XXI. évf. | 2011. július 26. | 14. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívás
Várható eseményekHírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség telefon- és faxszáma megváltozott,
új telefonszám: (061) 430-3330
új faxszám: (061) 240-7020


Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban, a szabadságok miatt ritkábban jelenik meg.

A következő megjelenés időpontja: 2011. augusztus 30.

Befektetői Tanács K+F Munkacsoportja

A Befektetői Tanács K+F Munkacsoportja 2011. június 27-én, a Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága budapesti székhelyén informális egyeztetést tartott a Nemzeti Kutatási Innovációs és Tudománypolitikai Tanács számára készült "A K+F adóösztönző rendszer átalakításának..." című munkaanyaggal kapcsolatban. Az egyeztetésen több nagyvállalat képviselője is részt vett, a Magyar Innovációs Szövetséget Frischmann Gábor alelnök képviselte.

A Befektetői Tanács K+F Munkacsoportja 2011. június 29-én harmadik, hivatalos ülését tartotta, a Nemzetgazdasági Minisztériumban.
Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető az ülésen elmondta, hogy két munkacsoport dolgozik a K+F+I területet is érintő adóváltozások előkészítésén: egy kormányzati munkacsoport és a Befektetői Tanács  K+F munkacsoportja. A két csoport munkája most kezd összeágazni, és már kialakult közös elemnek tekinthető, hogy el kell végezni
- a fogalmak tisztázást,
- az innovációs tevékenység minősítésének hatóság által is elfogadott bevezetését, és
- az innovációs szolgáltatók akkreditációs rendszerének kialakítását.

Befektetői Tanács K+F Munkacsoportja részéről elhangzott, hogy a versenyképesség szempontjából nagyon fontos, hogyan alakul az innovációs támogatási rendszer. Addig, amíg nem látszanak a konkrét elképzelések (számokkal, elemzésekkel), addig nyilván az ipari oldal csak általánosságokban tud nyilatkozni.

Frischmann Gábor alelnök a június 29-i ülésen kifejtette, a Magyar Innovációs Szövetség nem tartja kizártnak, sőt bizonyos szegmensek számára kifejezetten előnyösnek értékeli a francia modell bevezetését, de mindenképpen kellenek a részletes hatáselemezések. Fontosnak tarja, hogy az innovációs járulék/alap rendszere, mint működő rendszer megmaradjon, és úgy legyen a teljes rendszer kialakítva, hogy minden érintett kör megtalálja a k+f tevékenységéhez legjobban illeszkedő lehetőségeket, és így - összehangolást követően - nem kizárt a két rendszer párhuzamos működése. Szükséges, hogy a támogatási rendszerről olyan jól érthető ismertetés is rendelkezésre álljon, amely minden érintett számára egyértelműen bemutatja a lehetőségeket, szabályokat.

K+F+I közgazdasági környezetét segítő intézkedések

Dr. Nagy Róza
közigazgatási államtitkár felkérésére, Szövetségünk véleményezte a közigazgatási egyeztetés alatt levő "Kutatás-fejlesztés és innováció közgazdasági környezetét segítő egyes intézkedések megalapozásáról" című előterjesztés tervezetét.

Néhány kiemelés, a július 21-én elküldött véleményünkből:

"...Össze kellett volna állítani továbbá, hogy melyek az elemei annak a szabályozó rendszernek, melyek a külföldi befektetők szemében és a hazai KKV-k által is fontosnak ítélt szempontok szerint kialakított "innováció-barát" feltételrendszerhez tartoznak...

...a Kormány / döntéshozó elé csak szakaszosan, nem pedig egyszerre jutnak el az egyes javaslatok:
a) jelen előterjesztés
b) az adójogszabályok (munkabizottság) 
c) majd talán az év második felében az innovációs stratégia.
Ez félrevezetheti a Kormányt, és bizonytalanságot eredményezhet az összes érintett körében...

... Az előterjesztők által a Kormány határozatban említett négy elem mindenképpen támogatandó (az 1. pontban megfogalmazott két elemet a lehető leggyorsabban be kell vezetni), de ezek nem elégségesek a korszerű innovációs rendszer hatékony működtetéséhez...

...javasoljuk a korábbi szabályozó elemeknek az eddigi tapasztalatok alapján történő továbbfejlesztését. Így érvényesül egyfajta stabilitás, amellyel hamarabb lehet érdemi eredményt elérni, és egyúttal csökkenteni egy gyökeresen új elemekből álló rendszer bevezetésével, és annak esetlegesen évekig tartó a finomhangolásával járó kockázatot...

...fontosnak tartjuk
- az innovációs járulék fenntartását és
- a járulék terhére leírható K+F tevékenység egyértelmű definiálását, továbbá annak előírását, hogy
- a járulék terhére csak olyan K+F tevékenység vérezhető, ami az adott vállalatnál hasznosításra kerül
- fontosnak tartjuk továbbá az Innovációs Alap fenntartását, és felhasználásának pontosabb szabályozását...

...a rendszerszintű és teljes körű szabályozás kidolgozását, a közvetlen és közvetett ösztönzők arányának meghatározását 2011. szeptember 30-ig mindenképpen el kell végezni, és a kormányhatározatban külön pontban kell szerepeltetni..."

A négyoldalas állásfoglalás teljes szövege az előterjesztéssel együtt, portálunk jelszóval védett területén olvasható.

Keretszabályozás a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium előkészítette az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslatát, mely a civil szféra sajátosságaira figyelemmel kíván stabil, átlátható jogi környezetet kialakítani a nonprofit szektorban tevékenykedők számára.

A kormány szándéka, hogy a 2012-es költségvetési évtől kezdődően a Nemzeti Civil Alapprogram civil támogatási rendszerének helyébe lépve az új civil törvénnyel létrehozott, Nemzeti Együttműködési Alap útján biztosítson költségvetési forrásokat a civil szervezetek számára.

2011. július 4-én a Magyar Innovációs Szövetség elküldte véleményét a tervezetről.

"...a tervezet a korábbi szabályozáshoz hasonlóan nem tér ki arra, hogy mely civil szervezet tekinthető (nem jogi, hanem tevékenységi értelemben) működő civil szervezetnek. Ennek szempontrendszerét mindenképpen szabályozni szükséges, hiszen ez a támogatások elosztásának egyik alapfeltétele kellene, hogy legyen. Továbbá nem tér ki a nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek közötti párhuzamosságokra, azok tisztázására. Ezt mindenképpen célszerű pótolni...

...VII. rész: a Civil Információs Centrumok létrehozása pozitívum. Azonban tisztázásra és pontosításra szorulnak jogosítványaik, különösen a támogatási forrás felhasználásának támogatása tekintetében...

... 2. sz. mellékletben az elnökséget 3 főben állapítják meg - a létszám rögzítése teljesen felesleges. Továbbá megismételt taggyűlés legkorábban egy nap múlva lenne lehetséges - országos szervezetek számára ez rossz megoldás, mert a vidéki képviselők kétszeri utaztatása fölösleges és gazdaságtalan. Legyen lehetőség a megismételt taggyűlésre fél óra múlva..."

A vélemény teljes szövege portálunkon, ide kattintva olvasható.

Dr. Matolcsy György válasza

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, 2011. július 5-én, levélben válaszolt Vágó Gábor, országgyűlési képviselő "Valóban fontos-e a kormánynak a kutatás-fejlesztés és az innováció?" c. kérdésére.

A levélből a következő tájékoztatást emeljük ki:
"...Határozottan leszögezhetjük, hogy a szabályos és teljesített támogatási szerződésekkel kapcsolatos kötelezettségeinknek minden esetben eleget teszünk és sort keríthetünk projektek támogatásainak kifizetésére. Nemcsak mondjuk, hanem így is teszünk. Ezt mutatja az is, hogy az Ön által említett 2 milliárd forintnál jóval nagyobb - mintegy 6,4 milliárd forint - összeg kifizetésére került sor márciustól kezdve eddig a pillanatig, beleértve ebbe a nemzetközi, a kisebb, illetve nagy technológiai projekteket is..."

TTI Értékelési Tagozat ülése

2011. június 30-án ülést tartott a Magyar Innovációs Szövetség TTI Értékelési Tagozata a Nemzeti Innovációs Hivatalban. Köszöntőjét követően Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke ismertette a megújított kormányzati innovációs intézményrendszerben a NIH szerepét és főbb feladatait, majd Dr. Borsi Balázs, a tagozat elnöke mutatta be "A TTI szakpolitikai eszköztár ajánlott értékelési standardjai" című munkaanyagot.

A tavaly év végén alakult TTI Értékelési Tagozat egyik célkitűzése, hogy induljon szakmai párbeszéd az innovációs értékelések érintettjei között, fejlődjön az értékelési kultúra. A célkitűzés megvalósításának fontos eszköze az érintettek által elfogadott szakmai protokollok (standardok) kialakítása. A magyar TTI értékelési standardok munkaváltozata a hasonló osztrák dokumentum alapján készült el, és a tagozat ülésén résztvevők egyhangú véleménye szerint, illetve az előzetesen megkapott észrevételek alapján a standardok hasznosak és lényegesek is.

