XX. évf. | 2010. augusztus 10. | 15. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívások
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban, a szabadságok miatt ritkábban jelenik meg.
A következő megjelenés időpontja: 2010. szeptember 7.


Innovációs statisztikák

2010. július 19-én megjelent a KSH Statisztikai Tükör innovációval foglalkozó összeállítása. Néhány fontosabb részt kiemelünk:
"...Az egy évtizeddel ezelőtti helyzettel összehasonlítva mára az innováció fogalma hazánkban is sokkal ismertebbé vált, részben annak köszönhetően, hogy a média szinte napi gyakorisággal foglalkozik a témával. Ugyanakkor még mindig érzékelhető az innováció meghatározásával kapcsolatos bizonytalanság, nem egyszer félreértés...

...A technológiai innovációs tevékenységet folytató vállalkozások aránya Magyarországon 2006-2008-ban a megfigyelt szervezetekre (az építőiparba és a kutatás-fejlesztési szakágazatba tartozó cégek nélkül) átlagosan 20,8% volt...
...Technológiai innovációt folytató cégek közé sorolhatók azok, melyek a vizsgált időszakban új terméket vagy eljárást vezettek be, illetve erre irányuló tevékenységet folytattak, de az nem járt eredménnyel (még nem fejeződött be, vagy abbamaradt)...
...Magyarországon az innovációs adatfelvétel az építőiparra és a tudományos kutatás alágazatára is kiterjed. Az előbbiben alacsony, mindössze 6,1% az innovatív vállalkozások aránya, és ez a nemzetgazdasági átlagra önmagában is kedvezőtlen hatást gyakorol, amit tovább erősít, hogy ezen a területen működik a cégek több mint egyötöde. Ezzel szemben a kutatást alaptevékenységként végző cégek kiemelten nagy hányada, 66%-a innovatív, de miután nemzetgazdasági súlyuk nem jelentős, nem tudják ellensúlyozni az építőipar okozta negatív hatást. Összességében a felmérésbe bevont vállalkozások 17,9%-a vezetett be valamilyen újdonságot, szemben az előző időszaki 17,7%-kal...

...míg a 250 fős vagy annál nagyobb cégek közel 60%-a volt innovatív 2006-2008 között, addig a közepes méretű vállalkozásoknak nem egészen egyharmada, az 50 főnél kevesebbet foglalkoztatóknak pedig 16%-a...

...a fő gazdasági ágakon belül az ágazatok jelentősen eltértek. A gyógyszergyártás területén például 60%-os volt az innovatív cégek aránya, a ruházati termékek gyártásánál alig haladta meg a 7%-ot...

...Az innováció egyik, nemzetközi összehasonlításra is széles körben használt mutatószáma a termékinnovátor vállalkozások árbevételének összetétele aszerint, hogy az új termékek forgalma az összesből milyen arányt képvisel. Az áruk, szolgáltatások újdonságfoka attól függ, hogy csak az adott cégnél nem volt korábban hasonló, vagy a piacon sem. Átlagosan az árbevétel kétharmada olyan áruk, szolgáltatások értékesítéséből származott, amelyek nem változtak az előző időszakhoz képest. Az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató szervezeteknél ez az arány lényegesen magasabb, majdnem 80% volt. A piacon is újdonságnak számító termékek árbevételének részesedését a vállalkozások nagysága és ágazati hovatartozása is nagyban befolyásolta. A legalább 250 fős vállalkozásoknál ez az érték meghaladta a 23%-ot, szemben a kis cégek nem egészen 7%-ával...

Az összeállítás a http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/innovacio/innovacio08.pdf linkről tölthető le.

A Finn Statisztikai Hivatal 2006-2008-ra vonatkozó adatai szerint Finnországban a termék-, vagy eljárás innovációban részt vevő cégek aránya 43,3%. A finn adatokról részletes tájékoztatás a www.stat.fi/til/inn/2008/index_en.html oldalon olvasható.

Az Osztrák Statisztikai Hivatal szintén elkészítette a 2006-2008 közötti időszakra vonatkozó felmérését, amely szerint a termék-, vagy eljárás innovációban részt vevő cégek aránya 43%. További adatok a www.statistik.at/web_de/statistiken/forschung_und_innovation/innovation_im_ unternehmenssektor/index.html linken olvashatók.

Az augusztus 4-i Statisztikai Tükörből az is kiderül, hogy "kutatási és fejlesztési tevékenységre 2009-ben Magyarországon 299,2 milliárd Ft-ot (a GDP 1,15%-át) fordítottak, ami az előző évhez képest folyó áron 12,3%-os növekedést jelent. A mintegy 2900 kutatóhelyen több mint 52 ezer fő foglalkozott K+F tevékenységgel, háromnegyed részük kutatóként. A teljes munkaidőre átszámított K+F létszám közel 30 ezer fő volt, 8,7%-kal több, mint 2008-ban...
...A dinamikus növekedés alapvetően a vállalkozási szektornak köszönhető, ahol 22%-kal nőtt a K+F ráfordítás, és a létszám is..."

A ráfordítások finanszírozásában
- 46% a vállalkozásoktól,
- 42% a költségvetésből,
- 11% pedig nemzetközi forrásokból
származik.

(Letölthető a http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/tudkut/tudkutelo09.pdf oldalon.)

A MISZ levele Font Sándor bizottsági elnöknek

Egyik tagintézményünk, az Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége (AIOSZ) javaslatot jutatott el Font Sándorhoz, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnökéhez, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény módosításáról. A javaslat arra vonatkozott, hogy az agrárvertikum által befizetett járulék - a kormányzati kiegészítéssel egyetemben - az agrártárca közvetlen kezelésébe kerüljön.

A Magyar Innovációs Szövetség erre reagálva Font Sándorhoz fordult levélben, melyből idézünk:

"...Szövetségünk határozott véleménye, hogy az Innovációs Alap létezése, a hazai innovációs teljesítmények növelése szempontjából kiemelkedő jelentőségű, és nem támogat olyan kezdeményezést, amelyik ennek az alapnak bármilyen, előre meghatározott arányok szerinti felhasználását jelentené..."

"...Az innovatív magyar mezőgazdaság közös érdekünk, és ha az agrár szakma egy előremutató, a TTI stratégiába illeszkedő terve elkészül, akkor jó eséllyel adódik lehetőség arra, hogy az egységes Innovációs Alapból ez a terület - esetleg kiemelkedő - támogatást kaphasson!..."

A levél teljes szövege innovációs portálunk (www.innovacio.hu) Aktuális rovatában olvasható, a Szövetség állásfoglalásai között.

Az Új Széchenyi Terv vitairata

2010. július 28-án került meghirdetésre az Új Széchenyi Terv vitairata, Budapesten a Marriott Hotelben. A rendezvényen részt vett Dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnökünk is.

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll. Az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz esztendő alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. Az Új Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar,
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés,
3. Otthonteremtés - Lakásprogram,
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés,
5. Tudomány - Innováció - Növekedés,
6. Foglalkoztatás,
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság.

A Tudomány - Innováció - Növekedés fejezetben Szövetségünk 2010. február 24-i közgyűlésén készült állásfoglalásában rögzített gondolatok is figyelembevételre kerültek.

Idézet a vitairatból:
"... A gazdasági növekedés forrásai között az egyik legjelentősebb tényező az innováció. Társadalmi funkciója szerint az életminőség javulásának a biztosítéka, a vállalkozóknak pedig meghatározó versenyelőnyt jelent. Egy ország tudomány-, technológiai- és innovációs politikája egyrészt önálló, jól meghatározott cél- és eszközrendszer felvázolásával megfogalmazott stratégiai program, másrészt pedig alapvető társadalom- és gazdaságpolitikai koncepció, amely átszövi a tervezés és a cselekvés minden elemét..."

A teljes vitairat letölthető az alábbi oldalról:
www.ngm.gov.hu/data/cms2068241/uj_szechenyiterv_vitairat.pdf

Partnerségi egyeztetés

2010. augusztus 4-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a MAG Zrt. partnerségi egyeztetést tartott a MAG Zrt. székházában.

A rendezvény témája az új kormányzati gazdaságfejlesztési elképzeléseknek megfelelően kialakított GOP vállalkozásfejlesztési intézkedés csomagja, a GOP 2010-es pályázati menetrendje, az augusztusban meghirdetésre kerülő GOP-2010-2.1.1/C pályázat véglegesített formájának ismertetése, valamint a MAG Zrt. új vezetésének és szakmai elképzeléseinek rövid bemutatása volt.

A rendezvényen részt vett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében Petykó Zoltán, elnök, Kocsis Magdolna, GFP IH főigazgató, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a MAG Zrt. képviseletében Barta E. Gyula, vezérigazgató.

