Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2022-12-13
Untitled Document Tagság


Alapszabály
Közvetlen tagintézmények
Közvetett tagintézmények
Untitled Document Tagfelvétel

Ha a Szövetséghez szeretne tartozni, kérjük töltse le a belépési nyilatkozatot és juttassa vissza hozzánk kitöltve, postán vagy szkennelve.


Belépési nyilatkozat
(Word, 35 KB)
Tagdíjrendszer
(Word, 26 KB)
Alapszabály és SZMSZ
(Word, 153 KB)
Untitled Document Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1116 Budapest,
Fehérvári út 108-112.
2. emelet (Nádor udvar)

tel.: (+361) 200 0731
mobil: +3630 955 0420
www.innovacio.hu
A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

1. §

1. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA:

A Magyar Innovációs Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Fővárosi Törvényszék által 01-02-0003213 szám alatt nyilvántartott civil szervezet, önálló jogi személy, amely a tagok által meghatározott Alapszabály, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk"), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint működik.

Éves munkatervét és feladatait választott elnöksége határozza meg, tagsága jóváhagyásával.
Működésének feltételeit elsősorban a tagdíjak biztosítják.

2. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ADATAI:

2.1 A Szövetség székhelye: Budapest, Fehérvári út 108-112. 1116
2.2 A Szövetség regionális képviseletei:
Észak-magyarországi Képviselet: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Észak-alföldi Képviselet: Debrecen, Szirom u. 19., 4225
Dél-alföldi Képviselet: Szeged, József Attila sgt. 130., 6726
Nyugat-dunántúli Képviselet: Győr, Gesztenyefa u. 4., 9028
Közép-dunántúli Képviselet: Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. 8000
Dél-dunántúli Képviselet: Pécs, Őz u. 5., 7624
Közép-magyarországi Képviselet: Budaörs, Gyár utca 2., 2040
2.3 Neve: Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)
angolul: Hungarian Association for Innovation (HAI)
németül: Ungarischer Innovationsverband
franciául: Association d' Innovation de Hongrie
2.4 Címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
2.5 Pecsétje: Téglalap alakú Magyar Innovációs Szövetség felirat
2.6 Alapítói: 30 tagvállalat, mely 1990. december 14-ei alakuló közgyűlésén hozta létre a Magyar Innovációs Kamarát.
Geodézia Rt. 1149 Budapest Bosnyák tér 5
BORSODI VEGYI KOMBINÁT 3700 Kazincbarcika Bólyai tér 1.
Debreceni Tud. Műszaki Park Kft 4026 Debrecen Péterfia u. 25.
ERŐTERV Rt. 1094 Budapest Angyal u. 1-3.
Gyógyszerkutató Intézet
INNOTECH Műegy. Innovációs Park Kft 1119 Budapest Andor u. 60.
INNOTRADE 1012 Budapest Márvány u. 17.
INTERMARK Marketing és Tanácsadó Kft 1052 Budapest Párisi u. 3.
Ipari Kockázati Tőke Kft. 1126 Budapest Nagy Jenő u. 5.
Ipari Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány 1063 Budapest Munkácsy M. u. 16.
Ipari Technológiai Intézet 1148 Budapest Fogarasi út 10-14.
Ipari Reklám és Propaganda Vállalat 1081 Budapest Rákóczi út 57.
Mezőgépfejlesztő Intézet 1013 Budapest Krisztina krt. 55.
MTA Izotópkutató Intézet 1121 Budapest Konkoly Thege u. 29-33.
Műanyagipari Kutató Intézet 1950 Budapest Hungária krt. 114.
OLAJTERV Olajipari Fővállakozó és Tervező Rt. 1117 Budapest Október huszonharmadika u. 16.
Országos Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet 1021 Budapest Ötvös J. u. 1-3.
Papíripari Kutatóintézet Kft 1215 Budapest Duna u. 57.
TESCO Nemzetközi Műszaki Tud. Együttműködési Kft 1054 Budapest Hold u. 21.
TUNGSRAM Rt. 1044 Budapest Váci út 77.
KEMIKÁL
NOVIKI Innovációs és Szolgáltató Rt. 1082 Budapest Horváth M. tér 10.
Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet Szászhalombatta
KGT
Pénzügykutató Rt. 1060 Budapest Paulay E. u. 36.
Ipari Fejlesztési Bank Budapest Hold u. 25.
Uniform Külkereskedelmi Közös Vállalat 1101 Budapest Zách u. 3/a
ITEX Lézer- és Számítástechnikai Kft. 1149 Budapest Angol u. 27.
INVESTBANK Műszaki Fejlesztési Bank 1053 Budapest Képíró u. 9.
Licencia Külkereskedelmi Vállalat Budapest
2.7 Alapszabály eredeti kelte: 1990. december 20.
2.8 Cégjegyzék száma, kelte: 6 Pk. 64 895/1/1991.01.07.
Cégbírósága: Fővárosi Bíróság
2.9 Adószáma: 19652557-2-43
2.10 Pénzforgalmi jelzőszáma: 10200878-31513089-00000000
2.11 Statisztikai jelzőszáma: 19652557-9412-529-01
2.12 A Szövetség törvényességi felügyeletét a Fővárosi Törvényszék [Ptk. 3:34. § (1) bek.], a törvényességi ellenőrzését a Fővárosi Főügyészség látja el. [2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.) 11. §].