Ugyanakkor a vita résztvevői kisebb kiegészítéseket és pontosításokat is javasoltak, például
- szükséges annak indoklása, hogy miért az osztrák standardok adaptálása célszerű,
- a hazai érintettek több gyakorlati példát és fogalom-magyarázatot igényelnek,
- az értékelés költségeinek indoklása bővebb kifejtésre szorul,
- az értékelési hipotézis-állítással kapcsolatos követelmények némi finomítása is hasznos lenne.

A jelzettnél hangsúlyosabban kell megjeleníteni, hogy az értékelést, mint a stratégiai menedzsment eszközét, már a stratégiaalkotás, ill. a programtervezés során elő kell készíteni, azzal egységben kell beépíteni a folyamatokba. Élesebben meg kell különböztetni továbbá a TTI programok monitoringját és értékelését, valamint a teljes körűség érdekében érdemes megemlíteni az egyének (szakemberek) értékelését is.

Miközben a standardok körüli szakmai konszenzus kialakítása jó úton halad, és reálisnak látszik 2011 őszén a véglegesített standardok elfogadása, elhangzott olyan vélemény is, hogy a Kormányzatnak a Nemzeti Innovációs Rendszer építésére is koncentrálnia kell, a TTI értékeléseknek azzal összefüggésben, és jogi megalapozással együtt van értelmük.

Innovációs konferencia

2011. július 6-án, tagvállalatunk, a Goodwill Consulting Kft. "Az Ön cége is lehet innovatív, mi megmutatjuk hogyan!" címmel innovációs konferenciát szervezett Budapesten, a Rubin Wellness & Conference Hotelben.

A konferencián előadást tartott többek között Siba Ignác, főosztályvezető, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága részéről, aki a magyar kkv-k innovációs készsége és az Új Széchenyi Terv összefüggéseiről beszélt, valamint Harsányi Gábor a Goodwill Consulting Kft. ügyvezetője megismertette a hallgatósággal, hogy milyen forrásból finanszírozhatók az innovációs ötletek, illetve elmondta a kutatás-fejlesztési pályázatok részleteit. 

A Magyar Innovációs Szövetséget a konferencián dr. Kazi Károly, választmányi tag, a BHE Bonn Hungary Kft. ügyvezető igazgatója képviselte, aki előadásában magáról az innovációról, annak főbb ismérveiről, ill. fontosságáról beszélt. Előadásában külön hangsúlyt fektetett arra, hogy megmutassa a hallgatóságnak az innováció mennyivel több, mint egy új termék kifejlesztése, s hogy ez mennyire lényegi eleme a sikernek.

GKI-felmérés az ÚSZT-ről

Tagszervezetünk, a GKI Gazdaságkutató Zrt. 2011 júliusában felmérést végzett a 250 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételű cégek körében, amelyek az összes hazai vállalkozást létszám alapján (1 millió 300 ezer fő) 63%-ban reprezentálják. Az 1200 megkérdezett cégvezető többek között arra válaszolt, hogy ismeri-e az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) pályázatait, illetve 2011. január óta pályázott-e ennek keretében. A felmérés azt mutatja, hogy a cégek jellemzően nem ismerik az ÚSZT pályázatait, közülük is a nagyobbak tájékozottsága rosszabb.

Arra a kérdésre, hogy 2011. január óta indult-e kutatás-fejlesztési pályázaton, vagy tervezi-e a jövőben, a cégek 6%-a adott igenlő választ (építőipari, pénzügyi vagy ingatlanügyleteket bonyolító cégek közül egy sem), közülük is kevesebb, mint egyharmad vesz igénybe pénzintézeti forrást (a többi - a kétharmad - saját forrásból egészíti ki a pályázati forrást).

USA függetlenségének 235. évfordulója

2011. július 1-én, Budapesten, a Marine House-ban, Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az USA magyarországi nagykövete az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 235. évfordulója alkalmából fogadást adott, melyen részt vett többek között Schmitt Pál köztársasági elnök is.

Az eseményen Dr. Szabó Gábor elnök és dr. Antos László ügyvezető igazgató volt jelen.

Kanada Nap

2011. június 30-án, Tamara Guttman, Kanada nagykövete a rezidencia kertjében BBQ partyt tartott, Kanada Napja alkalmából. A Kanada Napon 1867. július 1-jére emlékeznek, amikor két brit gyarmat és a Brit Birodalom egy tartománya egyesült egy önálló országgá. A fogadáson a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos László képviselte.

Önképző nyári tábor Viszneken

Tehetséges középiskolás fiatalok részére szervezett önképző nyári tábort Csörgő Tamás fizikus professzor, a Tudás Körei Egyesület elnöke 2011. július 18-23. között, Viszneken. Az 5. alkalommal megrendezett táborban résztvevő diákokat a tanáraiktól kért ajánlás, ill. referenciák alapján választották ki.

A táborban július 20-án előadást tartott dr. Antos László, ügyvezető igazgató is, aki az innováció fogalmáról, valamint a Magyar Innovációs Szövetség diákokat, illetve tanárokat érintő programjairól, versenyeiről, az elnyerhető ösztöndíjakról, továbbá a nemzetközi versenyekről és tanulmányutakról beszélt.

Az egyhetes tábor előadói voltak még többek között: Pósa Lajos, Széchenyi-díjas matematikus, Nánai László, a Szegedi Egyetem professzora, Scheuring István, az ELTE biológus-fizikus professzora, valamint Csókay András Prima Primissima-díjas idegsebész is.

Harsányi István-díj pályázat

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából a Manager Képzés Alapítvány,a Magyar Innovációs Szövetség, a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítésére és tudományos szintű feldolgozásának elősegítésére a 2011. évre ismételten kiírta a Harsányi István-díj pályázatot.

A beadási határidőre, 2011. június 30-ig, 40 pályamunka érkezett, melyek referálása júliusban megkezdődött. A pályázatok elbírálására és a díjak odaítélésére augusztus végén kerül sor. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg, melyek átadására - ünnepélyes keretek között - 2011 októberében, szakmai rendezvény keretében kerül sor.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület kidolgozta a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia végleges változatát, amelynek fő célkitűzése a regionális innovációs rendszer lehetséges fejlődési irányainak kijelölése, figyelembe véve a regionális adottságokat, folyamatokat és feltételeket.

A kiterjedt primer és szekunder adatgyűjtéssel, illetve társadalmi-gazdasági elemzéssel megalapozott, majd társadalmi vita során a régió innovációs szereplőinek konszenzusával véglegesített regionális innovációs stratégia hosszú távú, átfogó, ugyanakkor folyamatosan felülvizsgálandó és adott esetben megújítandó keretet nyújt a regionális fejlesztési programok számára.

A regionális innovációs stratégia ide kattintva érhető el.

II. DITAK Benchmark Fórum

A Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) 2011. június 22-én megtartotta II. DITAK Benchmark Fórumát Vajdaságban, Szabadkán. Kovács Tibor, a DITAK elnöke szerint a rendezvény fő célja, hogy a résztvevők tanuljanak egymástól, valamint határon átnyúló stratégiai partnerségeket és innovációs együttműködéseket alakítsanak ki.

A fórumon Dr. Mogyorósi Péter, a MISZ regionális igazgatója, a DITAK tagja bemutatta a DITAK üzleti hálózat koncepcióját és hosszú távú terveit. A Vajdasági Regionális Fejlesztési Ügynökség megalakulásáról és céljairól Nikolina Pupavac számolt be, emellett két vajdasági klaszter is bemutatta tevékenységét: a Vojvodina ICT Clustert Vladimir Nikic képviselte, a Cluster of Creative Industries Vojvodina-t Tatjana Kalezic mutatta be a résztvevőknek. A rendezvényen részt vett az Újvidéki Egyetem képviselője is.

A klaszterek képviselői előadásaik során működésük sajátosságait és az alkalmazható "jó gyakorlatokat" ismertették a megjelentekkel. A bemutatkozásokat követő vitafórumon a résztvevők az innováció szerepét és az együttműködési lehetőségeket vizsgálták a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban.

MISZ Dél-dunántúli találkozó

Higi Gyula,
a MISZ Dél-dunántúli Régiójának igazgatója szervezésében, a Magyar Innovációs Szövetség dél-dunántúli tagjai 2011. június 28-án, Szentlőrincen tartották soron következő találkozójukat, vacsorával egybekötve.

A találkozó vendége dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke volt, valamint dr. Győrvári Márk, Szentlőrinc város polgármestere.

Dr. Győrvári Márk ismertette Szentlőrinc városának innovációs eredményeit, fejlesztéseit. Megmutatta a város lakótelepét ellátó geotermikus erőművet, valamint az Egészségházat, ismertette a város történelmi múltját és felvázolta egyéb terveit.

Második programpontként dr. Pakucs János tájékoztatást adott arról, hogy milyen munkát végzett az elmúlt időszakban a Magyar Innovációs Szövetség, milyen feladatai vannak a közeljövőben, tájékoztatást adott az innovációs pályázatok helyzetéről, jövőjéről. Ismertette az innováció felügyeletének, tervezésének, segítésének helyét a mai Kormány-struktúrában.
A két programpont után a tagoknak lehetőségük nyílt megosztani egymással tapasztalataikat.

Innovációs Klub Beszélgetések 2.