Elmondták, hogy hatósági fellépés helyett egyre inkább szolgáltatói fellépést terveznek tanúsítani az irányító hatóságok részéről - figyelembe véve a jelenlegi szabályozásokat. A tavasszal lefolytatott előzetes társadalmi egyeztetés szerint a GOP-2010-2.1.1.C pályázatot alaposan átdolgozták.

A tanácskozáson a MISZ képviseletében Deme Gábor, alelnök vett részt, aki az egyeztetés hatékonyabbá tételére tett javaslatot, amelynek lényege, a teljes pályázati anyag kettébontása ismétlődő "konzerv" részekre, és egyedileg változó részekre.

A találkozó után a MISZ írásban is eljuttatta javaslatait, amelyben kérte, hogy a GOP 2010 2.1.1.C a középvállalatok pályázatait is legalább olyan mértékben részesítse előnyben, mint a kisebbekét. A középvállalatok bizonyítottan képesek a bővülésre, fejlődésre, számukra ez a pályázati konstrukció nagyon megfelelő lenne, illeszkedik a tevékenységük nagyságrendjéhez.

A MISZ május 6-án már írásban is véleményezte a GOP 2010 2.1.1.C tervezetét, többek között azt kifogásolva, hogy "nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás számára, melynek árbevétele - település-listától függően - 10 vagy 15 %-nál nagyobb mértékben csökkent a megelőző két évben". Ez az észrevétel már beépítésre került a szövegbe, településtől függetlenül a járműipar esetében 20%-ot, egyéb iparágak esetében 15%-ot határoztak meg.

Európai KKV Szakértői Panel

A MAPEER SME (Making Progress and Economic enhancement a Reality for SMEs) EU-projekt célja azoknak a tevékenységeknek a támogatása, melyek olyan feltételeket teremtenek, hogy az európai kkv-k szívesen foglalkoznak K+F+I-vel. Végső célja növelni a kkv-k részvételét az EU kutatási programjaiban, a részvétel feltételeinek javításával és az innovációs tevékenységek akadályainak legyőzésével.

A projekt egyik tanácsadó testülete az Európai KKV Szakértői Panel (European Experts Panel on SMEs), mely a K+F+I programokban érintetteket tömöríti az EU országaiból. A panelban való részvételre a Magyar Innovációs Szövetséget is felkérték, melyet dr. Antos Lászlót, ügyvezető igazgatóját képvisel. A panelindító, első telefonkonferenciát 2010. július 13-án szervezte meg a spanyol Rose Vision S.L.

További információ a projektről: http://english.ivsz.hu/engine.aspx?page=mapeer-about

Szervezetfejlesztési projekt

Új, a hazai kis- és középvállalkozások szervezetfejlesztésével foglalkozó projektet indított a Budapesti Corvinus Egyetem AIESEC irodája Business Evolution néven.

Az AIESEC egy globális, fiatalok által vezetett non-profit szervezet, melynek célja, hogy szakmai tapasztalattal lássa el tagjait, illetve erősítse a fiatalok és a gazdasági szféra közötti kapcsolatot, Nemzetközi Szakmai Gyakornoki Programján keresztül. A program keretében többlépcsős kiválasztási és képzési folyamaton átesett, tehetséges külföldi fiatalok érkeznek hazánkba a világ minden tájáról, a vállalkozások igényének megfelelően, szinte bármely képzési területről.

A program részleteiről bővebb tájékoztatás olvasható a http://bce.aiesec.hu/ oldalon. Amennyiben részt kíván venni a programban, a feltételekkel kapcsolatban keresse Kóti Dóra, projektvezetőt a dora.koti@aiesec.net e-mail címen.

Innovációs projektgenerálás

Konferenciát tartott tagszervezetünk, a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. (VRIC), illetve a Közép-Pannon Nonprofit Kft., 2010. július 29-én, Székesfehérváron, a KDRIÜ Nonprofit Kft. székhelyén.

A konferencián Sztojalovszky Béla, a VRIC ügyvezető igazgatója beszámolt a Baross Gábor pályázaton nyertes téma ("Innovációs projektgenerálási rendszer és metodika") megvalósításáról. Előadásában kiemelte, hogy projektgenerálás az innováció alapja. Ötletek, piaci- és társadalmi igények, gazdaságpolitikai célok, egy adott stratégiai terv innovációs része, döntéshozók felé sugallt kiírási javaslatok mind-mind kiindulásai lehetnek egy projektnek.

A hídképző szervezetek abban érdekeltek, hogy innováció-ösztönző tapasztalataikat, szellemi és fizikai erőforrásaikat összeadva egységes rendszert alakítsanak ki. Egy ilyen együttműködés megvalósításának megvizsgálására a jelenlévők szándéknyilatkozatot írtak alá.

Hegedűs Viktor, a Közép-Pannon Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette a valós adatokkal működő tesztadatbázist, mely TDK, PHD és szakdolgozatokat, valamint egyéb ötleteket dolgoz fel és teszi több lekérdezési szempont szerint elérhetővé.

A jelenlevők között Párbeszéd indult az adatbázis megvalósításának tartalmi, fizikai és anyagi lehetőségeiről, valamint az üzemeltetés gazdasági hátterének a megoldásáról.

Pannon Novum 2010. évi Innovációs Díj

A Pannon Novum 2010. évi Innovációs Díj nyertesei a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a Regionális Innovációs Tanács öt éves évfordulója alkalmából megtartott jubileumi rendezvényen, ünnepélyes keretek között a röjtökmuzsaji Szidónia Kastélyban vehették át díjaikat, 2010. július 2-án.

A 2010. évi Pannon Novum Regionális Innovációs Díjat a bírálók döntése alapján egy győri spin-off cég, az ENTAL Kutatási, Fejlesztési és Tanácsadó Kft. által kifejlesztett intelligens kapu nyerte el. A díjat (és a hozzájáró kisplasztikai alkotást) dr. Molnárka Győzőnek, a győztes terméket jegyző cég ügyvezető igazgatójának dr. Rechnitzer János, a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Tanács elnöke, dr. Vadász István, az NKTH elnökhelyettese és Magyar Dániel, a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség ügyvezető igazgatója adták át.

Az ifjúsági kategória díjazottjai egy-egy okos-telefont is kaptak az elismerés mellé. Az először kiírt kategóriában a soproni Kocsis Júlia (Kézzel tapintható vezetősáv) és a győri SZEnergy Team (Napelemes autó) megosztva kapták meg a díjat.

A pályázat során az indulóknak olyan, az elmúlt két évben megvalósult innovációs projektekkel (új termékekkel, új szolgáltatásokkal, új eljárások létrehozásával, piaci bevezetésével) kellett nevezniük, amelyek számokkal alátámaszthatóan sikeresek lettek.
A május 14-ei határidőig kilenc pályázat érkezett, azok értékelését három - a nyugat-dunántúli régió K+F szférájából felkért - szakember végezte el.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Francia tanulmányút

Kajtár Máté, MAFITUD tag "Veszélyes folyadékok biztonságos tárolása a föld alatt" című pályamunkájával az EU Fiatal Tudósok Versenyének tavalyi, párizsi döntőjén a Francia Országos Kutatási Központ (CNRS) különdíjaként egy szakmai tanulmányutat nyert.

A tanulmányútra 2010. július 4-7. között a franciaországi Grenoble és Modane városokban került sor, külföldi fiatalok részvételével.

A diákoknak lehetőségük nyílt kutatóintézetek megtekintésére, ahol nemcsak az elméleti kutatásokat, hanem mérnöki megvalósításukat is megismerhették. Az alábbi intézmények munkájába nyertek betekintést a fiatalok:
- Institut Laue Langevin,
- European Synchrotron Research Facility,
- SPINTEC Laboratory,
- ONERA,
- Laboratoire Souterrain de Modane.

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat, híreket teszi közzé:

- Megjelentek az Európai Unió 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjának új pályázati felhívásai
Az EU nagy jelentőséget tulajdonít a válság idején is a kutatás-fejlesztésre, innovációra fordított pályázati források növelésének. Az Európai Bizottság a válságból való kilábalás és a fejlődés egyik fontos eszközének tekinti a kutatás-fejlesztést és innovációt. Ezt alátámasztandó 6,4 milliárd euró értékben kíván kutatási és innovációs projekteket támogatni. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) segítséget nyújt a magyar pályázóknak az Unió 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramja pályázatainak megismerésében.

Az Európai Bizottság 2010. július 20-án jelentette meg a 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogram új pályázati felhívásait. Különösen nagy hangsúlyt fordít az Európai Bizottság a kis- és közepes vállalkozások részvételének az erősítésére. Ennek érdekében mintegy 800 millió eurót fordít a kkv-k támogatására. Az egészség, tudásalapú biogazdaság, környezetvédelem és a nanotechnológia területén a projekttámogatások akár 30-50% át kkv-k kell, hogy kapják.

