XXI. évf. | 2011. október 25. | 19. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívások
Várható eseményekHírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innováció Szövetség nyílt levele az országgyűlési képviselőknek

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úrhölgy! Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr!

Az Országgyűlésnek, 2011 októberében beterjesztett, T/4662. sz. törvényjavaslat több, az innovációt érintő változtatást is tartalmaz. Ezek között találhatunk kisebb korrekciókat, illetve az innovációs tevékenység fogalomtárának pontosítására szolgáló szövegrészeket, amelyekkel Szövetségünk egyetért. Ugyanakkor a javaslat 340. § szerint, érvényét veszti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (KTIA) szóló tv. 4. § (3) bekezdése, ami azt jelenti, hogy a vállalatok a továbbiakban innovációs járulékukból nem írhatnák le a saját innovációs tevékenységük, illetve a nonprofit vagy költségvetési kutatóhelyeknél megrendelt K+F projektek költségét.
A MISZ véleménye szerint ez elfogadhatatlan, mert szemben áll a KTIA egyik fő céljával, jelesül azzal, hogy ösztönözze a vállalatokat arra, hogy saját K+F tevékenységet végezzenek, illetve ilyen megrendeléseket adjanak kutató szervezeteknek. A KTIA tv. érvénybe lépése óta egyértelműen kimutatható a vállalati K+F kiadások növekedése (míg 2004-ben a teljes hazai K+F ráfordítás 40%-a származott az üzleti szektorból, ma már ez az arány közel 50%), amiben az innovációs járulék leírhatósága fontos szerepet játszott. További igen kedvező hatást jelent, hogy a leírható hányad terhére a vállalatok jelentős K+F megbízásokkal keresték meg az egyetemeket és az MTA kutatóintézeteit, amely lényegesen javította a kutatói szféra ipari beágyazódását.
Azzal természetesen Szövetségünk is tisztában van, hogy a leírhatósággal jó néhány szervezet visszaélt, így már korábban felvetettük, hogy a kiskapuk bezárására feltétlenül szükség van. Erre azonban jó megoldást kínál az NGM-nek a Nemzeti Kutatási Innovációs és Tudománypolitikai Tanács által megtárgyalt és támogatott javaslata, amely szerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának bázisán létrejönne egy olyan intézmény, amely hatósági tevékenységként ellátná a kutatást végző szervezetek K+F szempontú minősítését. A minősítő szervezet véleménye - amely a javaslat szerint a K+F projekt bármely szakaszában, így a projekt megkezdése előtt is kikérhető lenne - az adóhatóságot kötné, ami véleményünk szerint amellett, hogy biztonságot nyújtana a vállalkozásoknak, lehetőséget nyújtana a jelentősnek gondolt visszaélések kiszűrésére. Ezáltal növekedhetnének a KTIA-ba történő befizetések.
A törvényjavaslat 340. § szerint, továbbá, innovációsjárulék-fizetésre köteleznék a nagyszámú, 50 főnél kisebb cégeket is, mellyel feleslegesen növekednének a mikro- és kisvállalkozások bürokratikus terhei és befizetései.

Tisztelt Képviselő Úrhölgy! Tisztelt Képviselő Úr!
A fentiekre hivatkozva a Magyar Innovációs Szövetség nyomatékkal kéri, hogy a T/4662. sz. törvényjavaslat 340. §-át ne támogassa.

2011. október 24.

Tisztelettel

dr. Szabó Gábor
elnök

MISZ-vélemény az ipari parkokról szóló előterjesztésről

2011. október 7-én, dr. Nagy Róza, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára felkérte Szövetségünket, hogy véleményezzük "Az ipari parkokról" című Kormány előterjesztés tervezetét. Néhány kiemelés az elküldött véleményünkből:

"Általános észrevételek
...Pozitívan ítéljük meg, hogy az előterjesztés döntően az előző (186/2005. (IX.13.) Korm. rendeletre épül, annak bevált, működő elemeit meghagyja, és a rendelet célja a folyamatok egyszerűsítése, felgyorsítása.
Az ipari park cím vonatkozásában fontos az ipari parkok fejlesztését szolgáló pályázati pénzügyi támogatás. Ennek a pályázati rendszernek a hatékonyabb, a már jól működő ipari parkokat, valós igényeket kiszolgáló, preferáló működtetése ugyan nem a jelen előterjesztés része, de fontos megoldandó probléma...


...1. melléklet (A Kormány Korm. rendelete) 2. Az "Ipari Park" cím elnyerésének és viselésének szabályai...
... 3§ 3.b)
Véleményünk szerint ez a feltétel túlságosan szigorú és pontosan akkor zárja ki az új ipari parkot az "Ipari Park" cím elnyerésének és az ehhez kapcsolódó preferenciális pályázati forrásoknak az elnyerésétől, amikor arra megalakulása után, vagy pl. az infrastruktúra megteremtésének kezdeti szakaszában a legnagyobb szüksége lenne...


... 4§ 1
A tervezet a pályázó szakmai beszámoló készítési és adatszolgáltatási kötelezettségét beemeli a címhasználati szerződés kötelező elemei közé. Ismerve a korábbi évek adatszolgáltatással kapcsolatos problémáit, ez mindenképpen indokolt...


...2. melléklet Korm. határozata az Ipari Park Tanácsról
Támogatjuk, hogy a korábbi Bíráló Bizottság és az Ipari Parkok Fejlesztési Tanácsa helyett egy alacsonyabb létszámú Ipari Park Tanács fog működni, amelyben elsősorban szakmai szervezetek kapnak helyet. A Tanács összetétele és létszáma véleményünk szerint megfelelő. Mivel egy 25 tagú testület helyébe 7 tag + az elnök lép, valószínűleg hatékonyabban tud majd működni..."

A Kormány előterjesztés és véleményünk szövege portálunk jelszóval védett területén ide kattintva olvasható.

Kutatás-fejlesztés, 2010

2011 júliusában a Központi Statisztikai Hivatal megjelentette "Kutatás és fejlesztés, 2010 (előzetes adatok)" című tanulmányát, melyről a MISZ Hírlevél tudósított. A végleges változat 2011 októberére készült el, melyből az alábbi részt emeljük ki:
"...A vállalkozási szektor K+F-ráfordításainak 57%-át nagyvállalatoknál költötték el. A mikro- és kis vállalkozások részesedése 26, a középvállalatoké is 20% alatti. Míg a legalább 250 főt foglalkoztató cégeknél az egy kutatóhelyre jutó ráfordítás közel 802 millió forint volt, addig az 50-249 emberrel dolgozókénál 133 millió, a 10-49 főseknél 68 millió, az ennél kisebbeknél pedig ennek is mindössze a fele. Nem csak a vállalatnagyság, hanem a tulajdonforma alapján is erős koncentráció figyelhető meg. A kizárólag vagy többségében külföldi tulajdonú cégeknél egy kutatóhelyen átlagosan 567 millió, a belföldi tulajdonúaknál pedig 64 millió forint K+F-ráfordítás merült fel..."

A tanulmány ide kattintva tölthető le: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/tudkut/tudkut10.pdf

Meet the scientist

A Meet the scientist program 2011. október 11-én a soproni Széchenyi István Gimnáziumban folytatta tudománynépszerűsítő körútját.  Az előadó Karátson Dávid, az ELTE Természetföldrajzi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Vulkánkitörések, vulkánveszélyek" címmel tartott előadást.

