XXVII. évf. | 2017. február 21. | 4. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle



Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ-vélemény az "Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogramról (GINOP-8.1.3/B-17)"

2017. február 10-én, a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte az "Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogramot (GINOP-8.1.3/B-17)".

Részletek a véleményből:

"...A megcélzott alapok méretével és számával és az általuk kezelt összegek mértékével egyetértünk (8-15 milliárd Ft és 5-7 co -investment konstrukció). Javasoljuk a kiválasztásnál a területi eloszlást is figyelembe venni az ország megfelelő lefedése szempontjából. A közvetítők kiválasztásánál is javasoljuk az "összeférhetetlenség" rövid részletezését az egyértelműség érdekében..."

"...Támogatjuk azt a célkitűzést, hogy az alapkezelőknek a finanszírozási döntéseket nyereségorientáltan kell meghozniuk, ez legyen befektetési döntéseknél soroló szempont, az kapja a befektetést, aki a nagyobb eredményt vállalja és teljesíti valószínűleg.
Javasoljuk, hogy a MISZ képviselői is részt vehessenek a Pénzügyi közvetítők kiválasztását, átvilágítását végző szervezetek értékelésében, érdemi véleményezési joggal, az ezt a feladatot ellátó szervezet mellett..."

"...A pénzügyi közvetítők jogosultak lesznek a befektetési politikájuk kialakítására, a termékleírásban rögzített célok és feltételek szerint. Ki fogja minősíteni és elfogadni az elkészített befektetési politikákat? Javasoljuk az NGM mint IH szerepvállalását ebben a feladatban, és a MISZ partnerként közreműködne, képviselői útján ebben a folyamatban, akár mint szakértő is..."

"...A befektetési politikák kialakításához javasoljuk a "magas növekedési potenciál" jellemzőinek főbb elemeit meghatározni az egységes értelmezés és gyakorlat kialakítása érdekében. (Pl. piaci igények alátámasztottsága, személyi feltételek megléte, pénzügyi feltételek megléte, a termék és szolgáltatás innovativitása, a fejlesztés stádiuma stb.)..."

"...A tőkeprogramból kizártak körénél a 255/2014 (X.10.) Korm. rendelet alapján nem nyújtható támogatás az exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására. Ez teljesen ellehetetleníti azon befektetéseket, amikor egy sikeres magyar innováció piacravitelére kér pénzt a projektgazda. Magyarország a maga 10 milliós piacával nem elég egy innovatív terméknek, ezért az innovátorok jelentős része a külföldi terjeszkedéshez szeretne kockázati tőkét bevonni.  Az említett pont alapján, az ilyen típusú befektetések ki vannak zárva a programból.  Ennek mindenképpen kérjük az átgondolását..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

25. Magyar Innovációs Nagydíj

A 2017. február 15-i határidőig 38 jelentkezés érkezett a 25. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatra.

A zsűriülésre 2017. március elején kerül sor. A bírálóbizottság elnöke Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke. Minden jelentkezést két vagy három zsűritag - indokolt esetben szakértők bevonásával - részletesen is tanulmányoz, és a következő szempontok szerint értékeli:
- 2016-ban elért többleteredmény vagy többlet-árbevétel és más műszaki, gazdasági előnyök,
- eredetiség, újszerűség,
- társadalmi hasznosság.
Ezt követően a zsűri, a formai és tartalmi szempontokat alaposan mérlegelve, a referáló két vagy három zsűritag javaslata alapján egyszerű, többségi döntéssel, kiválasztja az adott évben innovációs eredményt elért jelentkezőket, továbbá javaslatot tesznek azokra, melyeket a legsikeresebbnek tartanak. A legjobb innovációkat a zsűri, további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás) rangsorolja a fent említett három értékelési szempont szerint.

Az ünnepélyes díjátadásra március 29-én kerül sor az Országház Főrendiházi Termében. A Nagydíjon kívül további innovációs díjakat adnak át az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők. Az ünnepségen előzetes regisztrációt követően meghívóval lehet részt venni.

MISZ középtávú stratégia

Az Innovációs Szövetség stratégiai munkacsoportja február 9-én megtartotta harmadik ülését, a Vialto Consulting székhelyén, Frischmann Gábor, alelnök vezetésével. Ezen az ülésen folytatták a második ülésen megfogalmazott küldetés és jövőkép alapján a Szövetség stratégiai céljainak és legfontosabb tennivalóinak azonosítását, valamint az előrehaladás méréséhez szükséges mutatók/indikátorok meghatározását. Ezután a feladatok végrehajtásához szükséges akciókkal foglalkoztak. Az elvégzett munka alapján a stratégiai javaslat egységes szerkezetbe foglalása következik, majd egyre szélesebb körű konzultációja.

Gazdaságbiztonság és Információbiztonság

Az Alkotmányvédelmi Hivatal szakmai konferenciát szervezett 2017. február 15-én, a Larus Étterem és Rendezvényközpontban "Gazdaságbiztonság és Információbiztonság" c. témakörben. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes vett részt.

A konferencia célja az volt, hogy többek között a gazdasági szereplőkkel is megismertesse a Hivatal olyan kapcsolódási lehetőségeit, amelyek segítségével a jelentős (nemzet)gazdasági értéket képviselő cégek is megszerezhetik a napra kész biztonsági ismereteket, megismerhetik a legjobb gyakorlatokat és kialakíthatják a saját rendszerüket. Több gazdasági társaság is ismertette, hogy milyen előrelépések történtek már a cégeiknél, és hangsúlyozták a folyamatosság fontosságát is.

Ismertetésre kerültek olyan példák a mindennapi életből, melyek egyértelműen bizonyították, hogy létezik olyan érdeklődés a cégek "értékei" iránt, mely nem a törvényes úton és módon törekszik ezek megszerzésére. Bemutatásra került az is, hogy a kormányzati szervek milyen felépítésben válaszolnak a modern kihívásokra, illetve, hogy milyen mértékben tudnak hozzájárulni mindennapjaink (kiber) biztonságához. A konferencia szerves része volt az Alkotmányvédelmi Hivatal Awareness programjának, melynek célja nem csak a figyelemfelkeltés, hanem a védekezési és megelőzési megoldási lehetőségek feltárása is.

Az SZJA 1+1%

Ön is rendelkezhet adója 1+1%-áról. Amennyiben fontosnak tartja a hazai tehetségek támogatását, kérjük, ajánlja fel adója (első) 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára, ennek a kiemelt kormányzati célkitűzésnek a támogatására. Ebből a forrásból a 2016. évi Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásainak finanszírozására több mint 1,3 milliárd forint gyűlt össze. A cél, hogy a források minél nagyobb része jusson közvetlenül a tehetségek felismerésére, gondozására, támogatására.

A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823

Az adó másik 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár több mint 20 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.
Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.
Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk (második) 1%-át fordítsák a Magyar Innovációs Alapítvány támogatására. Adószám: 18047929-1-41.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Magyarország a 13. a Nemzetközi Szellemi Tulajdon Index rangsorában

Magyarország a 13. helyen szerepel a világ 45 vezető országát tartalmazó 5. Nemzetközi Szellemi Tulajdon Index rangsorában, megelőzve ezzel többek között Lengyelországot, Izraelt és Kanadát is. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarájának Globális Szellemi Tulajdon Központja által közzétett "Az innováció hajtóelemei" című jelentésben az index javítására aktívan és sikeresen törekvő országként emelték ki hazánkat.

A 2012 óta évente megjelenő jelentés jelenleg 45, a világ GDP-jének mintegy 90%-át megtermelő ország értékelését tartalmazza. A dokumentumba - amelyben Magyarország idén először szerepel - stratégiai és piaci szempontból jelentős országok kerülnek be. Hazánk előkelő helyezésének jelentőségét emeli, hogy az elemzés módszertana új elemekkel bővült, a minőségi elemekre az eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektetnek. Szintén kiemelendő, hogy a világszerte követett indexet a szakmai közvélemény a szellemi tulajdon és az ipari innovációs, üzleti hasznosítás szempontjából az egyik legalapvetőbb rendszernek tekinti.
A hazai innovációs környezet javulását jól mutatja, hogy a marketing szempontból igen fontos nemzeti védjegybejelentések száma 2016-ban 17%-kal növekedett, míg a hazai nemzeti formatervezési mintaoltalmak száma közel 30%-os bővülést mutatott. A nemzeti szabadalmi bejelentések átlagos ügyintézési ideje az elmúlt évben közel 20%-kal csökkent. Hasonló mértékben felgyorsult a jogvitás ügyek intézése is.

Pályázati felhívások

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívása

Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázaton elnyerhető díjat létesít végzős hallgatók részére.

A pályázat tartalma:
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének van szentelve. A pályázatok értékelésnél a két fajta megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.

A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, aki végigkíséri a hallgatót a dolgozat elkészítésén.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:
- szabadalom/használatiminta-oltalom,
- védjegyoltalom,
- formatervezésiminta-oltalom,
- szerzői jog,
- szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

A pályázati díj összege:
A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:
- első díj: 150 000 Ft
- második díj: 125 000 Ft
- harmadik díj: 100 000 Ft

A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók értékes könyvajándékot vehetnek át.

Határidők:
A pályázat jelentkezési határideje: 2017. március 10.
A diplomadíj-pályázat leadási határideje: 2017. június 26.
A részletes pályázati kiírás a 2016/2017 tavaszi félévében végzős hallgatók részére megtalálható az alábbi linken.

Richter Témapályázat - 2017

Tagszervezetünk, a Richter Gedeon Nyrt. 2017. február 14-én kétfordulós pályázatot hirdetett a megkezdett és korai eredményeket is felmutatni képes tudományos kutatási tevékenység támogatására.

