Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2014-03-07
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2014. november 27.
A MISZ véleménye az Igazságügyi Minisztérium által megküldött "Szellemitulajdon-védelmi szakképesítésekről" szóló előterjesztésről
Részletek

2014. november 24.
A MISZ véleménye a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programról (2014. nov. 7.)
Részletek

2014. október 30.
A MISZ véleménye a "Fokozatváltás a felsőoktatásban" c anyagról
Részletek

2014. október 17.
A MISZ véleménye a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Társadalmi Egyeztetésre Szánt verziójáról
Részletek

2014. július 1.
A MISZ véleménye a "Tudás-Park - A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával" c. pályázati felhívás (TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv) pályázati útmutatójáról
Részletek

2014. május 26.
A MISZ véleménye a KTIA Technológiai start-up ökoszisztéma építés tárgyú pályázat-tervezetről (Kódszám: Start-up_14)
Részletek

2014. április 28.
A MISZ válasza az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek körében alkalmazható új keletű technikákról szóló kérdőívre
Részletek

2014. március 25.
A MISZ észrevételei a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Versenyképes IKT szektor fejlesztése című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS tervezetéhez; (Kódszám: GOP-2014-3.3.4.)
Részletek

2014. március 4.
A MISZ véleménye a Pest Megyei Területfejlesztési Program egyeztetési anyagáról
Részletek


A Magyar Innovációs Szövetség véleménye a Pest Megyei Területfejlesztési Program egyeztetési anyagáról

Általános észrevételek
A 260 oldalas anyagot jó szerkezetű, átgondolt, arányos és kiforrott munkának tartjuk (talán kicsit lehetne tömörebb), amely megfelelően tükrözi Pest Megye speciális és összetett, nemegyszer ellentmondásos helyzetét és komplex tennivalóit a település-fejlesztés területén.
Jó a vezetői összefoglaló, helyes felismeréseket tükröz a SWOT elemzés, a megfogalmazott problémák reálisak és ténylegesek (pl. a tömegközlekedés és az országúti közlekedési hálózat elhanyagoltsága valóban súlyos gond és a külföldi tőke befektetőket fékező elem).

A stratégiai program megfelelően megalapozza a fejlesztési programcsomagot. Összhangban van az EU irányelveivel és direktíváival és a Kormány vonatkozó elképzeléseivel és gazdaságélénkítő törekvéseivel, valamint a területen élő emberek és működő vállalkozások érdekeivel is, valamint nem utolsó sorban a rendelkezésre álló feltételekkel.

Megalapozottnak és jónak tartjuk a gondos előkészítő elemzés után megfogalmazott nyolc fő beavatkozási területet és az ahhoz rendelt feladatokat. Előnyének tartjuk az előterjesztett programnak, hogy a környezetével és szomszéd területekkel, megyékkel, illetve a fővárossal összehangolt célokat és törekvéseket fogalmaz meg.

A megfogalmazott fejlesztési prioritások megfelelő feladatokra lettek lebontva, és terv szinten forrásszükségletét is meghatározták az előterjesztők. Nagyon fontos eredménye a tervezetnek, hogy az egyes feladatokhoz tartozó indikátorokat (értékelési tényezőket, szempontokat) is megfogalmazza.

A programban meghatározott célok elérése és a megfogalmazott feladatok teljesülése a következő 5-10 év feladatát fogja képezni, és az elérhető hatások a mindenkori piaci lehetőségeknek, kormányzati döntéseknek, gazdasági lehetőségeknek és a rendelkezésre álló források mértékének függvényében lesz valamilyen szinten megvalósítható. A dokumentum is jelzi 17. oldalán, hogy a 2030-ra tervezett jövőben elérni kívánt célokat is megfogalmaz, amelyek a következő 7 éves uniós költségvetési időszak alatt nyilvánvalóan nem tudnak megvalósulni. Biztos, hogy az elfogadott tervnek rugalmasnak és a változó körülményekhez alkalmazkodni tudónak kell lennie.

Bátorítanánk azt a törekvést, hogy a célok és az egyes feladatok teljesülése után elérni kívánt paramétereket mind mennyiségi, mind minőségi szempontból előre próbálja meghatározni a program tervezet. Azt kellene definiálni, kvantifikálni, hova akarunk eljutni az 5. év végére vagy 10. év múlva. Ebben az esetben az indikátorok alkalmazásával követhető a teljesítmény és megadható annak értékelése is. Nem biztos, hogy ezt minden területen pontosan meg lehet határozni, de ahol lehet ott ezt meg kell tenni.

Nagyon tetszenek pl. azok a felismerések, hogy a külföldi működő tőke vonzására - és az eddigi csökkenő trend megfordítására - intézményi lépésekre, szervezett jelenlétre, kiemelt fókuszra van szükség.

Részletes észrevételek
Az innovációs képesség szempontjából a terület fejlesztésében támaszkodni tudnak majd a Pest Megyében létező regionális innovációs rendszerre - amely egyedülálló az országban - és az egyes kistérségekben meglévő K+F+I aktivitásra is. Meghatározó szerepet kell betölteniük a tudásközpontoknak, egyetemeknek a terület fejlődésében. Az innovatív termelési szektorok jelenléte a növekedés zálogát jelentheti megfelelő dinamizálás és folyamatos kapcsolatépítés és együttműködés kialakítása mellett. Egyetértünk azzal a törekvéssel, hogy differenciáltan az egyes fejlettségi szintek függvényében kell meghatározni a feladatokat egyes agglomerációs, esetlegesen jobb feltételekkel rendelkező területekre (29. o.).