Bemutatta az aktív tűzhányókon zajló folyamatok tanulmányozását, hogyan és mi alapján jelezhetik előre a kutatók a vulkánok működését, beszélt a vulkáni talajok, lávakőzetek felhasználásáról és kitért a vulkánok éghajlat módosító szerepére is. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a vulkánok környezetre gyakorolt közvetlen és közvetett hatásai szinte valamennyi tudományterületet, sőt a mezőgazdaság, az ipar, a társadalom egészét érintik.

A soron következő találkozót a Budapesti Puskás Tivadar Távközlési Technikumban rendeztük meg. A rendezvényen megnyitó beszédet mondott dr. Bácskai János, polgármester, a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

Dr. Molnár Mihály, a MTA ATOMKI tudományos főmunkatársa "Radiokarbon: a kőbaltától az atomfegyver kísérletekig" címmel tartott tudomány-népszerűsítő előadást.
Földünkön béta-bomló 14C izotóp jelenlétének, termelődésének oka a kozmikus sugárzásnak a légkörrel való kölcsönhatása, felezési ideje 5730 év. A biológiai rendszerekben és az emberi szervezetben betöltött szerepe miatt a mezőgazdasági és orvosi kutatások számára is új dimenziókat nyit ez az izotóp, mivel olyan szén-nyomjelző, mely a rohamosan fejlődő mérési módszerek mellett ma már a természetes szint ezrelékének megfelelő bedúsulásban is mérhető, akár milligrammnyi szövetmintából is.

Dél-Dunántúli regionális találkozó

2011. október 18-án, Kaposváron, a CORNER Étteremben tartották soron következő találkozójukat a Magyar Innovációs Szövetség dél-dunántúli régiójának tagjai, Higi Gyula regionális igazgató szervezésében.

A találkozó vendége volt Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere, aki Kaposvár nevében üdvözölte a megjelent tagokat és ismertette a város gazdasági és kulturális helyzetét, terveit. Kaposvár belvárosa gyönyörűen megújult, egyetemi várossá vált. A polgármester kifejtette, hogy a város vezetése komolyan támaszkodik az egyetem tudásbázisára, és a helyi vállalkozók városszeretetére és együttműködésére. Hangsúlyozta, hogy komoly és eredményes munkát végez az innovatív vállalkozások betelepítésére, hogy a régióban ugyan alacsonynak számító, de mégis magas munkanélküliséget csökkentse. Kiemelte, hogy az eredmények a hosszú távú, de folyamatosan karbantartott tervezésnek, és a város lakóival történő állandó párbeszédnek tulajdonítható.

A polgármester beszámolója után Varga József, a Regionális Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke, tagvállalatunk, a Kaposvári KVGY Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a regionális bizottság munkája szünetel, forrása nincs, jövője ismeretlen. A közel két éve megnyert és leszerződött pályázatok helyzete rendezetlen, több kiváló és innovatív vállalkozás került ezért igen nehéz helyzetbe.

A találkozóra meghívott vendég volt továbbá Szentgyörgyi Dávid, a Széchenyi Programiroda regionális vezetője, aki ismertette a programiroda feladatát és tevékenységét. Partneri segítséget ígért és kért minden szervezettől és vállalkozótól céljaik eléréséhez, hogy a pályázatok minél nagyobb számban, gyorsabban és eredményesebben bonyolódjanak.
Vacsora után a résztvevők egy rövid városnézésen ismerték meg a felújított belvárost.

Adatfelvétel az Észak-magyarországi régióban

Dr. Siposs István, regionális igazgató részt vesz a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökségnek az Észak-magyarországi régió innovatív vállalkozásaihoz kapcsolódó adatfelvétel és audit elvégzésében. A 2011. november 30-án záruló projekt során személyes interjúkkal tájékozódnak többek között a cégek fejlesztési elképzeléseiről, valamint a fejlesztések feltételrendszerének hiányosságairól.

Észak-magyarországi régió tehetséges fiataljai

A Magyar Innovációs Szövetség Észak-magyarországi Képviselete (MISZÉK) és a NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség közösen végzi a régió tehetséges fiataljainak a feltérképezését, 2011. szeptember 1. és november 30. között.

Bázisul a Magyar Innovációs Szövetség 1991 óta immár 20 alkalommal meghirdetett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyein eredményesen részt vett régióbeli fiatalok szolgálnak. A felmérés célja felkutatni ezeket a tehetségeket, nyilvántartást készíteni az eredményeikről és megteremteni a lehetőséget pályájuk nyomon követésére.
Ezáltal lehetőség nyílik a versenyeken sikeresen szerepelt és tehetségesnek minősített fiatalok további tehetséggondozására is.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Sci-Preneurship

2011. október 17-19. között Európa fővárosában, Brüsszelben első alkalommal került megrendezésre a "Sci-Preneurship" 24 órás verseny, mely tudományos és üzleti hátterű, 20 európai országból érkező diákok nemzetközi együttműködésére alapult. A megmérettetésen négy fős csapatok vettek részt, melybe a szervezők véletlenszerűen sorsoltak bele két-két, a JA-YE üzleti terv versenyen, valamint Intel ISEF tudományos olimpián már bizonyított diákot. Magyarország a tudományos területen képviseltette magát Spohn Márton és Varga Róbert MAFITUD-tagok által, akiket a Magyar Innovációs Szövetség delegált.
A versenyzőknek 24 óra állt rendelkezésére egy, a környezetüket érintő valós probléma azonosítására, melyre a természettudományok felhasználásával egy működőképes, gazdaságilag megtérülő, a társadalomra pozitív hatást gyakorló választ kellett egy üzleti terv formájában kidolgozniuk. A kreatív munkát csapatépítő tréningek, professzionális mentorok, valamint belga édességkülönlegességek segítették. A kidolgozott koncepciókat a csapatok négyperces prezentációk formájában mutatták be az ötfős szakmai zsűrinek, melynek Dr. Thomas Osburg, az Intel európai vezérigazgatója is tagja volt.

A díjátadó ünnepségre az Európai Bizottság épületében került sor, ahol a verseny fővédnöke, Dr. Danuta Hübner, az Európai Parlament regionális fejlesztési bizottságának elnöke kihangsúlyozta, hogy Európa csak akkor maradhat versenyben a K+F területén az Egyesült Államokkal, valamint a feltörekvő Kínával, ha elszigetelt tudásközpontjait egy egységes európai innovációs régióba tömöríti. Elmondása szerint, ez csak akkor valósulhat meg, ha a természettudományos oktatáshoz nem csak a vállalkozási ismeretek, hanem a vállalkozási kedv népszerűsítése is párosul, már a közoktatásban is. Beszédét követően a zsűri ismertette a tíz csapatból kiválasztott három díjazottat, legutolsóként az első díjban részesített "Freshmeat" csapatot, melynek Varga Róbert is tagja volt.

A győztes csapat az élelmiszerpazarlás, valamint romlott élelmiszerek visszaszorítására tett kísérletet egy olyan készülék piacra dobásának tervével, amely a nanotechnológia segítségével az ételmintákban azonnal ki tudja mutatni a kórokozók jelenlétét. Varga Róbert, aki jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának hallgatója, a koncepciót egy olyan képfeldolgozó megoldással tette működőképessé, amely szakértő bevonása nélkül képes a vizsgálat helyén eredményt szolgáltatni.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Együttműködési megállapodás az NFH és az SZTNH között

Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

A két szervezet közös célja a fogyasztói tudatosság és tájékozottság növelése a fogyasztóvédelmi és a szellemitulajdon-védelmi ismeretek terén, mind a hagyományos értékesítési csatornákon, mind online környezetben.