A második forduló meghívásos, pénzdíjazott jellegű. Az előpályázatra, mely az első forduló, csak egy rövid (max. 3 oldal terjedelmű) témajavaslatot várnak, egy már futó, kezdeti eredményeket felmutatni tudó projektről. Az első fordulóban benyújtott pályaművek közül kerül kiválasztásra az a maximum 15 témajavaslat, melynek részletes kidolgozására a pályázókkal megbízási szerződést kötnek. A részletes megvalósítási tervek értékelése után születik döntés a maximum 4 db támogatandó pályázatról.

A pályázat célja, a Richter Gedeon Nyrt. Közép-Európa gyógyszerkutatásában kimagasló originális kutatási tevékenysége részeként, - a Richterben folyó kutatási tevékenységhez kapcsolható - gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációk felkarolására, és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítésére írja ki a pályázatot.

Az előpályázat beadási határideje 2017. március 16. csütörtök.

A Richter Témapályázat részletes kiírása és a szerkeszthető mellékletek letölthetőek az alábbi linkekről.
További információk elérhetők a Richter Gedeon Nyrt. honlapján.

Ismét pályázhatók az InnoEnergy Innovációs Projektek befektetései

Az InnoEnergy 6 éve kínál befektetési lehetőséget "Innovation Projects" név alatt mindazon kipróbált technológiákra épülő üzleti koncepcióknak, melyek elősegítik a jövő fenntartható energiagazdálkodás megteremtéséhez.

Sikeres pályázókat Európát átszelő szakértői és üzletember hálózatunk támogatja a technológiájuk, termékük piacra juttatásában. 2011 óta 1,2 milliárd EUR értékű projektben 147 millió EUR értékű befektetéssel vett részt az InnoEnergy, a fennmaradó összeget a partnerek finanszírozták. Több mint 250 partner részvételével 78 termék piacra vitele történt meg, melyekből a jelenlegi értékesítési előrejelzések szerint 3 milliárd EUR bevételt várnak.

Idén először egy rövid kérdőív is segíti a jelentkezőket, hogy jelentkezésük egyszerűbb és gyorsabb legyen. A most megnyílt befektetési forduló 2017. április 7-ig áll nyitva az érdeklődők számára, melyre, itt lehet regisztrálni.

Részletes tájékoztató a regisztrációs felületen olvasható, továbbá az érdeklődőknek 2 webinar keretében lesz lehetőségük tájékozódni és kérdéseket feltenni. Regisztrálni az online megbeszélésekre az alábbi linken lehet.
További információk: InnoEnergy Point of Contact Magyarország: Dervalics Ákos (30/378-4396, akos.dervalics@gmail.com), valamint az Inovation Projects pályázatok kapcsolat és támogatás: Fazekas Esztella (30/983-3120, esztella.fazekas@bayzoltan.hu).

Szakirodalomfigyelő

Marc Sniukas, Parker Lee, Matt Morasky: The Art of Opportunity - Growth and Ventures Through Strategic Innovation and Visual Thinking - Wiley, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

"A cég csúcsaitól a hierarchia aljáig, mi most mind vállalati innovátorok vagyunk." (Minden forrásmegadás nélküli idézet a könyvből.)

"»A nehézség nem annyira a gondolkodás megújításában rejlik, hanem hogy hogyan szabaduljunk a régitől.« John Maynard Keynes"

"»Nem oldhatjuk meg a problémákat azzal a gondolkodásmóddal, amellyel előidéztük azokat.« Albert Einstein"

Mind tudjuk, az innováció terén már csak egy igazi kérdés maradt: hogyan kell jól csinálni? Yoda mester intése: ne próbáld, csináld! Az innováció igazi mantrája: csináld jobban, sőt, hamarabb csináld jobban, mint mások! Kész receptek nincsenek - sok releváns tudásból kell a feladathoz vagy lehetőséghez megalkotni az új, hatékonyabb megoldást, vagy épp létrehozni és ki is elégíteni az új igényt. Ehhez a tudáshoz meríthetünk e könyvből is. Ahhoz kínál gondolkodásmódot, "hogyan fedezzük fel, katalizáljuk, érleljük meg a kedvező, lehetőségeket, hogy valódi növekedést hozzunk létre."

"E könyvben az kutatjuk, hogyan tudnak a megállapodott cégek új növekedési és üzleti lehetőségeket teremteni a saját szervezetükön belülről. Ennek sikeres megvalósításaiban magunk előtt láttunk és keretbe foglaltunk egy megközelítést, amely csökkenti a kockázatot, gyorsabban vezet eredményekre, és nagyobb eséllyel jut sikerre. Ám semmiképp sem tekinthető garantált módszernek. Megtalálni és megragadni a növekedés új lehetőségeit művészet." A működőképesség bizonyságául: "Magunk is az ebben foglaltakat alkalmaztuk e könyv tervezésénél és írásánál."

"Könyvünk szerkezete egy ’utazás’, amely sorra veszi a kulcsfontosságú fogalmakat, szemlélteti az elveket, a tevékenységeket olymódon, hogy az olvasó megérti és gyakorolja is a kínálkozó lehetőség művészetét."

Ez nem egy akadémiai babérokra törő, nagyívű és magasan szárnyaló értekezés, hanem jól megfontolt logikai keretbe rendezett részfeladatok és azok optimális megvalósítását segítő apró, de nagyon is lényeges részletek kincsestára, ismert és kevésbé ismert cégek gyakorlatából vett példákkal. Aki hasznot akar húzni e művészetből, úgy szemelgethet benne, mint ínyenc a kitűnő csemegeboltban.

Nem hallgatható el: amióta az innováció pár évtizede divatba jött, annyit beszéltek róla, hogy már rengeteg beletartozó hasznos elv, gondolat is közhelynek hat. Olvasva, itt is sok nyilvánvalónak érződik, ám a éles helyzetekben sorsdöntő lehet, tényleg azok szerint járunk-e el. Pl. "Mesterségbeli tudás nélkül az ötlet csak nádszál a szélben.", "A legtöbb cég nem tudja, miért kötnek vagy nem kötnek üzletet vele.", "Gondolkodj nagyban, kezdd kicsiben, növekedj intelligensen." Ezeket ne tölteléknek vegyük, hanem hasznos stratégiai, módszertani gondolkodás-építőelemek megerősítésének.

Akadhat mérges gyümölcs is: pl. az "A mi iparágunk nem tiszteli a hagyományt - csak az innovációt tiszteli." kijelentés alighanem az: frappáns és ostoba nyilatkozat.

A mondandó egyik talpköve a "Business design thinking." A könyv több módon is körülírja az üzleti problémák megoldásának és új üzleti megoldások létrehozásának megközelítési módszereként, alkalmazása pedig végigkíséri a bemutatott technikákat.
A Wiley ajánlójából: "Tudományos és ipari tapasztalattal bíró szakértők írták, akik olyan cégeket segítettek, amelyek közt világelsők is vannak. Az itt bemutatott vizuális megjelenítési keret és kutatás-alapú módszertan összekapcsolja a stratégiai innovációt a business design thinking-gel, hogy segítsenek a növekedési paradigma megváltoztatásában. Kreatív és gyakorlatias módszerek tanulhatók innen a kedvező növekedési lehetőségek feltárására és új módszer a kínálkozó lehetőség felismerésére." Ez a vizuális keret valóban új módot és lehetőséget kínál az összefüggések felismerésére.

Wisinger István: A Nobel-díjas kém - Dokumentumregény Szent-Györgyi Albert életéről - Athenaeum, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

"»Az én történetemet az teheti érdekessé, hogy benne tükröződnek napjaink viharai « Szent-Györgyi Albert" - a könyvből; és élete valóban a 20. század egyik igazi "nagyregénye".

Az Athenaeum ajánlójából: "Wisinger István élete legmerészebb vállalkozásának tekinti, hogy Szent-Györgyi Albertről (1893-1986), az első magyar Nobel-díjas tudósról írt dokumentumregényt.
Az események valóságos dokumentumok és fikciós jelenetek egybegyúrásával elsősorban Szent-Györgyi életének utolsó hat magyarországi éveire koncentrál. Eközben filmszerű visszaemlékezések mutatják be, hogy mi történt vele az 1941 előtti években. Megismerkedhetünk azokkal a tényekkel, és eseményekkel, amelyek emigrációra kényszerítették a magyar tudománytörténet egyik legjelentősebb alakját. Ugyanakkor még a történészek is úgy emlékeznek meg az 1944-es német megszállás utáni időkről, hogy ő volt az egyik legjelentősebb antifasiszta ellenállási csoport vezetője. Hitler már 1943-ban, a törökországi út után, majd 1944-ben, a megszállás előtti napon Klessheimben szemrehányást tett miatta Horthynak, és ugyanakkor kiadta a parancsot, hogy rabolják el a tudóst.

Rendkívüli tudós, botcsinálta kém és egyes kortársai szerint "kalandor" politikus volt. Szinte nincs olyan ember, aki ne tudná, hogy ő az egyetlen magyar Nobel-díjasunk, aki ezt az elismerést a szülőhazájában tudományos eredményeiért nyerte el. (S fájdalmasan kevesen, akik annyit tudnának róla, mint kellene - OP)

Wisinger István e dokumentumregényben Szent-Györgyi Albert kevésbé ismert oldalát, személyisége ellentmondó vonásait, a belső vívódásokkal teli életútját, és magánéleti válságait is feltárva igyekszik bemutatni a tudóst."

