői jogi szabályozás reformját kitűző Kalózpárt nevű magyar civil szervezet szerint az ACTA bevezetése káros hatással lenne a szólásszabadságra, a kultúrához való hozzáférésre, a magánélethez fűződő jogra, a nemzetközi kereskedelemre és az innovációra is..."

Piac&Profit Online, 2012. január 27., péntek
Jogvédelem az exportáló cégeknek

Műanyag és Gumi, 2012. január 27., péntek, 1. oldal
Nem volt rossz, de milyen lesz?
"...számunkra végleg elveszett költségekké válnak mind a szakképzési hozzájárulásként, mind az innovációs járulékként befizetett összegek. Ezekből már nem tudunk saját innovációra vagy dolgozói képzésre fordítani semmit..."

Műanyag és Gumi, 2012. január 27., péntek, 41+42+43. oldal
Iparjogvédelmi hírek

Nyíregyházi Napló, 2012. január 27., péntek
Milyen vállalkozásfejlesztési pályázatokra számíthatunk 2012-ben?

Népszabadság, 2012. január 28., szombat, 6. oldal
Még kedveljük az ál-Rolexet

"...A kreatív magyar agyak tavaly is takaréklángon éltek, amit az bizonyít, hogy a 646, évtizedes minimumot hozó 2010-es szabadalmi bejelentés után 2011-ben is mindössze 660 bejelentés született..."

Infó Rádió, 2012. január 28., szombat
"...Összességében emelkedett a magyar belföldi iparjogvédelmi bejelentések száma tavaly a 2010-es adatokhoz képest - közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala..."

Index.hu, 2012. január 28., szombat
Kínáé a mennyiség, Amerikáé a minőség
"...Európához hasonlóan Oroszország sem fordít túl sok figyelmet az innovációra..."

Gazdasági Rádió, 2012. január 28., szombat
A hazai iparjogvédelem is csekély aktivitásról tanúskodik

Presztizs Online, 2012. január 28., szombat
SZTNH: a magyar belföldi iparjogvédelmi bejelentések száma emelkedett 2011-ben

Klub Rádió, 2012. január 29., vasárnap
Többet ésszel - műsor az innovációról és a lehetőségekről.
"...A Magyar Innovációs Nagydíj pályázat..."

EuroAstra, 2012. január 29., vasárnap
A magyar belföldi iparjogvédelmi bejelentések száma emelkedett 2011-ben

InfóRádió, 2012. január 29., vasárnap
"...Innovációra és környezetvédelemre a 2014-ben kezdődő 7 éves ciklusban is kaphat uniós pénzt Budapest, ehhez megfelelő projektekkel kell előállnia. - Baráth Etele..."

Napi Gazdaság, 2012. január 30., hétfő, 8. oldal
Indulhat a szegedi lézerközpont építése

Napi Gazdaság, 2012. január 30., hétfő, 9. oldal
Közép-európai szabadalmi intézet indulhat

Napi Gazdaság, 2012. január 30., hétfő, 9. oldal
Egyre több magyar kutató válthat országot

"...Valós veszély, hogy a kutatók elvándorlása és a kutatócsoportok felbomlása miatt Magyarország nem tud megfelelő mértékben részesülni az EU Horizon 2020 programjában elérhető innovációs forrásokból - véli Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke... Az innovációs rendszer irányításával kapcsolatban a MISZ üdvözölte a Nemzeti Kutatási Innovációs és Tudománypolitikai Tanács (NKITT) létrejöttét, és reménykedett abban, hogy a szektor koordinálásában ez átgondolt alapokat jelent. Tavaly ősszel azonban olyan lépéseket tett az NGM a pályázati stratégia kapcsán, amelyekkel lényegében megkerülték az NKITT-et... Még mindig döcög a már megítélt pályázatok kifizetése, új, az IA-ból finanszírozott pályázati kiírás lényegében nincsen. A kormányzat a 2010-2011-es pályázati kötelezettségvállalások kifizetési terhére hivatkozik..."

Kelet-Magyarország, 2012. január 30., hétfő, 11. oldal
Együttműködési megállapodás
"...A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 2012. január 26-án együttműködési megállapodást kötött a hazai kis és középvállalkozások (KKV) versenyképességének fokozása és innovációs tevékenységük eredményességének javítása érdekében..."

Napló, 2012. január 30., hétfő, 17. oldal
Célzott szakmai fórumok lesznek

EuroAstra, 2012. január 30., hétfő
HITA - SZTNH együttműködési megállapodás

168 Óra Online, 2012. január 30. hétfő
Újabb közösségi oldal - mecénásoknak
"...A hazánkban eddig ismeretlen kezdeményezés olyanok jelentkezését várja, akik kreatív projektjeiket szeretnék megvalósítani, továbbá segít abban, hogy az ötletgazdák anyagi támogatókat találjanak terveik valóra váltásához..."