2. §

1. A SZÖVETSÉG CÉLJA:


Elősegíti, hogy a kutatás, a fejlesztés, a tervezés és a gazdálkodás egyéb területén az állandó megújulásra való törekvés igazi érdemi erőforrása legyen a magyar gazdaságnak.

Ennek érdekében konkrétan közreműködik abban, hogy
jelentősen növekedjék a Magyarországon létrehozott és hasznosított szellemi vagyon,
a hazai előállítású termékekben, gyártmányokban, hazai szolgáltatásokban és alkalmazott technológiákban mind nagyobb mértékben realizálódjanak a szellemi termékek, a műszaki tudományos eredmények,
fokozódjék a szellemi termékek kereskedelme,
a szellemi termékek létrehozásának finanszírozás-rendszere egyértelműen ösztönző legyen,
a jogi szabályozás támogassa és védje a szellemi termékek létrehozóit és hasznosítóit,
széles körű elismertséget kapjanak a kiemelkedő szellemi teljesítmények,
a tagság és a magyar innovációs potenciál szakmai és gazdasági érdekeinek hatékony képviselete megvalósuljon,
a vállalkozások között a szakmai információs áramlást, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, és szakterületek fejlődését elősegítse.

2. A SZÖVETSÉG FELADATKÖRE:

2.1. Kezdeményezi, koordinálja, szervezi a Szövetség tagjai (illetve tagozatai) összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, amelyeket a szakterület presztízse, a tagok érdekének érvényre juttatása bármely téren megkíván (TEÁOR 9412).
2.2. A tagok összehangolt véleménye alapján állást foglal a szakmai, a vállalkozásokat érintő általános és alapvető kormányzati döntések és a szabályozók tervezeteivel kapcsolatban. A Szövetség állásfoglalásairól a gazdaságirányítási és az érintett civil szervezeteket tájékoztatja.
2.3. Figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését, az illetékes gazdaságirányítási szerveknél kezdeményezi a vállalkozásokat nehezítő szabályzók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását, indítványozza a szellemi termékek létrehozását, forgalmát segítő jogszabályok kiadását.
2.4. Részt vesz más civil szervezetek állásfoglalásainak, a gazdasági élénkítést célzó javaslatainak a Magyar Innovációs Szövetséget érintő szakmai megalapozásában.
2.5. Szövetségi, indokolt esetben tagozati szinten szakmai-etikai bizottságot működtet, amely a gazdasági kamarák, valamint a munkaadói szövetségek etikai bizottságaival együttműködve, etikai kódexeinek figyelembevételével tevékenykedik.
2.6. Segíti a tagjai és az egyéb vállalkozók közötti együttműködést, közös felkérésre vitás kérdésekben egyeztetést szervez.
2.7. A vállalkozások szakmai kérdéseit érintő általános feltételek, hatósági előírások, ajánlások és útmutatók, rendelkezésre álló mintaszerződések, közreadásával segíti tagjai tevékenységét.
2.8. Információs, egyeztető, döntéselőkészítő együttműködést épít ki és tart fenn az állami szervekkel (minisztériumok, kormányszervek, országgyűlési bizottságok) társadalmi és gazdasági érdekcsoportokkal mindazon kérdésekben, amelyek a szakterület érdekeinek érvényre juttatását indokolttá és szükségessé teszik.
2.9. Tagozati és regionális intézményeket hoz létre, illetve épít ki, és ezen szervezetek működtetésével segíti a vállalkozások innovációs készségének növelését, és közreműködik a kutatás-fejlesztés eredményeinek gyakorlati hasznosításában (TEÁOR 7490).
2.10. Tagintézményei és a hazai innovációs szféra (ágazat) egésze vonatkozásában ellátja a munkaadói érdekképviseleti feladatokat. E tevékenysége során együttműködik más munkaadói érdekképviseleti szervezetekkel, országos munkaadói szövetségekkel.
2.11. A Szövetség a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kialakítása érdekében
céginformációt szerez be vagy tagjait céginformáció beszerzési lehetőségekről tájékoztatja,
segítséget nyújt tagjainak a nemzetközi munkában való részvételhez, beérkező külpiaci információkat továbbít,
kapcsolatot tart külföldi szakszövetségekkel,
nemzetközi szövetségekben és fórumokon képviseli a szakterületen tevékenykedő tagokat,
szervezi több vállalkozó közös külföldi képviseletét, ügynökségét.
2.12. Sajtó és propagandamunkát végez, konkrét akciókat szervez, tagsága és szakterülete körében az innovációs tevékenység segítése, információs hátterének biztosítása, és általában a műszaki innováció, vállalkozói és népgazdasági jelentőségének, eredményeinek népszerűsítése érdekében (TEÁOR 5811, TEÁOR 5814).
2.13. Rendszeres tájékoztatást nyújt tagjainak tudomására jutott piaci (versenytárgyalási, ügyletkötési) és egyéb lehetőségekről.
2.14. Tagok által igényelt szolgáltatásokat végez (pl. szimpóziumok, konferenciák (TEÁOR 8230), továbbképzések (TEÁOR 8559) szervezése, marketing tevékenység, iparjogvédelmi tanácsadó tevékenység stb.), hazai innovációs eredményeket bemutató kiállításokat, rendezvényeket szervez, fiatalokat segít az innovációs képességük fejlesztésében, a kiemelkedő innovációs tevékenységet díjakkal, jutalmakkal elismeri.
2.15. A Szövetség közreműködik abban, hogy tagjai hozzájussanak mindahhoz a konkrét gazdasági, szakmai, üzleti, pályázati információkhoz, tanulmányokhoz, amelyek segítik a szellemi termékek létrejöttével, átvételével, megvalósításával és értékesítésével, illetve az innovációval kapcsolatos tevékenységeket (TEÁOR 7220).

3. §

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG TAGSÁGA:

1. A Szövetség tagja lehet minden - tevékenységét cégszerűen folytató - Magyarországon bejegyzett, székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalat, vállalkozás, gazdasági társaság, intézmény, alapítvány, egyesület, szövetség, egyéni vállalkozó, amely a Magyar Innovációs Szövetség céljaival egyetért, és annak Alapszabályát, valamint határozatait magára nézve kötelezően elismeri. A Szövetség tagja természetes személy nem lehet.
2. A tagok belépése önkéntes.
3. A Magyar Innovációs Szövetség tagjai éves tagdíjat fizetnek, melynek mértékét évente a közgyűlés határozza meg. A tagdíj fizetése a Szövetség bankszámlájára történő átutalással teljesítendő. Az éves tagdíjat évente az I. negyedév végén, ill. a közgyűléstől vagy a belépéstől számított 30 napon belül egy összegben kell befizetni.
4. A Magyar Innovációs Szövetség tagjai sorába a belépés a Szövetség elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a belépő nyilatkozik, hogy a Szövetség Alapszabályát és a tagok együttműködésének és a piaci magatartásának etikai normáit magára nézve kötelezően elismeri. A tagság a nyilatkozatnak az Elnökség részéről történt elfogadásával kezdődik.
5. A tag kilépési szándékát - legalább hat hónappal a naptári év vége előtt - az elnökségnek kell írásban bejelentenie. A tagság a naptári év utolsó napjával szűnik meg. Megszűnik a tagság akkor is, ha a tag működését felszámolják, illetve jogutód nélkül megszűnésére egyéb módon sor kerül. Ha a tag - felhívás ellenére - nem teljesíti az Alapszabályban vállalt kötelezettségeit, az elnökség többségi döntéssel jogosult a tagot a Szövetség tagjai közül kizárni [Ptk. 3:74. § (1) bek. c) pont]. A kizárási eljárás megindításáról az érintett tagot értesíteni kell és lehetőséget kell számára adni, hogy védekezését akár írásban, akár szóban előadhassa. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot igazolható módon kell az érintett tagnak megküldeni. A kizáró határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat a közléssel jogerőssé válik, és a tag a nyilvántartásból törölhető.

Az a tag, aki felszólítás ellenére 1 évnél hosszabb ideje nem fizetett tagdíjat, a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik, és a határozatképesség szempontjából nem számít a Szövetség tagjának.

4. §

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

1. A Szövetség tagjának jogában áll képviselője útján:

1.1. a Szövetség közgyűlésén részt venni,
1.2. megválasztás esetén a Szövetség testületeiben tisztséget viselni,
1.3. közgyűlés és Választmányi ülés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni,
1.4. a közgyűlést, a Szövetség elnökségét, illetve Választmányát javaslataival, kezdeményezésekkel megkeresni,
1.5. a szövetségi ülésekre előterjesztett javaslatok megvitatásában, a határozatok és ajánlások meghozatalában egy szavazati joggal, a tag képviselőjének személyes jelenléte útján részt venni,
1.6. a tisztségviselők funkcióiból való visszahívását kezdeményezni, ehhez a mindenkori taglétszám 20 %-ának írásos nyilatkozata szükséges. A visszahívásról két hónapon belül közgyűlésen (szükséges esetben rendkívüli közgyűlésen) titkos szavazással kell dönteni.
1.7. a Szövetség szolgáltatásait igénybe venni,
1.8. a szövetségi tagságát hivatalos iratain feltüntetni,

2. A Szövetség tagjának kötelezettségei:

2.1. a Szövetség célját támogatni és munkájában részt venni,
2.2. a Szövetség Alapszabályát és a szövetségi ülések határozatait betartani, ajánlásait figyelembe venni,
2.3. a Szövetség munkájához szükséges - a vállalkozási titkot nem sértő - információkat rendelkezésre bocsátani,
2.4. gazdálkodási munkában a Szövetség többi tagjának érdekét szem előtt tartva az együttműködés szellemét erősíteni,
2.5. a Szövetség által meghatározott etikai normákat betartani, az éves tagdíjat befizetni.