2011. június 30-án, második alkalommal szervezett kerekasztal beszélgetést az innováció és a technológiatranszfer témájában tagszervezetünk, a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján (MÜTF) megnyílt Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökséggel (KDRIÜ) közösen.

Az előadások és az esemény célja az volt, hogy elősegítse - a szakmai párbeszéd feltételeinek megteremtésével - a kutatási eredmények üzleti szektorba integrálódását, hogy azok később piacképes szellemi javakká váljanak. A MÜTF Technológia és Tudástranszfer Szolgáltató Irodája a fenti cél elérése érdekében korábban több együttműködést kötött a régió témában érintett vállalkozásaival, valamint az önkormányzati szféra szereplőivel.

A mostani, közösen szervezett rendezvény lehetőséget teremtett arra, hogy a régió meghatározó szakmai tömörülésével, a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökséggel is írásos megállapodás formájában helyezzék közös alapokra az együttműködést.
A rendezvényen elhangzott előadások a www.kdriu.hu oldalon érhetők el.

Innováció 1990-2010

A 20 éves Magyar Innovációs Szövetség megjelentette jubileumi könyvét "Innováció 1990-2010" címmel, mely egy reprezentatív, sok képpel, grafikonnal illusztrált kiadvány. A könyv üzenete többek között, hogy Magyarországon - a nehézségek ellenére is - végeznek sikeres, innovációs tevékenységet. A 110 oldalas kiadvány összefoglalja a Szövetség elmúlt húsz éves tevékenységét, eredményeit, ill. felsorolja tagszervezeteit.

A jubileumi könyv felkerült a MISZ portáljára is, amely ide kattintva érhető el.

Új online magazin a jövő vállalatvezetőinek

A Frankfurter Allgemeine Zeitung által szerkesztett Innovációs Magazin hagyományos, nyomtatott változata mellett új, online verzió került kiadásra, amit évente hatszor kívánnak megjelentetni. A kiadó ezzel szeretne hozzájárulni a jövőbeli kutatási és menedzsment területeken a legújabb trendek, forgatókönyvek, módszerek és eszközök bemutatásával a partnerek felelősségteljesebb életmódjához. Ezen kívül az online változatban megjelenő témákhoz nyílt fórum keretében hozzászólásra is van lehetőség.

Ízelítő az első kiadásból:
- betekintés a 10 legfontosabb megatrendbe
- mobiltelefon mint a kiterjesztett emberi kar
- országunk a jövő kihívásainak nemzetközi összehasonlításában
- a német kutatások helyzete és kilátásai
- a labdarúgás kilátásai 2025-ben.

Bővebb információ, illetve az aktuális szám az alábbi linken olvasható: www.zukunftsmanager-magazin.de

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

 
22. Nemzetközi Élővilág Kutató Hét

A Schweizer Jugend Forscht, fiatal kutatókat támogató szervezet a Svájci Nemzeti Parkban, Valchavában, 2011. június 25. és július 2. között rendezte meg a 22. Nemzetközi Élővilág Kutató Hetet. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Zoltán László, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny kiemelt dicséretben részesített fiatalja, a Szent László Gimnázium tanulója vehetett részt.
A kutató hét többi résztvevője Litvániából, Németországból, Oroszországból, Lengyelországból, Görögországból, Észtországból, Szlovákiából és Svájc különböző részeiről érkezett.

A hét folyamán a diákok egy általuk választott kutatási témát dolgoztak fel 2-4 fős csoportokban. Zoltán László egy kétfős csoport tagjaként a nemzeti parkban megtalálható orchidea (Nigritella nigra) fajt és előfordulását vizsgálta. A csoport különböző tényezőket vizsgált, amelyek hatással lehetnek a növényre, statisztikai módszereket is alkalmazva.
Eredményeiket, a kutatóhetet záró előadássorozat keretében mutatták be a Museum Casa Jaurában, Valchavában.

Intel Challenge Europe 2011

Az "Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge" program részeként megrendezésre került 2011 tavaszán az "Intel Challenge Europe 2011" Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny.
Pályázni lehetett high-tech területen kidolgozott projektek megvalósítására készített üzleti tervekkel.

A verseny első fordulója lezárult, amelynek eredményeként Kelet-Európából három magyar csapat is (köztük a SightQ és a Tresorium) továbbjutott a regionális döntőbe, melyet 2011. szeptember 26-28. között a lengyelországi Sopotban tartanak. A SightQ csapat tagjai, Sarkadi-Nagy Balázs és Ivánka Gábor, MAFITUD-tagok. A SightQ egy látásvizsgáló készülék, amely lehetővé teszi a gyors, pontos, szubjektivitástól mentes, digitalizált látásvizsgálatot. A Tresorium csapat - amely egy újfajta kriptográfiai eljárásra épülő fájlmegosztó rendszert dolgozott ki - tagja Lám István MAFITUD-tag.

A regionális döntőn első helyezésben részesülő csapat 20 000 dollárt, második helyezésben részesülő csapat 10 000 dollár díjazásban részesülhet, majd a Berkeleyben novemberben tartott világdöntőn Intel és egyéb kockázatitőke-befektetést nyerhetnek.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Általános megközelítés született az egységes hatályú európai szabadalomról szóló rendelettervezetekről

A magyar EU-Elnökség által 2011. június 27-ére összehívott Versenyképességi Tanács rendkívüli ülésén 25 tagállam ún. általános megközelítést fogadott el az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén működtetett megerősített együttműködés végrehajtásáról, valamint az egységes szabadalmi oltalom nyelvi rezsimjéről szóló rendeletjavaslatok kapcsán. Az általános megközelítés a Tanács által támogatott szövegtervezetet jelenti, amellyel kapcsolatban az Európai Parlament még nem nyilvánított véleményt.

Az egységes szabadalmi oltalom létrehozását szolgáló tervezet célja a belső piac igényeit kiszolgáló egységes hatályú európai szabadalom létrehozása, amely a megerősített együttműködésben részt vevő 25 tagállam (Spanyolország és Olaszország kivételével valamennyi EU tagállam) területén érvényes, és amelyet e 25 tagállam összességére vonatkozóan lehet korlátozni, átruházni, megsemmisíteni, illetve oltalmának megszűnését megállapítani.

A nyelvi kérdésekről szóló rendeletjavaslat értelmében az egységes hatályú európai szabadalmaknak a 25 tagállam területén való hatályosulásához - egy külön szabályozott átmeneti időszakon túl - nem lenne szükség további fordítások benyújtására azt követően, hogy az európai szabadalmat megadták, a megadott szabadalom szövegét pedig (a leírást a megadás nyelvén, azaz angolul, németül vagy franciául; az igénypontokat pedig mindhárom nyelven) közzétették.

A munkát a lengyel elnökség folytatni kívánja, valamint a 2011. június 14-én bemutatott megállapodás-tervezet további tárgyalását is prioritásként kívánja kezelni.

Szakirodalom-figyelő

Martin Gold: Fiduciary Finance - Investment Funds and the Crisis in Financial Markets (Pénzügyi vagyonkezelők által nyújtott pénz - és tőkepiaci finanszírozás - Befektetési célú alapok és a válság a pénz- és tőkepiacokon) - Edward Elgar, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése


Fiduciary finance: e kifejezést minden bizonnyal e könyvhöz alkották meg. Azt olvasva viszont világossá válik, hogy a pénzpiacokon folyó tevékenységek - különösen a pénzügyi közvetítés - igen jelentős hányadát, és azok szereplőit jelenti. Nagyon is érvényes rá az ilyen szakkönyvek olvasásának aranyszabálya: a szakszavakat és -kifejezéseket mindig a mögöttük álló tartalom alapján igyekezzünk megérteni - másként e könyvet aligha érthetnénk meg.

A kiadó ajánlóját idézve, "az intézményes befektetésnek ez a sokoldalú elemzése a "fiduciary finance" intézményeit a pénzügyi rendszer harmadik pilléreként definiálja, a bankok és a biztosítók mellett". Ezek az intézmények tehát a mi jogszabályaink szerinti tagozódásban nagyrészt a befektetési vállalkozások halmazába tartoznak, de túl is nyúlnak azon, hiszen Gold egyebek közt a fedezeti alapokat is közéjük sorolja.

A bevezető fejezet elmondja, hogy a fiduciary finance körébe tartozó befektetési iparág által kezelt eszközök volumenét nehéz meghatározni, mert - ellentétben a hagyományos pénzügyi intézményekkel -  erről egyetlen ellenőrző vagy felügyeleti intézmény sem gyűjt annak minden szegmensét átfogó globális adatokat. Gold itt sok részadatot felsorakoztat, magát e volument pedig a kiadó idézett ajánlója kb. 60 trillió US dollárra teszi. Kiemeli, hogy az ilyen kezelésben lévő eszközök összértéke "elhomályosítja" a világ gazdasági összkibocsátását, és a likviditás fontos forrása a világ pénzügyi rendszere számára.