A szerző előszavából: "Ez a könyv szerzői szándékom szerint műfajilag hibrid írásmű. A történelmi hűségre nem szükségszerűen törekedtem, és kérem a kedves Olvasót, hogy ne tekintse ezt az írást ebből a szempontból száz százalékig pontosnak. Viszont könyvem minden alakja valóban élő személyiség volt, eseményei kivétel nélkül megtörténtek.

Elsődleges törekvésem a hitelesség. Főleg azért, mert az emlékezések és történelmi események tudományos feldolgozásainak megismerése, valamint egyes dátumok és visszaemlékezések összevetése közben egymástól eltérő adatokra, vitatható vagy pontatlanul értelmezett tényekre, sőt olykor feloldhatatlan ellentmondásokra is bukkantam. Sokszor maga a főszereplő, Szent-Györgyi Albert is bizonyos történéseket, eseményeket, élményeket többféle változatban mesélt el, idézett fel vagy tárt a nyilvánosság elé. Ugyanakkor többször fikciós párbeszédek konstruálására is merészkedtem, és előfordulhat, hogy a drámaiság fokozása kedvéért néhány egymáshoz napokban is közeli időpontban zajló eseményeket fölcseréltem, József Attila híres ars poeticája szellemében: »Az igazat mondd, ne csak a valódit...«.

Remélhetőleg ez a könyv is bizonyíték rá, hogy életének itt feldolgozott, időben nagyobbik része pontos tükre lehet azoknak a gyökereknek, amelyeknek köszönhetők Magyarország egyik rendkívüli szülöttjének sikerei. És arra is, hogy a tehetségen kívül teljesítménye miért egyedülálló, és mi a titka tartós világhírének.
A dokumentumregény minden szereplője valóságos, és eseményei megtörténtek. A cselekmény, a helyszínek és az időpontok megfelelnek a valóságosnak, a kurzívval jelzett részek a forrásokra támaszkodva szó szerint így elhangzott szövegek, nyilatkozatok, levelek, visszaemlékezések vagy dokumentumok. A fiktív párbeszédek mindig történelmi vagy magánéleti fordulatok, krízispontok belső motivációinak érzékeltetésére szolgálnak, megfogalmazásukkor a főszereplők elmondására támaszkodtam, vagy hiteles, utólagos emlékeztetők, jegyzőkönyvek, történelmi források szövegét építettem be.

Jimmy Carter: Teljes élet - Visszatekintés 90 évesen - Partvonal Kiadó, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

Nagyon kellemesen olvasmányos mű, amely a magas politikában formálódott embertől meglepően természetes stílusban és gondolkodásmóddal szól, és nyílt őszinteséget érzünk benne.

Jól jellemzi a Partvonal ajánlója: "Carter volt az első, akit becenevén iktattak be a hivatalába. (Ügyes és valamelyest merész politikai marketing húzás volt - OP) A kisemberek elnökének vallotta magát, sokat foglalkozott az emberi jogokkal, és mindent megtett azért, hogy Amerika erkölcsi súlyát visszaszerezze a vietnami sokk után. A Teljes élet egy rendkívüli ember gazdag és boldog életébe nyújt bepillantást, akinek a sikerek mellett az emberi kudarcokkal és a 20. század súlyos problémáival is meg kellett küzdenie. Az exelnök személyes hangvételű visszatekintését saját festményei és versei teszik különlegessé."

Valóban rendkívüli. Egyszerű farmercsaládból indult a Mély Délen. Egyetemre pénzük nem volt, a georgiai műszaki főiskola után jutott be az ingyenes oktatást nyújtó annapolisi Tengerészeti Akadémiára. Tengerésztisztként műszaki beosztásokban szolgált és ehhez folyamatosan tanult - egyike lett az akkori legmodernebb nukleáris technológia kevés szakértőinek. Fényes karrier előtt állt a tengerészetnél, hívták a nukleáris iparba is, ám apja halála miatt kilépett, és visszament szülei családjához, hogy az alapoktól tanulva gazdálkodjék, s ehhez ellásson sok más gazdálkodót felölelő integrátori feladatokat. Lassanként kezdett ’talajszintű’ társadalmi és közéleti feladatokat vállalni, majd választáson kiharcolta két ciklusra a bekerülését Georgia állam szenátusába, ahol a közoktatás előmozdítását irányította, s innen következett az állam kormányzói tiszte. A többi már jól ismert történelem...

A hangvételt, a beszámolót meghatározó szemléletet jól tükrözi a Bevezető indítása, amely dióhéjban összegzi pályafutását is:
"Most, hogy betöltöttem a kilencvenet, alkalmasnak látszik az idő, hogy visszatekintsek azokra a pillanatokra, amelyek megváltoztatták az életemet, és eltűnődjek egynémely, számomra különösen fontos emlékemen. Egyik-másik esemény alapvető hatással volt az életemre, és volt olyan is, amely megtanított erre-arra. Akadt köztük mulatságos, mások arra késztetnek, hogy eltűnődjem, ki is voltam én akkoriban. Némelyiket olyannyira élveztem, hogy még ma is ízlelgetem az emlékét, és voltak olyanok, amelyeket még ma is bánok, és örülnék, ha megváltoztathatnám őket.

Életem kilencven évéből négyet a Fehér Házban töltöttem, s ez az időszak természetesen politikai pályám csúcsa. Ezek az évek azonban nem uralják emlékeim sorát, és kora ifjúságomban soha, semmifajta rendezett elgondolásom nem volt arra nézvést, hogy egyszer majd az elnöki székbe jussak. Pályám során mindig csak a soron következő lépést döntöttem el, igaz, akkor némiképp ellentmondást nem tűrően.

(...) Nagyon is élveztem, hogy magas rangú politikai beosztásaimban különféle döntéseket hozhatok. Az elnöki pozícióban arra láttam lehetőséget, hogy bizonyos jól definiálható, fontosnak tartott céljaimat megvalósítsam; már négy évvel a választások előtt eldöntöttem, hogy jelöltetni fogom magam, és a széles körű kampányban az egész családom támogatott.
Életem személyesebb és a nyilvánosság számára eddig rejtve maradt eseményei közül néhányról e lapokon írok először. Ilyenek például a csatahajókon és tengeralattjárókon eltöltött idők, aztán az a tizenhét év, amelynek során gazdálkodóként szűkebb közösségem mindennapjaiban vettem részt, magyarázatát adom politikai törekvéseimnek és elnöki ambícióimnak, szólok magukról a kampányokról, a Fehér Házban töltött évek néhány, mindeddig kevéssé ismert személyes vagy családi részletéről, különleges emberekkel és más elnökökkel való kapcsolatomról, végül pedig szót ejtek arról is, hogy a washingtoni évek óta miként alakult Rosalynn-nal az életünk."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Mediamix.mti.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban erősít az Egis

Weborvos.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban erősít az Egis gyógyszergyár

Webradio.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Magyaridok.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Mixonline.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Gondola.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Figyelo.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Vg.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországot vette célba az Egis

Mediamix.mti.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Hvg.hu, 2017. február 6., hétfő
A Panthenollal nyomul Oroszországban az Egis

Privatbankar.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Privatbankar.hu, 2017. február 6., hétfő
Milliárdok jutnak a cégeknek: itt van, mire lehet pályázni

Profitline.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszország felé kacsintgat az Egis

Lokal.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Hirado.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Tozsdeforum.hu, 2017. február 6., hétfő
Kelet felé kacsint az Egis

Mediamix.mti.hu, 2017. február 6., hétfő
A Richter euróban 3 százalékos árbevétel-növekedésre számít az idén

Webradio.hu, 2017. február 6., hétfő
A Richter euróban 3 százalékos árbevétel-növekedésre számít az idén

Figyelo.hu, 2017. február 6., hétfő
Bogsch Erik ismertette a céges várakozásokat

Profitline.hu, 2017. február 6., hétfő
Pozitívan tekint a jövőbe a Richter

Weborvos.hu, 2017. február 6., hétfő
Euróban kisebb árbevétel-növekedésre számít a Richter

Tozsdeforum.hu, 2017. február 6., hétfő
Így képzelik el az évet a Richternél

Napi.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Portfolio.hu, 2017. február 6., hétfő
Még mindig bivalyerős a Richter

Portfolio.hu, 2017. február 6., hétfő
Idén 25 milliárdos Pest megyei pályázati csomaggal készül az NGM

Profit7.hu, 2017. február 6., hétfő
Így erősödik Közép-Európa versenyképessége

Webradio.hu, 2017. február 6., hétfő
NGM: együttműködési lehetőségekről tárgyalt a nemzetgazdasági miniszter szlovén kollégájával

Magyaridok.hu, 2017. február 6., hétfő
A lehetőségekről tárgyalt a nemzetgazdasági miniszter szlovén kollégájával

Magyaridok.hu, 2017. február 6., hétfő
NGM: támogatások járnak a közép-magyarországi vállalkozásoknak is

Magyarhirlap.hu, 2017. február 6., hétfő
Varga Mihály: A negyedik ipari forradalom új együttműködési lehetőségeket kínál Magyarország

Agrotrend.hu, 2017. február 6., hétfő
Tizennégy a tizenhétből - pályázatok nyílnak jövő hónapban

Magyarmezogazdasag.hu, 2017. február 6., hétfő
Száztizennégymilliárd jut fejlesztésre

Erdo-mezo.hu, 2017. február 6., hétfő
Tizenhét vidékfejlesztési pályázat nyílik meg tavasszal - köztük erdészeti támogatások is

Kamaraonline.hu, 2017. február 6., hétfő
Szalai Piroska: "Legyen Budapest az ötletek városa!"