A MISZ egyetért és támogatja azt a három átfogó célt (32. o), és a hozzá tartozó további célrendszer elemeket, amelyeket a Területfejlesztési Koncepció tartalmaz, úgymint
- gazdaság dinamizálása
- társadalmi megújulás
- térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása.

A célrendszer mentén elérhetőnek tartjuk az "Európai térben versenyképes, minőségi életfeltételeket biztosító Pest Megye" vízió megvalósítását. Hozzá kell tennünk, hogy ezek, a jelenlegi helyzetből indulva, ambiciózus célok!

Megvalósíthatónak és megvalósítandónak tartjuk a Stratégiai Programban és az Operatív Programban megfogalmazott feladatokat. A program tervezet egyik legértékesebb része a Pest Megye több lábon álló gazdaságának dinamizálásához kötött feladatok (I. prioritás). A kitűzött feladatok teljesítésének egyik meghatározó feltételének tartjuk a személyi feltételek meglétét, ill. biztosítását. Mind a vállalkozások menedzsmentje részéről, mind az irányító, támogató hatóságok, szervezetek részéről.

Jól fogalmaznak az anyag szerzői, amikor a 45. oldalon a 4.2 pontban a tervezett beavatkozásokat veszik számba. Jó célok, helyes arányok.

Túlzásnak tartjuk a 48. oldalon a célzott alapkutatástól a teljes K+F skálát megcélozni, értelmesebb cél a fokozatos megközelítés, a fejlesztések felől haladva a kutatások irányába, attól függően, hogy a központi finanszírozás mit vállal be. Csak nagyon célzott területeken és megfelelő számú hazai és nemzetközi porondon is elismert kutató professzorok segítségével szabad alapkutatást elindítani.

A program nagyon alaposan átgondolt és fontos részének tartjuk a II. prioritást, a lemaradó térségek komplex fejlesztését (52. o). Ennek a megvalósítási időtávja az egyik leghosszabb lesz a feladat komplexitása és tudati összetevői miatt.
Az integrált területi beavatkozások Pest megyében, a Ferihegyi Gazdaság Fejlesztési Övezet koncepciója alapvetően jó gondolat, ehhez az ország EU-n belüli megítélésének is javulnia kell, ezzel összhangban kell a koncepció megvalósítását elvégezni.
Érd Megyei Jogú Város Prioritásai is átgondolt előre mutató célokat és feladatokat tartalmaz, az abban foglaltak megvalósítását a MISZ támogatja.

A 159. oldal foglalkozik a K+F akciókkal, program szinten ez az általános fogalmazás elfogadható és az akció programban kijelölt lépések kellően átfogóak, számos fontos területet kezelnek (pl. oktatás, képzés, ICT fejlesztése stb.)

A MISZ egyetért azzal, hogy a program támogatja a kisvállalatok, nagy vállalatok és egyetemek közötti stratégiai együttműködések létrejöttét, a tudás- és technológia-transzfer hatékonyságának növelését. Ahol a beavatkozás célja az innovációs értéklánc különböző szakaszainak támogatása, a célzott alapkutatástól kiindulva akár a létrehozott termék piacra vitelének elősegítéséig. Ehhez két megjegyzést kell fűzni:
- nagyon fontos és kulcstényező az innováció eredményeinek lehető legrövidebb időn belül a termelésbe történő alkalmazása,
- szintén nagyon fontos a fent leírt együttműködésben az érdekeltségi rendszer optimális kialakítása és működtetése. Ne egymástól független érdekeltségi rendszerek működjenek, hanem a végeredményt szolgáló egymást segítő érdekeltség és közös eredmény érdekeltség kialakítására van szükség, hogy a rendszer hatékonyan és jól működjön.

A teljes program megvalósíthatóságának kulcsa a finanszírozás, amelynek megfelelő struktúráját a program jól körvonalazza. A bankok hitelezési gyakorlatának változása, a kockázati tőke társaságok és a magán befektetők szerepvállalása, a támogatási rendszer jó felhasználása, a pályázati rendszer optimális alkalmazása mellett, nagyon fontosnak tartjuk a megyei befektetés ösztönző szervezet felállítását is. A fejlődés egyik alapvető feltétele lesz a pénzügyi eszközökhöz történő hozzáférés feltételeinek javítása. Nem szabad elfelejtkezni a már meglévő és kiépített finanszírozási rendszerekről sem, amit igénybe kell venni. (pl. Jeremi alapok, MFB RFH stb.)

A finanszírozás feltételeinek megteremtése kapcsán fel szeretnénk hívni a program alkotóinak figyelmét az EU előírások betartására és a "tiltott állami támogatás" tényállás elkerülésére. A finanszírozásban vállalt szereppel nem szabad a tiltott állami támogatást megvalósító változatot alkalmazni annak hátrányos következményei miatt.

Összességében a Pest megyei Területfejlesztési Program tervezete jó célkitűzéseket és feladatokat határoz meg és megvalósítása esetén megfelelő fejlődési pályára állítja Pest Megyét a fenntartható versenyképes régió és település rendszer irányában. A magyar gazdaságban húzó szerepet érhet el a nemzetijövedelem-termelésben.
Készítette: VISUALIA