Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2022-12-13
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2004. október 16.
MISZ véleménye az Útmutató az alapkutatás, az alkalmazott kutatás, a kísérleti fejlesztés és a szellemi termékek vagyonként elszámolásához
Részletek

2004. szeptember 14.
MISZ észrevételei a 2005. évi GVOP beruházásösztönzési prioritásához tartozó pályázatok előkészítésével kapcsolatban
Részletek

2004. július 22.
Konkrét javaslatok az innovatív KKV-k-ra vonatkozó, az innovációs, ill. az adótörvényekben megjeleníthető, további támogatási formákról
Részletek

2004. július 22.
MISZ Vezetősége újból megvitatta az innovációs törvény tervezetét
Részletek

2004. július 12.
Vélemények a kkv-k innovációs törekvéseinek támogatásáról
Részletek

2004. június 15.
Állásfoglalás az NKTH "A regionális innovációs rendszer kialakítása" c. dokumentummal kapcsolatban
Részletek

2004. április 20.
Állásfoglalás a GKM "A gazdasági versenyképesség javításának programja" c. koncepciójáról
Részletek

2004. április 22.
Állásfoglalás az Innovációs Törvény tervezetéről
Részletek

2004. március 22.
Módosítási javaslat a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 4. § (3) bekezdésének rendelkezésével kapcsolatban
Részletek

2004. március 25.
Vélemény az Európai Bizottság KKV-k finanszírozásával kapcsolatos tájékoztatójáról
Részletek

2004. január
Megjegyzések a kockázati tőke törvény módosításá-nak jelenlegi tervezetéhez
Részletek

Állásfoglalás az NKTH "A regionális innovációs rendszer kialakítása" c. dokumentummal kapcsolatban

A dokumentum egy bonyolult, többdimenziós tárgykör egészének rövid átfogására vállalkozott, amely az adott terjedelmi lehetőségek között azzal járt, hogy a cél-, feladat- és eszközrendszert csak keret-jelleggel lehetett megragadni.

A dokumentum a regionális innováció rendszerszemléletű fejlesztését megalapozó munkának tekinthető, amelynek bázisán – az érintett intézmények, szervezetek és gazdasági társaságok képviselőinek bevonásával – a szükséges konkrét lépések közösen kimunkálhatók, amelyben a Magyar Innovációs Szövetség is készséggel vesz részt.

A dokumentum bevezető, általános megfontolásaira is tekintettel a regionális innováció fontosságával, a hazai és európai jellemzőinek exponálásával, a stratégiai alapelvek megfogalmazásával egyetértünk. A koncepció tengelyének a Regionális Innovációs Ügynökségek és a Tudásközpontok tekinthetők, amelyek azonban a régiónkénti sok hasonlóság mellett is csak a számos helyi specifikum figyelembe vételével jöhetnek létre.

A továbbiakban ki kell dolgozni a fontos részelemeket, és konkrét tartalommal kell feltölteni, amelynek során három megjegyzést különösen lényegesnek tartunk:

Célszerű a már formálódó Regionális Innovációs Tanácsokat megerősíteni, meghatározva kooperatív, tehát nem hierarchikus helyzetüket a Regionális Fejlesztési Tanácsokhoz képest;
A Regionális Innovációs Ügynökségek ezeknek a Regionális Innovációs Tanácsoknak a cégjogilag ill. konzorciális szerződéssel is intézményesített leképezései legyenek, határozottan megjelenítve az innovációs alap regionális szegmensében betöltő elosztó szerepet;
Az Innovációs Ügynökségeknél külső szakértők részvételével felügyelő bizottsági jelleggel épüljön be az önkontroll.

Természetszerűleg a többdimenziós regionális erőtérben határozott innovációs érdekérvényesítésre van szükség, ezért az NKTH-nak (Innovációs Ügynökségnek) kell biztosítani a felsoroltak érvényre juttatását, sőt akár egyik alapítójaként részt kell vennie ezekben a szervezetekben.

A Tudásközpontoknál célszerű tekintettel lenni arra a körülményre is, hogy a szakma-specifikus és a régió-centrikus szempontok – egymás jelentőségét nem csorbítva – más-más dimenziókban hatnak. A regionális Tudásközpont egyes specifikus kompetenciáinak más régiók számára is elérhetőknek kell lenniük, összességében azonban Tudásközpont fogalmát, kereteit, szerepét érthető módon meg kell határozni.

A Regionális Innovációs Központoknak a megfogalmazott feladataival egyetértünk, és támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely
a kisvállalati innováció sokcsatornás, multiplikatív támogatását erősíti,
az innovatív KKV-k tőkéhez jutását a piac-közeli projektek sikeresélyének növelése érdekében segíti és
támogatja a spin-off cégek létrejöttét, megerősödését.

Az pedig, hogy a dokumentum a Tudásközpontokat ilyen hangsúlyosan állítja az egész koncepció tengelyébe, a szóba jöhető szereplők, a feladatok, a módszerek és az eszközök tekintetében mindenképpen továbbgondolandó és konkrétabban – a regionális különbözőségekre tekintettel – megfogalmazandó. Ehhez nélkülözhetetlen a hídképző intézmények fejlesztése és az innovációs hálózatok kialakítása, működtetése. Fontos a klaszterek kialakításának ösztönzése, az üzleti és innovációs szervezetek hálózatának kiépítése, és különösen a nemzetközi hálózatokhoz való csatlakozás támogatása.