A Keretprogramban való részvétel számos előnnyel jár, úgy, mint a nemzetközi színtéren való megmérettetés és megjelenés, új tudás és technológia megszerzése, új kutatási kapcsolatok kialakítása, rendkívül magasan képzett szakemberek bevonása a hazai kutatási tevékenységbe. A pályázatokat nemzetközi konzorciumoknak kell benyújtaniuk közvetlenül az Európai Bizottsághoz, melyeket az Európai Bizottság által felkért független szakértők bírálnak el.

A 7. Keretprogram pályázataival kapcsolatban segítség kérhető:
- NKTH-ban dolgozó nemzeti kapcsolattartók (elérhetőségük megtalálható az NKTH honlapján)
- INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ projektmenedzserei:
- Jónás Dénes (1/382-1509; e-mail: jonas.denes@innostart.hu)
- Szabó Eszter (1/382-1503; e-mail: szabo.eszter@innostart.hu)
- Heilinbrunner Klára (1/382-1503; e-mail: hklara@innostart.hu)

Az EU 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramjának új pályázati felhívásai letölthetőek az alábbi oldalról http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

- Tájékoztató az Innovációs Alapból történő kifizetésekről
A támogatási szerződések alapján esedékes összegek utalásának időpontjáról az NKTH tájékoztatást adott ki, mely szerint jelenleg az Innovációs Alapból történő kifizetések lehetőségének felülvizsgálata folyik. A támogatások átutalására a felülvizsgálat lezárulta után nyílik majd lehetőség. Az NKTH mindent megtesz a folyamat meggyorsítása érdekében.

I-Know 2010 Tudásmenedzsment konferencia és üzletember találkozó

Az I-Know konferencia a világ legnagyobb tudásmenedzsmenttel foglalkozó konferenciája, amelyet évente rendeznek meg Grazban. A konferencián a tudásmenedzsment és tudástechnológia szakterület kiváló szakemberei, kutatói, valamint a tudásmenedzsmentet a gyakorlatban alkalmazó üzletemberek és menedzserek vesznek részt. A konferencia keretében idén olyan jelentős cégek képviselői tartanak előadást, mint a Credit Suisse, az IBM, a Neckermann vagy a Nokia.

A 2010-es konferencia keretében 2010. szeptember 2-án kerül megrendezésre a vállalkozások közötti nemzetközi együttműködéseket elősegítő Enterprise Europe Network hálózat üzleti partnerkereső rendezvénye, amelynek a magyar szervezője az Innostart. A rendezvényen technológiák adásáról, vételéről, egyéb technológiai együttműködések kialakításáról, illetve akár kutatási együttműködésekről is tárgyalhatnak a résztvevők előre megszervezett kétoldalú megbeszélések keretében.
A rendezvényen való részvétel teljesen ingyenes, sőt az EEN partnerkeresőjén résztvevő szervezetek ingyenesen részt vehetnek a konferencián 2010. szeptember 2-án.

Regisztráció: 2010. augusztus 20.
Tárgyalópartnerek kiválasztása: 2010. augusztus 25.
A jelenleg már regisztrált szervezetek által feltöltött technológiai profilok az alábbi oldalon tekinthetők meg: http://www.b2match.com/iknow2010/index.php?file=search.php

Bővebb információ a partnerkeresőről és regisztráció: Heilingbrunner Klára: 06/20/436-60-99, hklara@innostart.hu, http://www.b2match.com/iknow2010/

FP7 ICT partnerkereső rendezvény az ICT2010 konferencia keretében

A brüsszeli ICT2010 rendezvény az informatikai területen tevékenykedő szakemberek, kutatók és a terület iránt érdeklődők egyik kiemelkedő konferenciája Európában.

A 2010-es konferencia keretében 2010. szeptember 28-án kerül megrendezésre a kétoldalú, projektcélú együttműködések/konzorciumok kialakítását célzó partnerkereső rendezvény "FIND your ICT PARTNERS face2face" címmel, a vállalkozások közötti nemzetközi együttműködéseket elősegítő Enterprise Europe Network hálózat és a 7.KP ICT pályázattámogatásra specializálódott Ideal-Ist hálózatnak köszönhetően, amelynek egyik magyar szervezője az Innostart. A rendezvényen kutatási együttműködések, pályázatok készítéséről, konzorciumok alakításáról tárgyalhatnak a résztvevők.

A rendezvényen való részvétel ingyenes.
Regisztráció: 2010. szeptember 10.
Tárgyalópartnerek kiválasztása: 2010. szeptember 17.

Bővebb információ a partnerkeresőről és regisztráció: Heilingbrunner Klára: 06/20/436-60-99, hklara@innostart.hu, http://www.ideal-ist.net/f2f/

Orvostechnológiai Partnerközvetítő Rendezvény/ Healthcare Brokerage Event MEDICA 2010

Az Enterprise Europe Network Healthcare szektor csoportja (HSG) idén is megrendezi partnerközvetítő rendezvényét, melynek szervezésében részt vesz az INNOSTART Nemzeti Üzleti Innovációs Központ.

Időpont: 2010. november 18-19.
Jelentkezési határidő: 2010. október 03.
Tárgyalópartnerek kiválasztása: 2010. október 24.
Helyszín: Düsseldorf, Németország, Hall 6, Galéria 6.1, első emelet

Cél: nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítése, közös termékfejlesztés, gyártási és licencia megállapodások elősegítése

Célszektor: orvosi műszerek, diagnosztikai műszerek, laboratóriumi készülékek; életmentő berendezések; fizikoterápia; ortopédiai technológia; egyszer használatos termékek és fogyasztási cikkek; ICT technológia; orvosi textíliák; orvosi bútorok és berendezések; egyéb orvostechnikai eszközök és eljárások.

Költségek: A magyarországi cégek számára csökkentett részvételi díj: 40 EUR+19% VAT profilonként. A díj nem tartalmazza a kiállítási belépőjegy árát.

Regisztráció: a rendezvény honlapján www.brokerage-events.eu/Medica2010

Minden résztvevőnek fel kell töltenie együttműködési ajánlatát (konkrét technológiai ajánlatot vagy technológiai igényt - továbbiakban profilt) a rendezvény on-line katalógusában. A katalógus folyamatosan frissül, s ez alapján jelölhetik meg a résztvevők azokat a profilokat, amelyekről tárgyalni kívánnak. Egy héttel a rendezvény előtt minden résztvevő megkapja egyéni tárgyalási menetrendjét.

A MEDICA 2010 vásár hivatalos honlapja: http://www.medica-tradefair.com/
Információ: Szabó Eszter, Tel. 1-382-1503, email: eszter.szabo@innostart.hu

Köszöntjük új tagjainkat!

Név | IntellTech Mérnöki Tanácsadó Kft.
Tagsorszám | 615.
Cím | 1146 Budapest, Hermina út 52-57.
Honlap | www.intelltech.hu
Vezető | Dr. Báthory Zsigmond
Telefon | 30/5558533
Fax | 783-0464
E-mail | intelltech@t-online.hu

Analóg és digitális elektronika rendszerek, valamint digitális jelfeldolgozási alkalmazások megvalósítása. Digitális képfeldolgozáshoz kapcsolódó alkalmazások és céláramkörök megvalósítása. Vezeték nélküli kommunikációs rendszerek, céláramkörök és alkalmazások megvalósítása. Beágyazott rendszerek és alkalmazások megvalósítása. Mobil adatfeldolgozó és kommunikációs rendszerek megvalósítása. Invazív és non-invazív orvosi műszerek és alkalmazásaik kutatása és fejlesztése. Intelligens elektromos energia és tápellátó rendszerek kutatása és fejlesztése, céláramkörök megvalósítása. Szerverrendszerek karbantartása. Internetes kliens szoftver rendszerek kutatása, fejlesztése és megvalósítása. Adatbázisok kutatása, fejlesztés és megvalósítása. Különféle adatfeldolgozó algoritmusok kutatása, fejlesztése és megvalósítása.

Név | Magyar Spin-off és Start-up Egyesület
Tagsorszám | 616.
Cím | 1031 Budapest, Záhony u. 7. N ép. I/11.
Honlap | www.europeanspinoff.com
Vezető | Dr. Bágyi István
Telefon | 30/280-8687
E-mail | bagyi.istvan@europeanspinoff.com
Képviselő | Kovácsné Regős Zsuzsanna
Telefon | 30/366-8824
E-mail | zsuzsanna.regos@europeanspinoff.com

Az egyesület küldetése újgenerációs magyar technológiai vállalkozások létrejöttének és megerősítésének elősegítése, melyek hazai kutatási és fejlesztési eredményekből kinövő termékeikkel globális piaci jelenlétet képesek elérni.