Kamaraonline.hu, 2017. február 6., hétfő
Új GINOP-pályázat jön: 17,14 milliárd forint a szakképzés fejlesztésére

Kamaraonline.hu, 2017. február 6., hétfő
Nem maradnak támogatás nélkül a közép-magyarországi kkv-k

Itbusiness.hu, 2017. február 6., hétfő
Legyen Szilícium-völgy Európában is!

Vg.hu, 2017. február 6., hétfő
Krónikussá vált a mérnökhiány

Innoportal.hu, 2017. február 6., hétfő
Új ivóvízellátó technológiát fejlesztett az Aquaprofit

Hajdupress.hu, 2017. február 6., hétfő
Debrecen a robotika fővárosa

Vaskarika.hu, 2017. február 6., hétfő
ELTE: stratégiai együttműködési megállapodás a VMKIK-kel

Pharmaonline.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Pharmaonline.hu, 2017. február 6., hétfő
Bogsch: stabilizálódott a gyógyszerpiac

Mno.hu, 2017. február 6., hétfő
"Forradalmi ötlet" lett a tavalyi év legjobbja

Minap.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Infoter.eu, 2017. február 6., hétfő
Kihelyezett felsőoktatási képzéseket indít az Óbudai Egyetem Kisvárdán

Infoter.eu, 2017. február 6., hétfő
Új egyetemi tanszék a duális képzés szolgálatában

Inforadio.hu, 2017. február 6., hétfő
Elégedett a tavalyi évükkel a Richter vezérigazgatója

Hir.ma, 2017. február 6., hétfő
NGM: együttműködési lehetőségekről tárgyalt a nemzetgazdasági miniszter szlovén kollégájával

Forrasradio.hu, 2017. február 6., hétfő
Fejlesztési forrásokkal és adókedvezménnyel segítenek

Csalad.hu, 2017. február 6., hétfő
Az NGM fejlesztési forrásokkal és adókedvezménnyel segíti a közép-magyarországi vállalkozásokat

Adozona.hu, 2017. február 6., hétfő
Több tízmilliárdos kompenzáció közép-magyarországi cégeknek

168ora.hu, 2017. február 6., hétfő
Oroszországban nyomul az Egis

InfoRádió, 2017. február 6., hétfő
3 százalékos árbevétel-növekedésre számít a Richter

Trend FM, 2017. február 6., hétfő
Nagyot emelkedett a Richter nyeresége 2016-ban

Trend FM, 2017. február 6., hétfő
Erős gyorsjelentést közölt a Richter

Kossuth Rádió, déli Krónika, 2017. február 6., hétfő
Elsősorban gazdaságfejlesztésre fordítja Magyarország a 2014 és 2020 között rendelkezésére álló mintegy nyolcezer milliárd forintnyi uniós forrást
Észak-Magyarország, 2017. február 7., kedd, 7. oldal
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Szabadság, 2017. február 7., kedd, 4. oldal
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Nógrád Megyei Hírlap, 2017. február 7., kedd, 2. oldal
"Vállalkozz digitálisan!"

Magyar Idők, 2017. február 7., kedd, 14. oldal
Oroszországban terjeszkedik az Egis

Magyar Hírlap, 2017. február 7., kedd, 9. oldal
A cél a versenyképesség növelése

Magyar Hírlap, 2017. február 7., kedd, 10. oldal
Emelkedett a Richter nyeresége

IT- Business, 2017. február 7., kedd, 38-41. oldal
Robbanásszerű fejlődés jöhet a hazai fintech-szektorban

Magyarhirlap.hu, 2017. február 7., kedd
A cél a versenyképesség növelése

Magyarhirlap.hu, 2017. február 7., kedd
Emelkedett a Richter nyeresége

Webradio.hu, 2017. február 7., kedd
Biztonságos szalagkorlátot fejlesztett egy magyar cég
"...Biztonságos, a járműveket az ütközés után az útra visszaterelő szalagkorlátot szabadalmaztatott a DAK Acélszerkezeti Kft., amellyel díjat nyert a Nemzetközi Minőség-Innováció 2016 pályázaton - erről Tarány Gábor, a cég ügyvezető igazgatója beszélt kedden az M1 aktuális csatornán..."

Sikerado.hu, 2017. február 7., kedd
Biztonságos szalagkorlátot fejlesztett egy magyar cég

Mixonline.hu, 2017. február 7., kedd
Biztonságos szalagkorlátot fejlesztett egy magyar cég

Figyelo.hu, 2017. február 7., kedd
Biztonságos szalagkorlátot fejlesztett egy magyar cég

Lokal.hu, 2017. február 7., kedd
Biztonságos szalagkorlátot fejlesztett egy magyar cég - Videó!

Delmagyar.hu, 2017. február 7., kedd
Biztonságos szalagkorlátot fejlesztett egy magyar cég

Kisalfold.hu, 2017. február 7., kedd
Biztonságos szalagkorlátot fejlesztett egy magyar cég

Pecsma.hu, 2017. február 7., kedd
A magyar szalagkorlátnál nincs biztonságosabb

Origo.hu, 2017. február 7., kedd
Életmentő szalagkorlátot fejlesztett egy magyar cég

Vezess.hu, 2017. február 7., kedd
Sok életet menthet meg ez a magyar szalagkorlát

Pestpilis.hu, 2017. február 7., kedd
Életmentő szalagkorláttal nyert innovációs díjat egy magyar cég

Iho.hu, 2017. február 7., kedd
Közlekedésbiztonság az innovációs díjazottak között

Napi.hu, 2017. február 7., kedd
Ilyen szalagkorlátot még biztos nem látott

Webradio.hu, 2017. február 7., kedd
Indul a szupergyors internet program kivitelezését követő projekt

Magyaridok.hu, 2017. február 7., kedd
Indul a szupergyors internet program kivitelezését követő projekt

Pecsiujsag.hu, 2017. február 7., kedd
Elkezdik a szupergyors internet fejlesztését

Sikerado.hu, 2017. február 7., kedd
Közeleg a supergyors internet

Vg.hu, 2017. február 7., kedd
400 millióból lesz szupergyors az internet

Mixonline.hu, 2017. február 7., kedd
Indul a szupergyors internet program

Hirado.hu, 2017. február 7., kedd
Indul a hazai szupergyors internet kivitelezését követő projekt

Profitline.hu, 2017. február 7., kedd
Mi lesz a Szupergyors Internetünkkel?

Mmonline.hu, 2017. február 7., kedd
Új fejezet kezdődik a netes fejlesztéseknél

Gyorplusz.hu, 2017. február 7., kedd
Indul a szupergyors internet program kivitelezését követő projekt

Mohacsiujsag.hu, 2017. február 7., kedd
Elkezdik a szupergyors internet fejlesztését

Orientpress.hu, 2017. február 7., kedd
Indul a szupergyors internet program kivitelezését követő projekt

Webradio.hu, 2017. február 7., kedd
Két robottávcső épül Magyarországon csillagászati jelenségek megfigyelésére

Magyaridok.hu, 2017. február 7., kedd
Két robottávcső épül csillagászati jelenségek megfigyelésére

Gyorplusz.hu, 2017. február 7., kedd
Két robottávcső épül Magyarországon

Bevezetem.eu, 2017. február 7., kedd
Két robottávcső épül Magyarországon csillagászati jelenségek megfigyelésére

Szegedma.hu, 2017. február 7., kedd
Két robottávcső épül Magyarországon csillagászati jelenségek megfigyelésére

Propeller.hu, 2017. február 7., kedd
687 millióból épül két csillagászati robottávcső

Dehir.hu, 2017. február 7., kedd
Piszkéstetőről és Bajáról figyeli majd a szupertávcső a fekete lyukat

Tudomany.ma.hu, 2017. február 7., kedd
Szupernóvák, gammakitörések és fekete lyukak láthatók Magyarországról

Index.hu, 2017. február 7., kedd
Két robottávcső épül Magyarországon

Trendfm.hu, 2017. február 7., kedd
Jelentősen nőtt tavaly a Richter profitja

Agroinform.hu, 2017. február 7., kedd
Száztizennégymilliárd jut 17 vidékfejlesztési pályázatra

444.hu, 2017. február 7., kedd
687 millióból épül két új csillagászati robottávcső

Vg.hu, 2017. február 7., kedd
Világot hódítana a magyar szabadalom

Origo.hu, 2017. február 7., kedd
Nemzetközi piacokra kerül a magyar környezetbarát technológia

Origo.hu, 2017. február 7., kedd
Minden eddiginél több külföldi tőke jött a HIPA támogatásával

Nyugat.hu, 2017. február 7., kedd
Megéri kelet felé tekintgetni - egyre erősebbek a magyar gyógyszergyártó cégek

News4business.hu, 2017. február 7., kedd
Új ivóvízellátó technológiát fejlesztett az Aquaprofit

Marketinginfo.hu, 2017. február 7., kedd
Új ivóvízellátó technológiát fejlesztett az Aquaprofit

Innoportal.hu, 2017. február 7., kedd
Startupokat is díjaz a Magyar Innovációs Szövetség az idén

Infoter.eu, 2017. február 7., kedd
Indul a szupergyors internet program kivitelezését követő projekt

Hirado.hu, 2017. február 7., kedd
Nemzetközi siker az életmentő magyar szalagkorlát

Frisss.hu, 2017. február 7., kedd
Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá az ELTE és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Erdon.ro, 2017. február 7., kedd
Biztonságos szalagkorlátot fejlesztett egy magyar cég

Digitalhungary.hu, 2017. február 7., kedd
Ipar 4.0: Nem tudják a gyárak milyen hatalmas vagyon van a kezükben

Webradio.hu, 2017. február 7., kedd
Minden eddiginél több külföldi működő tőke a HIPA támogatásával