Az SZTNH és az NFH a jövőben együttműködik a feladat- és hatáskörükhöz kapcsolódó kormányzati szakpolitikák készítésében, a stratégiaalkotásban és a jogalkotás előkészítése területén. A célok megvalósítása érdekében a két szervezet közösen dolgozik a vállalkozóknak szervezendő képzéseik szakmai programjának összeállításában, a lakossági tudatosságnövelő intézkedések, kampányok szervezésében, az iskolarendszerű képzésekben megvalósuló oktatási feladatok megvalósításában, valamint a felnőttoktatásban a fogyasztóvédelmi és szellemitulajdon-védelmi ismeretek kölcsönös megjelenítésében.
Egyik speciális kapcsolódási pontja e területeknek a hamisítás elleni küzdelem, hiszen a szellemitulajdon-jogokat sértő hamis áruk amellett, hogy megtévesztik a fogyasztókat a termék eredete felől, a legtöbb esetben gyenge minőségűek, és a fogyasztók biztonságára és egészségére is veszélyt jelenthetnek.

A hatóságok tájékoztatási kapacitásaik növelése érdekében együttműködnek az információcsere, információ-megosztás területén, meglévő infrastruktúrájuk, információs hálózataik kölcsönös rendelkezésre bocsátásával, valamint nyilvános adatbázisaik kölcsönös hozzáférhetővé tételével.
Az SZTNH iparjogvédelmi eszközeivel támogatja az NFH jövőbeni kezdeményezéseit, a Nemzeti Termék Kosár és a Fogyasztóbarát Embléma bevezetését.

Sikerrel zárult "A holográfia hajnala és horizontja" című kiállítás

A kiállítást az SZTNH és a NOVOFER Alapítvány közösen rendezte, abból az alkalomból, hogy Gábor Dénes 40 éve kapta meg a fizikai Nobel-díjat a holográfia elméleti alapjainak és módszerének kidolgozásáért.

A látogatók érdeklődését leginkább a Greguss Pál, NASA-díjas biofizikus által készített Szent Korona hologram (a magyar királyi koronáról készített 360 fokban körbejárható holografikus felvétel), és általában a hologram-képek keltették fel. Nagy figyelmet tanúsítottak Gábor Dénes Aeroplán körhintára vonatkozó szabadalma iránt is, amelyet alig tíz évesen nyújtott be, és amely a híres tudós egyetlen Magyarországon szabadalmaztatott találmánya.

A holográfia atyjával készült 1972-es magyar tévéinterjú, amelyben Gábor az ötlet megszületése mellett a tudományos közösség társadalmi felelősségéről is beszél, és a fenntartható fejlődés szükségességét hangsúlyozza, ugyancsak sok érdeklődőt vonzott.
A szakemberek számára a falakon elhelyezett, a magyar kutatók és fejlesztők legújabb, a holográfiával kapcsolatos eredményeit bemutató tucatnyi poszter volt a legérdekesebb. Ezek közül az utolsó, a HoloVízióról készült információs tabló - amely egy olyan magyar fejlesztésű képernyőt ismertet, amely a holografikus képekhez hasonló, valódi 3D-s látványvilágot nyújt a nézők számára - a laikus látogatók érdeklődését is felkeltette.

A kiállítás része volt a szeptember 23-án, pénteken zajló Kutatók Éjszakája című rendezvénynek, ahol a mintegy 100 látogató nagy érdeklődéssel hallgatta a kiállítást bemutató vezetéseket. Október 12-én a kiállítók többsége szakmai ankéton számolt be a legfontosabb kutatási területekről a mintegy 50 fős hallgatóság előtt.

50 iskolai csoport és a hivatali kollégákkal együtt 650 egyéni látogató, összesen kb. 2200 látogató tekintette meg a kiállítást, ami kimagaslónak számít.

Szakirodalom-figyelő

Cholnoky Jenő: Magyarország földrajza - Kráter Műhely Egyesület, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése


Az értékmentés egyik legnemesebb, minden elismerést megérdemlő fajtája az előttünk járt tudósok, kutatók, alkotók szellemi örökségének megőrzése, mai megismertetése, és széles körű hozzáférhetővé tétele az érdeklődők számára. Ezt teszi a Kráter Műhely Egyesület is, amely ezúttal a magyar földrajztudomány egyik legnagyobb tudósának (szakmai életrajza: Magyar Elektronikus Könyvtárban található Magyar Életrajzi Lexikon) klasszikus alapművét jelentette meg igen elegáns reprint kiadásban. Eredeti kiadását a nagynevű Franklin Társulat adta közre 1929-ben, amint a belső címlapon szerepel "300 képpel és térképpel". A Kráter idén egy másik, hasonlóan értékes földrajzi munka reprintjét is megjelentette, a Magyar Történelmi Társulat szerkesztésében eredetileg 1940-ben megjelent Erdély c. nagy ívű monográfiát (l. MISZ Hírlevél 2011./10. sz.)

Cholnoky így beszél e művéről annak előszavában: "Ez a könyv arra való, hogy megmutassa hazánk igazi képét. A magyar életnek ez az otthona, ez a lakása! Ennek minden szobáját, minden kamráját meg kell ismerni. Mindenhova be kell kukkantanunk, s minden látottnak az okát is meg kell ismernünk. Mert csak az az okos ember, aki lehetőleg mindennek az okát is megkeresi és megérti. Csak hazánk alapos megismerése teszi érthetővé a történelmi eseményeket is, meg a gazdasági élet fordulatait is." S ha le is bontunk erről minden érzelmi kötődést az országhoz, "otthon"-hoz, a tétel, hogy a lehető legalaposabban ismerni kell az országot, amelyben élünk és munkálkodunk, pusztán ésszerűségi alapon is tökéletesen megáll. Ismét Cholnoky előszavából idézve, "Minden magyar embernek jól kell ismernie a hazáját. Mint ahogyan az a földbirtokos, aki helyesen és jól akarja kezelni a birtokát, az is kénytelen először a birtokot alaposan megismerni. Az a "magyar nábob", aki nem is tudja, mije van, s nem tudja, hogy hol, mit, hogyan termelhet, az tönkre megy, birtoka ebek harmincadjára kerül."

Az 1929-ben megjelent könyvben nagyon is természetesen ott munkál a hit, amely arra készteti, hogy művének tárgyát, hatókörét ne Magyarország aktuális politikai határai, hanem a történelmi Magyarország területe szerint kezelje. Számunkra ma ez új értelmet is nyer, hiszen a mostani /geo/politikai viszonyok között már az országhatárokon túli területek is sokban a környezetünkhöz tartoznak, tehát érdemes alaposan megismerni azokat, ha nem is a "gazda", de a potenciális haszonélvező érdeklődésével.

S nehogy félreértse, szűken értelmezze bárki is a földrajz jelentését a címben. Egy-egy alapos fejezet szól Magyarország népeiről, Magyarország vármegyéiről és városairól, az Alföld településeiről, az Alföld fejlődéséről az újabb időkben (1929-ből nézve - OP), a Dunántúl településeiről, Budapestről, az Északnyugati-felvidék-, az Északkeleti-felvidék-, valamint Erdély életéről.