Tevékenységeik:
- Vállalkozásfejlesztés: a globális gazdasági térben szükséges új típusú vállalatépítési módszerek és tapasztalatok közvetítése. Együttműködést, partnerséget, tapasztalat- és információcserét biztosító fórum alapítása high-tech cégek, valamint kutatók, tudósok számára.
- Szemléletformálás: vonzó jövőkép felvázolása és közvetítése a magyar fiatal generációk számára a tudás és a vállalkozások, illetve a gazdaság kapcsolatának bemutatása.
- Érdekképviselet: az újgenerációs vállalati réteg létrejöttét és megerősödését elősegítő, a gazdasági szabályozórendszer módosítására irányuló javaslatok megfogalmazása a döntéshozók felé.

Szakirodalom-figyelő

Bernd H. Schmitt & David L. Rogers (szerk.): Handbook on Brand and Experience Management (A márka- és a tapasztalatmenedzsment kézikönyve) - Edward Elgar, 2008
Dr. Osman Péter ismertetése


A mai piaci viszonyok között döntő jelentőségű tudást kínál ez a könyv. Mára az árucikkek iránti keresletet lényegében két fő tényező osztja meg. Ezek egyike, hogy a vásárlók ésszerű keretek között a minél olcsóbbat választják. A másik az érzékelt érték: a vásárlók azt az árucikket választják, amelyről úgy ítélik, hogy a legjobb értéket kapják a pénzükért. A kulcsfontosságú ebben az "úgy ítélik". Ebből már szükségszerűen adódik, hogy a kínálati oldal mindazon szereplője számára, amelyek nem az árlejtés versenyéből akarnak győztesen kikerülni, a kínálatmenedzsment az árucikkeik piacra vitelének egyik legfontosabb területévé vált, annak pedig a márkaépítés és a márka vonzerejének kiaknázása lett az egyik legfőbb eszköze. (A "márka" köznyelvi kifejezés, amelynek jelentéstartalma valamelyest talán szélesebb az iparjogvédelem "árujelző" fogalmának jelentésénél.) Ez utóbbiak sikeres és hatékony kivitelezése azonban nagyon komoly szaktudást igényel -ehhez meríthető rengeteg ismeret, tapasztalat, jól felhasználható megfontolás, és sok új tudás, új tényezők ismerete e kötetből.

Amint a bevezető kiemeli, annak célja, hogy új megvilágítással, tényfeltárással, magyarázatokkal szolgáljon a márkamenedzsmentet illetően mind a kutatás, mind a gyakorlat terén; új, ezekhez kapcsolódó fogalmakat ismertessen meg az olvasóval és bemutassa azok tartalmát, s annak jelentőségét.

A könyv öt része a témakör különféle megközelítéseit öleli fel. Az első rész címe, tárgya: A márkamenedzsment koncepciói és megközelítésmódjai. Ennek négy tanulmánya a témakör számos kérdését dolgozza fel a tudományos kutatás eredményeire támaszkodva olymódon, hogy az itt előadottak közvetlenül felhasználhatók a márkamenedzsment üzleti gyakorlatában. A tanulmányok e mellett további kutatási területeket jelölnek meg a témakör jobb megértéséhez.

A második részé: Menedzseri koncepciók. Négy tanulmánya ezt a márkamenedzsment gyakorlatában vizsgálja. Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolásával a szerzők a menedzseri gyakorlat fontos kérdéseit igyekeznek azonosítani, és felmérni a koncepcióik hatását a cégeknek és azok márkáinak a teljesítményére.

A harmadik részé: A tapasztalatmenedzsment koncepciói és megközelítésmódjai. Három tanulmánya valószínűleg a legtöbbünk számára új szakterületeket mutat be: empirikus marketing és tapasztalat-gazdaságtan. Az egyik vizsgálja a tapasztalat jelentőségét a marketingben és a márka-alkalmazásban, és megközelítési módot kínál a fogyasztói tapasztalatok menedzseléséhez. Másik az élmények, tapasztalatok eladására összpontosító gazdálkodás felemelkedését és annak mozgatóerőit vizsgálja, és elemzi, van-e minőségi különbség a hagyományos árucikkek, másrészt az élmény-alapú javak és szolgáltatások között, s hogy milyen a várható jövője annak, amit tapasztalat-gazdaságtannak nevezünk. A harmadik idevágó elméleti kérdéseket vizsgál.

A negyedik: Empirikus tanulmányok és mérési eszközök a márka- és a tapasztalatmenedzsmenthez. Négy tanulmánya az ezekre összpontosító empirikus kutatásokat mutatja be és elemzi.
Az ötödik: Gyakorló szakemberek nézőpontjai, perspektívái. Itt globális márkák menedzsmentjét végző szakemberek fejtik ki a nézeteiket, a hatékony márka- és tapasztalatmenedzsment gyakorlati, menedzseri és szervezeti követelményeire összpontosítva.

Wolfgang Behringer: A klíma kultúrtörténete - A jégkorszaktól a globális felmelegedésig - Corvina Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése


Gazdaságilag is rendkívül fontos és időszerű, és nem kevéssé ellentmondásos kérdéskörhöz kapcsolódik ez a kötet, hiszen a globális felmelegedés elleni globális védekezés korunk egyik gazdasági kulcskérdése, és - a tévedés jogának fenntartása mellett - megkockáztatható, hogy netán minden idők egyik legnagyobb és kommunikációval legjobban megágyazott gazdasági bulijává nőheti ki magát.

Szó szerint sorskérdés a Föld egész lakossága számára, vajon tényleg ekkora-e a baj, s ami még fontosabb, vajon jó úton haladunk, hogy elejét vegyük, de legalább is optimális mértékben csökkentsük a rontásait? Ezek szinte mindenkit súlyosan érintenek, hiszen a "harcolunk a globális felmelegedés ellen" hadművelet már ma is világméretekben folyik, állítólag mindannyiunk javára, egészen biztosan mindannyiunk költségére, és rettenetesen sok erőforrást emészt fel. Ezért a józan ész megköveteli annak a vizsgálatát is, vajon nem a niche marketing egy új, zseniális megjelenésével, a globális felmelegedés veszélyére hivatkozó túlélési iparág szerfelett ügyes és agresszív térhódításával állunk-e szemben.

A fennmaradás első és nélkülözhetetlen kulcsa a megértés. A klíma tekintetében még inkább, mert egyelőre semmi jele, hogy az emberiség képessé válna kivonni magát a hatalma alól. Ehhez a megértéshez ad szó szerint rengeteg ismeretet ez a kötet. Siessünk ugyanakkor kiemelni: nem ahhoz, hogy végre a kellő részletességgel megértsük, mitől működik a klíma úgy, ahogyan teszi, és milyen mechanizmusok működtetik - bár ehhez is kapunk ismereteket -, hanem hogy hogyan élt és él ma is együtt az emberiség a klímával és annak változásaival.

A kötetnek több olvasata is van, és ezek mindegyike igen tanulságos. Az egyik maga a logikus kiindulás: hogyan ismerhetjük meg a klímának a történetét, milyen módon és eszközökkel tekinthető át, hogy hogyan alakult a Föld klímája a kezdetektől fogva. Az erről szóló rövid fejezetet egy hasonlóan tömör áttekintés követi a klímaváltozás okairól. Ami ezek után jön, az történelmi ismeretekkel teli, megragadóan érdekes leírása annak, hogyan alakult a Föld klímája a kezdetektől, hogyan élt és fejlődött az emberi civilizáció, és hogyan befolyásolta az életét, a működését, az anyagi és a szellemi világát és a fejlődését a mindenkori klíma és annak változásai. A mai problémánk szempontjából a kétségkívül legfontosabb ismeret mindebből, hogy a Föld klímája mindig is változott, ebből pedig arra is következtethetünk, hogy bolygónk üzemmódjában nem feltétlenül az emberi tevékenységek következménye a mostani éghajlatváltozás.

Behringer pozitív és negatív történelmi példákkal igazolja, hogy a társadalom akkor képes sikeresen megbirkózni a klíma támasztotta nehézségekkel, ha ebben okos szervezettség segíti. Már a 18. században is több ország okos előrelátással és felkészüléssel tudta enyhíteni a különösen rossz időjárásnak a népre háruló következményeit. Behringer szavaival "az éhínség a rossz és esztelen kormányzással lett azonos jelentésű".
Bőségesen szól természetesen a globális felmelegedés ügyének mai alakulásáról is, különösképpen a rendkívüli horderejű/nek beállított/ és mindenképpen rendkívül költséges "üvegház-hatás hadműveletről". Nagyon is bölcs epilógusa szerint "A klíma mindig is változott. A kultúra kérdése, hogy hogyan reagálunk rá. Ebben a történelem ismerete segíthet nekünk."