5. §

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG VEZETŐ SZERVEI:

1. A közgyűlés:

1.1. A Szövetség döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a Szövetség tagjainak összességéből áll. A közgyűlést évente legalább egyszer, illetve szükség szerint kell összehívni.
A tagoknak a közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés előtt legalább 14 nappal írásos formában, igazolható módon meg kell kapniuk. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség nevét és székhelyét, valamint a napirendet. A közgyűlési meghívóban (postai úton vagy e-mailen) közölni kell a közgyűlés helyét, időpontját, valamint azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes. A Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
1.2. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább a fele jelen van. A közgyűlés határozatait szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Szövetség alapszabályának, illetve módosításának jóváhagyásához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata kell. Ha a közgyűlés nem határozatképes, és ismételten összehívásra kerül, akkor a megjelentek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban, ha erről a körülményről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
1.3. A közgyűlést és rendkívüli közgyűlést az elnök vagy az általános elnökhelyettes hívhatja össze és vezeti le.
1.4. Rendkívüli közgyűlést akkor kell összehívni, ha azt minimum 40 tag írásban, a tárgysorozat pontos meghatározásával kéri. A rendkívüli közgyűlést az elnöknek vagy az általános elnökhelyettesnek az indítvány kézhezvételét követő 30 napon belül kell összehívni.
1.5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a Szövetség Alapszabályának jóváhagyása és módosítása,
az éves költségvetés elfogadása,
az éves beszámoló elfogadása,
a tagsági díj megállapítása,
a Szövetség tisztségviselőinek: elnökségének, választmányának és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása, felmentése,
állásfoglalás azokban a kérdésekben, amelyekről a programban a közgyűlés így határozott,
a Szövetség jelenlegi és korábbi tagjai, a Szövetség tisztségviselői és a felügyelőbizottságának tagjai vagy a Szövetség más szerveinek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
a végelszámoló kijelölése,
minden olyan feladat, melynek megtárgyalását a Szövetség elnöksége a közgyűlés elé javasol,
a tagok gazdasági érdekeit jelentősen befolyásoló Szövetségi ajánlások és állásfoglalások elfogadása,
döntés a Szövetség névváltoztatásáról, a Szövetség esetleges megszűnéséről és a vagyon felosztásáról, valamint más szervezettel való összevonásáról.
1.6. A közgyűlés helyét, idejét, tárgysorozatát, valamint az előkészítésért felelős személyeket az elnökség jelöli ki.
1.7. A közgyűlésre a tagok képviselőin kívül további résztvevőket tanácskozási joggal vagy anélkül is meg lehet hívni.
A tárgysorozathoz a közgyűlés tanácskozási joggal meghívott résztvevői hozzászólhatnak.
1.8. A határozatok meghozatalakor a szavazásban résztvevők 20 %-ának támogatását élvező kisebbség véleményét nyilvánosságra kell hozni, illetve a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az eltérő véleményt - ha az érintettek azt külön kérik - a létszámaránytól függetlenül rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