Webradio.hu, 2017. február 7., kedd
HIBAIGAZÍTÁS - A Richter euróban 3 százalékos árbevétel-növekedésre számít az idén

Radioeger.hu, 2017. február 7., kedd
Szupergyors internetet akarnak

Promenad.hu, 2017. február 7., kedd
Nemzetközi siker az életmentő szalagkorlát

Profit7.hu, 2017. február 7., kedd
Bővíti támogatási rendszerét a HIPA

Pestpilis.hu, 2017. február 7., kedd
Életmentő szalagkorláttal nyert innovációs díjat egy magyar cég

Orientpress.hu, 2017. február 7., kedd
Közép-magyarországi vállalkozásoknak tartottak fórumot Újbudán

Orientpress.hu, 2017. február 7., kedd
Két új robottávcső is épül Magyarországon

Kamaraonline.hu, 2017. február 7., kedd
Minden eddiginél több külföldi működő tőkét "érkeztetett" Magyarországra a HIPA

Iszolnok.hu, 2017. február 7., kedd
Indul a szupergyors internet program kivitelezését követő projekt

Iho.hu, 2017. február 7., kedd
Közlekedésbiztonság és szabad légtérhasználat az innovációs díjazottak között

Hir6.hu, 2017. február 7., kedd
Nemzetközi siker az életmentő magyar szalagkorlát

Index.hu, 2017. február 7., kedd
Két robottávcső épül Magyarországon

Gyorplusz.hu, 2017. február 7., kedd
Két robottávcső épül Magyarországon

Gyartastrend.hu, 2017. február 7., kedd
Több ezren a tudomány kapujában

Pecsiujsag.hu, 2017. február 7., kedd
Elkezdik a szupergyors internet fejlesztését

Kaposvariujsag.hu, 2017. február 7., kedd
Elkezdik a szupergyors internet fejlesztését

Estiujsag.hu, 2017. február 7., kedd
Biztonságos szalagkorlátot fejlesztett egy magyar cég

Bevezetem.eu, 2017. február 7., kedd
Két robottávcső épül Magyarországon csillagászati jelenségek megfigyelésére

Trend FM, 2017. február 7., kedd
Jelentősen nőtt tavaly a Richter profitja

Trend FM, 2017. február 7., kedd
Erős gyorsjelentést közölt a Richter

InfoRádió, 2017. február 7., kedd
3 százalékos emelkedésre számít Bogsch Erik

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2017. február 7., kedd
71 beruházással több mint ezermilliárd forintnyi befektetés érkezett tavaly Magyarországra

MTV, 2017. február 7., kedd
Innovációs díj - Magyar cégek nemzetközi sikere

Computerworld, 2017. február 8., szerda, 5. oldal
A felét az EU fizeti

Computerworld, 2017. február 8., szerda, 6. oldal
Franko-germán völgy

Computerworld, 2017. február 8., szerda, 8-9. oldal
Oktatás, kutatás és üzlet - európai szinten

Computerworld, 2017. február 8., szerda, 14. oldal
Mesterséges intelligencia a kormánynál

Világgazdaság, 2017. február 8., szerda, 3. oldal
Mennyiség helyett minőség a cél

Wabererstema.hu, 2017. február 8., szerda
Két robottávcső épül Magyarországon csillagászati jelenségek megfigyelésére

Infotatabanya.hu, 2017. február 8., szerda
Két robottávcső épül Magyarországon csillagászati jelenségek megfigyelésére

Infoesztergom.hu, 2017. február 8., szerda
Két robottávcső épül Magyarországon csillagászati jelenségek megfigyelésére

Infodebrecen.hu, 2017. február 8., szerda
Két robottávcső épül Magyarországon csillagászati jelenségek megfigyelésére

Profitline.hu, 2017. február 8., szerda
Magyar cég fejlesztett biztonságos szalagkorlátot

Iszolnok.hu, 2017. február 8., szerda
Két robottávcső épül Magyrarországon

Pecsiujsag.hu, 2017. február 8., szerda
Két új robottávcső épül Magyarországon megfigyelésekre

Kaposvariujsag.hu, 2017. február 8., szerda
Két új robottávcső épül Magyarországon megfigyelésekre

Computerworld.hu, 2017. február 8., szerda
A felét az EU fizeti

Origo.hu, 2017. február 8., szerda
Két robottávcső épül Magyarországon

Infogyor.hu, 2017. február 8., szerda
Két robottávcső épül Magyarországon csillagászati jelenségek megfigyelésére

Hirado.hu, 2017. február 8., szerda
Két robottávcső épül Magyarországon

Mon.hu, 2017. február 8., szerda
Két robottávcső épül Magyarországon csillagászati jelenségek megfigyelésére

Parameter.sk, 2017. február 8., szerda
Robottávcsöveket fognak készíteni Magyarországon

Mohacsiujsag.hu, 2017. február 8., szerda
Két új robottávcső épül Magyarországon megfigyelésekre

Videk.ma, 2017. február 8., szerda
Két robottávcső épül Magyarországon csillagászati jelenségek megfigyelésére

U-szeged.hu, 2017. február 8., szerda
Robottávcső épül az SZTE Bajai Obszervatóriumában

Innoportal.hu, 2017. február 8., szerda
Biztonságos szalagkorlátot fejlesztett egy magyar cég

Innoportal.hu, 2017. február 8., szerda
A HIPA januártól k+f jogcímen támogathat projekteket

Computerworld.hu, 2017. február 8., szerda
Oktatás, kutatás és üzlet, európai szinten

Erdon.ro, 2017. február 8., szerda
Két robottávcső épül Magyarországon csillagászati jelenségek megfigyelésére

Digitalhungary.hu, 2017. február 8., szerda
Mi kellene ahhoz, hogy Európa a digitalizáció nagyhatalma legyen?

Vs.hu, 2017. február 8., szerda
Jön a pénzügyi forradalom, virágzik a fintech

Profit7.hu, 2017. február 8., szerda
Pályakezdők támogatására kaptak milliárdokat

Penzugyguru.hu, 2017. február 8., szerda
Biztonságos szalagkorlátot fejlesztett egy magyar cég

Mizuscafe.hu, 2017. február 8., szerda
Piszkéstetőn és Baján két automatizált robottávcső pásztázhatja majd az égi extrém folyamatokat

Estiujsag.hu, 2017. február 8., szerda
Robottávcsőveket építünk

Adozona.hu, 2017. február 8., szerda
Gyakornoki programra nyert 2,7 milliárd forintot 426 kkv

168ora.hu, 2017. február 8., szerda
Két robottávcső épül Magyarországon

Karc FM, 2017. február 8., szerda
Nagy jövője van a női startup-nak

InfoRádió, 2017. február 8., szerda
Magyar fejlesztések is kaptak díjat

Dunaújvárosi Hírlap, 2017. február 9., csütörtök, 6. oldal
Támogatás a kicsiknek

Figyelő, 2017. február 9., csütörtök, 75. oldal
Idén már sorra kerülnek a startupok is

Magyar Fórum, 2017. február 9., csütörtök, 19. oldal
Megkezdte az alumíniumhab iparszerű termelését az Aluinvent

Pecsma.hu, 2017. február 9., csütörtök
520 millióból fejlesztenek csúcslabort a PTE-n

Innoteka.hu, 2017. február 9., csütörtök
ELIXIR program

Heol.hu, 2017. február 9., csütörtök
Több mint negyven éve volt ilyen fejlesztés

Napi.hu, 2017. február 9., csütörtök
Óriási beruházást kap a pécsi egyetem

Webradio.hu, 2017. február 9., csütörtök
Mintegy 520 millióból fejlesztik a PTE nagy intenzitású fizikai laboratóriumát

Mno.hu, 2017. február 9., csütörtök
Félmilliárdból fejlesztik a Pécsi Tudományegyetem laborját

Magyaridok.hu, 2017. február 9., csütörtök
520 millió a pécsi egyetem nagy intenzitású fizikai laboratóriumának

Euroastra.hu, 2017. február 9., csütörtök
Új felsőoktatási szakképzést indít az Óbudai Egyetem

Mediamix.mti.hu, 2017. február 9., csütörtök
Mintegy 520 millióból fejlesztik a PTE nagy intenzitású fizikai laboratóriumát

Pecsiujsag.hu, 2017. február 09., csütörtök
Fejlesztik a PTE nagy intenzitású fizikai laboratóriumát

Sikerado.hu, 2017. február 9., csütörtök
Milliós fejlesztés Pécsett

Mno.hu, 2017. február 9., csütörtök
Félmilliárdból fejlesztik a Pécsi Tudományegyetem laborját

Profitline.hu, 2017. február 9., csütörtök
520 millió a PTE nagy intenzitású fizikai laborára

Medicalonline.hu, 2017. február 9., csütörtök
Fizikai laboratórium a gyógyítás szolgálatában

Pecsistop.hu, 2017. február 09., csütörtök
Félmilliárdból fejlesztik a PTE fizikai intézetének laborját

Baranyanet.hu, 2017. február 9., csütörtök
520 millióból fejlesztik a PTE fizikai laboratóriumát

Bama.hu, 2017. február 9., csütörtök
Fizikai kutatások élvonalában az egyetem

Napi.hu, 2017. február 9., csütörtök
Óriási beruházást kap a pécsi egyetem

Webradio.hu, 2017. február 9., csütörtök
Két új pályázati konstrukciót hirdetett meg az innovációs hivatal

Webradio.hu, 2017. február 9., csütörtök
NGM: Magyarország a 13. helyen áll a Nemzetközi Szellemi Tulajdon Index rangsorában

Figyelo.hu, 2017. február 9., csütörtök
Két új pályázati konstrukciót hirdetett meg az innovációs hivatal