A könyv viszonylag vékony, mindössze 191 oldal, a tartalma viszont nagyon is sűrű, szakmailag pedig kiemelkedően érdekes és tanulságos. Benne összefonva és egymást erősítve jelennek meg az elméleti-pénzügytani alapok, a gyakorlati tapasztalatok és megfontolások. A tőkepiaci közvetítés e nagy részének ezzel a sajátosan integrált bemutatásával egyaránt hasznos ismeretforrás e terület kutatóinak, elméleti szakembereinek, szintúgy a befektetési és szélesebb körben a pénzügyi szolgáltatási üzletágakban dolgozó üzletembereknek, továbbá a gazdaságpolitikai és a piaci szabályozási döntéshozóknak.

Három nagy részre tagolódik. Az első címe, tárgya: Intézményes befektetés és a fiduciary finance ipari szervezete. Ez egyebek közt: Összegzi a fiduciary iparág jellemzőit, részletesen tárgyalja annak szerkezetét és nagyságát, s egy alfejezetet szentel a 2008-as válságnak • Tárgyalja a fiduciary finance üzleti modelljét, termékei értékesítésének jellemzőit, valamint a befektetési stratégia típusait • Vizsgálja a befektetési tevékenység intézményi kereteit.

A második rész az intézményes befektetés elvi alapjait tekinti át két fejezetben. A harmadik, ma különösen kritikus jelentőségű témakörhöz kötődik: A fiduciary finance és a pénzügyi piacok stabilitása. Ez: Elemzi az iparág fontos szereplőinek, a befektetési tanácsadóknak a tevékenységét. • Bemutatja a fiduciary finance iparág egy jelentőségében erőteljesen emelkedő szegmensét, az államilag ellenőrzött befektető intézményeket (sovereign wealth funds), • Áttekinti a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó befektetési stratégiákat és a fiduciary befektetők aktív szerepvállalását. • Vizsgálja, milyen szerepe lehet a befektetési célú alapokra vonatkozó tényleges és még csak felvetett szabályozásoknak a jövő pénzügyi válságait illetően.

Hargittai István: Teller - Akadémiai Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése


"Kitűnő. A briliáns, de vitatott megítélésű tudós, Teller Ede életének és munkásságának érdekes, alapos és objektív bemutatása." Charles Townes, Nobel-díjas, University of California

• "... az első kiegyensúlyozott számadás ennek a különleges, háromszor száműzött tudósnak, a hidrogénbomba atyjának a jelleméről, és mindarról, amit elért." Roald Hoffmann, Nobel-díjas, Cornell University

• "Messze a legjobb és legkiegyensúlyozottabb munka erről az emberről, tevékenységéről és befolyásáról. Nagyszerű és megragadó mestermű - Hargittai mélyreható könyve nagy hatással lesz arra, hogyan ítélik meg a 20. század egyik legtehetségesebb, legbefolyásosabb, de gyakran negatívan megítélt tudósát. A szerző életre kelti Teller Edének mind az elbűvölő, mind pedig a sötét oldalát; mindezeket magam is megtapasztaltam a Los Alamosban töltött évek során." Siegfried S. Hecker, kutatóprofesszor, Stanford University, a Los Alamos Nemzeti Laboratórium emeritus igazgatója.

• "Erősen ajánlott..." Science and Technology Review • "... mindenki számára nagyon érdekes, aki jobban meg akarja érteni a 20. századi fizika forradalmának, különösen pedig Teller Edének a hatását a történelemre, aki - Hargittai megfogalmazásában - "különlegesen tehetséges fizikus és tragikus ember" volt." Physics Today.
 
Ha választanunk kell egy nagyhírű tudóst, akinek kiemelkedő munkássága és közéleti szerepvállalása kiválóan jellemzi a tudomány ellentmondásos viszonyát a csodálatos és elátkozott 20. századhoz, kevés alkalmasabbat találhatunk erre Teller Edénél. Ez az a század, amelyben a tudomány meredeken gyorsuló ütemben olvadt össze nemcsak a gazdasággal - azt előbb is tette, ha nem is ekkora, világformáló intenzitással -, hanem úgyszintén a nagypolitikával, a század második felében pedig alapvető stratégiai fegyverré vált a geopolitikában is, és abban, amit technológiai gyarmatosításnak is nevezhetnénk.

A század elején a fizikusok egy része a kutatásai nyomán a filozófia és Isten keresése felé fordult, annak derekán már nagyon is a földi hatalom legmagasabb szférái felé (persze más tudósokkal együtt). Új korszakokat nyitottak a technikai és - az arra támaszkodó - gazdasági haladásban, és addig nem is álmodott eszközöket adtak a hatalom kezébe. Hargittai - maga is akadémikus és nemzetközileg ismert kutatóprofesszor - e hatalmas ívű és /tudomány/történeti panorámájú művének méltán lehetne a mottója "Íme a tudós, az alkotó és meggyőződését követő, s íme a 20. század!"

A könyv eredetileg New York-ban jelent meg 2010-ben, igen kifejező címmel: Edward Teller megítélése: Egy közelebbi pillantás a 20. század egyik legbefolyásosabb tudósára. Magyar kiadása a fordító, Gács János kitűnő munkáját is dicséri.

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke írja a magyar kiadás elé: "Tudományos igényességgel megírt életrajz? Szemelvények a 20. század történelméből egy különleges tudós különleges életének bemutatásán keresztül? A tudomány, a tudósok és a hatalom viszonyának példákkal illusztrált bemutatása? Ilyen és hasonló kérdések fogalmazódtak meg bennem Hargittai István könyvét végigolvasva. Teller Edével magam is beszélgettem néhányszor. Hargittai István művében Teller életútjának bemutatása gazdag részletességgel, a leírt események és történetek pontos dokumentálásával, egy tudományos munka igényességével, számomra mégis lenyűgözően fordulatosan, érdekesen és olvasmányosan történik. Tellerről számos történet - kockáztassuk meg: legenda - kering a memoárirodalomban. A könyv szerzője igyekszik utánajárni ezeknek a történeteknek, felkutatva a még fellelhető forrásokat."

Frances Mayes: Mindennapok Toszkánában - Tericum Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése


Frances Mayes, sikeres amerikai írónő és a kreatív írás egyetemi professzora, a férjével megvett egy régi házat Toszkánában, és az amerikai nagyvárosi létből odaköltözött, élni a klasszikus toszkán vidéki életet (már amennyi megmaradt belőle). Aki ezt megteszi, az nyilvánvalóan igen bölcs, és érti, szereti az emberséges létet. Ez a bölcsesség, kiegyensúlyozott életszeretet, és a belőlük táplálkozó derűs kedély megragadóan sugárzik e könyvéből is. Háttérként tudni kell, hogy a házát, új életének alapját nem mai hódítóként szerezte, kivásárolva egy helybélit annak lakából, elszerezve azt az ottaniak elől, hanem egy ódon, romos épületet vásároltak meg, s hosszasan, saját munkájukkal hozták rendbe, szépítették mind otthonosabbá a környezetével együtt, követve és élvezve ebben a hagyományos helyi ízlést.

Számos okból dicsérhetjük e legújabb könyvét, és valamennyit maradéktalanul kiérdemli. A legjobbat azzal adja, hogy egy rendkívül vonzóan emberséges világot tár elénk, és egy olyan életstílust, amely boldog nyugalommal, ugyanakkor a világra mindig nyitott, kíváncsi érdeklődéssel tölti el az embert - jó lenne ezt eltanulni. Éreztük, élveztük ezt már a Mayes házaspár korábbi "toszkán" könyveiben is: Napsütötte Toszkána (Tericum, 2001, 2002), Szép Toszkána (Tericum, 2004), Vigyük haza Toszkánát (Tericum, 2007) és hasonló örömökkel szolgált másik két művük is: Édes élet Itáliában (Tericum, 2003) és Egy év a világban (Tericum, 2007).

Emellett rengeteg, kitűnő stílusban előadott részlettel, leírásokkal, hangulatfestésekkel szolgál, amelyek szinte körénk varázsolják a világot, helyeket, eseményeket, élethelyzeteket - akár egy ottani családi vacsorát - amelyekről éppen szól, így segít megismerni e vidék bűbájos arcát.

Ebben a kötetben még inkább ráérzünk, mivel érdemelte ki Mayes, hogy a New York Times Toszkána bárdjának nevezze. Művei a toszkán vidék, kultúra és életstílus elbűvölő elbeszélőjévé teszik, és árad belőlük mind a hely bensőséges ismerete, mind annak magával ragadó szeretete. Barátságos otthonossággal, sok apró, kedves részlettel beszél a napi életről, kultúráról, életmódról, a helyi művészettörténeti kincsekről, s úgyszintén a helyi szokásokról, ételekről, italokról. Úgy teszi ezt, ahogyan vendégszerető, művelt, a helyet bensőségesen ismerő barátok kalauzolnak, ha vendégségbe megyünk hozzájuk. Ahogy olvassuk, mi is osztozunk a felfedező útjai, kalandozásai, találkozásai örömében, s panaszunk csak az lehet - akárcsak a korábbi "toszkán" könyveivel kapcsolatban -, hogy mindez nem velünk történik meg.