1.9. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
1.10. Titkos szavazást kell elrendelni személyi kérdések eldöntésekor (a vezető tisztségviselő megválasztása, felmentése), valamint, ha azt a szavazati jogú résztvevők egyharmada indítványozza.
1.11. A Szövetség bármely tagja jogosult a közgyűléshez - annak kezdete előtt legalább 10 nappal - írásbeli javaslattal fordulni.
Az elnök ezzel kapcsolatos ismertetője után a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt a javaslat napirendre tűzéséről vagy a Szövetség más vezető szerve hatáskörébe utalásáról.
1.12. A közgyűlés kötelező napirendi pontjai:
a határozatképesség megállapítása,
a napirend elfogadása,
az elnökség beszámolója,
a Felügyelő Bizottság beszámolója,
tisztségviselő-választás esetén a választás lebonyolítása.
1.13. A közgyűlés értékeli és megvitatja az előző közgyűlés óta végzett munkát, és meghatározza a következő időszak legfontosabb feladatait, majd határozatokat hoz a napirenden szereplő kérdésekben.
Határozatai, állásfoglalásai nem lehetnek ellentétesek az Alapszabály rendelkezéseivel. A határozatok meghozatalát követően a Levezető elnök azonnal szóban kihirdeti a határozatokat a közgyűlés előtt.
A közgyűlési határozatokat igazolható módon kell az érintettekkel közölni.
1.14. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a Szövetség elnöke és a közgyűlés által megjelölt két tag hitelesít. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a napirendi pontokat, a határozatképességet, a közgyűlési tisztviselők megválasztását és nevét, az elhangzottakat, a döntések tartalmát, idejét és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az írásban benyújtott előterjesztéseket, javaslatokat, a jelenléti ívet és titkos szavazás esetén a Szavazatszedő Bizottság által készített jegyzőkönyvet. Ezeket az okmányokat, valamint a szavazólapokat öt évig meg kell őrizni.
1.15. A közgyűlés munkáját segítő szervek, tisztségviselők:
Levezető elnök:
A Szövetség elnöke vagy az általános elnökhelyettes vagy a tiszteletbeli elnök akadályoztatása esetén valamelyik alelnök vezeti a közgyűlést és biztosítja annak rendjét.
Tisztújító közgyűlés esetén - az egész közgyűlésre vagy csak a tisztújítási napirendre - az elnökség javaslata alapján a közgyűlés egyszerű többséggel levezető elnököt választ.
Előkészítő Bizottság:
Az Előkészítő Bizottságot az elnökség bízza meg. Az elnök vezetésével előkészíti a közgyűlést, összeállítja az írásbeli és szóbeli előterjesztéseket, valamint a közgyűlés határozattervezetét.
Választás esetén kidolgozza a tisztújítás menetét.
Mandátumvizsgáló Bizottság:
Ellenőrzi a küldöttek megbízásának jogosságát, megállapítja a meghívott, illetve résztvevő küldöttek számát, valamint a részvétel százalékában kifejezett arányát.
Megállapítja a határozatképességet.
Szavazatszedő Bizottság:
Előkészíti, szervezi, illetve közreműködik a választásban, majd megállapítja és kihirdeti annak eredményét.
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Segítik a levezető elnök munkáját és hitelesítik (aláírják) a közgyűlés jegyzőkönyvét.
A Mandátumvizsgáló Bizottságot, a Szavazatszedő Bizottságot, valamint a jegyzőkönyvhitelesítőket a levezető elnök javaslata alapján a közgyűlés egyszerű többséggel választja meg.