Szekesfehervar.hu, 2017. február 9., csütörtök
Startup Europe Week - Fehérvár idén is csatlakozott az Innoskart klaszter programjához

Innoportal.hu, 2017. február 9., csütörtök
Két robottávcső épül Magyarországon csillagászati jelenségek megfigyelésére

Dontwasteit.hu, 2017. február 9., csütörtök
Nemzetközi piacokra készül a magyar zöldipari szabadalom

Mandiner.hu, 2017. február 9., csütörtök
Oszkó Péter (LinkedIn): Kiútkeresés bekötött szemmel

Figyelo.hu, 2017. február 9., csütörtök
A 13. helyen állunk a Nemzetközi Szellemi Tulajdon Index rangsorában

Autosvilag.com, 2017. február 9., csütörtök
Biztonságos szalagkorlát - Magyar fejlesztés

Agroinform.hu, 2017. február 9., csütörtök
Új pályázat agrárinnovációs és biotechnológiai fejlesztési programokra

Hirextra.hu, 2017. február 9., csütörtök
Robottávcső épül hazánkban

Vg.hu, 2017. február 9., csütörtök
17 milliárdos pályázat innovációra

Hirek.sk, 2017. február 9., csütörtök
Nemzetközi siker az életmentő magyar szalagkorlát

Dehir.hu, 2017. február 9., csütörtök
Két új pályázati konstrukciót hirdetett meg az innovációs hivatal

Magyarhirlap.hu, 2017. február 9., csütörtök
Magyarország Nemzetközi Szellemi Tulajdon Index felső harmadában szerepel

Estiujsag.hu, 2017. február 9., csütörtök
Magyarország a 13. helyen áll a Nemzetközi Szellemi Tulajdon Index rangsorában

Elelmiszer.hu, 2017. február 9., csütörtök
Ötletekben törekvő országként a szellemi tulajdonok rangsorában

Computerworld.hu, 2017. február 9., csütörtök
Mesterséges intelligencia a kormánynál

Biztonsagpiac.hu, 2017. február 9., csütörtök
Biztonságos szalagkorlátot fejlesztett a DAK Acélszerkezeti Kft.

InfoRádió, 2017. február 9., csütörtök
Meghirdetett pályázat

Trend FM-Gazdasági Rádió Csoport, Reggeli monitor, 2017. február 9., csütörtök
Hogyan tudja segíteni az állam a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégeket?

Trend FM-Gazdasági Rádió Csoport, Reggeli monitor, 2017. február 9., csütörtök
Két új, automatizált távcső épül Magyarországon

Dunaújvárosi hírlap, 2017. február 10., péntek, 6. oldal
Fejlesztési pályázatok

Fejér Megyei Hírlap, 2017. február 10., péntek, 6. oldal
Fontos az együttműködés
"...VÁLLALKOZÓK Megtartották a Startup Europe Week fehérvári rendezvényét..."

Fejér Megyei Hírlap, 2017. február 10., péntek, 6. oldal
Milliárdok állnak rendelkezésre

Portfolio.hu, 2017. február 10., péntek
Rögtön a világ élbolyába került Magyarország a szellemi tulajdon indexben

Portfolio.hu, 2017. február 10., péntek
Pest megyei cégek, figyelem! - 17 milliárdos pályázati lehetőség nyílt

Innoportal.hu, 2017. február 10., péntek
Két új pályázati konstrukciót hirdetett meg az innovációs hivatal

Kamaraonline.hu, 2017. február 10., péntek
Nőtt a nyeremény az 5. BE SMART startup versenyen, de már csak órák vannak hátra a jelentkezésre

Insiderblog.hu, 2017. február 10., péntek
A magyar-szlovén gazdasági kapcsolatok Közép-Európa versenyképességét erősítik

Feol.hu, 2017. február 10., péntek
Milliárdok állnak rendelkezésre

Feol.hu, 2017. február 10., péntek
Fontos az együttműködés

Bevezetem.eu, 2017. február 10., péntek
Női vállalkozók támogatása az Unióban

Webradio.hu, 2017. február 10., péntek
NGM-államtitkár: korszerű technológia, innováció kell a kkv-k fejlődéséhez

Magyaridok.hu, 2017. február 10., péntek
NGM-államtitkár: korszerű technológia, innováció kell a kkv-k fejlődéséhez

Figyelo.hu, 2017. február 10., péntek
NGM: kulcs a kkv-k fejlődéséhez

Hirado.hu, 2017. február 10., péntek
NGM-államtitkár: korszerű technológia, innováció kell a kkv-k fejlődéséhez

Hirado.hu, 2017. február 10., péntek
Mindenki a nyertese a digitális átalakulásnak

O2hir.hu, 2017. február 10., péntek
Korszerű technológia, innováció kell a kkv-k fejlődéséhez

Uzletresz.hu, 2017. február 10., péntek
Kiszámíthatóbb környezetet ígérnek a vállalkozásoknak

Profit7.hu, 2017. február 10., péntek
Hatalmas a harc az uniós pénzekért

Portfolio.hu, 2017. február 10., péntek
Pest megyei cégek, figyelem! - 17 milliárdos pályázati lehetőség nyílt

Gondola.hu, 2017. február 10., péntek
A digitális átalakulásnak minden polgár a nyertese lehet

Delmagyar.hu, 2017. február 10., péntek
Deutsch Tamás: a digitális átalakulásnak minden polgár a nyertese lehet

Kisalfold.hu, 2017. február 10., péntek
Deutsch Tamás: a digitális átalakulásnak minden polgár a nyertese lehet

Sztarklikk.hu, 2017. február 10., péntek
Deutsch: a digitális átalakulásnak minden polgár a nyertese...

Csalad.hu, 2017. február 10., péntek
Minden magyar polgár nyertese lehet a digitális átalakulásnak

Computerworld.hu, 2017. február 10., péntek
A matematikát és fizikát oktató legjobb tanárokat keresi az Ericsson

Bacsmegye.hu, 2017. február 10., péntek
Új robottávcső-rendszer épül Baján

Gyartastrend.hu, 2017. február 10., péntek
A leginnovatívabb cégek 2016-ban

Innoportal.hu, 2017. február 10., péntek
Mintegy 520 millióból fejlesztik a PTE nagy intenzitású fizikai laboratóriumát

Hirextra.hu, 2017. február 10., péntek
Új magyar agyas módszer

Kormend.hu, 2017. február 10., péntek
VII. Innovációs kiállítás és találmányi vásár a Széchenyi István Egyetemen

Haon.hu, 2017. február 10., péntek
Biztos elhelyezkedés: itt már az elsősöket is figyelik a cégek

Globoport.hu, 2017. február 10., péntek
1,8 millióval jutalmazzák a kreatív ötleteket az OTP hallgatói pályázatán

Tudomanyplaza.hu, 2017. február 10., péntek
Két robottávcső épül Magyarországon

Profit7.hu, 2017. február 10., péntek
Hatalmas a harc az uniós pénzekért

Magyarhirlap.hu, 2017. február 10., péntek
Lepsényi István: Innováció kell a kkv-k fejlődéséhez

Insiderblog.hu, 2017. február 10., péntek
Itt a lehetőség! Most ezer fiatal vállalkozó valósíthatja meg ötletét!

Infovilag.hu, 2017. február 10., péntek
Milliószor gyorsabban vizsgálható a mozgó, gondolkodó agy magyar kutatók új módszerével

Infoter.eu, 2017. február 10., péntek
Deutsch Tamás: a digitális átalakulásnak minden polgár a nyertese lehet

InfoRádió, 2017. február 10., péntek
Két új pályázati konstrukciót hirdettek meg

Délmagyarország, 2017. február 11., szombat, 2. oldal
Százmilliókat kaptak a csillagászok

Kisalföld, 2017. február 11., szombat, 4. oldal
Vállalkozások húzzák a régiót

Magyar Hírlap, 2017. február 11., szombat, 9. oldal
Kiemelt helyen a szellemi tulajdon

Magyar Idők, 2017. február 11., szombat, 12. oldal
Milliárdok várják az ipari konzorciumokat

Nógrád Megyei Hírlap, 2017. február 11., szombat, 8. oldal
Korszerű technológia és innováció kell

Mediainfo.hu, 2017. február 11., szombat
Matematikát- és fizikát oktató pedagógusait keresi az Ericsson

Innoportal.hu, 2017. február 11., szombat
Keresik az ország legjobb matematikát- és fizikát oktató pedagógusait

Delmagyar.hu, 2017. február 11., szombat
Százmilliókat kaptak a csillagászok

Pestpilis.hu, 2017. február 11., szombat
Újabb esély Közép-Magyarországnak: 17 milliárdos program indul

Orientpress.hu, 2017. február 11., szombat
Lepsényi: korszerű technológia, innováció kell a kkv-k fejlődéséhez

Bevezetem.eu, 2017. február 12., vasárnap
Biztonságos szalagkorlátot fejlesztett egy magyar cég

Profitline.hu, 2017. február 12., vasárnap
Mi szükséges a kkv-k fejlődéséhez?