Szép Toszkána c. könyvében írta, de tökéletesen jellemzi ennek a könyvének a mondanivalóját és igéző hangulatát is: "Toszkána egy egész világmindenség. Azt gondoltam, hogy a vidék nyújtotta káprázat szép lassan elmúlik, csakhogy Toszkána újabb és újabb arcát mutatja nekünk. Mindig találok valamit, amit szeretni lehet." és "Gyere és nézd a fényeket. Ezerféle színben verik vissza a hegyek domborulatai. Maga a béke lakik ezen a tájon.
A vidék szépsége nagy szerepet játszik abban, hogy az emberekben itt ennyi életöröm van." Mennénk, hogyne mennénk, de mert ehhez egy turistaút gyorsan elröppenő napjai is kevesek lennének, e könyv és az említett elődei segítségével élvezhetjük Toszkána szépséges mindennapjait. S méltatlan lenne szó nélkül hagyni a hívogató helyi étkeknek a könyvben bőséggel található leírásait és receptjeit.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Hírlevél a szellemi tulajdon védelméről, 2011. II. negyedév
Innovációs Nagydíj

EGIS Hírlap 2011. május-június
Interjú Biró Enikővel

Napi Gazdaság, 2011. június 24., péntek, 3. oldal
Veszélybe kerülhet a gyógyszeripari innováció

"...Jelentős visszalépést jelent egy már lezárt üzleti év és egy lezárt kutatás-fejlesztési beruházás leírhatóságát visszamenőlegesen a felére csökkenteni, illetve a jövőre nézve megszüntetni, amely lépés gátat szab a hosszú távú beruházási folyamatnak - mondta a Napi Gazdaságnak Rékassy Balázs, a Pfizer Kft. közkapcsolati igazgatója..."

Duna Televízió, 2011. június 28., kedd
"Egy KáKáVé rendel!" című sorozat, 2. rész, Termék- és technológia innováció

Magyar Nemzet, 2011. június 28., kedd, 9. oldal
Két siker az elnökségi véghajrában

"...Áttörés az egységes szabadalomvédelemben · Megkezdődnek Izland csatlakozási tárgyalásai is
A hat hónapos európai uniós magyar elnökség teljesítményét értékelő, utolsó előtti nemzetközi sajtótájékoztató közben érkezett SMS-ben a Martonyi János külügyminiszter által azonnal felolvasott hír: áttörés és siker született az egységes szabadalomvédelem terén..."

Magyar Nemzet, 2011. június 28., kedd, 11. oldal
Innovációs hivatal: új vezető kinevezése
Ligetfalvi Gábort nevezte ki a Nemzeti Innovációs Hivatal kül- és belkapcsolati elnökhelyettesének Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter.

Napi Gazdaság, 2011. június 28., kedd, 5. oldal
Az ügyelet csak csúszással hatályos

"...Az alkotmányügyi bizottság másik javaslata biztosítja, hogy azok a gyógyszergyártók is ugyanolyan kutatási-fejlesztési (k+f) kedvezményt kapjanak, amelyek másként szabják meg üzleti évüket. Ennek mértékét pedig differenciáltan határozzák meg. A magasabb ráfordítások több kedvezményt hozhatnak. Azoknál, ahol esetleg a ráfordítások meghaladják a termelőiár-arányos támogatás 70 százalékát, 100 százalékos lehet a visszaigénylés. Két további kategóriát állapítanak meg, 30-70 százalékig a felét, 20-30 százalék között pedig az ötödét lehet a k+f-kiadásoknak érvényesíteni az előírt befizetéseknél..."

Napi Gazdaság, 2011. június 28., kedd, 6. oldal
Közelebb került az európai szabadalom indulása

Világgazdaság, 2011. június 29., szerda, 5. oldal
Egyelőre nincs egyenjogúság a kutatásban

"...HELYZETKÉP. A női kutatók feltűnően hátrányos helyzetben vannak férfi társaikhoz képest, az egyetemi professzorok körében például az EU egészében 17, Németországban 12 és Magyarországon 19 százalék az arányuk - derült ki egy nemzetközi konferencián..."

Magyar Hírlap, 2011. június 30., csütörtök, 3. oldal
Megújul az Akadémia kutatóhálózata
"...Jelentősen megújul a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóhálózata, a cél a versenyképesség és a hatékonyság növelése..."

Magyar Nemzet, 2011. június 30., csütörtök, 4. oldal
Megújul az Akadémia

"...Fenntarthatatlan a jelenlegi hálózat · Kutatóintézeteket vonnak össze
Jelentősen átalakul a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózata azzal a céllal, hogy növeljék a versenyképességet és a hatékonyságot. Az intézményi struktúra átalakításával a költségvetési szervek száma a felére csökken, és számos kutatóintézetet egy kutatóközpontba vonnak össze. Az átalakítástól több száz millió forint megtakarítást várnak..."

Napi Gazdaság, 2011. június 30., csütörtök, 1+9+11. oldal
Nagyot nőhetnek az Egis terhei

www.hirtv.hu, 2011. június 30., csütörtök
Az Innovációs Ügynökséggel kötött megállapodást a MÜTF

www.karpatinfo.net, 2011. június 30., csütörtök
Innovációs együttműködés a Közép-dunántúli Régióban

Elektrotechnika, 2011. június 30., csütörtök
Kovács Józsefné - Egy elhivatott tanárnő portréja

"...Ebben a tanévben (2010/2011) a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre több pályázatot küldtek be a diákjaink és azok közül a bírálóbizottság két pályaművet kidolgozásra javasolt..."

www.innoteka.hu, 2011. július
Atomi energiával az innovációs hivatal élén

www.innoteka.hu, 2011. július
Az ifjú nyertesek Helsinkibe utaznak az európai döntőre

Népszava, 2011. július 1., péntek, 11. oldal
A Siemens és a mérnökképzés

Napi Gazdaság, 2011. július 1., péntek, 1+4. oldal
Bedőlt az állami kutatóintézet

"...Elárverezik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz tartozó állami tulajdonú VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet Zrt. vagyonát..."

Zalai Hírlap, 2011. július 1., péntek, 6. oldal
Szakemberek, innováció

Kelet-Magyarország, 2011. július 1., péntek, 18. oldal
A tehetséget gondozni kell

Fejér Megyei Hírlap, 2011. július 1., péntek, 6. oldal
Piacra megy az ötlet

www.nepszava.hu, 2011. július 1., péntek
Egis: a gyógyszertörvény veszélyezteti a kutatást

www.hirtv.hu, 2011. július 1., péntek
Innovációs projektet zárt le a Nyugat-magyarországi Egyetem

www.edupress.hu, 2011. július 1., péntek
K+F eredmények hasznosítását végző projekt zárókonferenciája a NYME-n

www.szabadsag.ro, 2011. július 2., szombat
Európa versenyképességéhez újító kutatások szükségesek

Dél-Magyaroszág, 2011. július 2., szombat, 10. oldal
Hallgatói innovációs verseny

www.mfor.hu, 2011. július 2., szombat
Egis: veszélybe kerülhet a kutatás-fejlesztés

Minap, 2011. július 2., szombat
Innováció helyben

Heves Megyei Hírlap, 2011. július 4., hétfő, 16. oldal
Egész életükön át szeretnének tanulni

Számítástechnika, 2011. július 5., kedd, 11. oldal
Uniós innovációs kataszter

Napló, 2011. július 5., kedd, 6. oldal
A diákoknak is jó a kapcsolat

Kisalföld, 2011. július 5., kedd, 8. oldal
Tudás, határok nélkül

IT-Business, 2011. július 5., kedd, 6. oldal
Cégvilág

Duna Televízió, 2011. július 5., kedd
"Egy KáKáVé rendel!" című sorozat, 3. rész, Marketing innováció

Népszava, 2011. július 6., szerda, 13. oldal
Nehézsúlyú Fidesz-cég lépett a hazai szorítóba

"...Nem régen jelent meg az energetikai piacon az E-OS Innovatív Energetikai Zrt., amelynek Erdei Bálint, az igazgatóság elnöke "dinamikus fejlődést" jósolt - közölte az origo internetes hírportál..."

www.napi.hu, 2011. július 6., szerda
Mi lesz az innovációval? - Matolcsy válaszolt

Hajdu-Bihari Napló, 2011. július 6., szerda, 17. oldal
Új szemléletmód: innováció

Hajdu-Bihari Napló, 2011. július 6., szerda, 18. oldal
A régiók innovációs helyzete

Hajdu-Bihari Napló, 2011. július 6., szerda, 18. oldal
Észak-Alföldi Innovációs Díj, 2011

Hajdu-Bihari Napló, 2011. július 6., szerda, 18. oldal
Debrecen - az " innováció fővárosa"

Hajdu-Bihari Napló, 2011. július 6., szerda, 18. oldal
Égető szükség van az innovációra

Magyar Mezőgazdaság, 2011. július 6., szerda, 2. oldal
Gátat szabhat az innovációnak

Magyar Nemzet, 2011. július 7., csütörtök, 1+17. oldal
Itthon marad az onkokés
Hazai befektetők segítik a ráksebészeti eszköz fejlesztését

Napi Gazdaság, 2011. július 7., csütörtök, 2. oldal
Megállt a k+f költés emelkedése

"...A 2008-as kis javulás, majd a 2009-es nagy ugrás után megtorpant a kutatás-fejlesztési (k+f) célú költések emelkedése Magyarországon - derül ki a KSH adataiból. A tegnap közölt előzetes számok szerint 2010-ben k+f-re folyó áron 310,2 milliárd forintot fordítottak, ami a GDP 1,14 százalékának felel meg..."