Ne kérjük rajta számon, ha olykor kicsúszik abból, amit a "politikai korrektség" megkövetelne, ha az elvesztett területekkel kapcsolatban keserűség vagy a magyarsággal némi elfogultság bukkan a felszínre. Ne feledjük: könyve mindössze tíz évvel Trianon után jelent meg. Értékeljük viszont írói hitvallását: "Írom egymás után a könyveket, igyekezve azokat mindig úgy írni, hogy minden művelt ember megérthesse és kedvet kapjon meg is tanulni, mert hisz nincs szebb tudomány, mint a földrajz, mert minden más tudománynak az eredményeit felhasználja, hogy a Földről hű, jó és megmagyarázott képet tudjon festeni."

Douglas Cumming (ed.): Private Equity - Fund Types, Risks and Returns, and Regulation (Magántőke - Alap típusok, Kockázatok és hozamok és Szabályozás) - John Wiley & Sons, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése


A MISZ Hírlevél 2011/13. számában mutattuk be e kézikönyv párját, Cumming Venture Capital - Investment Strategies, Structures, and Policies (Kockázati tőke - Befektetési stratégiák, Struktúrák és Politikák) c. művét. E mostani a magántőke témakörének hasonlóan alapvető tankönyve.

A rohamléptekkel terjedő és hódító globalizáció, az azzal járó, felfokozott piaci verseny, továbbá a gyors és mindinkább eszközigényes műszaki és gazdasági fejlődés kettős szorítása igen erőteljesen megnövelte a növekedési képességük kiaknázására törekvő vállalatok tőkeigényét. A tőzsdei bevezetésre még nem érett kisebbek, s úgyszintén tőzsdei forgalomba bekerülni nem akarók számára a keresett tőke fő forrását a magántőke jelenti, amelyet ez igen nagy gazdasági jelentőséggel ruház fel.

A magántőke a vállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében hasonló szerepet tölt be, mint a kockázati tőke, az ügyletei azonban sokkal szélesebb spektrumot fednek le. Természetesen a saját érdekei, azok érvényesítését szolgáló üzleti stratégiája, és ezekhez illeszkedő játékszabályai és működési módja szerint ad pénzt a vállalkozásoknak. A tőke-típusú finanszírozást kereső cégek számára ezért létfontosságú, hogy ismerjék a meghatározó jellemzőit, különösképpen egyrészt a pénzpiacon végzett, ciklikus forrásgyűjtő tevékenységének, másrészt a kezére adott tőke kamatoztatását szolgáló befektető tevékenységének a működési módját, sajátosságait, szintúgy az ügyleteinek típusait, az egyes típusok meghatározó jellemzőit.

A világelsők közé tartozó Wiley ajánlója kiemeli, hogy a magántőke különbözik a befektetési eszközök minden más osztályától, ezért a megértése és kezelése teljesen új megközelítést kíván. Ehhez kínál e kötete megfelelő áttekintést, és megbízható ismereteket mindarról, amit a magántőke nyújthat.

A hiteles forrásként szolgáló mű a kutatás legújabb eredményeit felhasználva ad képet a magántőkéről, összegezve a róla feltárt ismereteket, és a reá vonatkozó legjobb üzleti gyakorlatokat. A témakörök mélyreható elemzéssel tárgyalják egyebek közt a szerepét a mai pénzügyi környezetben, a magántőke alapok szerkezetét, a forrásgyűjtést, a magántőke pénzügyi és reálhozamát, a befektetési konstrukciókat, a magántőke piacok szabályozását, és a magántőke nemzetközi távlatait.

A 608 oldalas kötetben 24 tanulmány sorakozik 4 tematikus részbe tagolva. A tematikus részek: • A magántőke alapok szerkezete és a forrásgyűjtés. Benne, egyebek közt: Intézményes befektetés a magántőkébe - indítékok, stratégiák, hozamok / Tőzsdére bevezetett magántőke cégek • A magántőke befektetések szerkezete. Benne: Szindikálás / A PIPE piac felemelkedése / A cégkormányzásban aktív befektetőként fellépő fedezeti alapok • A magántőke befektetésének pénzügyi- és reálhozama. Benne: Értékteremtés középkategóriás cégek kivásárlásával: egy tranzakció szintű elemzés / Kockázat és megtérülés a magántőke ügyeletekben: egy áttekintés adatokról, módszerekről, eredményekről / Magántőke cég kiválasztása: hogyan találjunk a legjobbak között teljesítőt • A magántőke és a szabályozás nemzetközi távlatai. Benne: A magántőkére vonatkozó szabályozás: egy összehasonlító elemzés / A magántőke nemzetközi áramlásai / Magántőke a feltörekvő piacokon / A magántőke Európában / Magántőke és LBO ügyletek Olaszországban: Tiltani vagy engedni, ez itt a kérdés / Kockázati és magántőke Németországban.

Bo Bergström: Bevezetés a vizuális kommunikációba - Scolar Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


Manapság a hatékony kommunikáció már a fogyasztók megnyeréséért és megtartásáért folytatott verseny legfontosabb eszköze. Ha valaha igaz is volt a "jó bornak nem kell cégér", ma már messze nem az, s igen széles körben a mesterien kialakított cégér adja el az árut, és szorítja le a versenytársakat. Ebben pedig mindinkább meghatározó szerepe van a vizuális kommunikációnak - ám hatni az is mindinkább csak akkor képes, ha bravúrosan valósítják meg. Ehhez szolgál felsőfokú tankönyvként ez a könyv.

A vizuális hordozókba öltöztetett, jól kialakított üzenetek a célközönséget az esetek nagy hányadában eredményesebben fogják meg, és olyan módon is tudnak befolyásolni, amire az írott szó kevésbé képes - nem is beszélve azokról, akiknek világához nem igazán tartozik az olvasgatás. A vizuális kommunikáció szerepét és jelentőségét növeli az is, hogy a kommunikációs üzenetek bevésésében és életben tartásában az ismétlés az eredmény anyja. A rövid idejű megjelenítésekben pedig a látvány általában hatékonyabb, mint az írott vagy akár elmondott szavak.

A gazdag, példaértékű képanyagot felsorakoztató, átfogó tanulmány elemzi és magyarázza a médiában megjelenő üzenetek megfogalmazásának és megtervezésének alapvető kérdéseit, elsősorban a hírekre, hirdetésekre és arculati elemekre összpontosítva. Tárgyalja a vizuális kommunikáció célját, az üzenetek környezetét, és az általuk kiváltott hatásokat, ide értve a társadalmi vonatkozásokat is. A különböző szak- és részterületeket egységben kezelve ad ismereteket az integrált kommunikáció hatékonymegvalósításáról, és segíti a kommunikációs folyamat egészének megértését.