A továbbfejlesztés egyik legfontosabb területe a regionális innovációs eszközrendszer kialakítása, és vitathatatlanul nagy jelentőségű az innováció társadalmasítása is. A feladat- és forrástérkép tartalomjegyzék-jellegű felsorolása mellett a dokumentum legfontosabb célkitűzése, hogy a már jelenleg is létező és működő hálózati elemekre építve régiónként létrejöjjön egy valóságos innovációs piaci tér, amelyben
a kutatás-fejlesztési munkát, képességeket, eszközöket keresők és kínálók egymásra találnak,
a technológiatranszfer működőképes csatornái kialakulnak,
az innováció-menedzsment a KKV-k körében szükségletté és gyakorlattá válik,
a magas színvonalú, kitüntetett szakterületeken pedig laboratóriumi, ill. csúcstechnológiai gyártási kapacitások ismertté és a KKV-k számára is elérhetővé válnak (mint pl. a lézermegmunkáló eszközök, speciális szerszámgyártók, bér-hőkezelő, rapid prototípusgyártás stb.)
rendszeresen valósághű információk keletkeznek a régió vállalkozásainak innovációs helyzetéről.

Tapasztalataink szerint a célkitűzések elérése érdekében a regionális innováció előmozdítása terén a legfontosabb feladatok, – amelyben Szövetségünk is részt tud vállalni, – a következők:

1. A regionális innovációs szolgáltató szervezetek létrehozásának és működésének támogatása

A megfelelő feltételekkel (élő kapcsolatrendszer jelentős számú vállalkozással, szakmai-innovációs és vállalkozásfejlesztési ismeretek, valamint tőkebevonási lehetőségek) rendelkező helyi regionális konzorciumok pályázat alapján történő kiválasztása.
A konzorciumoknak – mint hídképző szervezeteknek – "felszerelése és kiképzése" a szükséges eszközökkel, adatbázisokkal, minősített szakértőkkel, rendszeres képzéssel (szemlélet-változás!) és információ-ellátással.
Az egyes regionális konzorciumokból felépülő innovációs közvetítő hálózati rendszer nem csak a lehetőségeket, tudást és tőkét közvetíti a vállalkozások felé, hanem felkutatja és menedzseli a terület innovációra képes vállalkozásait, fejlesztési terveit, innovációs projektjeit (Aktív közreműködés).
A helyi információkból és ismeretekből, dinamikus vállalkozói kapcsolatrendszerből kialakítható az állam számára is fontos monitoring rendszer.
A regionális innovációs szolgáltató szervezetek a rendelkezésükre álló információk birtokában interaktív módon részt vesznek az innovációs stratégia kialakításában, megvalósításában és szükség szerint módosításában.

2. Az Innovációs Alap regionális célú működtetése

Országos és regionális szinten is célszerű a projektek PEA-hoz kapcsolódó rendszerben történő kiválasztása:
Témajavaslatok összegyűjtése (a regionális innovációs szolgáltató szervezetek közreműködésével)
A támogatandó projektek kiválasztása
A pályázatokat kidolgozó innovációs szakemberek és szervezetek kiválasztása minősítéssel, esetleges továbbképzésük
A támogatandó projektek és minősített szakemberek (szervezetek) megfelelő "párosítása" (a pályázatkészítés költségei ebben az esetben az IA-t terhelik)
Az előzőekben nem érintett szakértők és szervezetek bevonása az értékelési folyamatba
Tanácsadás és monitoring a projektek megvalósítása során.

3. A meglévő hídképző szervezetek támogatása

A szakmai szervezetek, kamarák tanácsadó szolgáltatásainak megerősítése vagy bővítése innovációs szakértőkkel a megfelelő szemléletváltoztatás és az innovációs folyamat felgyorsítása érdekében.

Összességében: A cél- és feladatrendszer realizálásához a következő pályázati eszközöket javasoljuk:

1. Innovációs kooperatív rendszer létrehozásának, működtetésének ill. fejlesztésének támogatása (Pl. 3 éves projektek, amelyekkel gazdaságilag önfenntartó innovációs ügynökségek alakulhatnak ki a létrejött innováció-támogató struktúra know-how-jának bázisán).

2. KKV-k műszaki fejlesztési összefogását generáló több-szereplős fejlesztési akciók meghirdetése a régiókban,

3. Üzleti alapú közvetítői tevékenység kialakításának támogatása, amely a csúcstechnológiai ill. speciális technológiai kapacitások közvetítését szolgálja.

4. A régiók innovációs profiljának, ezen belül a KKV-k innovációs aktivitásának monitoringja.

5. A regionális innovációs ügynökség operatív funkcióinak ellátására pályázat meghirdetése az e területen jártasságot felmutatni képes szervezetek és konzorciumai körében.

A regionális pályázatok kiírásának tartalmi-szakmai előkészítéséhez és a pályázók felkészülése érdekében még kívánatosnak tartunk 1-2 hónap időt biztosítani, amely után szeptember környékén már kiérlelt pályázati akciók indíthatók.
Készítette: VISUALIA