2. A Szövetség Választmánya:

2.1. A Szövetség Választmányának feladatai:
irányítja, felügyeli a Szövetség szakmai tevékenységét, megvitatja a fontosabb szakmai koncepciókat,
figyelemmel kíséri a Szövetség elnökségének munkáját
kidolgozza és meghatározza a Szövetség közép- és hosszú távú stratégiáját.
2.2. A Választmány delegált tagokból, (társult szövetségek elnökei, regionális igazgatók, tagozati elnökök) és a közgyűlés által választott tagokból áll (30 fő).
A Választmányban legalább 50%+1 fő a választott tagok részaránya.
A Választmány elnöke a Szövetség mindenkori elnöke, elnökhelyettese a Szövetség mindenkori általános elnökhelyettese.
A Választmányi ülések állandó meghívottjai:
a Felügyelő Bizottság tagjai
az elnökség tagjai
az ügyvezető igazgató
A Szövetség választmányi tagjainak a tagok képviselői választhatók. A választás minden esetben titkos.
A választmányi tagok megválasztása négy évi időtartamra szól. Amennyiben a választott tagok a mandátumuk időtartama előtt a Választmányból kiválnak, a Választmány kooptálással kiegészülhet. A kooptált tagok száma a választott tagok 50 %-nál több nem lehet.
A választás során a legtöbb szavazatot kapott jelöltek a tisztségviselők.
2.3. 2.3. A Szövetség Választmányi üléseinek egyes napirendi pontjai megvitatásához a Szövetség Választmánya tanácskozási joggal a tagok és az illetékes főhatóságok, továbbá más szervezetek képviselőit is meghívhatja.
2.4. A Szövetség Választmánya szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tart ülést. A Választmány üléseit az elnök vagy az általános elnökhelyettes hívja össze és vezeti az ülést. A Választmány legalább öt tagjának írásbeli kérésére a Választmányi ülést 30 napon belül össze kell hívni.
2.5. A Választmány akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van.
2.6. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