Az előszóból idézve: "A könyv mindenekelőtt a vizuális kommunikáció célját szeretné világossá tenni - bemutatja az üzenetek környezetét és az általuk kiváltott hatásokat, ide értve a társadalmi vonatkozásaikat is. Eközben könnyedén lépi át a különféle területek és szakmák határait, mivel a mű szerkezete alapvetően azon a meggyőződésen alapul, hogy a végeredmény szempontjából a kommunikációs folyamat egészének ismerete fontos és hasznos. Így a folyamatban részt vevők könnyebben átlátják a saját szerepüket, és a feladataikkal szemben megfogalmazott követelmények, illetve a tevékenységük következményei is világosabbá válnak. Ily módon egyesülhet a stratégiai gondolkodás és a kreatív alkotás, hogy az üzenet létrehozásában részt vevők azt az egyre növekvő igényt, amely az integrált kommunikáció hatékony megoldásai iránt mutatkozik, ki tudják elégíteni."
A hatalmas és sokrétű, a magyarázó ábraszövegekkel önmagában is kiváló oktatóanyagként szolgáló képanyagot felsorakoztató, átfogó tanulmány elemzi és magyarázza a médiában megjelenő üzenetek megfogalmazásának és megtervezésének alapvető kérdéseit, elsősorban a hírekre, hirdetésekre és arculati elemekre összpontosítva. Olyan, a világ különböző tájairól származó, naprakész példák sorát vonultatja fel, amelyek már bizonyították működőképességüket, és amelyek jól illusztrálják az elmélet gyakorlati megvalósításának lehetőségeit. Kitűnő összefoglaló mindazok számára, akik képi és szöveges üzenetek célba juttatásával foglalkoznak, és a vizuális kommunikáció tágabb összefüggéseit is meg szeretnék érteni (és módfelett hasznos mindenkinek, aki érteni akarja, mit és hogyan művelnek velünk e kommunikátorok. - OP) A fő fejezetei: • Rémisztő látvány • Történetmesélés • Munka • Stratégia • Üzenet • Befolyásolás • Kreativitás • Tipográfia • Szöveg • Kép • Design • Papír • Szín • Arculat • Hang • Összjáték.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Magyar Üzleti Világ, 2011/3 Ősz, 3. oldal
Több mint egymilliárd forint jut borászati technológiai fejlesztésekre


Gazdasági Tükörkép Magazin, 2011. október, 2. oldal
Biotechnológia made in China


Gazdasági Tükörkép Magazin, 2011. október, 45. oldal
Az alapkutatás haszna


ntv1.hu, 2011. október
Fontos a külföldön szerzett tapasztalat

katolikusradio.hu, 2011. október 5., szerda
Interjú Frehr Ágnessel a Meet the scientist programról


RadioQ, Gordiusz, 2011. október 9., vasárnap
Interjú Frehr Ágnessel a Meet the scientist programról


okosnet.hu, 2011. október 10., hétfő
Vulkánkitörések, vulkánveszélyek - Karátson Dávid előadása Sopronban


Kossuth Rádió, 2011. október 11., kedd
Kossuth - 180 perc

"...A Design hét keretében rendezték meg a Design és innováció konferenciát.."
 
meseonline.hu, 2011. október 12., szerda
Tudománynépszerűsítés 18 középiskolában


edupress.hu, 2011. október 12., szerda
Tudománynépszerűsítés 18 középiskolában


Világgazdaság, 2011. október 12., szerda, 19. oldal
Interim - kiugrás a kkv-knak?
Támogatás - Egy külső szakemberre jobban hallgatnak a belső munkatársak

"...a k+f pályázati pénzek elosztásának nyomon követésekor azt vehetjük észre, hogy a kutatás- fejlesztés égisze alatt az esetek döntő többségében a vállalkozások tárgyi eszközökbe fektetnek a tudás helyett..."

Világgazdaság, 2011. október 12., szerda, 9. oldal
Hajdú-Bihar: élni a lehetőséggel
Innováció - Ellentmondásos a kelet-magyarországi megye fejlettségi szintje

"...A nagyobb cégekre támaszkodva erősödhetnek Hajdú-Bihar megye kis- és közepes vállalatai. A feladat a technológia terén fejlődni, hogy kihasználhassák a környék két nagyobb városának, Debrecennek és a romániai Nagyváradnak a gazdasági vonzerejét..."

epulettar.hu, 2011. október 12., szerda
Hárommilliárdos fejlesztés a Kaposvári Egyetemen

Kecskeméti Lapok, 2011. október 12., 3. oldal
Sikeres autóipari kutatás-fejlesztési és innovációs támogató központ nyílt a Kecskeméti Főiskolán


Kecskeméti Lapok, 2011. október 12., 5. oldal
Lezárult a Kecskeméti Főiskola történetének legnagyobb fejlesztési projektje


Innotéka Magazin, 2011. október, 7. oldal
Holográfia a jelenben és a jövőben


Innotéka Magazin, 2011. október, 8. oldal
Kutatók éjszakája 2011


Innotéka Magazin, 2011. október, 20. oldal
Megvalósításra vár a környezettechnológiai innovációs stratégia


Paksi Atomerőmű Újság, 2011. október, 55. oldal
Innováció 1990-2010


Figyelő, 2011. október 13-19., 24. oldal
Rekorder magyar képalkotás

"...A budapesti Mediso Kft. a világpiac meghatározó szereplője a pozitronemissziós tomográfiás (PET) képalkotási eszközök gyártásában..."

Figyelő, 2011. október 13-19., 26+27. oldal
Tartalomra várva
Kínai kutatóközpont Budapesten

"...Hamarosan ismerteti a kínai BGI kutatócég, miben tud együttműködni Budapestre telepítendő kutatóközpontja a magyar biotechnológiai szakemberekkel. Utóbbiak ezt már türelmetlenül várják..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2011. október 13., csütörtök, 4. oldal
Innováció: esély is


Kossuth Rádió, 2011. október 13., csütörtök
Kossuth - 180 perc
Interjú Bendzsel Miklóssal a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elnökével


Népszava, 2011. október 14., péntek, 11. oldal
Új lehetőségek ösztöndíjra

"...2011. október 18-án az ELTE Informatikai Kara és a GE Health­care széles körű együttműködést megalapozó stratégiai keretmegállapodást köt az oktatás és a kutatás-fejlesztés segítése érdekében..."

Világgazdaság, 2011. október 14., péntek, 6. oldal
Megéri az innovációba fektetni

"...A Coop üzletláncon belül a leginnovatívabbak között tartják számon a Co-op Star Zrt.-t..."

haon.hu, 2011. október 14., péntek
Debreceni Egyetem: Tudomány és gazdaság összekapcsolása


Hajdu-Bihari Napló, 2011. október 15., szombat, 3. oldal
Tudomány és gazdaság összekapcsolása


Világgazdaság, 2011. október 17., hétfő, 6. oldal
Dizájnfőváros lehet Budapest

Merész jövőkép - Magyarország a kreatív ipar központjává fejlődhet 2020-ra
"...Magyarországnak minden esélye megvan a dizájn előnyeinek a kihasználására, ha időben cselekszik. Ez a legfőbb üzenete annak a konferenciának, amelyet egy a dizájn és az innováció együttműködésére épülő régiós jövőképről tartottak. Ebben a fő szerep Budapesté lehet..."


Magyar Nemzet, 2011. október 17., hétfő, 11. oldal
Dizájnközpont lehet hazánk


Népszava, 2011. október 17., hétfő, 11. oldal
A fejlődés már nem utópia


Világgazdaság, 2011. október 17., hétfő, 1. oldal
Innovációra építik a jövőt


Napló, 2011. október 17., hétfő, 6. oldal
Innovációs beszélgetés


hirtv.hu, 2011. október 17., hétfő
Innováció transzfer a gyakorlatban


Napi Gazdaság, 2011. október 18., kedd, 5. oldal
Életszerű elemeket is tartalmaz a parlament előtt lévő adócsomag

"...Az adócsomag számos egyszerűsítést is tartalmaz, amelyek a vállalkozások számára lesz hasznos. Ezek közé tartozik, hogy új fogalom bevezetésével pontosítják a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztés (k+f) definícióját. E2 korábban sok problémát okozott, s számos adóhatósági állásfoglalás is született a viták megoldására. Lényegében ezek épültek be az új definícióba - mondta lapunknak Veszprémi István, a Deloitte adópartnere. Ezek szerint k+f tevékenység a saját eszközzel, saját alkalmazottal, saját kockázatra végzett kutatási tevékenység, amelyet hasznosít is a vállalkozás - e körbe tartozik a közös kutatás is, amikor egy projektet több cég visz, elosztva a feladatokat, költségeket. Egyértelmű, hogy az igénybe vett fejlesztést nem lehet sajátként elszámolni..."