Nepszava Online, 2012. január 30., hétfő
Sorra nyílnak a közösségi finanszírozásra épülő internetes oldalak Magyarországon

Metropol Online, 2012. január 30., hétfő
Még több mesh vállalkozás Magyarországon

Karpatinfo.net, 2012. január 30., hétfő
Újabb közösségi oldal - mecénásoknak

Piac&Profit Online, 2012. január 30., hétfő
Hatmillióval többet kaphatunk
"..."Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére" című konstrukciók esetében fennáll a lehetőség, hogy amennyiben egy vállalkozás ezekre 2011-ben adott be pályázatot, a támogatási döntés időpontjától függetlenül 2012-ben újabb pályázat benyújtására jogosult..."

OrientPress, 2012. január 30., kedd
Megújul a Magyar Formatervezési Tanács

Világgazdaság, 2012. január 31., kedd, 1+8. oldal
A növekedésre fókuszálnak
"...A gazdasági növekedést s a munkahelyteremtést célzó kezdeményezések megvitatása kiemelt helyet kapott a lapzártánk után kezdődött tegnapi rendkívüli EU-csúcson..."

IT-Business, 2012. január 31., kedd, 8. oldal
Nokia-Microsoft közös labor
"...Az ict-ipar minduntalan felrója a felsőoktatásnak, hogy nem piacképes végzősök jönnek ki az egyetemek, főiskolák kapuin. A BME-n most fordulni látszik a kocka: a szoros piaci együttműködés következtében a friss diplomás szinte azonnal termelőképes lesz..."

IT-Business, 2012. január 31., kedd, 16-19. oldal
A fejlesztés ára
"...Új ötletek megvalósítása helyett nagyrészt inkább a napi működés finanszírozására fordítódnak a kutatás-fejlesztésre és innovációra kiírt és elnyert pályázatok, de érdemi változás nem várható, mert a jelenlegi szisztéma fenntartása - eltérő okokból - minden szereplőnek érdeke..."

IT Business Online, 2012. január 31., kedd
A fejlesztés ára

24 Óra, 2012. január 31., kedd, 7. oldal
Retorikai váltás az EU-csúcson: növekedés
"...Az alap forrásait meghatározott célokra költenék el, például kkv-k, illetve innovációs projektek támogatására, lehetőleg már az idei évtől..."

Észak-Magyarország, 2012. január 31., kedd, 7. oldal
A legtöbb munkahely és a K+F is díjat ért

Petőfi Népe, 2012. január 31., kedd, 14. oldal
Pályázat a 2011. évi innovációs nagydíjra
"...Magyar Innovációs Nagydíj..."

EuroAstra, 2012. január 31., kedd
Megújul a Magyar Formatervezési Tanács

MiNap Online, 2012. január 31., kedd
Innováció a gépészetben

Új Magyar Szó Online, 2012. január 31., kedd
Agrárpolitika, régiófejlesztés, konvergencia
"...az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) keretében elsődleges a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése, a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok támogatása, a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának ösztönzésével..."

Székely Hírmondó, 2012.január 31., 5. oldal
A vállalkozó gégéjén a bakancs
"...De mindezek mellett jó tudni, hogy az uniós vállalkozások rosszabbul teljesítenek az innovációk gyakorlati alkalmazásának és ipari méretű gyártásának tekintetében, mint az USA vagy Japán..."

IT-Business, 2012.január 31., 16+18. oldal
A fejlesztés ára
"...Új ötletek megvalósítása helyett nagyrészt inkább a napi működés finanszírozására fordítódnak a kutatás - fejlesztésre és innovációra kiírt és elnyert pályázatok, de érdemi változás nem várható, mert a jelenlegi szisztéma fenntartása - eltérő okokból - minden szereplőnek érdeke..."

Technika Műszaki Szemle, 2012. január 31., kedd, 4. oldal
Mi vár az innovációra 2012-ben?

Technika Műszaki Szemle, 2012. január 31., kedd, 6. oldal
Gábor Dénes-díjasok, 2011

Technika Műszaki Szemle, 2012. január 31., kedd, 13+14+15. oldal
A Ganz-sztori 1.
"...hosszú ideig a gyár sikereinek titka az innováció volt: a konstruktőrök megsejtették a jövőt, és komplett berendezéseket fejlesztettek. Ez a szemlélet és gyakorlat generációkon keresztül megmaradt a gyár műszaki irányításában... Az ipar alapja nem a nyersanyagok (példa erre Japán virágzó vízturbina ipara is, pedig a szenet és a vasércet hajón importálják), sem pedig a hazai piac (példa erre a nagy hegyek nélküli Németország is, Európa legnagyobb vízturbina iparával), hanem a szakértelem, mai divatos szóval a know-how..."