6. §

1. A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE

Az elnökség tagjai:
az elnök
a tiszteletbeli elnök
az általános elnökhelyettes
a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke
hat alelnök
6 elnökségi tag
összesen 16 fő.
A Szövetség ügyvezetését a Szövetség elnöksége látja el. A Szövetség vezető tisztségviselői az elnökség tagjai és az Alapszabályban és SZMSZ-ben foglalt felhatalmazás alapján az ügyvezető igazgató.
Nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője, aki a Ptk. 3:22. §-ban foglalt, a vezető tisztségviselővel szembeni követelményeknek nem felel meg, illetőleg akivel szemben az ott megfogalmazott kizáró okok fennállnak.
A Szövetség első Elnökségének tagjai [Ptk. 3:5. § f) pont]:
Dr. Pakucs János, elnök (üv. ig. SZKFI)
Dr. Pázmándi Gyula, alelnök (Ipari Fejl. Bank)
Dr. Csák Attila (üv. ig. INNOTRADE)
Bolyky János (üv. ig. Ip. Kock. Tőkebefekt. Kft.)
Kovács Zoltán (ig. BVK)
Kacsók József (vezérig. NOVIKI)
Lengyel László (vez. ig. Pénzügyi Kut. Rt.)
Dr. Antall István (ig.MŰKI)
Somogyi Miklós (műsz. ig. h. ITI)

A Szövetség elnökségét - kivéve a Magyar Innovációs Alapítvány elnökét - a közgyűlés választja négy éves - kivéve a tiszteletbeli elnököt - időtartamra.
A Szövetség elnöksége
szervezi és koordinálja a Szövetség tevékenységét,
jóváhagyja a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát,
Az elnökség a szakmai-ágazati sajátosságok markánsabb kifejezése érdekében tagozatokat, a Szövetség helyi képviseletére, a szolgáltatások közvetlenebb biztosítása, a tagokkal való szorosabb kapcsolattartás érdekében regionális képviseleteket hoz létre, ill. felügyeli munkájukat. A tagozatok vezetőséget választhatnak és működési szabályaikat saját maguk állapítják meg.
felügyeli és ellenőrzi a Szövetség titkárságának munkáját,
közgyűlések között intézkedik a Szövetséget érintő ügyekben, és munkájáról minden választmányi ülésen beszámol.
Határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

2. AZ ELNÖK

összehívja és vezeti a közgyűlést, a Választmányi és az elnökségi üléseket
a Választmányi, ill. az elnökségi ülések között a testületek nevében intézkedik, és erről a testületeket utólag tájékoztatja
képviseli a Szövetséget és nevében nyilatkozik.

3. ÁLTALÁNOS ELNÖKHELYETTES

az általános elnökhelyettes az elnököt - akadályoztatása esetén - általános jogkörrel helyettesíti azon intézkedések kivételével, amelyeket az elnök kizárólagos hatáskörében tart fenn
a Választmányi, ill. az elnökségi ülések között a testületek nevében intézkedik, és erről a testületeket utólag tájékoztatja
képviseli a Szövetséget és nevében nyilatkozik
felügyeli a titkárság munkáját és a Szövetség gazdasági működését.

4. ALELNÖKÖK

Feladataik:
Az elnök, illetve az elnökség által meghatározott munkamegosztásban meghatározott feladatokat végzik
Az elnökség tagjaiként részt vesznek a Szövetség feladatainak végrehajtásában.

5. TISZTELETBELI ELNÖK

Tiszteletbeli elnöknek az a személy választható, aki legalább két teljes választási cikluson keresztül eredményesen vezette a Szövetséget. A tiszteletbeli elnököt a közgyűlés nyílt szavazással választja.
A tiszteletbeli elnök segíti a Szövetséget céljai megvalósításában, hozzájárul különösen az értékteremtő hagyományok ápolásához, az innováció társadalmi súlyának és tekintélyének növeléséhez, illetve a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez.
Az elnök vagy az elnökség felkérésére konkrét feladatokat is végezhet. Munkájáról az elnökségnek tartozik beszámolni.