John Steinbeck: Orosz napló - Robert Capa 70 fotójával - Park Könyvkiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése

1946. március 6-án Winston Churchill a híres fultoni beszédével meghirdette, hogy "vasfüggöny ereszkedik le a kontinensre.", s ezzel ellenséggé nyilvánította az addigi kényszerű szövetségest, a Szovjetuniót. Amerika népe szinte semmit sem tudott e hatalmas ország életéről, amely óriási áldozatok árán a legnagyobb győztesként jött ki a második világháborúból. Izgalmas, vészjósló idő kezdődött.

John Steinbeck 1962-ben kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. Írói munkásságában a nobelprize.org kiemeli az erős szociális érdeklődését. 1947-ben utazott a háború pusztításaiból épphogy éledező Szovjetunióba, azzal a kinyilvánított programmal, hogy lássa és megírja, hogyan él a szovjet nép, a férfiak és nők hétköznapjait. Útitársa a később világhírűvé lett fotóriporter és haditudósító, Robert Capa (Friedmann Endre Ernő) volt. Amint írja, az útról több száz oldalnyi jegyzettel, Capa kb. 4000 felvétellel jött vissza, ebből született ez a könyv.

Steinbeck ismételten is hangsúlyozza, hogy azt írták le - ő szavakkal, Capa fotókkal -, amit láttak és hallottak. Nincs okunk gyanítani, hogy ebben bármelyikük is csalt, akárcsak kozmetikázott volna. Ezért amint olvassuk a könyvet, rendre az jár a fejünkben, vajon tényleg ennyire más volt a világ akkor a Szovjetunióban, mint amit mi tudunk erről, vagy a vendéglátóik ilyen mesterien manipulálták a két nem kevéssé naiv nyugatit. Akár így, akár úgy, izgalmas az olvasmány.

Számukra idegen kultúra és társadalmi viszonyok terepén igyekeztek meglátni a valóságot. Amit Steinbeck Moszkváról mond, abban nincs meglepő - az sem, hogy legcsekélyebb árnyát sem érezték a nagy sztálini tisztogatásnak. Viszont ahhoz képest, amit mi tudunk az akkori időkről, a legmeglepőbb, hogy mennyivel magasabb életszínvonalat és emberségesebb társadalmi viszonyokat, életmódot láttak a meglátogatott vidékeken. Teljesen békebeli hangulatú éjszakai klub Kijevben. A falusi lakomák, amelyekkel megvendégelték őket a helybéliek, valódi lakomák - akárcsak később Grúziában -, a tiszta szobák is szépek, rendezettek, s sok egyéb közt azt sem tudtuk, hogy Kijevben, alig a pusztító háború után: "Néztem a nőket az utcán, úgy mozogtak, mint a táncosok. És sok közöttük a nagyon csinos. (...) Az itteniek nagyon vendégszerető emberek, nyájasak, bőkezűek. Okosak, szeretnek nevetni, tele vannak energiával. És újra meg újra elmondták: Jöjjenek csak vissza néhány év múlva, és meglátják, mi mindent értünk el!". Nem tudtuk, hogy a rommá lőtt Sztálingrádban, a még rompincékben, üregekben lakó emberek reggelente tisztán, rendesen felöltözve bújtak elő, s hogy "Tbilisziben sok a templom, s bizonyára mindig jellemző volt rá a vallási tolerancia, ahogy most (1947!! - OP) is az; régi zsinagógák, mecsetek is vannak a városban, soha egyiket sem rombolták le." S a grúzokról festett képe olyan romantikus, mintha Jókai írta volna.

Nem kritikának, puszta ténymegállapításnak írja Steinbeck, és igazi telitalálat: Kijevben egy ukrán irodalmi folyóirat interjút kért tőle. Tolmáccsal beszéltek. Amikor angol fordításban elolvasta a leírtakat, rá kellett döbbennie, hogy az mennyire téves lett. Vendéglátói nem hamisítottak, hanem - amint írja - a fordítást két gondolkodásmód között kellett volna elvégezni. Ezért az útja során többé nem is adott interjút.

Nagyon érdekes időutazás - az 1947-es Szovjetunióban is, az amerikai író és európai társa 1947-es gondolkodásában is.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Richter Hírek, 2010/2, 3. oldal
Innovációs díjat kapott a Richter

"...A Richter Gedeon Nyrt. a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2009. évi Technológiai Innovációs Díjában részesült az általa kifejlesztett és gyártott Portiron termékcsaládért. A díjat Bogsch Erik vezérigazgató vette át a Parlament Főrendházi Termében, a március 26-án megrendezett ünnepségen..."

Magyar Gyáripar, 2010. 5. szám, 13. oldal
Állásfoglalás az innovációs járulékról

Technikai Műszaki Szemle, 2010. június 30., szerda, 9. oldal
Ifjú innovátorok versenye

"...Június 10-én átadták Budapesten a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által 19. alkalommal meghirdetett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjait. A 2009-2010. évi versenyen három első díjat adtak át..."

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. július, 4. oldal
A napi betegellátás minőségén is javítanak a tudós-orvosok
"Csak" megbízásra kutatnak az egyetemek

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. július, 11. oldal
Erdészeti utak tervezési technológiái, útügyi információk
Energiatakarékos technológia a fafeldolgozásban

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2010. július, 72. oldal
Végre jusson elég pénzforrás a kis- és középvállalkozásoknak is!
Újratervezést szorgalmaznak a pályázatírók

Haszon, 2010. július-augusztus, 6. oldal
Felfüggesztett kkv-pályázatok

"...Szakpolitikai felülvizsgálat céljából a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felfüggesztette a piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatására, a kutatás-fejlesztési központok fejlesztésére, és az innovációs és technológiai parkok támogatására kürt pályázatokat 2010. június 24-i hatállyal..."

Magyar Mezőgazdaság, 2010. július 7., szerda, 22. oldal
Kreatív tehetség kerestetik
Hajdú Gergő: Méhszívó berendezés méhrajok befogására

"...Dux László felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, számos protokollvendég és érdeklődő, valamint a sajtó képviselőinek jelenlétében került sor a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepségére 2010. június 10-én Budapesten, a Csodák Palotájában..."

nol.hu, 2010. július 8., csütörtök
Lenyomva és szétszabdalva

"...Mindenesetre különös, hogy nemigen találkoztam a Fideszt még ellenzéki korában erősen támogató szervezetek és vezetőik (például az egyébként igen hatékonyan működő MISZ - Magyar Innovációs Szövetség) tiltakozó fellépésével. Vajon a MISZ mennyire ért egyet az innováció ügyének kormányzati szétszabdalásával? Hiszen ez a szervezet aktívan részt vett az általuk nagyon fontosnak tartott Innovációs Alapot létrehozó törvény előkészítésében és elfogadtatásában..."

TESCO a természetért hírlevél, 2010. július 12., hétfő
Kiemelt elismerés a Tesco zöld innovációjának

"...Kiemelt elismerésben részesült a Tesco napenergia-hasznosítást célzó projektje a Magyar Innovációs Alapítvány idei pályázatán. Áruházláncunk a megújuló energiaforrások hasznosítása terén alkalmazott innovációjáért kapott elismerést egy díjátadó ünnepségen a Parlamentben..."

Napi Ász, 2010. július 14., szerda, 3. oldal
Vizsgálják a pénzek útját

"...Gyorsított eljárásban vizsgálja a kormány a szocialista éra alatt kiutalt pályázati pénzeket - olykor négy-öt évre is visszamenőleg. az atv.hu úgy értesült, hogy az elmúlt hetekben a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatait vették tételesen górcső alá. A Jedlik Ányos Program keretében 2005-ben megítélt pályázatok közül kettőt szűrt ki a vizsgálat..."

Népszabadság, 2010. július 14., szerda, 14. oldal
Robotautó és laboratóriumi vulkánkitörés
Uniós versenyben az alapkutatók

"...Három évvel alapítása után immár az ezredik kutatási projekt támogatásáról számolt be az Európai Kutatási Tanács (ERC), mely jelenleg a legnagyobb költségvetésű, alapkutatásokat támogató szervezet Európában..."

Figyelő, 2010. július 15., csütörtök, 42. oldal
Serkentő szervek
Módosuló kkv-körülmények

"...A várható irányokat jelzi, hogy június végén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felfüggesztett három - kutatás-fejlesztést és innovációt ösztönző - pályázati kiírást, szakpolitikai felülvizsgálat céljából..."

Magyar Narancs, 2010. július 15., 32+33. oldal
"Kinyitottunk egy ajtót a jövőnek"
Soós Tibor vegyész

"...A Magyar Tudományos Akadémia kiemelt összegű pályázati pénzzel igyekszik Magyarországon tartani a legtehetségesebb ifjú kutatókat. A Lendület Fiatal Kutatói Program egyik idei nyertesével beszélgettünk..."