Napi Gazdaság, 2011. október 18., kedd, 8. oldal
Hatalmas különbségek az unión belül a versenyképességben

"...Magyarország rendre a sereghajtók közé szorult abban az uniós jelentésben, amely az ipar versenyképessége alapján vizsgálta meg az EU, illetve a tagországok teljesítményét...
...Az EU-ban kevesebb a fiatal innovatív vállalat és az uniós társaságok általában rosszabbul teljesítenek a kutatás-fejlesztési eredmények alkalmazásában és értékesítésében, mint egyesült államokbeli és japán társaik...
...Munkatermelékenység terén a jelentés három fő csoportra osztja az országokat: jóval az EU-átlag fölöttiek, az átlag körül levők, illetve jóval az átlag alattiak. Mi ez utóbbiak közé tartozunk, együtt az összes 2004-ben vagy 2007-ben csatlakozott országgal (kivéve Máltát). Az innováció szempontjából négy csoportra osztotta az országokat az EB,...
...A skála alján az a három ország található, ahol 30 százalék alatti az arány - ide került Lengyelország, Lettország és Magyarország..."


Magyar Nemzet, 2011. október 18., kedd, 5. oldal
Átalakuló akadémiai struktúra
Pálinkás József szerint megmarad a kutatómunka autonómiája


Világgazdaság, 2011. október 19., szerda, 8. oldal
Hat hazai technológiai cég a régiós ranglistán


Magyar Hírlap, 2011. október 19., szerda, 9. oldal
Újragondolja a vezetés a vasút működését

"...A MÁV Zrt. három nagy leányvállalatának esetében a működés újragondolásának az a célja, hogy javuljon a közszolgáltatási színvonal, és hatékonyabb legyen a vasút - mondta lapunknak Monszpart Zsolt, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója. A cégvezető közölte: az elmúlt nyolc hónapban növekedett az utasforgalom, szerinte ehhez a szolgáltatási színvonal emelése is hozzájárult..."

Dunántúli Napló, 2011. október 19., szerda, 3. oldal
Stratégiai megállapodás az egyetemmel


orientpress.hu, 2011. október 19., szerda
Új pályázat a TÉT program keretében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával


marketinginfo.hu, 2011. október 19., szerda
Innovációs lemaradásban az uniós cégek a globális versenytől


gtm.hu, 2011. október 19., szerda
Tudósok középiskolákban


ferencvaros.hu, 2011. október 19., szerda
Ferencváros teret ad a tudománynak!


Kossuth Rádió, Napközben, 2011. október 20., csütörtök
Interjú Fodor Erikával és dr. Antos Lászlóval a természettudományos oktatásról


hoc.hu, 2011. október 20., csütörtök
Speciális szakemberek képzése kezdődik Magyarországon

"...2011. október 18-án az ELTE Informatikai Kara és a GE Healthcare széleskörű együttműködést megalapozó keret-megállapodást kötött az oktatás, a kutatás és a fejlesztés segítése érdekében..."

hunola.hu, 2011. október 20., csütörtök
Újra Norvég Alap pályázatok

"...A legnagyobb összegű támogatás a környezetvédelem, a kutatás-fejlesztés és a civil szervezetek kapacitásfejlesztése területén áll majd rendelkezésre. "A Mechanizmusok fő célja a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentése..."

karpatinfo.net, 2011. október 20., csütörtök
Hat magyar Közép-Kelet Európa leggyorsabban fejlődő technológiai cégei között


erdely.ma, 2011. október 20., csütörtök
Kutatási biztos: jók vagyunk, de lemaradtunk


Világgazdaság, 2011. október 21., péntek, 10. oldal
Sereghajtó a magyar versenyképesség az unióban

"...Három fő szempont alapján tették mérlegre a tagállamok ipari teljesítményét. A munkaerő termelékenysége (a gyáriparban foglalkoztatott egy főre jutó teljesítmény alapján), az innovatív cégeknek az összes működő vállalaton belüli aránya, és az, hogy mennyire üzletbarát politikát folytat a kormány. Ilyen sorrendben a magyar helyezés a 18., 25. és 26. az unió 27 tagállama közül...
...A kihívások között említi a jelentés a forráshoz jutást, az intézményes bizonytalanságot, az alacsony kutatásfejlesztési arányt, az uniós források innováció- és vállalkozásösztönző elosztását..."


Világgazdaság, 2011. október 21., péntek, 7. oldal
Enterprise Europe Network az innovatív kkv-kért

"...Az Enterprise Europe Network az Európai Bizottság egyetlen hálózata, amely a kis- és középvállalkozások üzletfejlesztési törekvéseit és innovációs tevékenységeit segíti..."

Zalai Hírlap, 2011. október 21., péntek, 14. oldal
Innovációs szakmai út


Zalai Hírlap, 2011. október 21., péntek, 14. oldal
Sikeres volt


Zalai Hírlap, 2011. október 21., péntek, 16. oldal
Pályázatok kkv-knek


Napló, 2011. október 21., péntek, 6. oldal
Fókuszban az innováció


Hajdu-Bihari Napló, 2011. október 22., 6. oldal
FREE - Szabad pálya a kutatási eredmények hasznosításához


hirado.hu, 2011. október 23., vasárnap
Gazdaságélénkítést ígért az Európai Bizottság az uniós vezetőknek


Napi Gazdaság, 2011. október 24., hétfő, 10. oldal
Dizájnközpont lehet Magyarország?
"...Magyarország a régió dizájnközpontja lehet, ha a kkv-k a dizájn szerepét felismerve sikeresen használják fel az EU különböző, innovációhoz kötődő programjai keretében rendelkezésre álló több száz milliárd forint forrást..."

Napi Gazdaság, 2011. október 24., hétfő, 10. oldal
Dizájnközpont lehet Magyarország?
"...Magyarország a régió dizájnközpontja lehet, ha a kkv-k a dizájn szerepét felismerve sikeresen használják fel az EU különböző, innovációhoz kötődő programjai keretében rendelkezésre álló több száz milliárd forint forrást..."

kisalfold.hu, 2011. október 24., hétfő
VI. Cégtalálkozó a Széchenyi-egyetemen szerdán


Napi Gazdaság, 2011. október 24., hétfő, 10. oldal
A multidiszciplináris kutatásokat támogatják

"...Az unió korábbi k+f keretprogramjai a versenyképességet állították a középpontba, a most zajló, 2013-ig tartó, VII. keretprogram az első, amely a helyzetet úgy próbálta korrigálni, hogy az alapkutatásokra helyezte a hangsúlyt..."

Napi Gazdaság, 2011. október 24., hétfő, 11. oldal
Újabb tudomány-innovációs pályázatok indulhatnak

"...Az idén novemberben és decemberben várható még egy-egy pályázat kiírása az ÚSZT Tudomány-innováció programja keretében. Az egyik a felsőoktatási intézmények és partnereik alap- és célzott alapkutatási projektjeinek megvalósítását, a másik pedig a könyvtárak szolgáltatásainak informatikai fejlesztését támogatja..."