Stílus és lendület, 2012. február 1., szerda, 27. oldal
A gondolat erejével
"...Az IBM minden évben elkészíti ötéves prognózisát, összegyűjti azokat a fontos innovációkat, amelyek meghatározó hatást gyakorolhatnak életünkre..."

Magyar Katolikus Rádió, 2012. február 1., szerda
Délutáni találkozás
Interjú Antos Lászlóval
"...a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat..."

Világgazdaság, 2012. február 1., szerda, 4. oldal
Magyar eszköz arab piacon
"...Hazai orvostechnikai cégek Dubajban..."

Haszon, 2012.február 1., szerda, 42+43+44. oldal
Újra kiírt milliók
"...Kkv-k számára évek óta a legnépszerűbb pályázatok a technológia-fejlesztést elősegítők, például az eszközbeszerzések..."

Haszon, 2012.február 1., szerda, 7. oldal
SEGÍTSÉG AZ INDULÓ CÉGEKNEK
"...A másfél éve működő első hazai nyílt közösségi innovációs műhely, a Creativeselector.hu új szolgáltatást kínál mostantól az amerikai Indiegogo.com és Kickstarter.com mintájára..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. február 1., szerda, 5. oldal
Retorikai váltás az EU-csúcson
"...Az alap forrásait meghatározott célokra költenék el, például kkv-k, illetve innovációs projektek támogatására, lehetőleg már az idei évtől..."

MedicalOnline, 2012. február 1., szerda
Új korszak a vércukormérésben
"...2012. február 1-jén a Magyar Tudományos Akadémián mutatták be az Innováció - és Magyar Termék Nagydíjas 77 Elektronika Kft. legújabb saját fejlesztésű vércukormérő rendszerét..."

Origo.hu, 2012. február 1., szerda
Hosszú évek kutatásait kockáztatja a találmányok elkésett bejelentése

Duna TV, 2012. február 1., szerda
Heuréka! Megtaláltam
"...Hamarosan elbírálják a 2011-ik évi innovációs nagydíj pályázatra beérkezett pályamunkákat. A beadási határidő: 2012. február 8-a..."

Figyelő, 2012. február 2-8., 12-14. oldal
Harc a hallgatókért
Túlélési stratégiák a felsőoktatásban
"...A kormány radikálisan csökkentette az államilag támogatott felsőoktatási férőhelyek keretszámait. Az intézmények között megindult a harc a fizető diákokért. Egyre vonzóbbak az ingyenes külföldi képzések... Solti László, Szent István Egyetem: ... Nagy kérdés az - fogalmazott -, hogy amikor az intézményeket egyidejűleg három súlyos csapás érte (az államilag finanszírozott létszám jelentős csökkenése, a költségvetés átlagosan 20 százalékos lefaragása és a szakképzési és innovációs járulék központosítása formájában), akkor valóban a legjobbak maradnak-e életben..."

Figyelő, 2012. február 2-8., 49. oldal
Bosch: növekedés és díj

Magyar Katolikus Rádió Online, 2012. február 2., csütörtök
Délutáni találkozás
Interjú Antos Lászlóval
"...A Magyar Innovációs Szövetség felhívása az Innovációs Nagydíjra..."

Világgazdaság, 2012. február 2., csütörtök, 15. oldal
Újabb városok a célkeresztben
"...Más város - mint München vagy Stockholm - pedig a kitűnő ingatlanpiacával, valamint az Innováció iránti elkötelezettségével profitálhat az egyébként lassan növekedő gazdasági környezetben..."

Kelet-Magyarország, 2012. február 2., csütörtök, 4. oldal
Vállalkozás-fejlesztési és innovációt segítő fórum
"...Vállalkozás-fejlesztési és innovációt segítő fórum..."