Zöld Újság, 2010. július 19., hétfő, 47. oldal
Champignon Union Kft. és a magyar gombaágazat helyzete

"...Az uniós környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő, indoor gyártástechnológia kifejlesztője a Champignon unión Kft. (Tök), amely 2002-ben az FVM Agrár Innovációs Díjában részesült ennek kapcsán..."

Atomerőmű, 2010. július 19., hétfő, 4. oldal
ESZI-s diák sikere

"...Több minisztérium, patinás országos szervezet támogatásával a Magyar Innovációs Szövetség a 2009/2010. tanévre is meghirdetett 14-21 éves fiatalok részére tehetségkutató versenyt. Kilencvenegy pályázat érkezett be, tizenhét a határokon túlról.
Orgován József (1993) Szekszárdon él szüleivel, az ESZI 10. C elektronika-elektrotechnika szakmacsoport tanulója..."

napi.hu, 2010. július 19., hétfő
Az NKTH a felfüggesztés mellett döntött

Világgazdaság, 2010. július 20., kedd, 1+5. oldal
K+f+i-re 6,4 milliárd euró

"...Az eddigi legnagyobb uniós kezdeményezés az a 6,4 milliárd eurós programcsomag, amelyet most indított útjára az Európai Bizottság a kutatás és az innováció támogatására...
...Jó hír ez a brüsszeli bejelentés, fontos lenne, hogy a magyar politikusok is elolvassák az erről szóló brüsszeli közleményt - reagált a hírre Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke..."

vg.hu, 2010. július 20., kedd
K+f+i-re 6,4 milliárd euró

vg.hu, 2010. július 20., kedd
Több pénz jut innovációra

"...Jó hír ez a brüsszeli bejelentés, fontos lenne, hogy a magyar politikusok is elolvassák az erről szóló brüsszeli közleményt - reagált a hírre Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke. Azt mondta lapunknak, hogy ez a jövő és a civilizált országok útja, az Európai Unió a jelek szerint már megértette ezt. Az innovációs szövetség elnöke ugyanakkor óvott attól, hogy a 6,4 milliárd eurótól bárki elájuljon, és azt gondolja, hogy akkor itthon nincs is szükség ilyen forrásra, aki kutatást és innovációt akar, az menjen Brüsszelbe, és pályázzon..."

Napi Gazdaság, 2010. július 20., kedd, Napi Innováció 1+4. oldal
Terjednek az innovációs táborok

"...Az igazán jó ötletek sohasem légből kapottak, ezért egyre divatosabb a folyamatosan megújulni szándékozó vállalatok körében, hogy többnapos, intenzív táborba küldik legtöbbre hivatott szakembereiket, hogy azok igazán jól felhasználható újításokkal álljanak elő..."

Napi Gazdaság, 2010. július 20., kedd, Napi Innováció 2. oldal
Az NKTH a felfüggesztés mellett döntött

"...A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) június 29-étől átmenetileg nem fogad be pályaműveket a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) pályázati felhívásaira..."

Napi Gazdaság, 2010. július 20., kedd, Napi Innováció 2. oldal
Egyszerűbbek lehetnek az uniós pályázatok

"...Stratégiai cél, hogy a magyar kutatók minél nagyobb összegeket hívjanak le az uniós pályázati forrásokból - mondta Csopaki Gyula..."

Napi Gazdaság, 2010. július 20., kedd, Napi Innováció 2. oldal
Elindult a FutureZone

"...Június végén megkezdte működését a Magyar Telekom és a Cisco innovációs központja..."

Napi Gazdaság, 2010. július 21., szerda, 3. oldal
Képtelenek k+f beruházásokra a kkv-k

"...A magyarországi kutatás-fejlesztés évek óta ugyanazzal a problémával küzd. Számos kedvezmény és lehetőség áll rendelkezésre, ám azokat szinte csak nagyvállalatok veszik igénybe..."

Magyar Hírlap, 2010. július 21., szerda, 12. oldal
Új fejlődési pálya kell

"...a világgazdaság új fejlődési szakaszba lépett, amelyben a sikeres gazdasági növekedés legfontosabb feltétele az innováció, a tudás és a kreativitás lesz. A tagországoknak ezért olyan stratégiát kell alkotniuk, amelynek alapján át tudják irányítani gazdaságukat a tudás és innováció vezérelte fejlődési útra..."

Népszabadság, 2010. július 21., szerda, 14. oldal
Intelligens unió: rekordösszeg K+F-re

"...Már tegnap megjelentek az EU új kutatási és innovációs stratégiájához kapcsolódó első uniós pályázati kiírások. Az Európai Bizottság 2011-ben minden eddigi forrásnál többet, összesen 6,4 milliárd eurót kíván az "intelligens növekedésre" és az innovációs szektorban történő munkahelyteremtésre fordítani..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2010. július 21., szerda 6. oldal
Több pénz jut innovációra
EU 6,4 milliárd eurós új program tudós és vállalkozó pályázóknak

Új Dunántúli Napló, 2010. július 21., szerda 6. oldal
Több pénz jut innovációra
EU 6,4 milliárd eurós új program tudós és vállalkozó pályázóknak

Tolnai Népújság, 2010. július 21., szerda 6. oldal
Több pénz jut innovációra
EU 6,4 milliárd eurós új program tudós és vállalkozó pályázóknak

Petőfi Népe, 2010. július 21., szerda 6. oldal
Több pénz jut innovációra
EU 6,4 milliárd eurós új program tudós és vállalkozó pályázóknak

Somogyi Hírlap, 2010. július 21., szerda 6. oldal
Több pénz jut innovációra
EU 6,4 milliárd eurós új program tudós és vállalkozó pályázóknak

Békés Megyei Hírlap, 2010. július 21., szerda 1. + 6. oldal
Több pénz jut innovációra
EU 6,4 milliárd eurós új program tudós és vállalkozó pályázóknak

Új Néplap, 2010. július 21., szerda 6. oldal
Több pénz jut innovációra
EU 6,4 milliárd eurós új program tudós és vállalkozó pályázóknak

Heves Megyei Hírlap, 2010. július 21., szerda 6. oldal
Több pénz jut innovációra
EU 6,4 milliárd eurós új program tudós és vállalkozó pályázóknak

24 óra, 2010. július 21., szerda 1. + 6. oldal
Több pénz jut innovációra
EU 6,4 milliárd eurós új program tudós és vállalkozó pályázóknak

Magyar Nemzet, 2010. július 22., csütörtök, 11. oldal
Még van idő pályázni

"...Szeptember 9-ig adhatják be pályázatukat a kis- és középvállalkozások az Európai Unió ökoinnovációs kiírására..."

Magyar Nemzet, 2010. július 22., csütörtök, 13. oldal
Az IKR felszámolását kérik
Ötmilliárd forintnyi közpénz és több száz állás került veszélybe az agráriumban

Metropol, 2010. július 23., péntek, 10. oldal
Több uniós pénz jut kutatásokra

"...Rekordösszeggel, 6,4 milliárd euróval (1818 milliárd forinttal) támogatja jövőre az Európai Unió a kutatásfejlesztési és innovációs projekteket..."

Magyar Nemzet, 2010. július 26., hétfő, 13. oldal
Az IVSZ is készül az új kihívásokra
"...Miközben rengeteg pénz ment el kudarcba fulladt programokra, nagyon keveset költött hazánk kutatás-fejlesztésre...
...Emellett kifinomultabb kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) programokat is szükségesnek látnak kidolgozni egy hatékony inkubációs modellel egybekötve, amelyben a támogatás elsősorban szolgáltatás formájában valósulhatna meg..."

Népszava, 2010. július 27., kedd, 7. oldal
Egyenlőtlen eloszlás
"...csakis a termelőtevékenységek hozhatják el az üdvöt, és ezek mozgatóereje a technikai megújulás. Ám Magyarországon az innováció mindegyik politikai irányzat által mélyen elhanyagolt tényező..."

kisalfold.hu, 2010. július 27., kedd
Aki keres, talál? - Álláspiaci változások 2010 első felében
"...A felmérés eredményei alapján a technika és fejlesztés területéhez kapcsolódó álláshirdetések mennyisége esett vissza legnagyobb mértékben az előző évhez képest: 57% volt a csökkenés..."

klubradio.hu, 2010. július 28., szerda
Felszedi a félig kész járdát a kormány?
"...Tizenhatmilliárd forintot zárolt a kormány részben az innovációs keret terhére. Az Innovációs Szövetsége elnöke szerint a döntés elfogadhatatlan. Ha nem történik meg őszre a 16 milliárdos zárolás részbeni feloldása, az óriási károkat okoz. Emellett érdekes lesz elmagyarázni azt is jövőre uniós elnökként, hogy mi is történt a magyar innovációval - mondta Szabó Gábor a Megbeszéljükben..."