Napi Gazdaság, 2011. július 7., csütörtök, 3. oldal
Új ösztönzőt kap a gyógyszerkutatás

Népszava, 2011. július 7., csütörtök, 5. oldal
Eltörlik a gyógyszerek kutatási kedvezményét

Figyelő, 2011. július 7-13., 5. oldal
Olvadó gyógyszeripari kedvezmény, sokat veszít az Egis
Visszamenőleges hatállyal módosították a gyógyszercégekre vonatkozó kedvezményrendszert.

Heti Válasz, 2011. július 7., csütörtök, 44. oldal
Mit ér a kutató, ha nő?
Konferencia a kutatói karrierről

"...Bár Magyarországon az egyetemi hallgatóság körében még többségben vannak a nők és a PhD fokozatok fele is az övék, professzori címet csupán ha ötödük visel. Pedig a tudománynak éppúgy szüksége van a nőkre, mint a nőknek a tudományra..."

Lánchíd Rádió hírek, 2011. július 7., csütörtök
Megérkezett az onkokés fejlesztésére benyújtott pályázati pénz - mondta rádiónknak Takáts Zoltán, az intelligens sebészeti eszköz feltalálója.
 
MR1 - Krónika, 2011. július 8., péntek
Kossuth Rádió Esti Krónika

www.kisalfold.hu, 2011. július 8., péntek
Díjazták az innovátorokat Győrben

www.inforadio.hu, 2011. július 8., péntek
Cséfalvay: Még nagyobb hangsúlyt kap a kutatás-fejlesztés

www.privatbankar.hu, 2011. július 8., péntek
A k+f-ben lesz az Unió jövője

Magyar Nemzet, 2011. július 9., szombat, 11. oldal
Informatikai pénzek új álláshelyekre

"...Tizenegymilliárd forint áll a kis- és középvállalkozások rendelkezésére az Új Széchenyi-tervben meghirdetett pályázat részében július 1-jétől informatikai fejlesztésre - jelentette be Nyitrai Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára Egerben..."

www.promenad.hu, 2011. július 9., szombat
Adókedvezmény kutatás-fejlesztésért cserébe

Kossuth Rádió, 2011. július 10., vasárnap
Vasárnapi újság, Interjú Biró Enikővel és Ócsvári Áronnal

Duna Televízió, 2011. július 12., kedd
"Egy KáKáVé rendel!" című sorozat, 4. rész, Szervezési-szervezeti innováció

Magyar Nemzet, 2011. július 12., kedd, 6. oldal
A műszaki értelmiség jelentősége
Akkor bővül a foglalkoztatottság, ha megnő a mérnöki munka iránti kereslet és társadalmi megbecsültség

MedicalOnline Hírlevél, 2011. július 12., kedd
Az EU a jövőben még nagyobb hangsúlyt helyez a kutatás-fejlesztésre

Népszabadság melléklet (NA), 2011. július 12., kedd, 8. oldal
Itthon is spórolnak

Észak-Magyarország, 2011. július 12., kedd, 8. oldal
Sokoldalú kutatás, uniós támogatással

Dél-Magyaroszág, 2011. július 12., kedd, 8. oldal
Sanghaj Szeged "nagy testvére"

Délvilág, 2011. július 12., kedd, 8. oldal
Sanghaj Szeged "nagy testvére"

Piac és Profit, 2011. július 12., kedd, 6. oldal
Pályázatok várólistán

www.vasnepe.hu, 2011. július 12., kedd
Feltalálók ellenszélben

Világgazdaság, 2011. július 14., csütörtök, 2. oldal
Nem ismertek a pályázatok
A cégek négyötöde nem is tervez indulni ÚSZT-forrásokért

"...A magyarországi cégek jellemzően nem ismerik az Új Széchenyi-terv (ÚSZT) pályázatait, a nagyobbak tájékozottsága az átlagosnál is rosszabb..."

Magyar Narancs, 2011. július 14., csütörtök, 10-13. oldal
Tudományos kétharmad
Akadémiai kutatóintézetek összevonása

"...Hogy szükség volt-e az akadémiai kutatóhálózat átalakítására, és ha igen, akkor olyanra-e, amilyen éppen zajlik, arról megoszlanak a vélemények. Az érintettek többsége nem tagadja, hogy számos változtatás indokolt lehetne. Abban pedig minden forrásunk egyetért, hogy mindez csak az egyeztetési mechanizmusok kiiktatásával mehet simán..."

Inno-Hír Pannon Novum heti Hírlevele, 2011. július 15., péntek
Az innovációs járulék ellenőrzésével összefüggő tapasztalatok

Inno-Hír Pannon Novum heti Hírlevele, 2011. július 15., péntek
Átadták a 2011. évi Pannon Novum Regionális Innovációs Díjakat


Innotéka Magazin, 2011. július, 2. oldal
Innovációs pesszimizmus

Innotéka Magazin, 2011. július, 26-30.oldal
Atomi energiával az innovációs hivatal élén

Innotéka Magazin, 2011. július, 32. oldal
Az ifjú nyertesek Helsinkibe utaznak az európai döntőre

Manager Magazin, 2011. július-augusztus, 38-41. oldal
Európai díjeső

"...FÉNYPONTOK - A magyar elnökség finisében egymást követték a díjátadások. Először Európa legjobb feltalálóit, majd az EU legkiválóbb vállalkozásait ünnepelték Budapesten...."

Élet és Tudomány, 2011. július 15., 68. oldal
Tehetség-ösztöndíjat alapított Sólyom László

"...Sólyom László volt köztársasági elnök, lapunk tudományos tanácsadó testületének tagja új, jelentős összegű ösztöndíjat alapított...
...Az idei díjazottak között található Gilyén András 2006 júniusában "Mobilos iránytű" című munkájával első díjban részesült a Magyar Innovációs Szövetség által megrendezett 15. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen..."

Borsod Online, 2011. július 15., péntek
Az innováció kitörési lehetőséget jelenthet

"...A szakképzési hozzájárulást képzésre, az innovációs járulékot kutatás-fejlesztésre lehet fordítani - ezekkel a lehetőségekkel tehát érdemes élniük a kis- és középvállalkozásoknak is..."

16. kerületi Hírhatár online, 2011. július 15., péntek
Rátai Dániel és a Leonar3Do

Észak-Magyarország, 2011. július 16., szombat, 8. oldal
Innováció: kitörési lehetőség

Kisalföld, 2011. július 18., hétfő
Fődíjat nyertek a telefonos segítséggel

“...A széchenyis diák és társa képviselik hazánkat az Uniós Fiatal Tudósok Versenyén Helsinkiben
Mobiltelefonra álmodott elsősegélynyújtó programot a soproni Erdélyi Soma és a sárospataki Lipécz Ádám. A fiatalok elnyerték az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny fődíját..".

Fejér Megyei Hírlap, 2011. július 18., hétfő, 6. oldal
Segít a piramis alján lévő kis cégeknek

Napi Gazdaság, 2011. július 18., hétfő, 2. oldal
Egységes k+f koncepciót tervezget a kormány

"...Kormányhatározat készül a kutatás-fejlesztés és innováció (k+f+i) közgazdasági környezetének javítása érdekében - tudta meg lapunk. A kabinet célja, hogy a k+f+i tevékenységgel kapcsolatban egységes támogatási rendszer jöjjön létre..."

Rádió Orient, Hírek, 2011. július 18., hétfő
"...A kormány a hazai kutatás -fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése érdekében a közvetlen és a közvetett támogatási formákat egységében kezelő támogatási rendszer kialakítását kívánja megvalósítani. Így a jelenleginél egyértelműbbé és összehangoltabbá válhatnának az ágazat állami forrásból való közvetett támogatásának lehetőségei...˝

Medical Online, 2011. július 19., kedd
A hétmilliárd eurós kutatási támogatás 400 ezer munkahelyet teremthet

Magyar Hírlap, 2011. július 20., szerda, 10. oldal
Együttes fejlesztés

"...Kiemelten helyen szerepel a vállalkozások együttműködését célzó akkreditált innovációs klaszterek támogatása az Új Széchenyi-tervben. E célra jelenleg több tízmilliárd forintos kerettel két pályázat is nyitva áll, a projektterveket július 15-től a keret kimerüléséig lehet beadni..."

Népszabadság, 2011. július 20., szerda, 12. oldal
A mi saját (zsák)utcánk
Szentgyörgyi Zsuzsa, a Magyar Mérnök Akadémia tagja

"...Még a nyáron el kell készülnie az innovációs stratégiának,...
...Egyelőre azonban ami látszik: megszorítások, elvonások, logisztikai rendetlenség az innovációban és ötletszerűnek tűnő, hozzáférhető koncepciókkal alá nem támasztott átszervezések az állami egyetemeknél, főiskoláknál. Hosszú időkre kiható, borús kilátásokkal terhelt intézkedések..."

Világgazdaság, 2011. július 20., szerda, 5. oldal
Több pénzt ad innovációra a kutatási keretprogram

"...PÁLYÁZAT. A kutatás támogatásán keresztül kívánja elősegíteni az innovációt az Európai Unió..."

Világgazdaság, 2011. július 20., szerda, 15. oldal
Mi tanul a magyar vezető?