Inno-Hír, 2012. február 2., csütörtök
2012. január 1-jén megváltoztak az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjai

NOL, 2012. február 2., csütörtök
Magyar diákok innovációit mutatják be a Wall Street-en

Info.ajka.hu, 2012. február 2., csütörtök
Magyar delegáció indult New York-ba ma reggel

Hírextra.hu, 2012. február 2., csütörtök
Magyar diákok ötletei a Wall Streeten

Metropol Online, 2012. február 2., csütörtök
Magyar diákok innovációi a Wall Streeten

OrientPress, 2012. február 2., csütörtök
Magyar delegáció indult New York-ba ma reggel

Piac&Profit Online, 2012. február 2., csütörtök
Elfogyott a pénz a jó ötletek támogatására
"...A rendelkezésre álló források kimerülésére való tekintettel 2012. január 28-i hatállyal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felfüggeszti az Innovációs eredmények hasznosításának támogatása kkv-k részére című (KMOP-2011-1.1.4/B kódszámú) pályázati kiírást..."

RádióQ, 2012. február 2., csütörtök
Interjú Antos Lászlóval
"...Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat..."

Piac&Profit Online, 2012. február 3., péntek
Magyar fiatalok találmányait mutatják be a Wall Street-en

Nyugat.hu, 2012. február 2., csütörtök
Smart City lett Bécs
"...A "Smart City" fogalom azokat a városokat jelöli, amelyek intelligensen és hatékonyan használják fel az erőforrásaikat, és innovatív technológiákat alkalmaznak..."

Karpatinfo.net, 2012. február 2., csütörtök
Új korszak a vércukormérésben

Hálózat TV, 2012. február 2., csütörtök
Hálózat hírek

"...Az innovációt, és a gazdaságélénkítést szolgálja a Technológia-és Tudástranszfer Centrum elnevezésű projekt, amely Európai Uniós támogatásból jött létre és a Miskolci Egyetem keretei között működik..."

Napi Gazdaság, 2012. február 3., péntek, 8. oldal
Nagyobb fizetést hoz az amerikai MBA-diploma
"...A Financial Times MBA-képzéseket rangsoroló listájának élére a kaliforniai Stanford Graduate School of Business került. A diákok számára a képzés után elérhető legmagasabb fizetés mellett a személyre szabott képzés számít a legtöbbet..."

Népszabadság, 2012. február 3., péntek, 10. oldal
Hazai innovációk New Yorkban
"...Mobil biomasszaüzem, közösségi innovációs jukebox és egy különleges higiéniai megoldás. Három magyar ötlet indul a Kairos Society ötven legjobb diákvállalkozását bemutató versenyén..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. február 3., péntek, 6. oldal
Magyar diákok a Wall Streeten

Élet és Irodalom, 2012. február 3., péntek, 8. oldal
K+F - Ezt is a multik húzzák

Világgazdaság, 2012. február 3., péntek, 15. oldal
Borúra is ború jön 2012-ben
"...amelyik vállalat kibírja ezt az időszakot, az jóval erősebb lehet, ha eljön újra egy nyugalmasabb globális gazdasági környezet. A kulcsszó az innováció és az üzleti folyamatok áttekintése, így érhető el, hogy a recesszió alatt is legyen élet..."

Napló, 2012. február 3., péntek, 5. oldal
Újjászületett az egyetemünk
"...A Pannon Egyetem ...A támogatás csökkenése az oktatási normatívából képződő bevételt érinti, a kutatásból és az innovációs tevékenységből származó bevételeinket nem..."

OrienPress, 2012. február 3., péntek
Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése

HírTv, 2012. február 3., péntek
"...Tíz társulás viselheti jövőben az akkreditált innovációs cluster címet. Az iparági tömörülések 2 évig jogosultak kiemelt pályázaton való részvételre..."

Origo.hu, 2012. február 3., péntek
Pénzzel nem jár az innovatív cégcsoportok elismerése

Magyar Nemzet, 2012. február 4., szombat, 6. oldal
A davosi ördögi kör

"...Az az ország, amely a fejlettek közé akar kerülni, be kell, hogy kapcsolódjék a technológiai fejlődés élvonalába. Ehhez tudás és innováció, azaz színvonalas humántőke kell..."

Hajdú-Bihari Napló, 2012. február 4., szombat, 5. oldal
Tíz induló felelt meg a címnek

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. február 4., szombat, 6. oldal
Magyar eszköz arab piacon
"...A vállalatok tulajdonosai között túlnyomó részben magyar magánszemélyeket és vállalatokat találunk. Jó néhány cég innovációban a világ élvonalába tartozik..."

Tolnai Népújság, 2012. február 4., szombat, 4. oldal
Kampányt indítottak az innovációért a régiónkban

Piac&Profit Online, 2012. február 5., vasárnap
250 kkv örülhet
"...Tíz klaszter nyert az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Akkreditált Innovációs Klaszter pályázaton..."