magyarhirlap.hu, 2010. július 28., szerda
Ismét megindítják a Széchenyi-tervet
A program hét kitörési pontjával a cél a foglalkoztatás bővítése és a versenyképesség javítása

demokrata.hu, 2010. július 28., szerda
Új Széchenyi Terv: egymillió új munkahely

tranzit.hu, 2010. július 28., szerda
Új Széchenyi Terv: egymillió új munkahely

Magyar Nemzet, 2010. július 29., csütörtök, 1+11. oldal
Indul az új Széchenyi-terv
A gazdasági program magyarok tízezreinek álmait és reményeit válthatja valóra

Magyar Nemzet, 2010. július 29., csütörtök, 7. oldal
A megújult Széchenyi-terv

Népszabadság, 2010. július 29., csütörtök, 1+9. oldal
Széchenyi 2.0
A Orbán-kormány hét kitörési pontot lát - Társadalmi vitára bocsátották a tervet

Népszava, 2010. július 29., csütörtök, 10. oldal
Indul a Széchenyi Terv második változata
Eldózerolja a múltat az új kormány, és azt ígéri, hogy 2030-ra elérik az uniós átlag feletti gazdasági fejlettségi szintet

Magyar Narancs, 2010. július 29., 20+21. oldal
"Nagyon új még a rendszer"
Szabó Gábor akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem rektora
"...Mit kezdhetnek majd az egyetemi hallgatók a diplomájukkal? Olyan tudást sajátítanak el, amit valamikor az életben még hasznosíthatnak, vagy puszta időpocsékolás volt az egyetemen eltölteni legszebb éveiket? A lézerfizikust, aki 2007 óta a Magyar Innovációs Bizottság elnöke is, a sikeres elhelyezkedés titkáról kérdeztük..."

euroastra.hu, 2010. július 29., csütörtök
Új Széchenyi Terv: egymillió új munkahely

hetivalasz.hu, 2010. július 29., csütörtök
Mire képes a Matolcsy-Fellegi-Orbán hármas?

privatbankar.hu, 2010. július 29., csütörtök
Álláskeresés: kinek van esélye?

atv.hu, 2010. július 29., csütörtök
Állást keres? Itt megtudhatja, mire van igény

Népszava, 2010. július 30., péntek, 17. oldal
CSR-díj: újra lehet pályázni

Délmagyarország, 2010. július 30., péntek, 9. oldal
Presztízs díjasok fél esztendeje
Újabb sikereket értek el lapunk kitüntetett vállalkozásai

Délvilág, 2010. július 30., péntek, 9. oldal
Presztízs díjasok fél esztendeje
Újabb sikereket értek el lapunk kitüntetett vállalkozásai

delmagyar.hu, 2010. július 30., péntek
Presztízs díjasok fél esztendeje
"...A termék márciusban megkapta a hazai legrangosabb Magyar Innovációs Nagydíj különdíját is. Az iziSHOP elektronikus közlekedési menetjegyet Pécs mellett más városok is szeretnék alkalmazni..."

elektronet.hu, 2010. július 30., péntek
Álláspiaci változások 2010 első felében

nlcafe.hu, 2010. augusztus 2., hétfő
A tehetség - átok vagy áldás?

nepszava.hu, 2010. augusztus 3., kedd
Leleményes nemzeti listázás
"...Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter az Új Széchenyi Terv ismertetésekor hangsúlyozta: a gazdasági kitörési pontok és fejlesztési területek kialakítását csaknem másfél éves elemzői munka előzte meg. A program kialakításában több mint 70 munkacsoport 500 kutató és elemző vett részt..."

kisalfold.hu, 2010. augusztus 3., kedd
Százmilliók gyakorlatias kutatásra

Világgazdaság, 2010. augusztus 3., kedd, 4. oldal
EIB-céghitel k+f-re
"...Az Európai Befektetési Bank 220 millió eurós kutatási-fejlesztési hitelt nyújt a John Deere francia- és németországi vállalatainak, hogy alacsonyabb károsanyag-kibocsátású eszközökkel tudják felszerelni mezőgazdasági gépparkjukat..."

portfolio.hu, 2010. augusztus 3., kedd
Veszni hagyják a k+f kedvezményeket a kkv-k
"...A hazai, kutatás-fejlesztési (k+f) tevékenységgel összefüggő adókedvezmények köre nemzetközi szinten is kiemelkedő a Deloitte szerint, sok hazai vállalat mégsem él az igénybe vehető kedvezményekkel, mert nem ismeri azokat..."

Népszabadság, 2010. augusztus 4., szerda, 11. oldal
K+F: Magyarország, az ismeretlen adóparadicsom

"...A hazai, kutatás-fejlesztési tevékenységgel összefüggő adókedvezmények köre nemzetközi szinten is kiemelkedő, sok vállalat mégsem él az igénybe vehető kedvezményekkel, mert nem ismeri azokat..."

Napi Gazdaság, 2010. augusztus 4., szerda, 2. oldal
Nem élnek a kedvezménnyel a kkv-k

Magyar Nemzet, 2010. augusztus 4., szerda, 6. oldal
Az ország műszaki fejlesztése

"...A kormányzatnak most olyan felelős műszakitechnológia-politikát támogató intézményt kell létrehozni, amely a hazai kutatás-fejlesztést versenyhelyzetbe hozva megalapozhatja akár a rövid távú gazdasági kilábalást e, mondjuk meg őszintén, elsősorban morális válságból. Olyan kutatás-fejlesztést kell támogatni, mely jövőképet ad a magyar műszaki, gazdasági értelmiségnek, hogy ne lábbal szavazzon, hanem itthon szolgálhassa a nemzet érdekeit..."

adoforum.hu, 2010. augusztus 4., szerda
Nem élnek a kedvezménnyel a kkv-k

Világgazdaság, 2010. augusztus 5., csütörtök, 2. oldal
Várjuk a javaslatok sorát
Elengedhetetlen a vállalkozások versenyképességének a javítása

"...A vállalkozások felszabadítását, versenyképességük javítását ígéri Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkára. Meggyőződése, hogy e nélkül nem lesz egymillió új munkahely, növekedés, jólét Magyarországon...
...- A deficitcsökkentésnél a megtakarítási tételekbe nemcsak a már említett bankadó, hanem ez a 16 milliárd is beletartozik. Emellett az is nyilvánvaló, hogy az innovációs pénzek nem egy-egy kutatóintézet rejtett finanszírozására szolgálnak. Olyan innovációs stratégiára van szükség, amely az innovációt és a vállalkozásokat összekapcsolja, az innovációval foglalkozókat pedig bekapcsolja a nemzetközi hálózatokba. Terveink szerint az új stratégia év végére elkészül, és ennek alapján jövőre már megfelelő finanszírozási feltételeket kívánunk biztosítani a magas hozzáadott értéket teremtő innováció számára..."

Világgazdaság, 2010. augusztus 5., csütörtök, 3. oldal
Nem csökkent a k+f ráfordítás

"...Miközben Magyarország lemaradt a legtöbb uniós tagállamtól a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások nagyságát tekintve, a válság nem vette el sem az állam, sem a vállalkozások kedvét attól, hogy áldozzanak erre. Mint a Központi Statisztikai Hivatal előzetes adataiból látható: kutatási és fejlesztési tevékenységre 2009-ben Magyarországon 299,2 milliárd forintot fordítottak, ez a GDP 1,15 százalékának felel meg..."

Magyar Narancs, 2010. augusztus 5., csütörtök, 16+17. oldal
Kétszer ugyanabba

"...Végre itt a gazdasági csodafegyver, a második Széchenyi-terv. Funkciója, elődjéhez hasonlóan, a kormányzati kommunikáció csúcsra járatása; a különbség, hogy most már a más pénzének elköltésére lehetünk majd büszkék...
...Nyilván kevésbé lehet kárhoztatni a kutatás-fejlesztésre adott 15 milliárdos többlettámogatást, melynek elosztásába az MTA is beleszólhatott..."

Várható események

EU FP Akadémia

Tagszervezetünk, a TéT Alapítvány, folytatja sikeres tréning sorozatát, hogy felkészítse a K+F szektor résztvevőit az EU 7. Kutatási Keretprogramjában való sikeres pályázásra.

Az EU FP Akadémia 2010. őszi szemesztere a következő egynapos modulokat kínálja:
szeptember 2. | Felkészülés az EU 7. Keretprogram "Egészségügy" témájú pályázataira
szeptember 16. | Ismerjük meg az EU 7. Keretprogram pénzügyi szabályait!
szeptember 30. | Felkészülés az EU 7. Keretprogram környezetvédelem témájú pályázataira
október 14. | Felkészülés az EU 7. Keretprogram mezőgazdaság és élelmiszeripar témájú pályázataira
október 28. | Felkészülés az EU 7. Keretprogram "Kutatási potenciál" pályázatára
november 11. | A kkv-k támogatása termék, technológia és szolgáltatás fejlesztéséhez a 7. Keretprogram keretében
november 25. | Felkészülés az EU 7. Keretprogram társadalomtudomány témájú pályázataira
december 9. | Az EU 7. Keretprogram projektek menedzselésének adminisztratív és pénzügyi tudnivaló

Az FP Akadémia tréningsorozat részletes programja a TéT Alapítvány honlapján érhető el: www.tetalap.hu/hu/hirek-a-esemenyek/kepzesek-tanfolyamok.html.