"...Legszívesebben vezetői kommunikációt, projektszemléletet, kontrollingot, hatékonyságnövelő technikákat tanulnak a vezetők. Tréningre csak akkor hajlandók menni, ha cégre és vezetői csapatra szabott programot kapnak. Itthon és külföldön is hódítanak a coaching, illetve a brainstorming típusú fejlesztések...."

Népszabadság Online, 2011. július 20., szerda
A mi saját (zsák)utcánk

Élelmiszer Online, 2011. július 20., szerda
Tizenöt milliárd forint jut innovációs együttműködésekre

Hír Tv, Rájátszás, 2011. július 20., szerda

"...Az új Széchenyi-tervnek a forrásai elsősorban az európai uniós forrásokra épülnek és azokra a hazai költségvetési forrásokra, amik az innováción kívül, például a munkahelyteremtés támogatását, vagy a kis- és középvállalkozásoknak a támogatását segítik elő..".

M2, Mindentudás Egyeteme 2.0, 2011. július 20., szerda
Beszélgetés CERN-ről

Magyar Gyáripar, LI. évfolyam, 2011. 6. szám, 12. oldal
Ahol a tudás haszonná válik

Magyar Gyáripar, LI. évfolyam, 2011. 6. szám, 16. oldal
Elismerés a Sparnak az Innovációs Alapítványtól

"...A XIX. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága elismerésben részesítette a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.-t, az Áruházi élelmiszer-hulladékok energetikai hasznosítása című jelentős innovációért..."

Figyelő, 2011. július 21-27., 17. oldal
Ki kell lépni a komfortzónából!

"...Szerkezeti problémák
A természettudományos és műszaki területeken képzett munkaerőből hiány van, miközben a munkanélküliségi mutatók magasak. Ez azt jelzi, hogy komoly szerkezeti problémák vannak az európai munkaerőpiacon. Belgiumban például különösen súlyos a mérnökhiány, annak ellenére, hogy az országban évente közel 2 ezer mérnök diplomázik...

...Elhúzó versenytársak
Európa fő versenytársai ezen ismereteket prioritásként kezelik. Jól mutatja ezt az Egyesült Államok 100 milliárdos állami csomagja is, amelynek döntő részét a STEM-mel kapcsolatos K+F-re és oktatásra fordítják..."

Napi Gazdaság, 2011. július 22., péntek, 17. oldal
Támogatás pályázható az ipari parkok fejlesztésére

"...E hónap végén zárul a mind a hét régióban megjelenő "Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezetfejlesztése-ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása" c. pályázat társadalmi egyeztetése..."

Népszava, 2011. július 22., péntek, 11. oldal
Delfindíj a Magyar a Telekomtól

"...A "Megvalósult innováció a fenntarthatóság érdekében" kategóriában a Cisco Systems Magyarország Kft. nyert..."

Világgazdaság, 2011. július 22., péntek, 7. oldal
K+f központ Veszprémben
A BalaBit legjövedelmezőbb termékét fejlesztik

Világgazdaság, 2011. július 22., péntek, 15. oldal
Több EU-pénz jut innovációra
Az eredmények hasznosítását szolgáló pályázat keretét megduplázta az NFÜ

ZetaPress, 2011. július 22., péntek
Lászlót megdicsérték

“...Az eseményen a MISZ delegáltjaként a '93-as születésű Zoltán László, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny kiemelt dicséretben részesített fiatalja, a Szent László Gimnázium tanulója vehetett részt..."

Gazdasági Tükör, 2011. július 22., péntek, 45. oldal
Klaszterfejlesztés és innovációs szolgáltatások az Eszterházy Főiskolán

Duna Tv közbeszéd, 2011. július 22., péntek

"...Nagy volumenű, összesen hétmilliárd euró értékben hirdet pályázatokat az Európai Bizottság az úgynevezett hetedik kutatási keretprogramon belül. A 2012-re vonatkozó munkaprogram részeként ez a támogatási csomag a legnagyobb az Európai Bizottság történetében. Így hát nem mindegy, hogy ki hogyan sáfárkodik az adottságaival. Itt van velünk Mészáros György a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke..."

Magyar Géniusz Hírlevél - 2011. július
Biró Enikő a Magyar Innováció Szövetség fiatal kutatóknak kiírt versenyén győzedelmeskedett, és elnyerte a jogot, hogy részt vegyen a Nobel-díj átadáson is

Magyar Géniusz Hírlevél - 2011. július
Tehetség-ösztöndíjat alapított Sólyom László

"...Gilyén András 2006 júniusában “Mobilos iránytű" című munkájával első díjban részesült a Magyar Innovációs Szövetség által megrendezett 15. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen. Ezzel a díjjal lehetőséget kapott arra is, hogy részt vehessen a Stockholmban megrendezett 18. Fiatal Tudósok Európai Uniós Versenyén, ahol az Európai Szabadalmi Hivatal legrangosabb különdíját kapta..."

Népszabadság, 2011. július 23., szombat, 5. oldal
Nem szabad kidobni a Bologna-koncepciót

"...A bolognai rendszer fenntartását támogatja a Magyar Rektori Konferencia elnöke. Bódis József...
...nemcsak fokozott igyekezettel kell törekedni a kutatás-fejlesztés területén előirányzott 3%-os célkitűzés elérésére, de a GDP legalább 2%-át - az Európai Bizottság ajánlásának megfelelően - a felsőoktatásra kell fordítani...
...Európa ugyanis nem vállalhatja sem annak kockázatát,...hogy a kutatási és innovációs tevékenység csökkenjen, miközben versenytársaink jelentős mértékben invesztálnak az egyetemekbe...
...A kormány egy területen bővítene: a természettudományos-műszaki képzésben...
...Egy EU-bizottsági jelentés egész Európára nézve fogalmazza meg a természettudományos középiskolai oktatás megújítását, hiszen ez nem csak nálunk probléma..."

Napi Gazdaság, 2011. július 25., hétfő, 9. oldal
Az EU innovációban erősít 2012-ben

"...A tervek szerint az EU 2012-ben minden korábbinál többet, hétmilliárd eurót fordít a kutatás-fejlesztés és innováció támogatására, ami a következő tizenöt évben mintegy 400 ezer új munkahelyet eredményezhet - jelentette ki Siegler András, az Európai Bizottság kutatási és innovációs főigazgatóságának igazgatója...
...Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke szerint Magyarországon jelenleg a "forrásszűkösség" jellemzi a kutatás és innováció támogatását..."

Napi Gazdaság, 2011. július 25., hétfő, 9. oldal
A kutatók bejárják egész Európát

"...Nem a "brain drain", az úgynevezett agyelszívás, hanem a "brain circulation", vagyis a kutatók mobilitása a jellemző Európára, mert nagyjából ugyanannyi kutató érkezik Magyarországra, mint amennyi kiutazik - állapította meg Cséfalvay Zoltán..."

Napi Gazdaság, 2011. július 25., hétfő, 10. oldal
Kompromisszum születhet a gyógyszeripari k+f támogatásában

Napi Gazdaság, 2011. július 25., hétfő, 10. oldal
Átadták az idei Bolyai-ösztöndíjakat

"...A nyertesek között a tavalyihoz hasonlóan a társadalomtudományok művelői voltak a legtöbben, összesen 71-en. Élettudományokkal 64-en, matematikával és természettudományokkal pedig 56-an foglalkoznak az eredményes pályázók közül..."

Napi Gazdaság, 2011. július 25., hétfő, 10. oldal
Megéri a tiszta technológia

"...A GE 2010-ben mintegy 1,8 milliárd dollárt invesztált a tiszta technológiák kutatásába és fejlesztésébe, a cél 2010 és 2015 között összesen 10 milliárd elköltése ilyen célokra..."

Napi Gazdaság, 2011. július 25., hétfő, 10. oldal
Tavaly 68 milliárd dollárt költöttek új szerek kifejlesztésére

"...A folyamatos növekedés után tavaly először fordult elő a gyógyszeripar történetében, hogy a cégek kevesebbet költöttek kutatásra, idén pedig a tendencia folytatódik...
...Egyre jellemzőbb, hogy a gyógyszeripari vállalatok kis biotechnológiai cégektől vásárolnak meg kísérleti stádiumban lévő, sokat ígérő készítményeket..."

Napi Gazdaság, 2011. július 25., hétfő, 10. oldal
Kiemelten kezelik az innovációs klasztereket

"...A témával korábban foglalkozó Pólus Programirodát integrálták a MAG Zrt. szervezetébe, és a jövőben Klaszterfejlesztési Irodaként működik tovább..."

Napi Gazdaság, 2011. július 25., hétfő, 11. oldal
Brüsszel és a fogyasztók is elégedetlenek

"...a telekomcégek a klasszikus értelemben már nem tudnak megújulni. A k+f tevékenység mást jelent e cégeknek, mint a hagyományos, gyógyszeripari vagy szoftverpiaci szereplőknek. A távközlési vállalatok számára mindez digitális tartalom- és szolgáltatásfejlesztést jelentene, amelyre azonban csak időnként látszik érettnek a piac - mondta Belényesi..."