Origo.hu, 2012. február 5., vasárnap
Milliók helyett egy lökést adnak a magyar ötletportálok
"...Nem kell megállnia az innovációnak, a kicsi, de nagyszerű ötletek megvalósulásának azért, mert kiötlőik nem elég tőkeerősek, vagy nem kaphatnak állami támogatást..."

Világgazdaság, 2012. február 6., hétfő, 16. oldal
Egy válság kétféle megvilágításban elbeszélve
"...fejlett országoknak középtávon az innovációs folyamat újjáélesztésére és a termelékenység javítására kell összpontosítaniuk, a jóléti ígéreteiket pedig összhangba kell hozniuk a jövedelemtermelő képességgel..."

Világgazdaság, 2012. február 6., hétfő, 5. oldal
Az intelligens lámpák megálmodói

"...Szabadalom, új telephely. Kutatás és fejlesztés, innováció. A tatabányai Wemont Kft. decemberben lesz tízéves, de az események igazán 2006-tól gyorsultak fel náluk. A miértről Tóth Csaba tulajdonos-ügyvezetővel beszélgettünk..."

Világgazdaság, 2012. február 6., hétfő, 7. oldal
Önmagát rövidíti meg az állam

"...Nemhogy több bevételhez jutna, összességében még rosszabbul is jár az állam a gyógyszergyárak kemény megsarcolásával. Erről és a restrikció további negatív hatásairól is beszél lapunknak adott interjújában Leitner György, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) új elnöke..."

Zalai Hírlap, 2012.február 6., hétfő, 12. oldal
Eltüntetnék a veszteséget
"...Nagykanizsa. Az ipari parkban 2010 őszén adták át az Inkubátorházat... Mihovics Zoltán projektmenedzser pedig jelezte: nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a ház ténylegesen innovációs központként is működjön..."

Részletek »


Várható Események

Innovációs projektek finanszírozása

2012. február 29-én "Innovációs projektek finanszírozása" címmel konferenciával egybekötött szakmai vitát szervez az Alma Consulting Group, a Magyar Innovációs Szövetséggel és a Premier Research klinikai vizsgálatvezető céggel együtt.

A konferencia helyszíne: Novotel Budapest Centrum, 1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.

Tervezett program:
9:00 - 11:15 A K+F adókedvezmények használata a gyakorlatban
- Az Alma Consulting Group 7. Európai innováció finanszírozási barométerének bemutatása: a K+F adókedvezmények használata a cégekgyakorlatában, hatásuk a cash flow-ra, afoglalkoztatottságra és a K+F tevékenységre.
Előadó: Vincent Fournié, nemzetközi innováció finanszírozási igazgató, Alma Consulting Group
  Adókedvezmények nemzetközi környezetben: globális menedzsment, helyi szintű eljárás
- Az európai, amerikai és ázsiai adóösztönzők áttekintése.
- Globális menedzsment kialakítása a konszolidált adóelőny maximalizálásához.
- Gyakorlati eszközök a kedvezmények kiszámításához és érvényesítéséhez valamennyi érdekeltség (cégcsoport, leányvállalatok) és üzleti kapcsolat (beszállítók, alvállalkozók, partnerek) esetére.
Előadó Róna Péter, K+F projektvezető, Alma Consulting Group
 

Honnan és hova jutott a hazai innováció?
- Stagnálás, fejlődés vagy visszafejlődés van?
- Létezik-e innodepresszió és hova vezethet?
- Van-e rá gyógyszerünk és tudjuk-e az adagolás legjobb módját?
Előadó: Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes, Magyar Innovációs Szövetség


 
Adókedvezmények a gyakorlatban
- A kedvezmények érvényesítése és hatásuk az innovációra egy nemzetközi cégcsoport példáján keresztül bemutatva.
Előadó: Dr. Papp István, klinikai kutatásvezető menedzser, Premier Research Magyarország
11:15 - 11:30 Kérdések/feleletek
11:30 - Büféebéd

Információ és jelentkezés - telefonon: +36-1/951-2300, e-mailben: kapcsolat@almacg.com

Pályázati Felhívás

Pályázat a 2011. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!

A Magyar Innovációs Alapítvány- a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen - immár jubileumi, 20. alkalommal teszi közzé a

2011. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is elismerik: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2006 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Különdíját kapja. A díjazottak egyike megkapja az Iparfejlesztési Közalapítvány Szervezeti Innovációs Díját is.
A díjak ünnepélyes átadására 2012. március végén kerül sor az Országházban.

Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2011. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

Az elbírálás során a 2011-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, egyéb műszaki, gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát is értékelik, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát.
A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
- Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon,
- Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
- Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2012. február 8., 12 óra

A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke a nemzetgazdasági miniszter.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma nevében: Prof. Závodszky Péter
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.