Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2006. december 21.
A MISZ véleménye a gazdasági és közlekedési miniszter által az Országos Érdekegyeztető Tanács részére készített „A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciójáról” szóló előterjesztésről
Részletek

2006. december 12.
A MISZ véleménye "A Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájának céljairól és elveiről" szóló kormány-előterjesztés tervezetről
Részletek

2006. november 28.
Közös nyilatkozat a tudományos kommunikáció erősítésére
Részletek

2006. november 22.
A MISZ Vezető Testületének véleménye az "Ipari Park" címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet tervezett módosításáról
Részletek

2006. november 9.
A MISZ támogatja a kutatás-fejlesztésre fordított összeg levonását a szolidaritási adóból
Részletek

2006. november 8.
Észrevételek a "a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról és egyes, a kutatás-fejlesztést és az innovációt érintő jogszabályok módosításáról" c. kormány-előterjesztés tervezethez
Részletek

2006. november 8.
Vélemény a Közép-dunántúli Régió Operatív Programjáról
Részletek

2006. november 8.
Észrevételek a környezet és energia Operatív Program 2007-2013 egyeztetési változatához
Részletek

2006. november 8.
Vélemény a Nyugat-dunántúli Régió Operatív Programjáról
Részletek

2006. november 8.
Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 3. változatáról
Részletek

2006. október 2.
Vélemény a "Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért" című anyagról
Részletek

2006. szeptember 15.
Vélemény a gazdaságfejlesztési program keretében alkalmazandó biztosítékok körének felülvizsgálatához
Részletek

2006. augusztus 30.
Vélemény az Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés - 2007-2013 második olvasatáról
Részletek

2006. augusztus 25.
Megjegyzések az "Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv" vitájához
Részletek

2006. augusztus 2.
Vélemény a "Tudás, Alkotás, Érték", a Magyar Köztársaság Kormányának kutatás-fejlesztés és innováció-politikai középtávú stratégiája a gazdasági versenyképesség ösztönzésére c. anyagról
Részletek

2006. július 13.
Vélemény az "Előzetes adalékok a Magyar Információs Társadalmi Charta elkészítéséhez" c. dokumentummal kapcsolatban
Részletek

2006. június 27.
Vélemény a Környezetvédelmi Operatív Programról
Részletek

2006. május 9.
Vélemény a Versenyképes Gazdaság Operatív Program (VEGOP) 2.0. változatáról (2006. április 25.)
Részletek

2006. március 9.
Vélemény a Versenyképes Gazdaság Operatív Program (VEGOP) tervezett intézkedéseiről
Részletek

2006. március 7.
Vélemény a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormány-rendelet tervezet egyes fejezeteiről
Részletek

2006. március 6.
Magyar Bálint oktatási miniszter válasza a K+F pályázati rendszer értékelésével kapcsolatban
Részletek

2006. február 28.
Állásfoglalás a hazai K+F, ill. innováció szükségességéről
Részletek

2006. február 27.
Szakmai vélemény a VEGOP febr. 9-i változatáról
Részletek

2006. február 13.
Vélemény a Magyar Köztársaság tudomány-, technológia- és innovációpolitikai középtávú stratégiája a versenyképesség ösztönzésére c. tervezetről
Részletek

2006. február 3.
Észrevételek a Nemzeti Környezettechnológiai Akciótervről készült kormány-előterjesztéshez
Részletek

2006. február 1.
A MISZ Vezetősége nevében az alábbi levelet juttattuk el Dr. Magyar Bálint és Dr. Kóka János minisztereknek
Részletek

2006. január 31.
Vélemény a versenyképességi Operatív Program "draft" változatáról
Részletek

A Magyar Innovációs Szövetség véleménye a gazdasági és közlekedési miniszter által az Országos Érdekegyeztető Tanács részére készített „A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciójáról” szóló előterjesztésről

A koncepció célja a vállalkozási környezet javítása, a követendő politika céljainak, fő elveinek és ezek alapján eszközeinek meghatározása (Vezetői összefoglaló). A Függelék 8.1.3 pontjában a vállalkozások gazdálkodását akadályozó tényezőkről készült felmérés eredményei között az alábbi szerepel:
„A legfőbb akadályozó tényezőként továbbra is a magas adó- és társadalombiztosítási terheket jelölik meg a vállalkozók, … Második helyen az erős verseny, harmadikon a gazdasági szabályozás kiszámíthatatlansága szerepel.”