Napi Gazdaság, 2011. október 24., hétfő, 11. oldal
Eseti bizottság segíti az innovációt

"...Innovációs és fejlesztési eseti bizottságot hoz létre a parlament. A fideszes Pokorni Zoltán és Pósán László indítványát 304 igen szavazattal, egy nem ellenében, 43 tartózkodással fogadták el a képviselők október 10-én..."

Napi Gazdaság, 2011. október 24., hétfő, 11. oldal
Koreaiak és magyarok együtt kutatnak

"...Pálinkás József, az MTA és Kim Keon, a Koreai Alapkutatási Tudományos Tanács (KRCF) elnöke a közelmúltban két új koreai−magyar csúcstechnológiás laboratóriumot avatott fel az MTA kutatóintézeteiben..."

Napi Gazdaság, 2011. október 24., hétfő, 11. oldal
Magyar−kínai projektek kezdődhetnek

"...A BGI vezetői az aláírással egy időben bejelentették, hogy Budapesten tervezik felállítani új, közép-európai regionális központjukat, a magyar kormány pedig vállalta, hogy ehhez segítséget nyújt..."

Napi Gazdaság, 2011. október 24., hétfő, 10. oldal
Nem zárkóznak fel az uniós cégek

"...Az uniós országok csúcsvállalatainál a k+f célú beruházások 2010-ben 6,1 százalékkal nőttek a 2009-es 2,6 százalékos csökkenés után...
...Az egyesült államokbeli cégek azonban tavaly 10 százalékkal erősítettek, a 2009-es 5,1 százalékos mínuszt követően. A kínai cégeknél ugyanakkor 2010-ben 29,5, a dél-koreaiaknál pedig 20,5 százalékos bővülést mértek..."


Népszabadság, 2011. október 24., hétfő, 16. oldal
Nesze semmi, fogd meg jól!

"...Az előző kormányok többször kudarcot vallott innovációs politikáját reinkarnálja az Orbán-kabinet: az állami ráfordítások csökkentésétől és a szabályozás átalakításától reméli a hazai K+F felpörgetését...
...az idei közel 46 milliárdos előirányzat helyett a 2012-es dokumentumban már csak 30 milliárd szerepel innováció címszó alatt...
...2012-től adókedvezménnyel támogatják majd a K+F-et és az innovációs tevékenységet - a nagyvállalatok adókedvezménye 25, a kis- és középvállalkozásoké 35, a fiatal, innovatív vállalkozásoké 60 százalék, amit a társasági adóból lehet levonni...
...a kormány időközben rájött, hogy neki a társaságiadó-bevételekre is szüksége lenne a hiánycél tartásához. Ezért az elképzelés információink szerint úgy módosult, hogy adólevonás helyett adó-visszaigénylés lesz...
...Formálódik egy másik koncepcionális változás is, mégpedig az innovációs járulék területén...
...saját, illetve a külső partnertől megrendelt innovációs költéseket le lehet vonni a befizetésből...
...Most viszont arról is szó van, hogy ez a lehetőség megszűnik..."


Napló, 2011. október 24., hétfő, 7. oldal
Egyetemi sorozat több témában


Pályázati felhívások

MOL Junior Freshhh

Tagvállalatunk, a MOL idén második alkalommal indítja el Junior Freshhh elnevezésű online természettudományi vetélkedőjét, melynek célja a középiskolás diákok természettudományos ismereteinek bővítése mellett olyan élményhez juttatni a résztvevőket, amellyel tovább népszerűsíthetik a természettudományos tárgyakat.

A versenyre 3 fős csapatok jelentkezhetnek barátok/osztálytársak/évfolyam- vagy iskolatársak. 2011. november 13-án éjfélig a csapatoknak regisztrálniuk kell a www.junior.freshhh.net oldalon!

A verseny három részből áll:
- online vetélkedő november 14-től - "Játssz, és vegyél részt Frisco és barátnője izgalmas kalandjaiban!" címmel,
- "Házi feladat", melyet
- az élő döntőn, december 2-án kell bemutatni a MOL százhalombattai Dunai Finomítójának területén.

Nyeremények:
Az első csapat díja egy-egy Leonar3do csomag, amely egy fiatal magyar egyetemista legújabb szabadalma, találmánya.
A második csapat minden tagja 1-1 LEGO Mindstorm NXT programozható robotot nyer, a harmadik helyezettek jutalma pedig 1-1 Amazon Kindle e-book olvasó.

A legeredményesebb iskolák közt értékes ajándékot sorsolnak ki.
Bővebb információ és jelentkezési feltételek: www.junior.freshhh.net; junior@freshhh.net.

Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap

A Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap (Hungarian-American Enterprise Scholarship Fund - HAESF) USA-beli szakmai gyakorlatokat, mester- vagy posztgraduális képzéseket támogat gazdasági és tudományos területen.

A HAESF által nyújtott ösztöndíjprogramok:
- Szakmai Gyakornoki Program,
- Graduális Ösztöndíj,
- Senior Vezető és Tudós Ösztöndíj,
- Vezetői Oktatási Program.

A Szakmai Gyakornoki Program a felsőoktatási hallgatókat és a friss diplomásokat célozza meg, melynek keretében 6-12 hónapos szakmai gyakorlaton vehetnek részt neves amerikai cégeknél.

A Graduális Ösztöndíj lehetőséget nyújt, hogy az ösztöndíjas amerikai egyetemen vagy főiskolán legfeljebb három évig tanuljon mesterképzésen vagy posztgraduális művészeti képzésben vegyen részt maximum egy évig.

A Senior Ösztöndíj minimum ötéves szakmai tapasztalattal rendelkező közép- és felső vezetőknek szól. Az ösztöndíjprogram (3-12 hónap) fő célja a tudás- és tapasztalatcsere az üzleti életben, a közigazgatásban, a kutatásban, a nonprofit szervezetek működésében.
Az Executive Education Program kiváló közép- és felsővezetők számára meghirdetett program, melynek keretében oktatási programokon vehetnek részt a Harvard Business School-on, illetve a John F. Kennedy Állami Egyetemen.

A jelentkezésnél felsőfokú angol nyelvtudás szükséges. Az ösztöndíjak feltétele továbbá, hogy lejárta után az ösztöndíjas 3 évig itthon vállaljon munkát.
Jelentkezési határidő évente kétszer van, minden év októberében és áprilisában.
Bővebb információ a programról: http://www.haesf.org.

Várható események

CSR Hungary 2011 Konferencia és Expo

2011. november 9-10-én, Budapesten, a VAM Design Centerben fogadja a gazdaság és társadalom felelős döntéshozóit az idén hatéves vezető szakmai fórum, a CSR Hungary 2011 Konferencia és Expo.

A konferencián előadást tartanak többek között
- Aiko Bode, a TÜV Rheinland csr-ért és fenntartható fejlődésért felelős igazgatója,
- dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára,
- dr. Gajdos Róbert a Közbeszerzések Tanácsának az elnöke,
- Hivatal Péter, a Metropol vezérigazgatója,
- Kürti Sándor, nemzetközi hírű üzletember,
- Nagy Zoltán Péter, az OTP Bank Nyrt. kommunikációs igazgatója,
- Wyne Visser, a CSR 2.0 guruja (CSR International).