7. §

1. A SZÖVETSÉG ÜGYINTÉZÉSE

1.1 A Szövetség feladatai ellátására saját ügyintéző szervezettel rendelkezik (titkárság), melynek vezetését az ügyvezető igazgató végzi.
1.2 Az iroda ügyrendjét a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza:
A titkárság feladata a Szövetség gazdálkodási rendjének, szabályszerűségének biztosítása, valamint a MISZ testületei, tisztségviselői tevékenységével kapcsolatos szervezési és igazgatási feladatok ellátása.
A titkárság irányítása, ezen belül a belső munkamegosztás meghatározása az ügyvezető igazgató feladata.

1.3 Az ügyvezető igazgatót a Szövetség elnökségének egyetértésével az elnök bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
1.4 Az ügyvezető igazgató feladata a titkárság működésének közvetlen irányítása és tagjai felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Az ügyvezető igazgató felelős a Szövetség számviteli rendjéért és gazdálkodásáért.

8. §

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE:

1. A Szövetséget harmadik személy előtt a Szövetség elnöke, az általános elnökhelyettes, az alelnökök, az elnökségi tagok, és meghatározott ügyekben az ügyvezető igazgató képviseli.
2. A Szövetség tisztségviselői révén közvetlen kapcsolatot tart a főhatóságokkal, országos hatáskörű szervekkel, társadalmi és egyéb szervezetekkel.

9. §

A SZÖVETSÉG JELÖLŐ BIZOTTSÁGA:

1. A Jelölő Bizottságot az elnökség kéri fel. A Bizottságot a közgyűlés erősíti meg.
2. A Jelölő Bizottság feladata a választások előkészítése. A tagok véleménye alapján a közgyűlésen javaslatot tesz a Szövetség elnökére, általános elnökhelyettesére, alelnökeire, FB-tagjaira és az elnökségi, Választmányi tagokra.

10. §

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA:

1. A Szövetség tagdíjakból és egyéb bevételeiből /különféle vállalkozások, kiadványok, rendezvények, szolgáltatások stb./ gazdálkodik a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerint.
2. A Szövetség megszűnését kimondó közgyűlés határoz a Szövetség vagyonának fel osztásáról. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a Magyar Innovációs Alapítvány, mint a Szövetség céljával megegyező, illetőleg hasonló célok megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

11. §

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ:

A Szövetség évente legfeljebb egy alkalommal a kiemelkedő hazai innováció elismerésére "Innovációs Nagydíj"-at adományoz. A díjjal jelentős erkölcsi és anyagi elismerés jár.

12. §

1. A Szövetség törvényes működését és gazdasági tevékenységét négy tagú (a tagok soraiból), a közgyűlés által választott Felügyelő Bizottság ellenőrzi.
Tevékenységéről a közgyűlésnek ad számot. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 4 évre szól. Az FB elnökét a Bizottság tagjai közül saját maga választja meg.
2. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben vezető tisztségviselőkre vonatkozó, a Ptk. 3:22. §-ban foglalt kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője.

13. §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Alapszabályt az 1990. december 14-i alakuló közgyűlés, a módosítását az 1991. december 11-i, az 1995. február 22-i, az 1998. február 18-i, az 1999. február 23-i, a 2002. február 27-i, a 2007. február 20-i, a 2008. február 22-i, a 2011. március 4-i, a 2016. április 15-ei, valamint a 2017. május 11-ei közgyűlés fogadta el.
Mindazon kérdésekben, amelyekről a jelen Alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Dr. Szabó Gábor, a Szövetség elnökeként, a civil szervezetek bírósági nyilvántartá-sáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.) 38. § (2) bekezdésével összhangban igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2017. május 11.

Dr. Szabó Gábor
Elnök
Készítette: VISUALIA