A koncepció ugyanakkor NEM tesz említést arról, hogy a KKV-kat leginkább akadályozó tényezők (magas adók és TB-terhek) terén milyen változást javasol és milyen mértékben. Mint ismeretes 2006-ban és 2007-ben az adóterhek növekedni fognak.
A gazdasági szabályozás kiszámíthatóságának növelése érdekében tervezett lépéseket sem taglalja a koncepció.

Ezen leglényegesebb konkrétumok nélkül a koncepció kiüresített és súlytalan.

A Függelék 8.2.2 pontja bemutatja a 2004 évi állami támogatások %-os bontását horizontális, ill. ágazati célokra. Az EU-átlag a KKV-k számára 12%-os támogatást mutat, hazánkban ez 4%. Ennél elszomorítóbb a K+F-re vonatkozó adat,(EU 25-ök átlaga 12%, a hazai érték 2%.
„2005. márciusi ülésén az Európai Tanács (ET) felkérte a tagállamokat arra, hogy továbbra is csökkentsék az állami támogatások általános szintjét, számolva az esetleges piaci zavarokkal. Ennek a törekvésnek együtt kell járnia a támogatásoknak egyes horizontális célkitűzések – mint például a kutatás és az innováció, valamint a humántőke kiaknázása – javára történő átcsoportosításával.”
A koncepcióban sajnos nem lelhetőek fel az ET fenti kérésének valóra váltását megvalósítan-dó karakteres szándékok.

A koncepció a „Helyzetelemzés” c. fejezetben leírja: „A hazai vállalkozásoknak jelenleg 20-22%-a bankképes, a fejlett országokban ez az arány 70-85%.” Véleményünk szerint a kon-cepcióban javasolt lépések a finanszírozás oldalán bizonyára előrelépést jelentenek majd, azonban a jelen aránytalanság érdemi javítására nem lesznek elegendőek. Erről semmilyen hatástanulmány vagy előzetes elemző vizsgálat nincs a koncepcióhoz mellékelve.

A 3. fejezet a KKV-k jövőképével foglalkozik, pl. a vállalkozások működtetésének feltételei stabilak, adminisztratív terhei, tranzakciós költségei alacsonyak, engedélyezési eljárások egy-szerűek és átláthatóak, a munkabérek adó és járulékterhe ésszerű, nem rontja a verseny-képességet, a közbeszerzési eljárásokban a KKV-k nem szenvednek hátrányt a nagyobb vállalatokhoz képest. Mindez nagyon kívánatos és a KKV-k fejlődéséhez, megerősödéséhez kifejezetten szükséges. Mindezek valóra váltásához egy frappáns akcióprogram és az ezt tá-mogató kormányzati szándék szükséges. Lesz-e ilyen ? E nélkül nem több puszta jókívánság csokornál a koncepció.

A 3. pont végén egy pontosítást javaslunk a következő mondathoz: „Az elmúlt évek makro-gazdasági fejleményei miatt az adó- és járulékterhek csökkenésének korábbi tendenciája lelassult, illetve megállt.” Nemcsak megállt, de a tendencia vissza is fordult, azaz ADÓNÖVEKEDÉS történt.

A 4.3 pont végén a koncepció a tőkeprogram 59 milliárd Ft-os (állami) tőkeprogramja mellé további 59 milliárd magánbefektetői forrást lát bevonhatónak. Milyen eszközökkel sikerül a magántőkét erre a hagyományosan igen magas kockázatú befektetési típusra rávenni, ill. ennek a többletköltségét ki és miből fedezi ?

Véleményünk szerint az 5.2-ben felsorolt pénzügyi eszközök nem tartalmaznak olyan átütő újdonságokat, melyek a kitűzött célok elérését biztosítani tudják. Semmilyen vizsgálat, hatás-tanulmány sem tudja hitelesen alátámasztani ezt az „ötletbörzét”.

Az üzleti környezet fejlesztése c. rész (5.3.1.) szerint „az adminisztratív költségek a bruttó nemzeti termék 6,8%-át emésztik fel. Ez rendkívül sok ! Az Európai Bizottság arra tett javaslatot, hogy a tagországok 2012-ig 25%-kal csökkentsék adminisztratív terheiket”. Nem köszön vissza a koncepcióban, hogy a javasolt intézkedések hatására ez az EU-s javaslat várhatóan milyen mértékben fog teljesülni hazánkban. Arról nem is szólva, hogy a rendkívül rossz „bázis” miatt nekünk nagyobbat kellene 2012-ig lépni, hogy érdemben csökkentsük a hazai KKV-k relatív versenyhátrányát ebben a vonatkozásban.