Megújult kiállítói tér várja a látogatókat a CSR Expo keretein belül. Az Expo azon szellemi-, termék- és szolgáltatás innovációk tere, mely támogatja a cégek, szervezetek szakmailag is előkészített csr/vállalati felelősség aktivitását. Tematikus szigetek (környezeti, társadalmi innováció, börze civileknek, oktatás, képzés, szabványok, tanúsítások...) segítik a döntéshozók csr munkáját, melyet kiegészít a CSR Mozi, mely a már minősített csr gyakorlatokat mutatja be.

További részletek és regisztráció itt: www.csrhungary.eu, 06-1/352-0957.

ICT kutatási és innovációs kihívások a kelet-európai tagállamokban

2011. november 11-én, Budapesten, a Danubius Hotel Flamencoban (1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7.,), az IPTS: az EU Közös Kutatási Központjának technológiai jövőképekkel foglalkozó intézete Sevillában és az IT STAR: a közép- és kelet-Európai országok informatikai társaságainak szövetsége "ICT kutatási és innovációs kihívások a kelet-európai tagállamokban" címmel konferenciát rendez.

A konferencia alapproblémája a kelet-európai tagállamok IT-szektorának GDP arányos K+F-ráfordításának alacsony szintje. Annak ellenére, hogy számos tagállam látványos foglakoztatási növekedést jelentett be az IT ipar területén, a mélyebb elemzések jellemzően azt mutatják ki, hogy a háttérben meglehetősen alacsony hozzáadott értékű tevékenységek rejlenek.

09:00-09:15 | Konferencia megnyitó
09:15-09:45 | Kroó Norbert, Magyar Tudományos Akadémia, EC DG Research, ERC:
An EEMS Perspective: Making Sense of the Issues
09:45-10:15 | Juraj Stancik, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) - JRC, EC:
ICT Research and Innovation Trends and Challenges in EEMS as seen in the 2011 Report on ICT R&D in the EU
10:15-10:45 | Bruno Lamborghini, igazgatóság elnöke, European IT Observatory:
EITO Overview of ICT activities and R&D Challenges in EEMS
10:45-11:15 | Cene Bavec, korábbi szlovén technológiai államtitkár, IBM ICT közép- és kelet-európai kutatási és innovációs igazgató
11:15-11:30 | Kávészünet
11:30-12:00 | Ipari betekintés
István Lepsényi, Knorr-Bremse Magyarország vezérigazgatója, a Magyar Menedzserek Szövetségének elnöke, a Nemzetközi Autógyártók Szövetségének alelnöke
12:00-13:15 | Regionális betekintés
Marek Tiits, Institute of Baltic Studies, Tartu
Tarmo Kalvet, Tallinn University of Technology, Tallinn
Imants Freibergs, LIKTA volt elnöke, Lettország
Linas Eriksonas, Europarama, Vilnius
Saulius Maskeliunas, VU Institute of Mathematics and Informatics, President of LIKS, Litvánia
Diana Šimić, University of Zagreb, Chairperson of the eSEE initiative group
13:15-14:15 | Ebéd
14:15-15:30 | Country Perspectives of ICT R&D Challenges in EEMS
Renata Anna Jaksa, igazgató, ICEG European Center:
ICT R&D Perspectives from Hungary
Barnabas Malnay, Magyar Mobilitás és Multimédia Klaszter:
Brief comments on recent developments in the Hungarian innovation ecosystem
Kiril Boyanov, ICT Institute & Stefan Dodunekov, igazgató, Institute of Mathematics and Informatics, Bulgaria:
ICT R&D Perspectives from Bulgaria
15:30-15:45 | Kávé szünet
15:45-17:15 | Country Perspectives
Julius Stuller, igazgatóhelyettes, Czech Academy of Sciences:
ICT R&D Perspectives from the Czech Republic
Branislav Rovan, professzor, Comenius University Bratislava:
ICT R&D Perspectives from Slovakia
Marek Holynski, igazgató, Computer Science Institute, Warsaw:
ICT R&D Perspectives from Poland
17:15-18:00 | Nyílt vita és zárás

Bővebb információ ide kattintva olvasható: http://eems.starbus.org/

TéT-attaséi hét

2011. november 22-24. között a Nemzeti Innovációs Hivatal megrendezi a 12. TéT-attaséi konferenciát és az attasék éves beszámolóját a Nemzeti Innovációs Hivatal földszinti előadó termében (1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.).

2011. november 22.: TéT-attaséi konferencia
2011. november 23-24.: Attaséi beszámolók

A konferencián és a beszámolókon való részvétel díjmentes. A regisztráció ide kattintva érhető el:
www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/attasei-konferenciak/jelentkezesi-lap-2011

"A Mikulás is benchmarkol - 5" c. konferencia

2011. december 2-án, 9 órai kezdettel, tagszervezetünk, az Iparfejlesztési Közalapítvány, a Hotel Benczúr Budapest Termében (1068 Budapest, Benczúr u. 35.), "A Mikulás is benchmarkol - 5" címmel konferenciát tart.

A konferencia védnöke: Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkára.

A rendezvény tervezett programja:

09.20-09.30 | Megnyitó: Dr. Bárdos Krisztina általános ügyvezető igazgató - Iparfejlesztési Közalapítvány
09.30-09.35 | "A Mikulás is benchmarkol-4" konferencia legjobb előadója díj átadása
09.35-10.05 | A magyar gazdaságstratégia aktuális kérdései
Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán stratégiai államtitkár - Nemzetgazdasági Minisztérium
10.05-10.25 | JABIL és a növekedés kockázatai
Király Zoltán ügyvezető igazgató - Jabil Circuit Magyarország Kft.
10.25-10.45 | Fejlődés válság közepette
Gerber András ügyvezető igazgató - VIDEOTON Elektro-Plast Kft.
10.45-11.05 | Szünet
11.05-11.35 | A legújabb Best Practice Benchmarking felmérés tapasztalatai
Dr. Németh Balázs ügyvezető - Kvalikon Vezetési tanácsadó és Rendszerfejlesztő Kft.
Kiss Katalin vezérigazgató - MAM Hungária Kft.
11.35-11.55 | A kockázatkezelés fókuszai a paksi atomerőműben
Puskás László osztályvezető - Paksi Atomerőmű Zrt.
11.55-12.15 | Kockázatok és kezelésük egy kétszeres Nemzeti Minőségi Díjas cég gyakorlatában
Macher Endréné ügyvezető igazgató - Macher Gépészeti és Elektronikai Kft.
12.15-12.35 | Kockázatkezelés és tanúsítás
Karászi Zoltán ügyvezető igazgató - TÜV Rheinland InterCert Kft.
12.35-12.55 | N.I. Hungary a szervezeti innovációért
Pataki Csaba minőségirányítási vezető - NI Hungary Software és Hardware Gyártó Kft.
12.55-13.40 | Ebéd
13.40-14.00 | Null hiba elv alkalmazása a P-FMEA-ban
Vincze Róbert minőségbiztosítási vezető - KNORR BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Kft.
14.00-14.20 | Biztonságot az információknak!
Dr. Horváth Zsolt ügyvezető igazgató - INFOBIZ Kft.
14.20-14.40 | Rekreációs lehetőségek a vezetők hajszolt életmódjának ellensúlyozására
Szügyi György elnök-vezérigazgató - Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ
14.40-15.00 | Támogatott banki finanszírozási lehetőségek
Németh László igazgató - K&H Bank Zrt. KKV marketing főosztály
15.00- | Zárás, kérdések

További információ és jelentkezési lap: www.mik.hu
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.