Innoportal.hu, 2017. február 12., vasárnap
NGM-államtitkár: korszerű technológia, innováció kell a kkv-k fejlődéséhez

Innoportal.hu, 2017. február 12., vasárnap
Innoskart: idén is csatlakozott Fehérvár

Bevezetem.eu, 2017. február 12., vasárnap
Az ország legjobb matematikát- és fizikát oktató pedagógusait keresi az Ericsson

Itbusiness.hu, 2017. február 12., vasárnap
Robbanásszerű fejlődés jöhet a hazai fintech-szektorban

Digitalhungary.hu, 2017. február 12., vasárnap
Kutatás, innováció: 18 milliárdos történet indul

Pecsicivil.hu, 2017. február 12., vasárnap
Magyar Innovációs Nagydíj

Infoter.eu, 2017. február 12., vasárnap
Korszerű technológia, innováció kell a kkv-k fejlődéséhez

Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2017. február 12., vasárnap
A Richter Gedeon Nyrt. az egyik legsikeresebb hazai nagyvállalat

Kossuth Rádió, 2017. február 12., vasárnap
Heteken belül kiírja a kormány a 2020-ig elérhető összes fejlesztéspolitikai pályázatot

Elektro Installateur, 2017. február 13., hétfő, 5. oldal
XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum 2017

Hajdú-Bihari Napló, 2017. február 13., hétfő, 8. oldal
A jövő képzési formáján agyalnak

Magyar Idők, 2017. február 13., hétfő, 12. oldal
Élbolyban hazánk az EU-s pénzek kezelésében

Kreatív Magazin, 2017. február 13., hétfő, 130. oldal
5 nagyon magyar innováció

Magyar Hírlap, 2017. február 13., hétfő, 1+10. oldal
Pályázattal tartanák vidéken a fiatalokat

Profession.hu, 2017. február 13., hétfő
Egyre erősödik a kkv-szektor: több állás, jobb fizetés várható

Digitalhungary.hu, 2017. február 13., hétfő
Kell a pr a kkv-knek? - interjú Fülöp Zoltánnal

Vs.hu, 2017. február 13., hétfő
A jó ötletekből épül a digitális Európa

Socialbranding.hu, 2017. február 13., hétfő
Pedagógusokat keres az Ericsson

Profitline.hu, 2017. február 13., hétfő
A digitális átalakulás által lehet Magyarország sikeres

Magyarhirlap.hu, 2017. február 13., hétfő
Esély nyílik a vidéki fiatalok megtartására

Euroastra.hu, 2017. február 13., hétfő
Milliószor gyorsabban lehet vizsgálni a mozgó, gondolkodó agyat magyar kutatók új módszerével

Brandtrend.hu, 2017. február 13., hétfő
Pedagógusokat keres az Ericsson

Innoportal.hu, 2017. február 13., hétfő
Magyarország előkelő helyen a Nemzetközi Szellemi Tulajdon Index rangsorában

Gyartastrend.hu, 2017. február 13., hétfő
Magyarország a 13. helyen áll a szellemi tulajdon index rangsorában

Mta.hu, 2017. február 13., hétfő
Szegeden lesz a molekuláris gyógyászat új európai központja

Profitline.hu, 2017. február 13., hétfő
A digitális átalakulás által lehet Magyarország sikeres

Bitport.hu, 2017. február 13., hétfő
Nagyratörő tervei vannak a kormánynak az 5G-fejlesztésekkel

Innoteka.hu, 2017. február 13., hétfő
XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum

Itbusiness.hu, 2017. február 13., hétfő
Állami a pénz, piaci a szakértelem

Gyartastrend.hu, 2017. február 13., hétfő
Digitális gyártásra is lehet pályázni

Vs.hu, 2017. február 13., hétfő
A jó ötletekből épül a digitális Európa

Kamaraonline.hu, 2017. február 13., hétfő
Uniós pályázatok: ez már tényleg dömping

U-szeged.hu, 2017. február 13., hétfő
Imotól az innováció idegtudományig

News4business.hu, 2017. február 13., hétfő
A Richter euróban 3 százalékos árbevétel-növekedésre számít az idén

Orientpress.hu, 2017. február 13., hétfő
Mától pályázhatnak az Ipar 4.0 mintaalkalmazások kialakítására

Magyaridok.hu, 2017. február 13., hétfő
Élbolyban hazánk az EU-s pénzek kezelésében

Gondola.hu, 2017. február 13., hétfő
Élbolyban hazánk az EU-s pénzek kezelésében

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. február 13., hétfő
Uniós pályázatok

Kossuth Rádió, 180 perc, 2017. február 13., hétfő
Az uniós források kiírásáról nyilatkozott Lázár János a Kossuth Rádióban

Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2017. február 13., hétfő
Jelentősen felfelé módosította a magyar növekedési adatokat az Európai Bizottság előrejelzésében

MTV, Híradó este, 2017. február 13., hétfő
Javított a növekedési prognózisán az Európai Bizottság

Innotéka, 2017. február 14., kedd, 18. oldal
ELIXIR program
"...Hazánk is csatlakozott a legszélesebb körű európai élettudományi adatbázis-hálózathoz január 1-jétől; a konzorciumi megállapodást Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke írta alá..."

Innotéka, 2017. február 14., kedd, 32. oldal
CES 2017

Innotéka, 2017. február 14., kedd, 38. oldal
Győztes startupok

Magyar Hírlap, 2017. február 14., kedd, 12. oldal
Új fejezet jön a hazai csillagászatban

Autopro.hu, 2017. február 14., kedd
Orovica Szilárd: ha helyesen használjuk az Ipar 4.0-t, betöltheti a hiányzó szakemberek feladatait

Vajma.info, 2017. február 14., kedd
Molekuláris gyógyászati kiválósági központot alakítanak ki Szegeden

Vs.hu, 2017. február 14., kedd
A startup ökölszabálya ellenére Budapesten is lehet újat alkotni

Szegedma.hu, 2017. február 14., kedd
Molekuláris gyógyászati kiválósági központot alakítanak ki Szegeden

Medicalonline.hu, 2017. február 14., kedd
Molekuláris gyógyászati kiválósági központ Szegeden

Magyarhirlap.hu, 2017. február 14., kedd
Új fejezet jön a hazai csillagászatban

Hir.ma, 2017. február 14., kedd
Molekuláris gyógyászati kiválósági központot alakítanak ki Szegeden

Hir.ma, 2017. február 14., kedd
Mikola: a KKM célja, hogy Budapest tudásközponttá váljon

Webradio.hu, 2017. február 14., kedd
Mikola: a KKM célja, hogy Budapest tudásközponttá váljon

Magyarhirlap.hu, 2017. február 14., kedd
Mikola István: A KKM célja, hogy Budapest tudásközponttá váljon

Magyaridok.hu, 2017. február 14., kedd
A külügyminisztérium célja, hogy Budapest tudásközponttá váljon

Figyelo.hu, 2017. február 14., kedd
Tudásközpont lesz Budapest?

Origo.hu, 2017. február 14., kedd
Tudásközpontot fejlesztenének Budapestből

Szegedma.hu, 2017. február 14., kedd
Molekuláris gyógyászati kiválósági központot alakítanak ki Szegeden

Webradio.hu, 2017. február 14., kedd
Molekuláris gyógyászati kiválósági központot alakítanak ki Szegeden

Delmagyar.hu, 2017. február 14., kedd
Molekuláris gyógyászati kiválósági központot alakítanak ki Szegeden

Lokal.hu, 2017. február 14., kedd
Molekuláris gyógyászati kiválósági központot alakítanak ki Szegeden

Hirextra.hu, 2017. február 14., kedd
Izgalmas kutatóközpont Szegeden

Vasarhely24.com, 2017. február 14., kedd
A kutatólabortól a betegágyig

Orientpress.hu, 2017. február 14., kedd
Molekuláris gyógyászati kiválósági központot alakítanak ki Szegeden

Borsodihir.hu, 2017. február 14., kedd
Borsodban van a legjobb matek- és fizikatanár?

Weborvos.hu, 2017. február 14., kedd
Richter Témapályázat 2017

Hirextra.hu, 2017. február 14., kedd
Izgalmas kutatóközpont Szegeden

Itextreme.hu, 2017. február 14., kedd
Az egészségügyi innováció fővárosa lesz Budapest

Szeged.hu, 2017. február 14., kedd
Molekuláris gyógyászati központ lesz az ELI mellett

Szabolcsihir.hu, 2017. február 14., kedd
Szabolcsban van a legjobb matek- és fizikatanár?

Hevesihir.hu, 2017. február 14., kedd
Hevesben van a legjobb matek- és fizikatanár?

Estiujsag.hu, 2017. február 14., kedd
Molekuláris gyógyászati kiválósági központot alakítanak ki Szegeden

Civishir.hu, 2017. február 14., kedd
Hajdú-Biharban van a legjobb matek- és fizikatanár?

Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2017. február 14., kedd
Jelentősen javította a magyar gazdasággal kapcsolatos előrejelzését az Európai Bizottság

Világgazdaság, 2017. február 15., szerda, 4. oldal
Az innováció sokat hoz

Észak-Magyarország, 2017. február 15., szerda, 7. oldal
Ericsson-díjas tanárok kerestetnek

Haszon Magazin, 2017. február 15., szerda, 24-30. oldal
1000 milliárd forintra pályázhat!

Haszon Agrár Magazin, 2017. február 15., szerda, 54-56. oldal
Most kell pályázni!