Napi Gazdaság, 2011. július 25., hétfő, 11. oldal
A zárt gondolkodás lassítja az ikt-fejlesztéseket

"...A legnagyobb hiba a rossz szemléletben, valamint a gyenge vállalkozó szellemben van, hiszen a fejlesztő cégeknek nem feltétlenül pénzre, sokkal inkább szolgáltatásokra, illetve mentorálásra van szükségük...
...a Procter & Gamble példáját említette: az fmcg-vállalat valamennyi olyan fejlesztési ötletet, amely két éven belül nem valósul meg cégen belül, egy külső felületen "közkinccsé" tesz...
...a finnországi Nokiánál is alkalmaznak: ha egy dolgozó már nem tud előrébb lépni a vállalati ranglétrán, és a cég elhagyását tervezi, akkor a menedzsmenttől egy projektet kap, amelynek megvalósítására saját vállalkozást alapíthat..."

Napi Gazdaság, 2011. július 25., hétfő, 11. oldal
Az év történelmi üzletembere emléktábla avatás

"...A MOSZ a magyar gyógyszeripar és a Richter Gyógyszergyár megalapítóját választotta az év történelmi üzletemberének 2010-ben..."

Új Néplap, 2011. július 25., hétfő, 4. oldal
Beszállítók: az innováció motorjai

Nógrád Megyei Hírlap, 2011. július 25., hétfő, 4. oldal
Innováció emberöltők óta

www.orientpress.hu, 2011. július 25., hétfő
Módosultak az innovációs feltételek


Pályázati felhívás

Start-up Chile

A Start-up Chile, a chilei kormány úttörő kezdeményezése, és fő célja, hogy Chilébe vonzza az innovatív szellemű, globális gondolkodásmóddal rendelkező fiatal tehetségeket a világ minden tájáról. 

Az egyetlen követelmény a jelentkezéshez egy kiváló üzleti ötlet.
2011 folyamán a Start-Up Chile 300 projektet támogat és ez a szám 2014-ig 1000-re nő. Minden projektet 40 000 dollárral jutalmaznak és egy 24 hetes üzleti és mentori képzést biztosítanak számukra, Santiagoban.

2010-ben a világ különböző részeiről 23 projekt nyerte el a támogatást és a képzési lehetőséget, melyet a Szilícium-völgyből érkezett szakemberek és a chilei innovációs fórumok szakértői ítéltek oda a felvételi folyamatot követően.
A projektek sokféle területről kerülhetnek ki, többnyire technológia jellegű pályamunkák érkeznek, de pályáztak e-kereskedelem, társadalmi törekvések megvalósítási ötletével és design munkákkal is. 

2011 következő beadási határideje: október 3.

Bővebb információ: Jorge Vidal magyarországi konzul, e-mail: conchile@embachile.hu, web: www.startupchile.org.

Várható események

Ipari Szimbiózis Program Magyarországon

Tagszervezetünk, az Iparfejlesztési Közalapítvány ad otthont a Nemzeti Ipari Szimbiózis Programnak (NISP), melynek célja a fenntartható ipari termelés, a hulladék újrahasználat és -hasznosítás elősegítése, olyan partnerek, elsősorban cégek felkutatása, melyek fölöslegessé vált anyagaiktól környezetbarát módon kívánnak megválni, vagy termelésükben egy másik vállalatnál keletkező felesleget tudnak felhasználni.

A nyár folyamán útjára indítják interaktív "Piactér" webes felületüket, ahol minden érdeklődő könnyűszerrel regisztrálhat és kereshet a mások által rögzített anyagok, erőforrások, igénybe vehető kapacitások között.

A nyáron lehetőség van műhelytalálkozón való részvételre, ahol bővebben megismerhető az ipari szimbiózis program és kiváló lehetőséget kínál a régió vállalataival történő kapcsolatépítésre.
A műhelytalálkozók időpontja és helyszíne a http://reprowis.eu/hu/rendezvenyek/helyszinek_es_idopontok linkre kattintva érhető el.

Bővebb információ a www.nisp.hu oldalon, vagy dr. Virág Annamária, NISP projektmenedzsernél, virag@ifka.hu email címen, vagy a 06 1/ 312-2213 (mellék: 105) telefonszámon.

TTI Nyári Iskola

2011. szeptember 5-9. között a történelmi egyetemi városban, a portugál Coimbrában kerül megrendezésre a TII - Technology Innovation International nyári iskolája.

A 2011-es program a következő témákra épül:
- Kreativitás és innováció: bevezetés a kreatív probléma-megoldó technikákba, előadó: Han van der Meer, Hollandia
- Együttműködésen alapuló üzleti innovációs projekt-tanácsadás KKV-k számára, előadó: Andreas Wolf, Németország
- Probléma megoldás és üzletfejlesztés - interaktív gondolatok, előadó: Guido Giebens, Belgium
- Technológiai lehetőségek üzleti modelljének megteremtése, előadó: Max Nielsen, Dánia
- Tárgyalási készségek és a megállapodás létrehozásának művészete, előadó: Henning Sejer Jakobsen, Dánia

A nyári iskola költségtérítéses, a TII tagoknak és a közép-kelet európai székhelyű vállalkozásoknak kedvezménnyel (750-1390 EUR).

Bővebb információ: www.tii.org

Felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011. szeptember 8-án felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít az SZTNH székhelyén (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.).

Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet alapján szervezett tanfolyam során a hallgatók megismerkednek az iparjogvédelem gazdasági és jogi alapjaival, az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásaival, a szerzői- és versenyjoggal, a vállalkozások iparjogvédelmi feladataival, az innováció-menedzsment fontosságával, bírósági eljárással iparjogvédelmi ügyekben és perekben, valamint kutatási gyakorlatokat végeznek az iparjogvédelmi adatbázisokban.

A tanfolyam 3 féléves, ill. 270 tanórás képzést foglal magában.

Díja 120 000 Ft/félév, jelentkezési határidő augusztus 19.

Bővebb információ az anna.szenczi@hipo.gov.hu e-mail címen, ill. a 474-5548-as telefonszámon kérhető.

Innováció - vállalkozói csúcstalálkozó 2011

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) Intézete, az A. T. Kearney-vel, az Otto Wassermann Rt.-vel és a Bajor Szabadállammal közösen immár 5. alkalommal rendez konferenciát "Innováció-vállalkozói csúcstalálkozó" címmel 2011. szeptember 8-án, a müncheni Német Múzeumban.

Az "Innováció, üzlet és társadalom" c. nyitótéma mellett több mint tíz különböző témakörben lehet tanácskozni a trendekről, ötletekről és a kulcsfontosságú iparágak innovációs lehetőségeiről. A konferencián nyitóbeszédet tart többek között Seehofer Horst, bajor miniszterelnök.

A részvétel térítéshez, és előzetes regisztrációhoz kötött. Augusztus 1-ig történő jelentkezés esetén a rendezők kedvezményt biztosítanak. Részletes program, jelentkezés és további információ az alábbi linken olvasható: www.innovationsgipfel.de

Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011. szeptember 27-én középfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít az SZTNH székhelyén (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.).

A képzés során a résztvevők megismerkednek az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásaival, a vállalkozások iparjogvédelmi feladataival, az innováció-menedzsment fontosságával, valamint kutatási gyakorlatokat végeznek az iparjogvédelmi adatbázisokban. A képzést a 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet szabályozza.

Az előadások időpontjai: szeptember 27., október 4., 11., 18., 25., november 8., 15., 22. és 29.
A 60 tanórás képzés december 6-án írásbeli és szóbeli szakvizsgával zárul.
A tanfolyam díja 80 000 Ft, jelentkezési határidő szeptember 19.

Bővebb információ az anna.szenczi@hipo.gov.hu e-mail címen, ill. a 474-5548-as telefonszámon kérhető.

Innovációs Fórum Szentpéterváron

2011. szeptember 28-30. között az orosz innovációs hét keretében Szentpéterváron tartják a 4. Nemzetközi Innovációs Fórumot.

Az Innovációs Fórum keretében kongresszus, kiállítás, üzleti prezentációk és kulturális események lesznek. A kiállítás bemutatja az orosz és külföldi innovációs gyakorlatokat, innovatív stratégiák kialakítását és a megvalósítását.

Az eseményen részt vesz az Orosz Tudományos Akadémia, innovációs és kutatási központok, kockázati befektetési szakemberek, vezető orosz egyetemek, non-profit és kereskedelmi szervezetek.

Regisztrációs határidő 2011. szeptember 10.

Bővebb információ: http://enforum.spbinno.ru, illetve Kirill Pakhryaev, tel./fax: +7 (812) 303-88-66, e-mail: techsales@restec.ru

Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány közreműködésével 2011. október 5-6. között alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít az SZTNH székhelyén (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.).

Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet alapján szervezett tanfolyam általános bevezetést nyújt a szellemitulajdon-védelem legfontosabb kérdéseibe, alapfokon rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire. Ezen belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formákat (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési-mintaoltalom), azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét.

A két napos, ill. 20 tanórás képzés október 12-én írásbeli vizsgával zárul és alapfokú iparjogvédelmi képesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.

A tanfolyam díja 30 000 Ft, jelentkezési határidő szeptember 30.

Bővebb információ az anna.szenczi@hipo.gov.hu e-mail címen, ill. a 474-5548-as telefonszámon kérhető.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.