Az 5.3.2.1 (Vállalkozási ismeretek az iskolarendszerű képzésben) a fejlettebb országokban jelentős mértékben a távoktatással valósul meg, melyhez az infrastrukturális hátteret egy korszerű szélessávú internet hálózat biztosítja. Az 5.3.2.3 fejezetben, az információnyújtás alapja is egy korszerű infrastrukturális hálózat. A vállalkozói infrastruktúra fejlesztése feje-zetben (5.3.4) „Döntően a meglevő infrastruktúrára építve tervezzük megvalósítani az innovációs folyamatot menedzselő programokat.”
Ehhez a hazai infrastrukturális hálózat még nem elegendően fejlett, a nagysebességű adat-átvitelt lehetővé tevő szükséges szélessávú hozzáférés nincs kellő helyen és megfelelő árszin-ten biztosítva. Az infrastruktúra a távmunka kialakulásában is meghatározó szerepet játszik, erről nem szól a koncepció, holott Európában egyre növekszik a távmunka részesedése és ez egy fontos kitörési pont lehet a hazai KKV-k globális integrálódásában.

„A társas vállalkozások 2004. és 2005. évi gazdasági teljesítményét vizsgálva az APEH adóbevallási adatokból megállapítható, hogy összes nettó árbevételük az éves inflációt érzé-kelhetően meghaladóan 14%-kal, illetve 3,5%-kal gyarapodott.” (Függelék 8.1.1) A KKV-k nettó árbevételének bővülési üteme a 25%-ára esett vissza. Ez a fejlődési trend lényeges megtorpanása. Nem vizsgálja a koncepció, milyen hatások miatt következett ez be és milyen módon lehet a jövőben ezt elkerülni. 2005-ben nem volt a 2006-oshoz hasonló kormányzati megszorító intézkedés csomag. Érdemes lesz majd megvizsgálni, hogy a 2006-2007-es meg-szorítások ellensúlyozása a KKV-k gazdasági fejlődésében, - azaz a 2004-es árbevétel dina-mika - milyen eszközökkel és ráfordításokkal érhető újra el.

A Függelék 8.1.2.3-ban az információs technológia használatáról leírt mutatók rendkívül félre-vezetők. Ma a számítógépet használó KKV-k arányát bemutatni, olyan, mint hazánkban a kö-telező TBC oltással nem rendelkezőkről statisztikát készíteni. Az internet hozzáférés sem lé-nyeges mutató, a szimmetrikus és nagysebességű adatátvitelre alkalmas szélessávú hozzáférés a fontos paraméter.

A 8.1.4-ben az EU-s összehasonlításról szóló elszomorító adat: „A hazai kis- és középvállalko-zások nominálisan tizedannyi jövedelmet termelnek, mint az EU-15 átlaga, és az árbevé-teli összehasonlítás is hasonló arányokat mutat.”
Nem találtuk meg azt a néhány hatékony akció tervezetet a koncepcióban, melyeknek hatá-sára ez a mutató 2010-re lényegesen javul majd.

Nagyon félrevezető az 1. pontban leírt tény pozitívnak feltüntetett értelmezése, mely szerint a KKV-k hitelezése dinamikusan fejlődik. Ez nagy részben egy sajátos kényszerpálya a hazai vállalkozások általános alultőkésítettsége miatt, mely egy kiszolgáltatott helyzethez és az innovációs folyamat csorbulásához vezet. Sokszor ugyanis a KKV-knak nincs elegendő pénze az innovációs lánc elemeit végigfinanszírozni, beleértve például egy szabadalom bejegyezteté-sének költségeit is.

Összefoglalva: a koncepció a tényfeltárásban jó úton indul el, helyesen tár fel a jelenlegi problémák mögött rejlő néhány okot, azonban adós marad a korrekció érdekében szükséges intézkedések, akciók felvázolásával és a hatáselemzések bemutatásával,sok helyen érezhető az elnagyoltság, a konkrét KKV-tapasztalatok hiánya.
Készítette: VISUALIA