TII Summer School

2010. szeptember 6-10. között, Vilniusban rendezi meg a TII Summer Schoolt a Technology Innovation International (TII). A TII 1984-ben, az Európai Bizottság támogatásával jött létre, mára már 235 tagja van, 36 országból.

Az idei témák között megtalálható:
- tárgyalási készségek és a megállapodás művészete,
- sikertényezők az új technológia-alapú cégek növekedésében,
- siker elérése a nemzetközi projektmenedzsmentben,
- üzleti helyzet teremtése a technológiai lehetőségek számára
- kkv-k felkészítése együttműködésen alapuló üzleti innovációs projektekre.

A részvételi díj a teljes kurzusra 1390 euró (990 euró a közép- és kelet-európai országokból és a fejlődő országokból érkezőknek), de az egyes napokra külön-külön is lehet regisztrálni.

További információ és regisztráció: http://www.tii.org/

Ready for Equity! Akadémia

A 2010. szeptember 21-én induló Ready for Equity Akadémia egy tréning program üzleti angyalok és befektetőket kereső vállalkozások számára. Az Akadémia programja a résztvevők ismereteire és szakértelmére szabva lefedi az összes, az informális befektetési piacon fontos tudnivalót a piac résztvevői, szakértők és az üzleti angyalok számára.

Az üzleti angyalok számára 15, a vállalkozások számára 8 tréning modult kínáló RfE! Akadémia program részleteiről személyesen is tájékozódhatnak a RfE! Akadémia program indítását és egyben a Ready for Equity!2 projekt zárókonferenciáját jelentő programon, amely 2010. szeptember 20-22-én kerül megrendezésre a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában (9021 Győr, Szent István út 10/A).

A konferencia munkanyelve angol. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció és bővebb információ: www.readyforequity.eu/article/2010/launch_of_the_ready_for_equity_academy

További információ: Félhelyesné Zubonyai Judit, nemzetközi referens
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tel.: +36 96 520 228; e-mail: readyforequity@gymskik.hu

Future World Symposium

2010. szeptember 15-16-án rendezik meg a Future World Symposium elnevezésű konferenciát Londonban, a Lord's Cricket Ground-on.

A konferencia témái:
- mobil, vezeték nélküli kommunikáció
- digitális média és otthon
- közlekedés
- összkapcsolhatóság, felhő, tömeg, az innováció platformjai
- energiahatékonyság, kis teljesítmény, zöld termékek.

Regisztráció: http://bit.ly/FWS-Register

4. Innováció - Vállalkozói csúcstalálkozó

"A jövőt alakítani: innováció és kitartás" mottóval kerül megrendezésre a 4. Innováció - Vállalkozói csúcstalálkozó 2010. szeptember 23-án, helyszín: Frankfurtban am Main.

Az eseményen három különálló fórumban, 3-3 előadást hallgathatnak meg a résztvevők, melyek témái:
- Komplexitás és innováció,
- Az innováció és márka mint sikersztori,
- A tudás piacot teremt,
- A termelékenységi koncepció "újraindítása",
- Software 2020 - Kiválóság a klasztereken keresztül,
- A nyílt innováció esélye a középvállalatoknál,
- Az innováció "nőies",
- Finanszírozás,
- Innovatív személyiségterv,
- Nemzetközi klaszterek és hálózatok.

A programot Roland Koch, Hessen tartomány miniszterelnöke nyitja meg, előadást tart többek között Dieter Posch gazdasági és közlekedési miniszter is.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött és térítéses.
Részletes program és további információ a www.innovationsgipfel.de linken olvasható.

ADT-konferencia

Az ADT (Német Innovációs Technológiai és Alapítóközpontok Országos Szövetsége) szokásos éves konferenciájára 2010. szeptember 26-28. között kerül sor a németországi Bautzenben. Az idei konferencia mottója "Innovációs központok - az ipari gócpontoktól távoli regionális gazdaság számára szolgáltatók".

A résztvevők érdekes szakmai előadásokon és megbeszéléseken vehetnek részt, többek között a
- Központok vonzerejének növekedése a gócterületeken kívül,
- Az alapítás támogatásának elemei,
- Az újdonságok centrumvezetőknek" című fórumokon,

illetve az "Innovációsközpontok - Versenytársak vagy partnerek?" című megbeszélésen.
A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. A részvételi díj augusztus 13-ig történő jelentkezés esetén kedvezményes. A részvételi feltételekről, illetve a programokról bővebb információ a http://www.adt-online.de honlapon olvasható.

Innovation 2010 - Erősítsd a stratégiád, a folyamataidat és a technológiád

2010. november 18-19-én, Barcelonában rendezi meg az Axiom Group "Innovation 2010 - Erősítsd a stratégiád, a folyamataidat és a technológiád" című konferenciáját.

Vitaindító előadók:
- Gunnar Heldebro, alelnök, Ericsson,
- Felix Previdoli, alelnök, Lonza,
- Reon Brand, senior igazgató, Philips,
- Guido H. Petit, igazgató, Alcatel-Lucent Technológiai Akadémia,
- Peter H.M.J. Malaise, nemzetközi koncepció menedzser, Ecover,
- Michael Heiss, alelnök, Siemens,
- Pete Vaneste, vezető alelnök, Taminco,
- Stephan Hess, volt alelnök, Alstom,
- Hubert Delatte, igazgató, Faurecia,
- Mats R Nilsson, a K+F központ vezetője, Alfa Laval.

Érintett témák:
- versenyelőny szerzése az innováción keresztül,
- innovációs platformok, a növekedés fontos új területeinek megszerzése érdekében,
- stratégiai innováció: a jövőbeli érték meghatározása és fejlesztése,
- kiválóság a K+F-ben
- innováció = értékteremtés
- a fenntartható ötletek / innováció fontosságának megértése,
- innováció egy 2.0-ás vállalkozásnál,
- hatékony együttműködés és együttalkotás megteremtése
- innováció a műszaki technológiák és a vevői igények által,
- a jövő új termékfejlesztésének vizsgálata,
- az új technológiák hatása: a legújabb trendek,
- innovativitás a kommunikációban: a túlélés kérdése,
- innováció a munkavállalói kultúrán keresztül: a leginnovatívabb a legjövedelmezőbb.

További információ: http://axiomgroupe.com/index.php?opt=conferences&see=31

Pályázati felhívások

Észak-magyarországi Regionális Innovációs Díj

A 2009. évben meghirdetett Észak-magyarországi Regionális Innovációs Díj pályázati felhívás sikeres tapasztalataira építve, a NORRIA Észak-magyarországi Regionális Ügynökség, az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési, valamint Innovációs Tanács támogatásával 2010-ben is pályázatot hirdet Regionális Innovációs Díj elnyerésére.

A pályázat célja gazdálkodó szervezetek - konkrét gazdasági eredményt felmutató - innovációs, innovatív technológiában és/vagy termékfejlesztésben kiemelkedő vállalkozások elismerésére. Pályázatot nyújthatnak be bármely az Észak-magyarországi Régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozások, egyéni vállalkozók. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 10.
Részletekről tájékozódhatnak a www.norria.hu weblapon.

GE Ecomagination Challenge

Tagintézményünk, a GE 200 millió dolláros nyílt innovációs versenyt hirdetett 2010. július 13-án, melynek keretében olyan áttörést jelentő ötleteket vár, amik elősegítik az intelligensebb, tisztább, hatékonyabb villamoshálózat kialakítását, valamint a nagyobb hatékonyságú hálózati technológiák bevezetését.

A globális felhívás arra ösztönzi a technológiai szakembereket, a vállalkozókat és az induló vállalkozásokat, hogy osszák meg legjobb ötleteiket, és egyesítve erőiket adjanak választ a világ egyik legnagyobb kihívására, a XXI. század igényeire szabott, újgenerációs villamosenergia-hálózat megvalósításával.

A pályázatokat három átfogó kategóriában várják: megújuló energiaforrások, hálózatok, valamint öko-háztartások/öko-épületek. A nyertes pályázók üzleti kapcsolatra léphetnek a GE-vel, illetve 100 000 dollár összegű díjazásban részesülhetnek kiemelkedő vállalkozói tevékenységük és újító megoldásaik elismeréseképpen.

A pályázatok beadási határideje 2010. szeptember 30.
A versenyre a http://challenge.ecomagination.com weblapon lehet jelentkezni.
 
Felelős szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Kincses Anna
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.