Elektro Installateur, 2017. február 15., szerda, 5. oldal
XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum 2017

Magyar Mezőgazdaság, 2017. február 15., szerda, 5. oldal
Pályázati lehetőségek

Weborvos.hu, 2017. február 15., szerda
Alapkutatás, közelebb a betegágyhoz

Vg.hu, 2017. február 15., szerda
Az innováció sokat hoz

Vg.hu, 2017. február 15., szerda
4,2 milliárd forint talált gazdára három GINOP-pályázaton

Technokrata.hu, 2017. február 15., szerda
Az egészségügyi innováció fővárosa lesz Budapest

Socialbranding.hu, 2017. február 15., szerda
Az egészségügyi innováció fővárosa lesz Budapest

Medicalonline.hu, 2017. február 15., szerda
Az egészségügyi innováció fővárosa leszünk

Insiderblog.hu, 2017. február 15., szerda
Magyarország előkelő helyen a Nemzetközi Szellemi Tulajdon Index rangsorában

Hir.ma, 2017. február 15., szerda
NGM: a GINOP három pályázatán 4,2 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós forrást nyert el 207 fejlesztés

Euroastra.hu, 2017. február 15., szerda
Az egészségügyi innováció fővárosa lesz Budapest

Elelmiszer.hu, 2017. február 15., szerda
Több milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrást nyertek a hazai fejlesztések

Brandtrend.hu, 2017. február 15., szerda
Az egészségügyi innováció fővárosa lesz Budapest

Gyartastrend.hu, 2017. február 15., szerda
Újabb GINOP pályázatot írtak ki

Somogytv.hu, 2017. február 15., szerda
Robotraktár kkv-támogatásból

Portfolio.hu, 2017. február 15., szerda
Két hatalmas EU-pályázat nyílt meg ma - Mire figyeljünk?

Webradio.hu, 2017. február 15., szerda
NGM: a GINOP három pályázatán 4,2 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós forrást nyert el 207 fejlesztés

Vg.hu, 2017. február 15., szerda
4,2 milliárd forint talált gazdára három GINOP-pályázaton

Kamaraonline.hu, 2017. február 15., szerda
Újabb GINOP-nyeretesek: 207 fejlesztés összesen 4,2 milliárd forint támogatást kap

Kamaraonline.hu, 2017. február 15., szerda
Az egészségügyi innováció fővárosa lesz Budapest

Uzletresz.hu, 2017. február 15., szerda
4,2 milliárd forintot osztottak szét

Profit7.hu, 2017. február 15., szerda
Több mint kétszáz fejlesztés nyert pályázati pénzeket

Profitline.hu, 2017. február 15., szerda
4,2 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás jár 207 fejlesztésnek

Adozona.hu, 2017. február 15., szerda
Itt vannak az uniós pályázatok legújabb nyertesei

Elelmiszer.hu, 2017. február 15., szerda
Több milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrást nyertek a hazai fejlesztések

Tozsdeforum.hu, 2017. február 15., szerda
Három GINOP-pályázat nyertesei már megvannak

Orientpress.hu, 2017. február 15., szerda
Mintegy 4,2 milliárdnyi forrást nyert el 207 fejlesztés

Vg.hu, 2017. február 15., szerda
Kétszázmilliárd forintos pályázati forrás nyílt meg kkv-knak

Pannonnovum.hu, 2017. február 15., szerda
Molekuláris gyógyászati kiválósági központot alakítanak ki Szegeden

Weborvos.hu, 2017. február 15., szerda
Alapkutatás, közelebb a betegágyhoz

Privatbankar.hu, 2017. február 15., szerda
Új problémákkal találják szembe magukat a magyar cégek

Piacesprofit.hu, 2017. február 15., szerda
A gazdaság növekedése a várttól elmarad

Innoportal.hu, 2017. február 15., szerda
Tematikus innovációs programokat ösztönöznének 17 milliárd forinttal

Pannonnovum.hu, 2017. február 15., szerda
A jó ötletekből épül a digitális Európa

Pannonnovum.hu, 2017. február 15., szerda
Mi szükséges a kkv-k fejlődéséhez?

Napi.hu, 2017. február 15., szerda
Újabb milliárdokat osztott szét az állam

HVG, 2017. február 16., csütörtök, 59. oldal
Agyvisszaszívás

Magyar Hírlap, 2017. február 16., csütörtök, 9. oldal
A nap száma 4,2 milliárd

Magyar Hírlap, 2017. február 16., csütörtök, 9. oldal
Két pályázat nyílt meg

Magyar Idők, 2017. február 16., csütörtök, 15. oldal
Uniós pénzből automatizálnak a vállalkozások

Gyártástrend, 2017. február 16., csütörtök, 12-14. oldal
Az innováció ezer arca (Különszám - TOP 30 Innováció)

Gyártástrend, 2017. február 16., csütörtök, 47. oldal
Két művelet egyben (Különszám - TOP 30 Innováció)

Gyártástrend, 2017. február 16., csütörtök, 27. oldal
Ipar 4.0: egyre többen alkalmazzák a gyártásban (Különszám - TOP 30 Innováció)

Magyar Idők, 2017. február 16., csütörtök, 16. oldal
Szupertávcső épül

Piacesprofit.hu, 2017. február 16., csütörtök
4,2 milliárd forint vissza nem térítendő forrás kétszáz fejlesztésre

Hrportal.hu, 2017. február 16., csütörtök
212,5 milliárd forintos pályázat kkv-knak

Innoportal.hu, 2017. február 16., csütörtök
Molekuláris gyógyászati kiválósági központot alakítanak ki Szegeden

Orientpress.hu, 2017. február 16., csütörtök
Szupertávcső épül

Magyaridok.hu, 2017. február 16., csütörtök
Szupertávcső épül

Jarmuipar.hu, 2017. február 16., csütörtök
Milliárdos fejlesztésekkel menekül előre a Bosch

Agrarszektor.hu, 2017. február 16., csütörtök
Most megnyílnak a pénzcsapok - Százmilliárdot zúdítanak ki

Weborvospro.hu, 2017. február 16., csütörtök
Az egészséges ember jóval termelékenyebb

Weborvos.hu, 2017. február 16., csütörtök
Az egészséges ember jóval termelékenyebb

Pannonnovum.hu, 2017. február 16., csütörtök
Az egészségügyi innováció fővárosa leszünk

Piacesprofit.hu, 2017. február 16., csütörtök
4,2 milliárd forint vissza nem térítendő forrás kétszáz fejlesztésre

Napi.hu, 2017. február 16., csütörtök
Újabb milliárdokat osztott szét az állam

Mezolap.hu, 2017. február 16., csütörtök
Agrárinnovációs- és biotechnológiai fejlesztési programokra lehet pályázni

Pannonnovum.hu, 2017. február 16., csütörtök
Ha helyesen használjuk az Ipar 4.0-t, betöltheti a hiányzó szakemberek feladatait

Dunaújvárosi Hírlap, 2017. február 17., péntek, 13. oldal
Az innovációnak nincs eleje, vége

Haszon Agrár Magazin, 2017. február 17., péntek, 54-56. oldal
Most kell pályázni!

Insiderblog.hu, 2017. február 17., péntek
Az egészségügyi innováció fővárosa lesz Budapest

Agroinform.hu, 2017. február 17., péntek
Az innovációk alkalmazása az agráriumban is elengedhetetlen a sikerhez

Innoportal.hu, 2017. február 17., péntek
Az egészségügyi innováció fővárosa lesz Budapest

Hazipatika.com, 2017. február 17., péntek
Óriási támogatásból kutatnak Szegeden

Digitalhungary.hu, 2017. február 17., péntek
Kedvező tőkejuttatás kezdő cégeknek

Delmagyar.hu, 2017. február 17., péntek
Keresik a legjobb tanárokat

Debreceninap.hu, 2017. február 17., péntek
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára tart előadást

Magyaridok.hu, 2017. február 17., péntek
Jövőre indul a visegrádi négyek televíziója

Vehir.hu, 2017. február 17., péntek
Fiatalon is elkormányoznának egy vállalatot

Vg.hu, 2017. február 17., péntek
Három év maradt az alkalmazkodásra

U-szeged.hu, 2017. február 17., péntek
Az innováció - 50 év kérdései és válaszai

Kamaraonline.hu, 2017. február 17., péntek
A vállalkozásoknak fel kell készülniük a digitális forradalom új hullámára

Computerworld.hu, 2017. február 17., péntek
Az elavult technológia a digitális átalakulás fő akadálya

Karc FM, 2017. február 17., péntek
A közutak szalagkorlátaira van egy magyar találmány, amely ütközésről rugalmas elhajlással sérül

Promenad.hu, 2017. február 18., szombat
Óriási támogatásból kutatnak Szegeden

Innoportal.hu, 2017. február 18., szombat
Orosz céget vett az Egis

Palyazatihirek.eu, 2017. február 18., szombat
Február 15-től megnyílt a legnépszerűbb pályázat vállalkozásoknak!

Hazipatika.com, 2017. február 18., szombat
Óriási támogatásból kutatnak Szegeden

Infoter.eu, 2017. február 18., szombat
A vállalkozásoknak fel kell készülniük a digitális forradalom új hullámára

Euroastra.hu, 2017. február 18., szombat
A vállalkozásoknak három évük van alkalmazkodni a nyitott gazdasághoz

Euroastra.hu, 2017. február 18., szombat
Az elavult technológia a digitális átalakulás legfőbb akadálya

Vs.hu, 2017. február 19., vasárnap
Hihetetlen fejlődés látható a magyar startup szférában

Innoportal.hu, 2017. február 19., vasárnap
Innovációs pályázatot hirdetett a svéd kereskedelmi testület

Digitalhungary.hu, 2017. február 19., vasárnap
Magyarország előkelő helyen a Nemzetközi Szellemi Tulajdon Indexen

Délmagyarország, 2017. február 20., hétfő, 3. oldal
Keresik a legjobb tanárokat

Technokrata.hu, 2017. február 20., hétfő
Az elavult technológia a digitális átalakulás legfőbb akadálya

Piacesprofit.hu, 2017. február 20., hétfő
Kimozdulhat a holtpontról a kutatás-fejlesztés

Itextreme.hu, 2017. február 20., hétfő
Az elavult technológia a digitális átalakulás legfőbb akadálya

Delmagyar.hu, 2017. február 20., hétfő
Keresik a legjobb tanárokat
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Pazsák Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.